duminică, 18 februarie 2018

18 feb. 2018, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, 1 Corinteni 9:1-14; 1 Ioan 5:21, Despre idoli, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă fișierul audio MP3
...
1 Ioan 5:21 Copilașilor, păziți-vă de idoli. Amin.
...

18 feb. 2018, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, 1 Corinteni 9:1-14, Legământul le dă învățătură, mesaj transmis prin Florin Ghiță Descarcă fișierul audio MP3
...
1 Corinteni 9:1 Nu sunt eu slobod? Nu sunt eu apostol? N-am văzut eu pe Isus, Domnul nostru? Nu sunteți voi lucrul meu în Domnul?
2 Dacă nu sunt apostol pentru alții, sunt măcar pentru voi; căci voi sunteți pecetea apostoliei mele în Domnul.
3 Iată răspunsul meu de apărare împotriva celor ce mă cercetează.
4 N-avem dreptul să mâncăm și să bem?
5 N-avem dreptul să ducem cu noi o soră, care să fie nevasta noastră, cum fac ceilalți apostoli și frații Domnului, și Chifa?
6 Ori numai eu și Barnaba n-avem dreptul să nu lucrăm?
7 Cine merge la război pe cheltuiala sa? Cine sădește o vie și nu mănâncă din rodul ei? Cine paște o turmă și nu mănâncă din laptele turmei?
8 Lucrurile acestea le spun după felul oamenilor? Nu le spune și Legea?
9 În adevăr, în Legea lui Moise este scris: „Să nu legi gura boului care treieră grâul!” Pe boi îi are în vedere Dumnezeu aici?
10 Sau vorbește El înadins pentru noi? Da, pentru noi a fost scris astfel, căci cine ară trebuie să are cu nădejde și cine treieră grâul trebuie să-l treiere cu nădejdea că va avea parte de el.
11 Dacă am semănat printre voi bunurile duhovnicești, mare lucru este dacă vom secera bunurile voastre vremelnice?
12 Dacă se bucură alții de acest drept asupra voastră, nu ni se cade cu mult mai mult nouă? Dar noi nu ne-am folosit de dreptul acesta, ci răbdăm totul, ca să nu punem vreo piedică Evangheliei lui Hristos.
13 Nu știți că cei ce îndeplinesc slujbele sfinte sunt hrăniți din lucrurile de la Templu și că cei ce slujesc altarului au parte de la altar?
14 Tot așa, Domnul a rânduit ca cei ce propovăduiesc Evanghelia să trăiască din Evanghelie.
...

18 feb. 2018, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Matei 9:18-26, Domnul Isus biruitorul asupra morții, asupra suferințelor, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă fișierul audio MP3
...
Matei 9:18 Pe când le spunea Isus aceste vorbe, iată că a venit unul din fruntașii sinagogii, I s-a închinat și I-a zis: „Fiica mea adineauri a murit, dar vino de pune-Ți mâinile peste ea, și va învia.”
19 Isus S-a sculat și a plecat după el, împreună cu ucenicii Lui.
20 Și iată că o femeie, care de doisprezece ani avea o scurgere de sânge, a venit pe dinapoi și s-a atins de poala hainei Lui.
21 Căci își zicea ea: „Numai să mă pot atinge de haina Lui, și mă voi tămădui.”
22 Isus S-a întors, a văzut-o și i-a zis: „Îndrăznește, fiică! Credința ta te-a tămăduit.” Și s-a tămăduit femeia chiar în ceasul acela.
23 Când a ajuns Isus în casa fruntașului sinagogii și când a văzut pe cei ce cântau din fluier și gloata bocind,
24 le-a zis: „Dați-vă la o parte, căci fetița n-a murit, ci doarme!” Ei își băteau joc de El.
25 Dar, după ce a fost scoasă gloata, Isus a intrat înăuntru, a luat pe fetiță de mână, și fetița s-a sculat.
26 Și s-a dus vestea despre această minune în tot ținutul acela.
...

duminică, 11 februarie 2018

11 feb. 2018, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, 1 Corinteni 8:1-13, Idolatria, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă fișierul audio MP3
...

