duminică, 30 august 2015

30, Duminică - tin, 5

Tineret, seara
Predică, Iuda 1:5-13, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...

30, Duminică - tin, 4

Tineret, seara
Predică, Iuda 1:17,24-25, mesaj transmis prin Emi Bălăceanu Descarcă MP3
...
Iuda 1:17 Dar voi, preaiubiților, aduceți-vă aminte de vorbele vestite mai dinainte de apostolii Domnului nostru Isus Hristos.
Iuda 1:24 Iar a Aceluia care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plini de bucurie înaintea slavei Sale, 1:25 singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Isus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreție, putere și stăpânire, mai înainte de toți vecii, și acum și în veci. Amin.
...

30, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, 1 Petru 1:14-15, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...
1 Petru 1:14 Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată, când erați în neștiință.
1 Petru 1:15 Ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră.
...

30, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, Iuda 1:10, mesaj transmis prin Lucian Adam Descarcă MP3
...
Iuda 1:10 Aceștia, dimpotrivă, batjocoresc ce nu cunosc și se pierd singuri în ceea ce știu din fire, ca dobitoacele fără minte.
Pericolul apostaziei nu privesc numai pe cei care dau învățătură.
A) O trăire în ignoranță.
B) Și o trăire instinctivă, sub îndemnurile firii pământești.
A) are sensul de o trăire în necunoștință. Necunoașterea duce la pieire.
1 Tesaloniceni 4:4 fiecare din voi să știe să-și stăpânească vasul în sfințenie și cinste,  4:5 nu în aprinderea poftei, ca Neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu.
Tit 1:16 Ei se laudă că cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele Îl tăgăduiesc ...
Matei 22:29 Drept răspuns, Isus le-a zis: „Vă rătăciți! Pentru că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu.
Îl cunoaștem noi într-un mod personal pe Dumnezeu?
2 Tesaloniceni 1:7 și să vă dea odihnă atât vouă, care sunteți întristați, cât și nouă, la descoperirea Domnului Isus din cer, cu îngerii puterii Lui,  1:8 într-o flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos.
Poți trăi în ignoranță în sensul de neînțelegere a Cuvântului lui Dumnezeu, să nu înțelegi Cuvântul lui Dumnezeu. Fără naștere din nou, este imposibil să înțelegi adevărurile lui Dumnezeu. Când nu înțelegi, ajungi să fi fie batjocoritor față de cei de o altă înțelegere fie să răstălmăcești Scripturile.
Trăirea în ignoranță înseamnă să ignori Cuvântul lui Dumnezeu.
Romani 1:32 Și, măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși, ei nu numai că le fac, dar și găsesc de buni pe cei ce le fac.
Iuda 1:16 ... trăiesc după poftele lor ...  1:18 ... care vor trăi după poftele lor nelegiuite.  1:19 ... oameni supuși poftelor firii ...
Ce fel de viață trăiești?
Deuteronomul 17:18 Când se va așeza pe scaunul de domnie al împărăției lui, să scrie pentru el, într-o carte, o copie a acestei Legi, pe care s-o ia de la preoții din neamul leviților.  17:19 Va trebui s-o aibă cu el și s-o citească în toate zilele vieții lui, ca să învețe să se teamă de Domnul Dumnezeul lui, să păzească și să împlinească toate cuvintele din Legea aceasta și toate poruncile acestea,  17:20 pentru ca inima lui să nu se înalțe mai presus de frații lui și să nu se abată de la poruncile acestea nici la dreapta, nici la stânga și să aibă astfel multe zile în împărăția lui, el și copiii lui, în mijlocul lui Israel.
Deuteronomul 17:17 Să n-aibă un mare număr de neveste, ca să nu i se abată inima ...
2 Tesaloniceni 1:9 Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veșnică de la fața Domnului și de la slava puterii Lui,
Iuda 1:15 ca să facă o judecată împotriva tuturor și să încredințeze pe toți cei nelegiuiți de toate faptele nelegiuite pe care le-au făcut în chip nelegiuit și de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva Lui acești păcătoși nelegiuiți.”
...

30, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, Iuda 1:5-13; Cine sunt apostații?, mesaj transmis prin David Banu Descarcă MP3
...
Iuda 1:5 Vreau să vă aduc aminte, măcar că știți o dată pentru totdeauna toate aceste lucruri, că Domnul, după ce a izbăvit pe poporul Său din țara Egiptului, în urmă a nimicit pe cei ce n-au crezut.  1:6 El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința.  1:7 Tot așa, Sodoma și Gomora și cetățile dimprejurul lor, care se dăduseră ca și ele la curvie și au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc veșnic.  1:8 Totuși oamenii aceștia, târâți de visările lor, își pângăresc la fel trupul, nesocotesc stăpânirea și batjocoresc dregătoriile.  1:9 Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului și se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis: „Domnul să te mustre!”  1:10 Aceștia, dimpotrivă, batjocoresc ce nu cunosc și se pierd singuri în ceea ce știu din fire, ca dobitoacele fără minte.  1:11 Vai de ei! Căci au urmat pe calea lui Cain! S-au aruncat în rătăcirea lui Balaam, din dorința de câștig! Au pierit într-o răscoală ca a lui Core!  1:12 Sunt niște stânci ascunse la mesele voastre de dragoste, unde se ospătează fără rușine împreună cu voi și se îndoapă de-a binelea; niște nori fără apă, mânați încoace și încolo de vânturi, niște pomi tomnatici fără rod, de două ori morți, dezrădăcinați;  1:13 niște valuri înfuriate ale mării, care își spumegă rușinile lor; niște stele rătăcitoare, cărora le este păstrată negura întunericului pentru vecie.
2 Petru 2:1 În norod s-au ridicat și proroci mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura pe furiș erezii nimicitoare, se vor lepăda de Stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare năprasnică.
Osea 4:6 Poporul Meu piere din lipsă de cunoștință.
Nici un contact cu Egiptul, dar Solomon tocmai asta face.
1 Împărați 3:1 Solomon s-a încuscrit cu faraon, împăratul Egiptului. A luat de nevastă pe fata lui faraon și a adus-o în cetatea lui David, până și-a isprăvit de zidit casa lui, casa Domnului și zidul dimprejurul Ierusalimului.
1 Împărați 11:4 Când a îmbătrânit Solomon, nevestele i-au plecat inima spre alți dumnezei; și inima nu i-a fost în totul a Domnului Dumnezeului său, cum fusese inima tatălui său, David.
Păstorii apostați se hrănesc doar pe sine.
Păcatul cel mai mare al omului este: să consideri că te poți descurca și fără Dumnezeu.
Psalmi 16:4 Idolii se înmulțesc, oamenii aleargă după dumnezei străini, dar eu n-aduc jertfele lor de sânge și nu pun numele lor pe buzele mele.
"dar eu n-aduc jertfele lor". Copiii lui Dumnezeu au inima curată. Ei altfel, fără Domnul Isus nu ar putea sta drepți.
Psalmi 24:3 Cine va putea să se suie la muntele Domnului? Cine se va ridica până la locul Lui cel sfânt? –  24:4 Cel ce are mâinile nevinovate și inima curată, cel ce nu-și dedă sufletul la minciună și nu jură ca să înșele.  24:5 Acela va căpăta binecuvântarea Domnului, starea după voia Lui dată de Dumnezeul mântuirii lui.
1 Corinteni 8:3 Dar dacă iubește cineva pe Dumnezeu, este cunoscut de Dumnezeu.
Inima ta către ce lucruri caută?
Apocalipsa 3:17 ... ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol,  3:18 te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curățat prin foc, ca să te îmbogățești; și haine albe, ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale; și doctorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi.
Încă este har! Încă putem primi mila lui Dumnezeu!
...

30, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Matei 5:33-37, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă MP3
...
Matei 5:33 Ați mai auzit iarăși că s-a zis celor din vechime: „Să nu juri strâmb; ci să împlinești față de Domnul jurămintele tale.” 5:34 Dar Eu vă spun: să nu jurați nicidecum; nici pe cer, pentru că este scaunul de domnie al lui Dumnezeu; 5:35 nici pe pământ, pentru că este așternutul picioarelor Lui; nici pe Ierusalim, pentru că este cetatea marelui Împărat. 5:36 Să nu juri nici pe capul tău, căci nu poți face un singur păr alb sau negru. 5:37 Felul vostru de vorbire să fie: „Da, da; nu, nu”; ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău.
...

miercuri, 26 august 2015

26, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Filipeni 2:2,5,12 Gândul unității, mesaj transmis prin Andrei Mîrza Descarcă MP3
...
Filipeni 2:5 Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Isus
Gândul unității.
Filipeni 2:2 faceți-mi bucuria deplină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând.
Gândul Domnului Isus Hristos de unitate.
Unitatea nu înseamnă uniformitate, ci unitatea înseamnă ascultare.
Trebuie să învățăm să ne supunem unii altora, și în primul rând lui Dumnezeu.
Filipeni 2:12 Astfel, dar, preaiubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători...
Filipeni 2:12 ... duceți până la capăt mântuirea voastră ...
Filipeni 3:15 Gândul acesta, dar, să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți...
Ca poziție suntem copii ai lui Dumnezeu. La nivelul duhurilor noastre suntem desăvârșiți.
Dar la nivelul sufletelor noastre încă nu am ajuns desăvârșiți. Ne putem aduce acest aport: "duceți până la capăt mântuirea voastră, cu frică și cutremur" (Filipeni 2:12)
Exemple în ce privește simțirea. Filipeni 2:19 Nădăjduiesc, în Domnul Isus, să vă trimit în curând pe Timotei ...  2:20 Căci n-am pe nimeni care să-mi împărtășească simțirile ca el și să se îngrijească într-adevăr de starea voastră.
Apoi este terenul alegerilor din sufletul nostru. Alegeri sfinte care se leagă de fiecare moment vremelnic.
Apoi teritoriul gândurilor din sufletul nostru. Cum gândești este direcția în care vei merge ca și credincios.
Filipeni 2:12 duceți până la capăt mântuirea voastră, cu frică și cutremur
Filipeni 2:13 Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi și vă dă, după plăcerea Lui, și voința și înfăptuirea.
Dar când privim în spatele cortinei, vedem pe Tatăl ceresc care a lucrat în noi, care ne dă și voința și înfăptuirea.
1 Cronici 29:12 De la Tine vine bogăția și slava, Tu stăpânești peste tot, în mâna Ta este tăria și puterea, și mâna Ta poate să mărească și să întărească toate lucrurile.
În spatele acestei responsabilități a credinciosului este mâna tare a Tatălui ceresc.
Filipeni 2:12 ... ați fost ascultători ... nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum, în lipsa mea.
Cheia primirii mântuirii este ascultarea.
Nu putem vorbi despre mântuire fără ascultare.
Avem și noi astăzi printre noi modele care urmează pe Hristos.
Dar sunt și trei exemple negative;:
1) să-ți cauți propriul interes, Filipeni 2:21 Ce-i drept, toți umblă după foloasele lor, și nu după ale lui Isus Hristos.
2) cârtirea și șovăiala, Filipeni 2:14 Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli,
Dușmanii ascultării.
Filipeni 2:15 ca să fiți fără prihană și curați, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume,
...

26, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Filipeni 2:5,12-30, mesaj transmis prin Nelu Zărnescu Descarcă MP3
...
Filipeni 2:5 Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Isus
Filipeni 2:12 Astfel, dar, preaiubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră, cu frică și cutremur, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum, în lipsa mea. 2:13 Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi și vă dă, după plăcerea Lui, și voința și înfăptuirea. 2:14 Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli, 2:15 ca să fiți fără prihană și curați, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume, 2:16 ținând sus Cuvântul vieții; așa ca, în ziua lui Hristos, să mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar. 2:17 Și chiar dacă va trebui să fiu turnat ca o jertfă de băutură peste jertfa și slujba credinței voastre, eu mă bucur, și mă bucur cu voi toți. 2:18 Tot așa și voi, bucurați-vă, și bucurați-vă împreună cu mine. 2:19 Nădăjduiesc, în Domnul Isus, să vă trimit în curând pe Timotei, ca să fiu și eu cu inimă bună când o să am știri despre voi. 2:20 Căci n-am pe nimeni care să-mi împărtășească simțirile ca el și să se îngrijească într-adevăr de starea voastră. 2:21 Ce-i drept, toți umblă după foloasele lor, și nu după ale lui Isus Hristos. 2:22 Știți râvna lui încercată; cum, ca un copil cu tatăl lui, a lucrat ca un rob împreună cu mine pentru înaintarea Evangheliei. 2:23 Pe el, dar, nădăjduiesc să vi-l trimit, de îndată ce voi vedea ce întorsătură vor lua lucrurile cu privire la mine. 2:24 Și am încredere în Domnul că în curând voi veni și eu. 2:25 Am socotit de trebuință să vă trimit pe Epafrodit, fratele și tovarășul meu de lucru și de luptă, trimisul și slujitorul vostru pentru nevoile mele. 2:26 Căci dorea fierbinte să vă vadă pe toți; și era foarte mâhnit, pentru că aflaserăți că a fost bolnav. 2:27 Ce-i drept, a fost bolnav și foarte aproape de moarte, dar Dumnezeu a avut milă de el. Și nu numai de el, ci și de mine, ca să n-am întristare peste întristare. 2:28 L-am trimis, dar, cu atât mai în grabă, ca să-l vedeți și să vă bucurați iarăși și să fiu și eu mai puțin mâhnit. 2:29 Primiți-l deci în Domnul, cu toată bucuria; și prețuiți pe astfel de oameni. 2:30 Căci pentru lucrul lui Hristos a fost el aproape de moarte și și-a pus viața în joc, ca să împlinească ce lipsea slujbei voastre pentru mine.
Mântuirea dusă până la capăt.
Domnul Hristos este Lumina.
Ioan 1:4 În El era viața, și viața era lumina oamenilor. 1:5 Lumina luminează în întuneric, și întunericul n-a biruit-o.
Filipeni 2:15 ca să fiți fără prihană și curați, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume,
Lumina nu vorbește, ea strălucește.
Aceasta-i viața de credință: să trăiești pentru alții.
Filipeni 2:21 Ce-i drept, toți umblă după foloasele lor, și nu după ale lui Isus Hristos.
Filipeni 2:17 Și chiar dacă va trebui să fiu turnat ca o jertfă de băutură peste jertfa și slujba credinței voastre, eu mă bucur, și mă bucur cu voi toți. 2:18 Tot așa și voi, bucurați-vă, și bucurați-vă împreună cu mine.
Filipeni 2:21 Ce-i drept, toți umblă după foloasele lor, și nu după ale lui Isus Hristos.
Să nu facem parte din acești toți care umblă după foloasele lor. Care este folosul lui Hristos din umblarea noastră împreună cu noi?
Dedicarea întâi față de Domnul și apoi față de frați.
Filipeni 2:26 Căci dorea fierbinte să vă vadă pe toți; și era foarte mâhnit, pentru că aflaserăți că a fost bolnav.
Filipeni 2:30 Căci pentru lucrul lui Hristos a fost el aproape de moarte și și-a pus viața în joc, ca să împlinească ce lipsea slujbei voastre pentru mine.
Aceasta cere jertfă ca să te dai Domnului și fraților.
...

duminică, 23 august 2015

23, Duminică - ev, 3

Evanghelizare, seara
Predică, Iuda 1:3-4, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă MP3
...
Iuda 1:3 Preaiubiților, pe când căutam cu tot dinadinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților o dată pentru totdeauna.  1:4 Căci s-au strecurat printre voi unii oameni, scriși demult pentru osânda aceasta, oameni neevlavioși, care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru Stăpân și Domn, Isus Hristos.
Eticheta gnosticismului. A făcut atâta rău!
Matei 7:15 Păziți-vă de prorocii mincinoși! Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori.  Faptele apostolilor 20:29 Știu bine că, după plecarea mea, se vor vârî între voi lupi răpitori, care nu vor cruța turma;  20:30 și se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase, ca să tragă pe ucenici de partea lor.  20:31 De aceea vegheați și aduceți-vă aminte că, timp de trei ani, zi și noapte, n-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi.
...

23, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, Iuda 1:7, mesaj transmis prin Daniel Dumitrescu Descarcă MP3
...
Iuda 1:7 Tot așa, Sodoma și Gomora și cetățile dimprejurul lor, care se dăduseră ca și ele la curvie și au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc veșnic.
...

23, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, Iuda 1:5-8, mesaj transmis prin Teo Toculeț Descarcă MP3
...
Iuda 1:5 Vreau să vă aduc aminte, măcar că știți o dată pentru totdeauna toate aceste lucruri, că Domnul, după ce a izbăvit pe poporul Său din țara Egiptului, în urmă a nimicit pe cei ce n-au crezut.  1:6 El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința.  1:7 Tot așa, Sodoma și Gomora și cetățile dimprejurul lor, care se dăduseră ca și ele la curvie și au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc veșnic.  1:8 Totuși oamenii aceștia, târâți de visările lor, își pângăresc la fel trupul, nesocotesc stăpânirea și batjocoresc dregătoriile.
...

23, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, 1 Tesaloniceni 4:1-18, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...
1 Tesaloniceni 4:1 Încolo, fraților, fiindcă ați învățat de la noi cum să vă purtați și să fiți plăcuți lui Dumnezeu, și așa și faceți, vă rugăm și vă îndemnăm, în Numele Domnului Isus, să sporiți tot mai mult în privința aceasta. 4:2 Știți, în adevăr, ce învățături v-am dat prin Domnul Isus. 4:3 Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră: să vă feriți de curvie; 4:4 fiecare din voi să știe să-și stăpânească vasul în sfințenie și cinste, 4:5 nu în aprinderea poftei, ca Neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. 4:6 Nimeni să nu fie cu vicleșug și cu nedreptate în treburi față de fratele său; pentru că Domnul pedepsește toate aceste lucruri, după cum v-am spus și v-am adeverit. 4:7 Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție, ci la sfințire. 4:8 De aceea, cine nesocotește aceste învățături nesocotește nu pe un om, ci pe Dumnezeu, care v-a dat și Duhul Său cel Sfânt. 4:9 Cât despre dragostea frățească, n-aveți nevoie să vă scriem; căci voi singuri ați fost învățați de Dumnezeu să vă iubiți unii pe alții, 4:10 și iubiți în adevăr pe toți frații care sunt în toată Macedonia. Dar vă îndemnăm, fraților, să sporiți tot mai mult în ea. 4:11 Să căutați să trăiți liniștiți, să vă vedeți de treburi și să lucrați cu mâinile voastre, cum v-am sfătuit. 4:12 Și astfel să vă purtați cuviincios cu cei de afară și să n-aveți trebuință de nimeni. 4:13 Nu voim, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți, care n-au nădejde. 4:14 Căci, dacă credem că Isus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi, împreună cu Isus, pe cei ce au adormit în El. 4:15 Iată, în adevăr, ce vă spunem prin Cuvântul Domnului: noi cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți. 4:16 Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, Se va coborî din cer, și întâi vor învia cei morți în Hristos. 4:17 Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. 4:18 Mângâiați-vă, dar, unii pe alții cu aceste cuvinte.
...

miercuri, 19 august 2015

19, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Filipeni 2:14, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă MP3
...
Filipeni 2:14 Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli
...

19, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Filipeni 2:12, mesaj transmis prin Nelu Istrate Descarcă MP3
...
Filipeni 2:12 Astfel, dar, preaiubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră, cu frică și cutremur, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum, în lipsa mea.
...
Înregistrare parţială, s-a întârziat la începutul predicii.
...

duminică, 16 august 2015

16, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, Iuda 1:1-25, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...
18 Trăsături ale acestor apostați.
...

16, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, Iuda 1:1-25; Matei 7:15, Păziți-vă de prooroci mincinoși, mesaj transmis prin Florin Ghiță Descarcă MP3
...
Matei 7:15 Păziți-vă de proroci mincinoși. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori.
Matei 7:20 Așa că după roadele lor îi veți cunoaște.
1 Timotei 4:1 Dar Duhul spune lămurit că, în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credință, ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor 4:2 abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor.
2 Timotei 3:1 Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. 3:2 Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, 3:3 fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, 3:4 vânzători, obraznici, îngâmfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, 3:5 având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceștia.
2 Petru 2:1 În norod s-au ridicat și proroci mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura pe furiș erezii nimicitoare, se vor lepăda de Stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare năprasnică.
Iuda 1:4 Căci s-au strecurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru osânda aceasta, oameni neevlavioși, care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru Stăpân și Domn, Isus Hristos.
...

16, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, Iuda 1:1-9, mesaj transmis prin Teo Banu Descarcă MP3
...
Iuda 1:1 Iuda, rob al lui Isus Hristos și fratele lui Iacov, către cei chemați, care sunt iubiți în Dumnezeu Tatăl și păstrați pentru Isus Hristos: 1:2 Îndurarea, pacea și dragostea să vă fie înmulțite. 1:3 Preaiubiților, pe când căutam cu tot dinadinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților o dată pentru totdeauna. 1:4 Căci s-au strecurat printre voi unii oameni, scriși demult pentru osânda aceasta, oameni neevlavioși, care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru Stăpân și Domn, Isus Hristos. 1:5 Vreau să vă aduc aminte, măcar că știți o dată pentru totdeauna toate aceste lucruri, că Domnul, după ce a izbăvit pe poporul Său din țara Egiptului, în urmă a nimicit pe cei ce n-au crezut. 1:6 El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința. 1:7 Tot așa, Sodoma și Gomora și cetățile dimprejurul lor, care se dăduseră ca și ele la curvie și au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc veșnic. 1:8 Totuși oamenii aceștia, târâți de visările lor, își pângăresc la fel trupul, nesocotesc stăpânirea și batjocoresc dregătoriile. 1:9 Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului și se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis: „Domnul să te mustre!”
...

16, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Psalmul 138:1-8, mesaj transmis prin Vasile Giulea Descarcă MP3
...
Psalmi 138:1 (Un psalm al lui David.) Te laud din toată inima, cânt laudele Tale înaintea dumnezeilor. 138:2 Mă închin în Templul Tău cel sfânt și laud Numele Tău, pentru bunătatea și credincioșia Ta, căci Ți s-a mărit faima prin împlinirea făgăduințelor Tale. 138:3 În ziua când Te-am chemat, m-ai ascultat, m-ai îmbărbătat și mi-ai întărit sufletul. 138:4 Toți împărații pământului Te vor lăuda, Doamne, când vor auzi cuvintele gurii Tale; 138:5 ei vor lăuda căile Domnului, căci mare este slava Domnului! 138:6 Domnul este înălțat: totuși vede pe cei smeriți și cunoaște de departe pe cei îngâmfați. 138:7 Când umblu în mijlocul strâmtorării, Tu mă înviorezi, Îți întinzi mâna spre mânia vrăjmașilor mei, și dreapta Ta mă mântuiește. 138:8 Domnul va sfârși ce a început pentru mine. Doamne, bunătatea Ta ține în veci: nu părăsi lucrările mâinilor Tale.
...

miercuri, 12 august 2015

12, Miercuri - 4

Zidire, seara
Predică, Matei 6:34, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...
Matei 6:34  Nu vă îngrijorați, dar, de ziua de mâine; căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.
...

