miercuri, 31 decembrie 2014

31, Miercuri - 5

Zidire, seara
Predică, O zi în care n-ai făcut nimic e o zi pierdută, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...
O vorbă de mângâiere spusă unui om deznădăjduit.
...

31, Miercuri - 4

Zidire, seara
Predică, Efeseni 5:20, mesaj transmis prin Petrică Dumitru Descarcă MP3
...
Efeseni 5:20 Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl, pentru toate lucrurile, în Numele Domnului nostru Isus Hristos.
...

31, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Efeseni 5:16-18, Iosua 10:12-14, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă MP3
...
Efeseni 5:16 Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. 5:17 De aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului. 5:18 Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh.
Iosua 10:12 Atunci Iosua a vorbit Domnului, în ziua când a dat Domnul pe amoriți în mâinile copiilor lui Israel, și a zis în fața lui Israel: „Oprește-te, soare, asupra Gabaonului, și tu, lună, asupra văii Aialonului!” 10:13 Și soarele s-a oprit, și luna și-a întrerupt mersul, până ce poporul și-a răzbunat pe vrăjmașii lui. Lucrul acesta nu este scris oare în Cartea Dreptului? Soarele s-a oprit în mijlocul cerului și nu s-a grăbit să apună, aproape o zi întreagă. 10:14 N-a mai fost nicio zi ca aceea, nici înainte, nici după aceea, când Domnul să fi ascultat glasul unui om; căci Domnul lupta pentru Israel.
Când omul credincios se oprește din treburile sale pentru a medita la lucrurile veșnice, Dumnezeu se oprește pentru a binecuvânta.
Efeseni 5:16 Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele.
În contexte nefavorabile Dumnezeu cere un standard înalt.
...

31, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Efeseni 5:15-20, mesaj transmis prin Nelu Istrate Descarcă MP3
...
Efeseni 5:15 Luați seama deci să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți.  5:16 Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele.  5:17 De aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului.  5:18 Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh.  5:19 Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului.  5:20 Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl, pentru toate lucrurile, în Numele Domnului nostru Isus Hristos.
Ceea ce ne lipsește astăzi este această preocupare cu dulceața Cuvântului lui Dumnezeu.
Această cale practică: "vorbiți între voi cu psalmi și cântări de laudă".
...

31, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Efeseni 5:16, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă MP3
...
Efeseni 5:16 Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele.
Psalmi 90:9 Toate zilele noastre pier de urgia Ta, vedem cum ni se duc anii ca un sunet.  90:10 Anii vieții noastre se ridică la șaptezeci de ani, iar, pentru cei mai tari, la optzeci de ani; și lucrul cu care se mândrește omul în timpul lor nu este decât trudă și durere, căci trece iute, și noi zburăm.  90:11 Dar cine ia seama la tăria mâniei Tale și la urgia Ta, așa cum se cuvine să se teamă de Tine?  90:12 Învață-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă!
Trebuie să ne lăsăm învățați cum să folosim vremea noastră pe acest pământ. Trebuie să faci să nu treacă zilele degeaba.
Să citești Biblia măcar odată pe an. Timpul de dimineață este cel mai prețios pentru relația cu Dumnezeu. 40 de minute și o oră.
Învață-te să citești literatură creștină bune pe care să ne-o însușim!
...

duminică, 28 decembrie 2014

28, Duminică - tin, 5

Tineret, seara
Predică, Ținta noastră este dragostea, mesaj transmis prin Necunoscut Descarcă MP3
...
Cuvântul lui Dumnezeu are o singură țintă și anume dragostea.
... Porunca este dragostea.
Dragostea unește, ne strânge.
...

28, Duminică - tin, 4

Tineret, seara
Predică, Cuvântul lui Dumnezeu este pentru viață, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...
Cuvântul lui Dumnezeu este pentru viață nu pentru cunoștință. Să fim realiști și să ne hrănim cu Cuvântul lui Dumnezeu, nu să-l admirăm sau să-I găsim cusururi.
...

28, Duminică - ev, 3

Evanghelizare, seara
Predică, 1 Ioan 2:7-11, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă MP3
...
Ioan 3:19 Și judecata aceasta stă în faptul că, odată venită Lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele.
Matei 11:28 Veniți la Mine, toți cei trudiți și împovărați, și Eu vă voi da odihnă.
...

28, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 2:7-11, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...

28, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 2:7-11, mesaj transmis prin Florin Ghiță Descarcă MP3
...
1 Ioan 2:7 Preaiubiților, nu vă scriu o poruncă nouă, ci o poruncă veche pe care ați avut-o de la început. Porunca aceasta veche este Cuvântul pe care l-ați auzit.  2:8 Totuși vă scriu o poruncă nouă, lucru care este adevărat atât cu privire la El, cât și cu privire la voi; căci întunericul se împrăștie, și lumina adevărată și răsare chiar.  2:9 Cine zice că este în lumină, și urăște pe fratele său, este încă în întuneric până acum.  2:10 Cine iubește pe fratele său rămâne în lumină, și în el nu este niciun prilej de poticnire.  2:11 Dar cine urăște pe fratele său este în întuneric, umblă în întuneric, și nu știe încotro merge, pentru că întunericul i-a orbit ochii.

Matei 16:23 Dar Isus S-a întors și a zis lui Petru: „Înapoia Mea, Satano: tu ești o piatră de poticnire pentru Mine! Căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor.”
Smerenia Domnului Isus Hristos. A fost necunoscut până la 30 de ani. Cum se ascundea de mulțimile care vroiau să-L facă împărat.
Luca 8:56 Părinții ei au rămas uimiți. Isus le-a poruncit să nu spună nimănui cele întâmplate.
Luca 5:27 După aceea Isus a ieșit afară și a văzut pe un vameș, numit Levi, șezând la vamă. Și i-a zis: „Vino după Mine!”  5:28 Vameșul a lăsat totul, s-a sculat și a mers după El.  5:29 Levi I-a făcut un ospăț mare la el în casă; și o mulțime de vameși și de alți oaspeți ședeau la masă cu ei.  5:30 Fariseii și cărturarii cârteau și ziceau ucenicilor Lui: „Pentru ce mâncați și beți împreună cu vameșii și cu păcătoșii?”  5:31 Isus a luat cuvântul și le-a zis: „Nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi.  5:32 N-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși.”
Blândețea Domnului Isus.
Blândețea este inversul agresivității.
Ioan 18:22 La auzul acestor cuvinte, unul din aprozii care stăteau acolo a dat o palmă lui Isus și a zis: „Așa răspunzi marelui preot?”  18:23 Isus i-a răspuns: „Dacă am vorbit rău, arată ce am spus rău; dar, dacă am vorbit bine, de ce mă bați?”
Domnul Isus este plin de compasiune.
Matei 26:10 Când a auzit Isus, le-a zis: „De ce faceți supărare femeii? Ea a făcut un lucru frumos față de Mine.
...

28, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Matei 5:10, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă MP3
...
Matei 5:10 Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este Împărăția cerurilor!
Galateni 5:22 Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea…
Putem fi prigoniți și pentru vorbele noastre și pentru faptele noastre dar asta nu ne va aduce fericire.
Iacov 1:5 Dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată.
1 Petru 4:15 Nimeni din voi să nu sufere ca ucigaș sau ca hoț, sau ca făcător de rele, sau ca unul care se amestecă în treburile altuia.
Abel a fost persecutat pentru credința lui.
Evrei 11:4 Prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui. Și prin ea vorbește el încă, măcar că este mort.
Cât de prigonit a fost și Iosif. A avut o legătură deosebită cu Dumnezeu. Ce greu i-a fost lui Iosif să fie persecutat de frații săi. Pe cel ce se smerește îl înalță Dumnezeu. Să înțelegi planul lui Dumnezeu, să nu fi cârtitor. Era planul lui Dumnezeu ca să-l ridice de acolo.
David, cât de persecutat a fost,
1 Samuel 24:12 Judece Domnul între mine și tine și Domnul să mă răzbune pe tine; dar eu nu voi pune mâna pe tine.
1 Samuel 24:17 Și a zis lui David: „Tu ești mai bun decât mine; căci tu mi-ai făcut bine, iar eu ți-am făcut rău.
Ilie Tișbitul. S-a încrezut în Dumnezeu și Dumnezeu a răspuns prin foc.
Ieremia, cât de neînțeles a fost de popor.
Preaiubitul Daniel, cât de mult s-a încrezut în Dumnezeu.
Diaconul Ștefan. Faptele apostolilor 7, predică către mai marii vremii.
Faptele apostolilor 7:52 Pe care din proroci nu i-au prigonit părinții voștri? Au omorât pe cei ce vesteau mai dinainte venirea Celui Neprihănit, pe care L-ați vândut acum și L-ați omorât.
Pavel, Filipeni 3:6 "în ce privește râvna, prigonitor al Bisericii". Faptele apostolilor 9:3 Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. 9:4 El a căzut la pământ și a auzit un glas care-I zicea: „Saule, Saule, pentru ce Mă prigonești?” 9:5 „Cine ești Tu, Doamne?”, a răspuns el. Și Domnul a zis: „Eu sunt Isus pe care-L prigonești.
Necazurile își au efectul lor binecuvântat în viața noastră, necazul aduce bucurie.
Romani 8:35 Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia? 8:36 După cum este scris: „Din pricina Ta suntem dați morții toată ziua; suntem socotiți ca niște oi de tăiat.” 8:37 Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit. 8:38 Căci sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, 8:39 nici înălțimea, nici adâncimea, nicio altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Isus Hristos, Domnul nostru.
Atunci când în inima noastră este bucurie, atunci este și cântare.
2 Timotei 3:12 De altfel, toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Isus vor fi prigoniți.
Exemplul suprem, Domnul Isus.
Isaia 53:3 Disprețuit și părăsit de oameni, Om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit, că îți întorceai fața de la El, și noi nu L-am băgat în seamă.
Isaia 42:3 Trestia frântă n-o va zdrobi, și mucul care mai arde încă nu-l va stinge.
Psalmi 22:14 Am ajuns ca apa care se scurge, și toate oasele mi se despart; mi s-a făcut inima ca ceara și se topește înăuntrul meu. 22:15 Mi se usucă puterea ca lutul și mi se lipește limba de cerul gurii: m-ai adus în țărâna morții. 22:16 Căci niște câini mă înconjoară, o ceată de nelegiuiți dau târcoale împrejurul meu, mi-au străpuns mâinile și picioarele
Un îndemn din Cuvânt:
Filipeni 1:29 Căci, cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, ci să și pătimiți pentru El
"Să pătimiți" sau să fim persecutați pentru Domnul.
...

miercuri, 24 decembrie 2014

24, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Efeseni 5, Mărturia Bisericii, mesaj transmis prin Victoraș Toculeț Descarcă MP3
...
Partea care este hotarul între mărturia Bisericii și mărturia fiecărui credincios.
Mărturia credincioșilor: în Biserică; în familie; în societate. Mărturia Bisericii nu este doar în zona aceasta terestră sau văzută. Ci mai este și mărturia Bisericii înaintea lumii nevăzute angelice; dar și mărturia Bisericii înaintea Domnului Isus Hristos.
Din Biserică apar familiile. Cine se căsătorește, este o binecuvântare de la El, dar în Domnul. Biserica beneficiază de produsul familiei: "crede și vei fi mântuit tu și casa ta".
Să ne întoarcem la dorința de a fi mărturie ca ceilalți să se întoarcă la Dumnezeu.
Efeseni 5:14 De aceea zice: „Deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți, și Hristos te va lumina.”
Se pare că se referă la cei credincioși dar din aceia care și-au pierdut mărturia. Este o strigare a Duhului Sfânt.
Efeseni 5:15 Luați seama deci să umblați cu băgare de seamă
...

24, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Efeseni 5:15-18, mesaj transmis prin Lucian Adam Descarcă MP3
...
Efeseni 5:15 Luați seama deci să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți.  5:16 Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele.  5:17 De aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului.  5:18 Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh.
Umblare cu atenție, cu vigilență. 3 contraste:
1)
Efeseni 5:15 Luați seama deci să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți.
"Nu ca niște neînțelepți ci ca niște înțelepți".
Matei 7:24 De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale Mele, și le face îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă.
Matei 7:26 Însă oricine aude aceste cuvinte ale Mele, și nu le face, va fi asemănat cu un om nechibzuit care și-a zidit casa pe nisip.
Nu este suficient să cunoaștem Cuvântul lui Dumnezeu, o dovadă a înțelepciunii este când îl trăim.
Efeseni 5:16 Răscumpărați vremea
O problemă de administrare a timpului.
2)
Efeseni 5:17 De aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului.
1 Tesaloniceni 4:3 Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră
3)
Efeseni 5:18 Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh.
Bețivii nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu.
Beția este un lucru condamnat de Cuvântul lui Dumnezeu.
"Dimpotrivă, fiți plini de Duh." (Efeseni 5:18)
Ce putem înțelege de aici?
Vizează controlul sau ghidarea din viața celui credincios.
Spune fiți plini de ceva, sensul este cu totul altul. Duhul Sfânt este o persoană, parte din Dumnezeul triunic, deci nu poți avea mai mult sau mai puțin dintr-o persoană.
Gr. Plero = vântul care umflă pânzele corăbiei, Duhul Sfânt este o forță care ghidează pe cel credincios. Gr. Pleros = permeabilitate, Duhul Sfânt trebuie să-și facă lucrarea în toată ființa omului credincios. Gr. Sensul controlului total, Ioan 6:16 Când s-a înserat, ucenicii Lui s-au coborât la marginea mării. 16:6 "Dar, pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a umplut inima.", Faptele apostolilor 5:3 Petru i-a zis: „Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din prețul moșioarei?, Romani 1:29 Astfel, au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie…
Omul păcătos este condus de păcat.
Probabil, este cel mai greu lucru să te lași condus de altcineva.
Lăsați-vă conduși de Duhul Sfânt în toate lucrurile. Când vine în cineva, El trebuie să preia controlul.
A fi plin de Duh nu este o opțiune, "fiți plini de Duh" (Efeseni 5:18)
A fi plin de Duhul Sfânt este ceva posibil pentru fiecare credincios. Îi cedez eu controlul?
A fi plin de Duhul Sfânt nu este un eveniment odată pentru totdeauna, nu vizează un eveniment fe sine stătător ci este un proces de viață.
Nu ține de stăruință, ci este strâns legată de belșugul locuirii Cuvântului lui Dumnezeu în viața celui credincios ci și de trăirea Cuvântului.
Coloseni 3:16 Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi în toată înțelepciunea.
...

duminică, 21 decembrie 2014

21, Duminică - ev, 2

Evanghelizare, seara
Predică, Bucurați-vă totdeauna în Domnul, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...

21, Duminică - ev, 1

Evanghelizare, seara
Predică, Nașterea Domnului Hristos, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă MP3
...

21, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Evrei 12:28-29, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă MP3
...
Evrei 12:28 Fiindcă am primit, dar, o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică,  12:29 fiindcă Dumnezeul nostru este „un foc mistuitor”.
Ascultarea necesară pentru a avea o relație sănătoasă cu Dumnezeu.
Aspectele de siguranță care revin de la El.
Dumnezeu ne-așteaptă, ne îndeamnă să fim mulțumitori.
Aspectul închinării. Se vorbește rar în adunările noastre. Închinarea adevărată rămâne o floare rară între noi.
Biserica lui Dumnezeu are pe pământul acesta 3 slujbe: închinarea, care este cea mai importantă slujbă înaintea lui Dumnezeu; zidirea adunării; evanghelizarea.
Partea de închinare rămâne cam la urmă, pe un fond realist, de a prezenta înaintea lui Dumnezeu o închinare plăcută cu evlavie și cu frică, cu respect. Aici este rezultanta, sau piatra din capul unghiului într-un mod simbolic. Închinarea este partea cea mai înaltă a vieții credinciosului.
N-ai cum să fi închinător dacă nu asculți. Nu există închinare fără să fim ascultători.
Fără siguranță, n-ai cum să aduci închinare. Fără privirea la lucrurile care nu se clatină, n-ai cum să aduci închinare lui Dumnezeu cu evlavie și cu frică.
În măsura în care inima noastră este nemulțumită nu poți să fi un închinător.
Ascultare, încredere sau siguranță, și mulțumire.
Întreaga Scriptură freamătă de închinare.
Ce este închinarea?
Ce nu este închinarea?
Închinarea batjocoritoare, în chip de batjocură, ca batjocoritorii cu Domnul Isus la cruce.
Închinarea idolatră. Închinarea înaintea idolilor. Închinarea idolatră a fost o marcă de sute de ani în poporul Israel. Începe în câmpia Moabului, "curvie spirituală". Istoricii arată că această idolatrie față de idolii văzuți, Dumnezeu o vindecă după prima împrăștiere a poporului Israel.
Închinarea idolatră față de alți oameni.
Închinarea idolatră față de eul nostru.
Închinarea religioasă, ceremonială. "Poporul acesta Mă cinstește cu buzele dar cu inima sunt departe de Mine".
Cum ne prezentăm la închinare. Și noi vedem slăbiciuni mari la capitolul acesta. Închinare nu este ce mai primim de la Dumnezeu ci ce aducem înaintea lui Dumnezeu. Am primit o Împărăție și deseori n-avem timp, n-avem inimă să aducem mulțumire lui Dumnezeu. "Fiindcă am primit o Împărăție care nu se poate clătina".
Dacă în natura umană există acest reflex de a mulțumi celor care-I pun în cinste. Dumnezeu este îndreptățit să aștepte o închinare cu evlavie și cu teamă.
"Unde ești?", ești pe poziția închinătorului sau te gândești la ce mai ai de cumpărat?
Închinarea înseamnă și slujire.
Efeseni 1:12 ca să slujim de laudă slavei Sale
Slujirea de laudă slavei Sale este un context continuu.
Închinarea, cea adevărată este "plăcută". Aduce plăcere lui Dumnezeu. Dar ar trebui să aducă plăcere credinciosului care aduce închinarea.
Cui I se aduce închinarea noastră?
Deuteronomul 6:13 Să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să-I slujești, și pe Numele Lui să juri.
Deuteronomul 10:12 Acum, Israele, ce alta cere de la tine Domnul Dumnezeul tău, decât să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să umbli în toate căile Lui, să iubești și să slujești Domnului Dumnezeului tău din toată inima ta și din tot sufletul tău,
Deuteronomul 10:20 Să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să-I slujești, să te alipești de El, și pe Numele Lui să juri.
Exod 15, Cântare de laudă, este o alipire sporadică de Domnul.
Iosua 24:14 Acum, temeți-vă de Domnul și slujiți-I cu scumpătate și credincioșie. Depărtați dumnezeii cărora le-au slujit părinții voștri dincolo de Râu și în Egipt și slujiți Domnului.
Dumnezeu este un Dumnezeu gelos, sau exclusivist.
1 Samuel 7:3 Samuel a zis întregii case a lui Israel: „Dacă din toată inima voastră vă întoarceți la Domnul, scoateți din mijlocul vostru dumnezeii străini și Astarteile, îndreptați-vă inima spre Domnul și slujiți-I numai Lui; și El vă va izbăvi din mâna filistenilor.”
Matei 4:10 „Pleacă, Satano”, i-a răspuns Isus. „Căci este scris: „Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-I slujești.”
Sunt două persoane ale dumnezeirii: Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul.
Nicăieri nu găsim închinarea la Duhul Sfânt.
Evrei 1:6 Și, când duce iarăși în lume pe Cel întâi născut, zice: „Toți îngerii lui Dumnezeu să I se închine!”
Isaia 5:8 Vai de cei ce înșiră casă lângă casă și lipesc ogor lângă ogor până nu mai rămâne loc, și locuiesc în mijlocul țării!  5:9 Iată ce mi-a descoperit Domnul oștirilor: „Hotărât, aceste case multe vor fi pustiite, aceste case mari și frumoase nu vor mai fi locuite.  5:10 Chiar zece pogoane de vie nu vor da decât un bat, și un omer de sămânță nu va da decât o efă.”  5:11 Vai de cei ce dis-de-dimineață aleargă după băuturi amețitoare și șed până târziu noaptea, și se înfierbântă de vin!  5:12 Harpa și lăuta, timpanul, flautul și vinul le înveselesc ospețele; dar nu iau seama la lucrarea Domnului și nu văd lucrul mâinilor Lui.  5:13 De aceea, poporul meu va fi dus pe neașteptate în robie; boierimea lui va muri de foame, și gloata lui se va usca de sete.  5:14 De aceea, își și deschide Locuința morților gura și își lărgește peste măsură gâtlejul, ca să se coboare în ea măreția și bogăția Sionului, cu toată mulțimea lui gălăgioasă și veselă.  Apocalipsa 5:8 Când a luat cartea, cele patru făpturi vii și cei douăzeci și patru de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea Mielului, având fiecare câte o lăută și potire de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților.  5:9 Și cântau o cântare nouă și ziceau: „Vrednic ești Tu să iei cartea și să-I rupi pecețile: căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele Tău, oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam.  5:10 Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru, și ei vor împărăți pe pământ!”  5:11 M-am uitat, și, împrejurul scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii și în jurul bătrânilor, am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era de zece mii de ori zece mii și mii de mii.  5:12 Ei ziceau cu glas tare: „Vrednic este Mielul, care a fost junghiat, să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda!”  5:13 Și pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare, și tot ce se află în aceste locuri, le-am auzit zicând: „A Celui ce șade pe scaunul de domnie și a Mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor!”  5:14 Și cele patru făpturi vii ziceau: „Amin!” Și cei douăzeci și patru de bătrâni s-au aruncat la pământ și s-au închinat Celui ce este viu în vecii vecilor!
Coloseni 3:24 … Voi slujiți Domnului Hristos.
...

miercuri, 17 decembrie 2014

17, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Efeseni 5:21, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...
Efeseni 5:21 Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos.
O lege nouă de viață.
Romani 8:2 În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Isus
Problema legalismului. Dacă omul credincios trăiește cu o lege. Erezie este și să trăiești o viață fără nici un fel de lege. Partea de învățătură din Scriptură ne arată cum să trăim:
Romani 8:2 În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Isus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții.
Rezultatele se văd doar în măsura supunerii.
Totul depinde de cât de supuși suntem prezenței divine din noi.
...

17, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Efeseni 5:33, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...
Efeseni 5:33 Încolo, fiecare din voi să-și iubească nevasta ca pe sine;
2 Timotei 3:2 Căci oamenii vor fi iubitori de sine
...

17, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Efeseni 5:21-33, mesaj transmis prin Nelu Zărnescu Descarcă MP3
...
Efeseni 5:21 Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos.  5:22 Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului;  5:23 căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este Capul Bisericii, El, Mântuitorul trupului.  5:24 Și după cum Biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile.  5:25 Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos Biserica și S-a dat pe Sine pentru ea,  5:26 ca s-o sfințească, după ce a curățat-o prin botezul cu apă prin Cuvânt,  5:27 ca să înfățișeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană.  5:28 Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele, ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta se iubește pe sine însuși.  5:29 Căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos Biserica;  5:30 pentru că noi suntem mădulare ale trupului Lui, carne din carnea Lui și os din oasele Lui.  5:31 „De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa, și cei doi vor fi un singur trup.”  5:32 Taina aceasta este mare – . –  5:33 Încolo, fiecare din voi să-și iubească nevasta ca pe sine; și nevasta să se teamă de bărbat.
Este o legătură versetul 21 cu ce a fost până aici.
1) vorbirea cu har, cu psalmi, cu cântări de laudă, așa este cel care este umplut de Duhul Sfânt.
2) o inimă plină de bucurie, și începi să lauzi pe Dumnezeu din toată inima
3) mulțumirea
4) supunerea.
Cine n-are grijă de ai săi este mai rău ca un necredincios.
Proverbe 5:19 Cerboaică iubită, căprioară plăcută: fii îmbătat tot timpul de drăgălășiile ei, fii îndrăgostit necurmat de dragostea ei!
Fraților, mai reinventați dragostea aceea de la început.
Viața de familie este frumoasă. Bărbatul este cap, dar avem și noi un Cap deasupra, pe Domnul Isus Hristos.
Să-l arăți pe Domnul Hristos fără cuvânt.
Dragoste până la jertfă.
...

duminică, 14 decembrie 2014

14, Duminică - ev, 2

Evanghelizare, seara
Predică, Geneza 3:8-13; Luca 2:10-20, mesaj transmis prin Nelu Istrate Descarcă MP3
...
Frica și rușinea ca o consecință a vieții de propagare a păcatului
În Geneza 4, nu departe de scena cu frică și rușine din Eden, apare o crimă: Cain îl omoară pe fratele său Abel. Și după 1500 de ani toată lumea este stricată, doar un om a căpătat trecere înaintea lui Dumnezeu: Noe.
Păcatul esențialmente este împotriva lui Dumnezeu.
Iov 38:1 Domnul a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii și a zis: 38:2 „Cine este cel ce Îmi întunecă planurile prin cuvântări fără pricepere? 38:3 Încinge-ți mijlocul ca un viteaz, ca Eu să te întreb, și tu să Mă înveți.
Iov 42:5 „Urechea mea auzise vorbindu-se de Tine; dar acum ochiul meu Te-a văzut. 42:6 De aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă.”
Moartea Domnului Isus Hristos merge pe traiectoria aceasta:
Psalmi 22:1 Dumnezeule! Dumnezeule! Pentru ce m-ai părăsit și pentru ce Te depărtezi fără să-mi ajuți și fără s-asculți plângerile mele? 22:2 Strig ziua, Dumnezeule, și nu-mi răspunzi: strig și noaptea, și tot n-am odihnă.
Inițiativa împăcării nu este a noastră păcătoșii.
Păcatul nu-l vrea pe El, și păcătosul nu-l vrea pe El dacă rămâne în starea aceasta.
Cât de împietrită poate să fie inima omului!
Omul rămâne cu problema lui dar Dumnezeu a făcut totul! Este exemplar Dumnezeu și Domnul Isus. Un Dumnezeu care ni se dă.
Ce va fi în veșnicie în cer? Un torent de mulțumire.
El este totul, noi suntem nimic!
2 Tesaloniceni 1:9 Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veșnică de la fața Domnului și de la slava puterii Lui,
...

14, Duminică - ev, 1

Evanghelizare, seara
Predică, Geneza 3:8-13; Luca 2:10-20, mesaj transmis prin Mircea Necea Descarcă MP3
...
Geneza 3:8 Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin grădină în răcoarea zilei: și omul și nevasta lui s-au ascuns de fața Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină. 3:9 Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om și i-a zis: „Unde ești?” 3:10 El a răspuns: „Ți-am auzit glasul în grădină; și mi-a fost frică, pentru că eram gol, și m-am ascuns.” 3:11 Și Domnul Dumnezeu a zis: „Cine ți-a spus că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care îți poruncisem să nu mănânci?” 3:12 Omul a răspuns: „Femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom și am mâncat.” 3:13 Și Domnul Dumnezeu a zis femeii: „Ce ai făcut?” Femeia a răspuns: „Șarpele m-a amăgit și am mâncat din pom.”
Luca 2:10 Dar îngerul le-a zis: „Nu vă temeți: căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul: 2:11 astăzi, în cetatea lui David, vi S-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul. 2:12 Iată semnul, după care-L veți cunoaște: veți găsi un Prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle.” 2:13 Și deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând: 2:14 „Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui.” 2:15 După ce au plecat îngerii de la ei, ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții: „Haidem să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul.” 2:16 S-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif, și Pruncul culcat în iesle. 2:17 După ce L-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre Prunc. 2:18 Toți cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. 2:19 Maria păstra toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. 2:20 Și păstorii s-au întors, slăvind și lăudând pe Dumnezeu, pentru toate cele ce auziseră și văzuseră și care erau întocmai cum li se spusese.
Două atitudini pe care le pot avea când ne vorbește Dumnezeu: Adam și Eva care s-au ascuns de Dumnezeu; păstorii care au zis ca să experimentează personal ceea ce au auzit.
Omul joacă jocul de-a faț-ascunselea cu Dumnezeu.
Psalmi 139:1 (Către mai marele cântăreților. Un psalm al lui David.) Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști, 139:2 știi când stau jos și când mă scol, și de departe îmi pătrunzi gândul. 139:3 Știi când umblu și când mă culc, și cunoști toate căile mele. 139:4 Căci nu-mi ajunge cuvântul pe limbă, și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. 139:5 Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și-Ți pui mâna peste mine. 139:6 O știință atât de minunată este mai presus de puterile mele: este prea înaltă ca s-o pot prinde. 139:7 Unde mă voi duce departe de Duhul Tău și unde voi fugi departe de fața Ta? 139:8 Dacă mă voi sui în cer, Tu ești acolo; dacă mă voi culca în Locuința morților, iată-Te și acolo; 139:9 dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, 139:10 și acolo mâna Ta mă va călăuzi, și dreapta Ta mă va apuca. 139:11 Dacă voi zice: „Cel puțin întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina dimprejurul meu!” 139:12 Iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru Tine; ci noaptea strălucește ca ziua, și întunericul, ca lumina.
Două motivații pentru care se ascunde omul de Dumnezeu: rușinea pentru ce-a făcut în viață și frica de pedeapsă.
Geneza 3:10 El a răspuns: „Ți-am auzit glasul în grădină; și mi-a fost frică, pentru că eram gol, și m-am ascuns.”
Evanghelia mai decât pe explicate este pe gustate.
Gustați și vedeți cât de bun este Domnul!
Psalmi 34:8 Gustați și vedeți ce bun este Domnul! Ferice de omul care se încrede în El!
Isaia 45:15 Dar Tu ești un Dumnezeu care Te ascunzi, Tu, Dumnezeul lui Israel, Mântuitorule! 57:17 Din pricina păcatului lăcomiei lui, M-am mâniat și l-am lovit; M-am ascuns, în supărarea Mea, și cel răzvrătit a urmat și mai mult pe căile inimii lui.
Fiindcă este har, Dumnezeu se lasă găsit.
Șarpele amăgește.
Geneza 3:13 Și Domnul Dumnezeu a zis femeii: „Ce ai făcut?” Femeia a răspuns: „Șarpele m-a amăgit și am mâncat din pom.”
...

14, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Ioan 3:1-13, mesaj transmis prin Nelu Istrate Descarcă MP3
...
Ioan 3:1 Între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaș al iudeilor.  3:2 Acesta a venit la Isus, noaptea, și I-a zis: „Învățătorule, știm că ești un Învățător venit de la Dumnezeu; căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci Tu, dacă nu este Dumnezeu cu el.”  3:3 Drept răspuns, Isus i-a zis: „Adevărat, adevărat îți spun că, dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea Împărăția lui Dumnezeu.”  3:4 Nicodim I-a zis: „Cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale și să se nască?”  3:5 Isus i-a răspuns: „Adevărat, adevărat îți spun că, dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în Împărăția lui Dumnezeu.  3:6 Ce este născut din carne este carne, și ce este născut din Duh este duh.  3:7 Nu te mira că ți-am zis: „Trebuie să vă nașteți din nou.”  3:8 Vântul suflă încotro vrea și-I auzi vuietul; dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul.”  3:9 Nicodim I-a zis: „Cum se poate face așa ceva?”  3:10 Isus i-a răspuns: „Tu ești învățătorul lui Israel și nu pricepi aceste lucruri?  3:11 Adevărat, adevărat îți spun că Noi vorbim ce știm și mărturisim ce am văzut; și voi nu primiți mărturia Noastră.  3:12 Dacă v-am vorbit despre lucruri pământești, și nu credeți, cum veți crede când vă voi vorbi despre lucrurile cerești?  3:13 Nimeni nu s-a suit în cer, afară de Cel ce S-a coborât din cer, adică Fiul omului care este în cer.
… Primul miracol este la o nuntă ca să învățăm că viața cu El este o sărbătoare.
2 Tesaloniceni 2:9 Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase 2:10 și cu toate amăgirile nelegiuirii, pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți.
Mare atenție la predicile pe care le vizionați la televizor sau pe calculator.
Nicodim = gr. Învingător peste alții.
Să ne purtăm ca Cel de sus, să ne smerim ca Cel de sus, să trăim ca Cel de sus!
...

miercuri, 10 decembrie 2014

10, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Întrebări și răspunsuri, Efeseni 5:1-20, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă MP3
...
1 Ioan 3:1 Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu! Și suntem. Lumea nu ne cunoaște, pentru că nu L-a cunoscut nici pe El. 3:2 Preaiubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Și ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că, atunci când Se va arăta El, vom fi ca El; pentru că Îl vom vedea așa cum este. 3:3 Oricine are nădejdea aceasta în El se curăță, după cum El este curat.
...

10, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Efeseni 5:15-17, mesaj transmis prin Andrei Mîrza Descarcă MP3
...
Efeseni 5:15 Luați seama deci să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. 5:16 Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. 5:17 De aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului.
...

duminică, 7 decembrie 2014

7, Duminică - tin, 4

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 2:1, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă MP3
...
1 Ioan 2:1 Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel Neprihănit.
Când un frate greșește, să înțelegi că Mijlocitorul acela care îl iartă, te-a iertat și pe tine. Răspunderea când un credincios a păcătuit se transferă și adunării.
Avocatul în lumea aceasta nu poate decât să diminueze vina. Dar Domnul Hristos nu acționează așa, ci Domnul Hristos în fața păcatului este intransigent. Domnul Hristos spune: "mărturisiți-vă păcatele!".
Dar mai este și un pârâș, șarpele cel vechi.
Dacă îți irosești resursele spre rău, nu-ți vei putea canaliza resursele pentru bine.
1 Ioan 2:1 Copilașilor … avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel Neprihănit.
Ca un plus de responsabilitate.
1 Ioan 1:8 Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri, și adevărul nu este în noi.
Toți am avut păcat în viața noastră.
1 Ioan 2:1 Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți
Regula credinciosului este sfințenia.
1 Ioan 3:8 Cine păcătuiește este de la diavolul
Ce era nou în porunca nouă? Porunca care te înnoiește, aduce prospețime, o înnoire în viață.
Psalmi 50:16 Dumnezeu zice însă celui rău: „Ce tot înșiri tu legile Mele și ai în gură legământul Meu,  50:17 când tu urăști mustrările și arunci cuvintele Mele înapoia ta?  50:18 Dacă vezi un hoț, te unești cu el, și te însoțești cu preacurvarii.  50:19 Dai drumul gurii la rău, și limba ta urzește vicleșuguri.  50:20 Stai și vorbești împotriva fratelui tău, clevetești pe fiul mamei tale.  50:21 Iată ce ai făcut, și Eu am tăcut. Ți-ai închipuit că Eu sunt ca tine. Dar te voi mustra și îți voi pune totul sub ochi!
Adevărul nu trebuie să fie doar pe buzele noastre. Ci adevărul trebuie să fie în noi.
Domnul Hristos nu ignoră păcatul. Avocatul, Paracletul nostru va scoate în lumină păcatul.
Păcatul este acela care te amăgește, te amețește de cap.
...

7, Duminică - ev, 3

Evanghelizare, seara
Predică, 1 Ioan 2:1, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă MP3
...
1 Ioan 2:1 Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel Neprihănit.
Tema capitolului 2 este lumină și adevăr.
Epistola a fost scrisă între anii 85 și 95.
Regula de viață pentru cel credincios nu este păcatul. Păcatul poate să fie doar un accident în viața lui.
Ce este păcatul?
1 Ioan 3:4 Oricine face păcat face și fărădelege; și păcatul este fărădelege.
Păcatul este sfidarea lui Dumnezeu.
Romani 2:4 … Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință?
Păcatul este nelegiuire. O atitudine a sufletului omului care refuză să trăiască la standardul lui Dumnezeu.
Romani 6:23 Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viața veșnică în Isus Hristos, Domnul nostru.
Ioan 8:34 „Adevărat, adevărat vă spun”, le-a răspuns Isus, „că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului.
Domnul Isus Hristos a fost trimis ca să ridice păcatul lumii.
2 Corinteni 5:21 Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El.
Evrei 9:26 … S-a arătat o singură dată, ca să șteargă păcatul prin jertfa Sa.
1 Ioan 1:7 … și sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăță de orice păcat.
1 Ioan 2:1 … avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel Neprihănit.
Luca 13:7 Atunci a zis vierului: „Iată că sunt trei ani de când vin și caut rod în smochinul acesta, și nu găsesc. Taie-l. La ce să mai cuprindă și pământul degeaba?”  13:8 „Doamne”, i-a răspuns vierul, „mai lasă-l și anul acesta …
...

7, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 2, mesaj transmis prin Emil Dumitrescu Descarcă MP3
...
Sinceritatea este poarta pe care intră adevărul.
Despre Anania și Safira, că au spus adevărul convenabil.
...

7, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 2:1-8, mesaj transmis prin Lucian Adam Descarcă MP3
...
Ce definesc pe cel credincios?
1) îl cunoaștem, v3
2) suntem în El, v5
3) rămânem în El, v6
1)
1 Ioan 2:3 Și prin aceasta știm că Îl cunoaștem, dacă păzim poruncile Lui.
Vine în urma unei experimentări de zi cu zi. Dovada că Îl cunoști este că păzești Cuvântul Său.
Ioan 10:14 Eu sunt Păstorul cel bun. Eu Îmi cunosc oile Mele, și ele Mă cunosc pe Mine,
O cunoaștere reciprocă.
Ioan 10:27 Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, și ele vin după Mine.
2)
1 Ioan 2:5 Dar cine păzește Cuvântul Lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită; prin aceasta știm că suntem în El.
În creștinism nu este o cunoaștere la distanță.
Se dovedește și faptul că sunt în Domnul Isus: prin păzirea poruncilor.
Ioan 14:15 Dacă Mă iubiți, veți păzi poruncile Mele. 14:21 Cine are poruncile Mele și le păzește acela Mă iubește; și cine Mă iubește va fi iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi iubi și Mă voi arăta lui.”
3)
1 Ioan 2:6 Cine zice că rămâne în El trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus.
Exemplul de trăire al Domnului Isus Hristos trebuie să fie un standard.
Cine se uită la mine să spună: cutare seamănă cu Domnul Isus.
Filipeni 3:10 Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui, și părtășia suferințelor Lui, și să mă fac asemenea cu moartea Lui;
Cunoașterea Domnului Isus Hristos este un proces.
Apostolul Ioan ne pune înainte și câteva elemente ale celui care este un fals:
1)
1 Ioan 1:6 Dacă zicem că avem părtășie cu El, și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul.
"Cine ești când nu te vede nimeni?", o carte de citit.
2)
1 Ioan 2:4 Cine zice: „Îl cunosc”, și nu păzește poruncile Lui, este un mincinos, și adevărul nu este în el.
3)
1 Ioan 2:22 Cine este mincinosul, dacă nu cel ce tăgăduiește că Isus este Hristosul?
Iuda 1:4 Căci s-au strecurat printre voi unii oameni, scriși demult pentru osânda aceasta, oameni neevlavioși, care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru Stăpân și Domn, Isus Hristos.
Tit 1:16 Ei se laudă că cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele Îl tăgăduiesc, căci sunt o scârbă: nesupuși și netrebnici pentru orice faptă bună.
4)
1 Ioan 4:20 Dacă zice cineva: „Eu iubesc pe Dumnezeu”, și urăște pe fratele său, este un mincinos; căci, cine nu iubește pe fratele său, pe care-l vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu, pe care nu-L vede?
Suntem noi creștini autentici sau suntem niște mincinoși?
Apocalipsa 21:8 Dar, cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli și toți mincinoșii, partea lor este în iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua.” 21:27 Nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună;
...

7, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, 1 Împărați 17:8-16, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă MP3
...
Să avem grijă ce subiecte abordăm.
1 Împărați 17:8 Atunci cuvântul Domnului i-a vorbit astfel:  17:9 „Scoală-te, du-te la Sarepta, care ține de Sidon, și rămâi acolo. Iată că am poruncit acolo unei femei văduve să te hrănească.”  17:10 Ilie s-a sculat și s-a dus la Sarepta. Când a ajuns la poarta cetății, acolo era o femeie văduvă care strângea lemne. El a chemat-o și a zis: „Du-te și adu-mi, te rog, puțină apă într-un vas, ca să beau.”  17:11 Pe când se ducea ea să-I aducă, a chemat-o din nou și a zis: „Adu-mi, te rog, și o bucată de pâine în mâna ta.”  17:12 Și ea a răspuns: „Viu este Domnul Dumnezeul tău, că n-am nimic copt, n-am decât un pumn de făină într-o oală și puțin untdelemn într-un ulcior. Și iată, strâng două bucăți de lemne, apoi mă voi întoarce și voi pregăti ce am pentru mine și pentru fiul meu: vom mânca și apoi vom muri.”  17:13 Ilie i-a zis: „Nu te teme, întoarce-te și fă cum ai zis. Numai, pregătește-mi întâi mie, cu untdelemnul și făina aceea, o mică turtă și adu-mi-o; pe urmă să faci și pentru tine și pentru fiul tău.  17:14 Căci așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel: „Făina din oală nu va scădea, și untdelemnul din ulcior nu se va împuțina până în ziua când va da Domnul ploaie pe fața pământului.”  17:15 Ea s-a dus și a făcut după cuvântul lui Ilie. Și multă vreme a avut ce să mănânce, ea și familia ei și Ilie.  17:16 Făina din oală n-a scăzut, și untdelemnul din ulcior nu s-a împuținat, după cuvântul pe care-l rostise Domnul prin Ilie.
Pârâul Cherit este în ținutul lui Gad. Gad înseamnă cu noroc, un nume de de o roabă, un nume în care n-are nici o implicație Dumnezeu.
Multe lucruri țin de vremuri și de împrejurări.
Sarepta din Sidon este în ținutul Așer, care înseamnă fericit.
Dumnezeul suveran se folosește de corbi, s-a folosit de 5 pâini și 2 peștișori. Dumnezeu folosește lucrurile mici, ca să ne provoce la acea stare de smerenie.
O folosește pe acea văduvă pentru ca să-I dea viața.
Evrei 1:7 Și despre îngeri zice: „Din vânturi face îngeri ai Lui; și dintr-o flacără de foc, slujitori ai Lui”;
100 km de la pârâul Cherit la Sarepta din Sidon. Ilie știe că atâta timp cât stă în ascultare de Dumnezeu este ocrotit de Dumnezeu.
Pentru câți dintre noi vremurile de încercare nu au fost o binecuvântare?
Totdeauna focarele de tulburare pot fi o ocazie de cercetare, un instrument de binecuvântare pentru altul.
Când apar descurajări, să ne punem întrebarea: Doamne, ce plan al Tău ai pentru mine și cel rău vrea să-l submineze?
Exprimarea unui om care este gata să apară înaintea lui Dumnezeu: Și ea a răspuns: „Viu este Domnul Dumnezeul tău, (1 Împărați 17:12)
Dumnezeu ne golește de multe ori rezervorul, pe cel circumstanțial, în care El ne pune pe avarie.
Dumnezeu de multe ori intervine în situații limite, când intervenția Sa are cea mai mare rodnicie în viața noastră. Dumnezeu va interveni când El va considera oportun.
Omul care se crede de multe ori victimă, este chemat să fie o binecuvântare.
Ce dramatism: vom mânca și apoi vom muri.” (1 Împărați 17:12)
Ceea ce Ilie cerea este puțin pe lângă ce avea să ofere.
Toată lucrarea credinciosului este o datorie creștină din dragoste.
Când mergi pe ape, nu mai mergi bizuindu-te pe tine.
Ce va rămâne în urmă este: "un nume bun", o mărturie bună.
Oare vedem noi în fiecare zi o minune de la Dumnezeu?
La ce ne gândim dimineața, unde este "turta de untdelemn" pentru Domnul?
Aspectul recunoștinței, din zece leproși numai unul se întoarce să se închine și să mulțumească.
O văduvă înțeleaptă, tocmai pentru că era în pragul veșniciei se comportă exemplar.
Când ești pe avarie mergi cu atenție.
Psalmi 84:6 Când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare
...

sâmbătă, 6 decembrie 2014

6, Sâmbătă - 8

Conferință, prânz
Predică, Citate de Teodor Popescu, 1 Corinteni, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă MP3
...