11 feb. 2018, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, 1 Corinteni 8:1-13; Luca 17:1-3, mesaj transmis prin Daniel Simion 2 Descarcă fișierul audio MP3
...
1 Corinteni 8:1 În ce privește lucrurile jertfite idolilor, știm că toți avem cunoștință. Dar cunoștința îngâmfă, pe când dragostea zidește.
2 Dacă crede cineva că știe ceva, încă n-a cunoscut cum trebuie să cunoască.
3 Dar dacă iubește cineva pe Dumnezeu, este cunoscut de Dumnezeu.
4 Deci, cât despre mâncarea lucrurilor jertfite idolilor, știm că în lume un idol este tot una cu nimic și că nu este decât un singur Dumnezeu.
5 Căci chiar dacă ar fi așa-numiții „dumnezei”, fie în cer, fie pe pământ (cum și sunt în adevăr mulți „dumnezei” și mulți „domni”),
6 totuși, pentru noi, nu este decât un singur Dumnezeu: Tatăl, de la care vin toate lucrurile și pentru care trăim și noi, și un singur Domn: Isus Hristos, prin care sunt toate lucrurile și, prin El, și noi.
7 Dar nu toți au cunoștința aceasta. Ci unii, fiind obișnuiți până acum cu idolul, mănâncă un lucru ca fiind jertfit unui idol; și cugetul lor, care este slab, este întinat.
8 Dar nu carnea ne face pe noi plăcuți lui Dumnezeu: nu câștigăm nimic dacă mâncăm din ea și nu pierdem nimic dacă nu mâncăm.
9 Luați seama însă ca nu cumva această slobozenie a voastră să ajungă o piatră de poticnire pentru cei slabi.
10 Căci dacă te vede cineva pe tine, care ai cunoștință, că șezi la masă într-un templu de idoli, cugetul lui, care este slab, nu-l va împinge pe el să mănânce din lucrurile jertfite idolilor?
11 Și astfel, el, care este slab, va pieri din pricina acestei cunoștințe a ta; el, fratele pentru care a murit Hristos!
12 Dacă păcătuiți astfel împotriva fraților și le răniți cugetul lor slab, păcătuiți împotriva lui Hristos.
13 De aceea, dacă o mâncare face pe fratele meu să păcătuiască, nu voi mânca niciodată carne, ca să nu fac pe fratele meu să păcătuiască.
Luca 17:1 Isus a zis ucenicilor Săi: „Este cu neputință să nu vină prilejuri de păcătuire, dar vai de acela prin care vin!
2 Ar fi mai de folos pentru el să i se lege o piatră de moară de gât și să fie aruncat în mare, decât să facă pe unul din acești micuți să păcătuiască.
3 Luați seama la voi înșivă! ...
...

11 feb. 2018, Duminică - ev, 2

Evanghelizare, dimineața
Predică, 1 Petru 4:12-16, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă fișierul audio MP3
...
1 Petru 4:12 Preaiubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat, care a dat peste voi,
13 dimpotrivă, bucurați-vă, întrucât aveți parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucurați și să vă veseliți și la arătarea slavei Lui.
14 Dacă sunteți batjocoriți pentru Numele lui Hristos, ferice de voi! Fiindcă Duhul slavei, Duhul lui Dumnezeu, Se odihnește peste voi.
15 Nimeni din voi să nu sufere ca ucigaș sau ca hoț sau ca făcător de rele sau ca unul care se amestecă în treburile altuia.
16 Dimpotrivă, dacă suferă pentru că este creștin, să nu-i fie rușine, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta.
...

11 feb. 2018, Duminică - ev, 1

Evanghelizare, dimineața
Predică, Psalmul 46:1-11, mesaj transmis prin Daniel Dumirescu Descarcă fișierul audio MP3
...
Psalmul 46:1 Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi.
2 De aceea nu ne temem chiar dacă s-ar zgudui pământul și s-ar clătina munții în inima mărilor.
3 Chiar dacă ar urla și ar spumega valurile mării și s-ar ridica până acolo de să se cutremure munții.
4 Este un râu ale cărui izvoare înveselesc cetatea lui Dumnezeu, sfântul locaș al locuințelor Celui Preaînalt.
5 Dumnezeu este în mijlocul ei: ea nu se clatină; Dumnezeu o ajută în revărsatul zorilor.
6 Neamurile se frământă, împărățiile se clatină, dar glasul Lui răsună, și pământul se topește de groază.
7 Domnul oștirilor este cu noi, Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi.
8 Veniți și priviți lucrările Domnului, pustiirile pe care le-a făcut El pe pământ.
9 El a pus capăt războaielor până la marginea pământului; El a sfărâmat arcul și a rupt sulița, a ars cu foc carele de război.
10 „Opriți-vă, și să știți că Eu sunt Dumnezeu: Eu stăpânesc peste neamuri, Eu stăpânesc pe pământ.”
11 Domnul oștirilor este cu noi. Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi.
...

11 feb. 2018, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, 1 Timotei 3:16-4:3, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă fișierul audio MP3
...
1 Timotei 3:16 Și, fără îndoială, mare este taina evlaviei… „Cel ce a fost arătat în trup a fost dovedit neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălțat în slavă.”
1 Timotei 4:1 Dar Duhul spune lămurit că, în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credință, ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor,
2 abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor.
3 Ei opresc căsătoria și întrebuințarea bucatelor pe care Dumnezeu le-a făcut ca să fie luate cu mulțumiri de către cei ce cred și cunosc adevărul.
...