6, Sâmbătă - 7

Conferință, dimineața
Predică, Neemia 5-6, mesaj transmis prin Petrică Dușcu Descarcă MP3
...
Petrică Dușcu din Băleni Sârbi.
...

6, Sâmbătă - 6

Conferință, dimineața
Predică, Neemia 6:10-19, Planuri împotriva lui Neemia: trădarea, mesaj transmis prin Viorel Ispășoiu Descarcă MP3
...
Viorel Ispășoiu din Bădești, Argeș
...

6, Sâmbătă - 5

Conferință, dimineața
Predică, Neemia 6:5-9, Planuri împotriva lui Neemia: calomnia, mesaj transmis prin Marius Ștefănescu Descarcă MP3
...
Marius Ștefănescu din Dragoslavele, Argeș
...

6, Sâmbătă - 4

Conferință, dimineața
Predică, Neemia 6:1-4, Complotul împotriva lui Neemia, mesaj transmis prin Alin Tașbac Descarcă MP3
...
Alin Tașbac din Câmpulung
...

6, Sâmbătă - 3

Conferință, dimineața
Predică, Neemia 5:16, Neemia dregător, mesaj transmis prin Laurențiu Toma Descarcă MP3
...
Neemia 5:14-19, Neemia dregător
Laurențiu Toma din Voluntari
...

6, Sâmbătă - 2

Conferință, dimineața
Predică, Neemia 5:1-13, Soluții pentru problemele interne, mesaj transmis prin Puiu Nicolescu Descarcă MP3
...
Puiu Nicolescu din Târgu-Jiu.
...

6, Sâmbătă - 1

Conferință, dimineața
Predică, Bucurați-vă!, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă MP3
...
De ce sunt credincioșii triști?
...

miercuri, 3 decembrie 2014

3, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Efeseni 5:1-14, mesaj transmis prin Cornel Ciucă Descarcă MP3
...

3, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Efeseni 5:3-5, mesaj transmis prin Traian Coteanu Descarcă MP3
...
Efeseni 5:3 Curvia sau orice alt fel de necurăție, sau lăcomia de avere nici să nu fie pomenite între voi, așa cum se cuvine unor sfinți. 5:4 Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechibzuite, nici glume proaste care nu sunt cuviincioase; ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. 5:5 Căci știți bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere, care este un închinător la idoli, n-are parte de moștenire în Împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu.
...

3, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Efeseni 5:1-14, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă MP3
...
Efeseni 5:1 Urmați, dar, pilda lui Dumnezeu ca niște copii preaiubiți. 5:2 Trăiți în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit și S-a dat pe Sine pentru noi „ca un prinos și ca o jertfă de bun miros – lui Dumnezeu. 5:3 Curvia sau orice alt fel de necurăție, sau lăcomia de avere nici să nu fie pomenite între voi, așa cum se cuvine unor sfinți. 5:4 Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechibzuite, nici glume proaste care nu sunt cuviincioase; ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. 5:5 Căci știți bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere, care este un închinător la idoli, n-are parte de moștenire în Împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. 5:6 Nimeni să nu vă înșele cu vorbe deșarte; căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultători. 5:7 Să nu vă întovărășiți, dar, deloc cu ei. 5:8 Odinioară erați întuneric; dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați deci ca niște copii ai luminii. 5:9 Căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. 5:10 Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului 5:11 și nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă osândiți-le. 5:12 Căci e rușine numai să spunem ce fac ei în ascuns. 5:13 Dar toate aceste lucruri, când sunt osândite de lumină, sunt date la iveală; pentru că ceea ce scoate totul la iveală este lumina. 5:14 De aceea zice: „Deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți, și Hristos te va lumina.”
...

duminică, 30 noiembrie 2014

30, Duminică - ev, 3

Evanghelizare, seara
Predică, Romani 1:16, 1 Ioan 2:2, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă MP3
...
Romani 1:16 Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a iudeului, apoi a grecului;
1 Ioan 2:2 El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre; și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi.
Domnul Isus a plătit o plată echivalentă.
Ioan 14:6 Isus i-a zis: „Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.
1 Ioan 2 ne vorbește despre adevăr și despre Lumină.
Isaia 53:5 Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, și prin rănile Lui suntem tămăduiți.
1 Petru 1:18 căci știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul deșert de viețuire pe care-l moșteniserăți de la părinții voștri, 1:19 ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur și fără prihană.
2 Corinteni 5:21 Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El.
Jertfa de ispășire din Leviticul 4.
Efeseni 1:7 În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogățiile harului Său
Psalmi 22:14 mi s-a făcut inima ca ceara și se topește înăuntrul meu.
1 Ioan 2:2 El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre; și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi.
Voia lui Dumnezeu este ca toți oamenii să vină la credință și să fie mântuiți.
...

30, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 2:1-6, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă MP3
...
De multe ori minciuna îmbracă forme de adevăr.
Cuvântul este rânduit pentru a-l trăi.
Dumnezeu nu doar ne-a arătat viața ci chiar ne-a dat viața.
"Părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Isus Hristos" (1 Ioan 1:3)
"Cine zice că rămâne în El trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus" (1 Ioan 2:6)
1 Ioan 1:7 Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții; și sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăță de orice păcat.
Dacă ai rupt părtășia ai periclitat posibilitatea credinciosului de a-și mărturisi păcatul.
...

30, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 2:1-6, mesaj transmis prin Teo Banu Descarcă MP3
...
1 Ioan 2:1 Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel Neprihănit. 2:2 El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre; și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. 2:3 Și prin aceasta știm că Îl cunoaștem, dacă păzim poruncile Lui. 2:4 Cine zice: „Îl cunosc”, și nu păzește poruncile Lui, este un mincinos, și adevărul nu este în el. 2:5 Dar cine păzește Cuvântul Lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită; prin aceasta știm că suntem în El. 2:6 Cine zice că rămâne în El trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus.
...

30, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Matei 5:9, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă MP3
...
Matei 5:9 Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu!
E asemănătoare cu fericirea din versetul 5 "ferice de cei blânzi".
Isaia 9:6 Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni S-a dat, și domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: „Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșniciilor, Domn al păcii.”
Domnul Isus a venit să aducă pacea.
Efeseni 2:14 Căci El este pacea noastră care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care-I despărțea,
A surpat zidul prin jertfa Lui.
2 Corinteni 5:19 că adică, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine,
Galateni 5:22 Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea,
Pacea este cea de-a treia componentă a roadei Duhului Sfânt.
Pentru că este cu noi, nu avem motive să fim triști.
Copilul lui Dumnezeu este călăuzit de Duhul Sfânt și poate să fie împăciuitor.
Noi putem fi ca niște oglinzi să redirecționăm lumina. Lumina doar reflectă razele soarelui, așa trebuie să reflectăm și noi pacea Domnului Isus Hristos.
Cel împăciuitor este preocupat de un singur lucru: să-l slăvească pe Dumnezeu.
Nu trebuie să vorbim mult. "Cine vorbește mult nu se poate să nu păcătuiască". "Să vorbiți între voi cu psalmi și cântări de laudă". De dragul păcii să vorbești mai puțin. Să te rogi mult!
"Dați-vă și voi toate silințele". Domnul vrea oameni energici, oameni dăruiți.
Romani 12:20 Dimpotrivă: dacă îi este foame vrăjmașului tău, dă-I să mănânce; dacă-I este sete, dă-I să bea; căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbuni aprinși pe capul lui.”
Să răspândești pacea oriunde ai fi!
Faptele apostolilor 16:25 Pe la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu; iar cei închiși îi ascultau.
Numai o inimă nemulțumită poate să laude pe Domnul.
Care a fost efectul? "Cei închiși îi ascultau".
Ioan 14:27 Vă las pacea, vă dau pacea Mea.
Ioan 14:1 Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în Mine.  14:2 În casa Tatălui Meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc.  14:3 Și după ce Mă voi duce și vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce și vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiți și voi.
Dar firea noastră nu poate să se bucure, doar Duhul Sfânt poate să fructifice această bucurie.
Faptele apostolilor 27:20 Soarele și stelele nu s-au văzut mai multe zile, și furtuna era așa de puternică încât la urmă pierdusem orice nădejde de scăpare.  27:21 Oamenii nu mâncaseră de multă vreme. Atunci Pavel s-a sculat în mijlocul lor și a zis: „Oamenilor, trebuia să mă ascultați și să nu fi pornit cu corabia din Creta, ca să fi scăpat de această primejdie și de această pagubă.  27:22 Acum vă sfătuiesc să fiți cu voie bună; pentru că niciunul din voi nu va pieri; și nu va fi altă pierdere decât a corăbiei.  27:23 Un înger al Dumnezeului, al căruia sunt eu și căruia Îi slujesc, mi s-a arătat azi-noapte  27:24 și mi-a zis: „Nu te teme, Pavele; tu trebuie să stai înaintea cezarului; și iată că Dumnezeu ți-a dăruit pe toți cei ce merg cu corabia împreună cu tine.”  27:25 De aceea, oamenilor, liniștiți-vă, căci am încredere în Dumnezeu că se va întâmpla așa cum mi s-a spus.
Pavel aștepta ceasul lui Dumnezeu când să vină ajutorul lui Dumnezeu.

Ce lucru extraordinar este ca în situații lumină să fi împăciuitori.
Romani 8:28 De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său.
1 Corinteni 10:13 Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre; ci, împreună cu ispita, a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca s-o puteți răbda.
…căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu! (Matei 5:9)
Galateni 4:6 Și, pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său care strigă: „Ava”, adică: „Tată!”
Romani 15:13 Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea …
...

miercuri, 26 noiembrie 2014

26, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Efeseni 4:26, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...
Efeseni 4:26 „Mâniați-vă, și nu păcătuiți.” Să n-apună soarele peste mânia voastră
Din pricina unei suferințe în trup devin irascibil iar soția îmi spune: de ce-mi vorbești așa de aspru, și atunci îmi dau seama și-mi cer iertare.
...

26, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Efeseni 5:1-14, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...
Efes era un oraș cu multă vrăjitorie. O lucrare autentică la Efes (de mântuire).
La Efes rămâne o problemă mare: părăsirea dragostei dintâi.
Apocalipsa 2:1 Îngerului Bisericii din Efes scrie-i: „Iată ce zice Cel ce ține cele șapte stele în mâna dreaptă și Cel ce umblă prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur:  2:2 „Știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta, și că nu poți suferi pe cei răi; că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli, și nu sunt, și i-ai găsit mincinoși.  2:3 Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina Numelui Meu și că n-ai obosit.  2:4 Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi.
Unii explică că este entuziasmul de la începutul credinței dar alții, Pavel spune că este urmarea pildei Domnului Isus în dragoste.
Biserica trebuie să depună o mărturie care să poată fi înțeleasă pe calea aceasta a simțurilor.
Verbul esențial, la partea practică, este umblarea.
Umblarea Bisericii este partea care aduce mărturie. Cei de afară nu pot vedea lucrurile de sus și binecuvântările decât prin umblare.
Efeseni 4:25 De aceea, lăsați-vă de minciună: „Fiecare dintre voi să spună aproapelui său adevărul”, pentru că suntem mădulare unii altora.  4:26 „Mâniați-vă, și nu păcătuiți.” Să n-apună soarele peste mânia voastră  4:27 și să nu dați prilej diavolului.
Psalmi 4:4 Cutremurați-vă, și nu păcătuiți!
Să nu ne mințim unii pe alții. Fățărnicia înseamnă minciună. Aceasta trebuie să ne cutremure, "Cutremurați-vă și nu păcătuiți".
Apare în fiecare dintre oamenii credincioși această lucrare, Duhul Sfânt poate să producă un conflict interior, te înștiințează înainte să păcătuiești dar și după ce păcătuiești. Și de aceea să nu apună soarele peste acest cutremur. Apare o neliniște a omului care se știe vinovat și a păcătuit împotriva lui Dumnezeu.
"Cutremurați-vă și nu păcătuiți" este mai degrabă.
Sunt unii frați care încearcă să spună că există o mânie permisă, dar este riscant: "orice mânie să dispară", ... Orice mânie ... Să piară din mijlocul vostru (Efeseni 4:31). Dacă soarele apune peste această cutremurare, cel rău are câștig de la tine.
"Cutremurați-vă, și nu păcătuiți!" (Psalmi 4:4)
Păcatul acesta al adulterului vine pe fondul acesta al dragostei dar este o trădare a partenerului de viață.
...

26, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Efeseni 5:1-14, mesaj transmis prin Nelu Zărnescu Descarcă MP3
...
Efeseni 5:1 Urmați, dar, pilda lui Dumnezeu ca niște copii preaiubiți. 5:2 Trăiți în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit și S-a dat pe Sine pentru noi „ca un prinos și ca o jertfă de bun miros – lui Dumnezeu. 5:3 Curvia sau orice alt fel de necurăție, sau lăcomia de avere nici să nu fie pomenite între voi, așa cum se cuvine unor sfinți. 5:4 Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechibzuite, nici glume proaste care nu sunt cuviincioase; ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. 5:5 Căci știți bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere, care este un închinător la idoli, n-are parte de moștenire în Împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. 5:6 Nimeni să nu vă înșele cu vorbe deșarte; căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultători. 5:7 Să nu vă întovărășiți, dar, deloc cu ei. 5:8 Odinioară erați întuneric; dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați deci ca niște copii ai luminii. 5:9 Căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. 5:10 Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului 5:11 și nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă osândiți-le. 5:12 Căci e rușine numai să spunem ce fac ei în ascuns. 5:13 Dar toate aceste lucruri, când sunt osândite de lumină, sunt date la iveală; pentru că ceea ce scoate totul la iveală este lumina. 5:14 De aceea zice: „Deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți, și Hristos te va lumina.”
Ca să-l urmezi pe Domnul Isus Hristos trebuie să trăiești în dragoste.
Copiii vor face ceea ce fac părinții lor. Umblarea în dragoste nu este un concept abstract, ci se aplică și în familie. Experiența umblării în dragoste este în personală, familială și în părtășie cu frații.
Matei 5:48 Voi fiți, dar, desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit.
Să fi ca și Hristos - poezie.
Romani 12:21 Nu te lăsa biruit de rău, ci biruie răul prin bine.
Cei care fac răul nu vor moșteni Împărăția.
Vorbire cu har.
Efeseni 5:8 Odinioară erați întuneric; dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați deci ca niște copii ai luminii.
Efeseni 5:10 Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului 5:11 și nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă osândiți-le.
Cred că este vorba de oameni din Biserică, nu despre cei de afară. N-au vegheat, au alunecat și fac fapte neroditoare. Dacă nu descoperi pe față înseamnă că te-ai unit cu el.
Efeseni 5:9 Căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr.
Proverbe 19:22 Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui;
Lumina este lipsa întunericului și invers.
...