12, Miercuri - 3

Zidire, seara
Citire, Matei 6:1-34, Cea mai lungă predică, mesaj transmis prin Petrică Dumitru Descarcă MP3
...
Matei 6:1 Luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor, ca să fiți văzuți de ei; altminteri, nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri.  6:2 Tu, dar, când faci milostenie, nu suna cu trâmbița înaintea ta, cum fac fățarnicii, în sinagogi și în ulițe, pentru ca să fie slăviți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata.  6:3 Ci tu, când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta,  6:4 pentru ca milostenia ta să fie făcută în ascuns; și Tatăl tău, care vede în ascuns, îți va răsplăti.  6:5 Când vă rugați, să nu fiți ca fățarnicii, cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la colțurile ulițelor, pentru ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata.  6:6 Ci tu, când te rogi, intră în odăița ta, încuie-ți ușa și roagă-te Tatălui tău, care este în ascuns; și Tatăl tău, care vede în ascuns, îți va răsplăti.  6:7 Când vă rugați, să nu bolborosiți aceleași vorbe, ca păgânii, cărora li se pare că, dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați.  6:8 Să nu vă asemănați cu ei; căci Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință, mai înainte ca să-I cereți voi.  6:9 Iată, dar, cum trebuie să vă rugați: „Tatăl nostru care ești în ceruri! Sfințească-se Numele Tău;  6:10 vie Împărăția Ta; facă-se voia Ta, precum în cer și pe pământ.  6:11 Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi;  6:12 și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri;  6:13 și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. Căci a Ta este Împărăția și puterea și slava în veci. Amin!”  6:14 Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre.  6:15 Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre.  6:16 Când postiți, să nu vă luați o înfățișare posomorâtă, ca fățarnicii, care își sluțesc fețele, ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata.  6:17 Ci tu, când postești, unge-ți capul și spală-ți fața,  6:18 ca să te arăți că postești nu oamenilor, ci Tatălui tău, care este în ascuns; și Tatăl tău, care vede în ascuns, îți va răsplăti.  6:19 Nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă moliile și rugina și unde le sapă și le fură hoții;  6:20 ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moliile și rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură.  6:21 Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră.  6:22 Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină;  6:23 dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Așa că, dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta!  6:24 Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urî pe unul și va iubi pe celălalt; sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt; nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona.  6:25 De aceea vă spun: nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea; nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana, și trupul mai mult decât îmbrăcămintea?  6:26 Uitați-vă la păsările cerului: ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare; și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele?  6:27 Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui?  6:28 Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp: ei nici nu torc, nici nu țes;  6:29 totuși vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei.  6:30 Așa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor?  6:31 Nu vă îngrijorați, dar, zicând: „Ce vom mânca?” sau: „Ce vom bea?” sau: „Cu ce ne vom îmbrăca?”  6:32 Fiindcă toate aceste lucruri Neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele.  6:33 Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.  6:34 Nu vă îngrijorați, dar, de ziua de mâine; căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.
...

12, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Filipeni 2:14-16, mesaj transmis prin Traian Coteanu Descarcă MP3
...
Filipeni  2:14 Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli,  2:15 ca să fiți fără prihană și curați, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume,  2:16 ținând sus Cuvântul vieții; așa ca, în ziua lui Hristos, să mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar.
...

12, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Filipeni 2:12-16, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...
Filipeni 2:12 Astfel, dar, preaiubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră, cu frică și cutremur, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum, în lipsa mea.  2:13 Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi și vă dă, după plăcerea Lui, și voința și înfăptuirea.  2:14 Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli,  2:15 ca să fiți fără prihană și curați, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume,  2:16 ținând sus Cuvântul vieții; așa ca, în ziua lui Hristos, să mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar.
...

duminică, 9 august 2015

9, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, Iuda 1:1-25, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă MP3
...
Iuda înseamnă "lăudat să fie Dumnezeu".
Iuda nu face caz de această legătură trupească cu Domnul Isus. Rămâne un om smerit.
Mențiuni din două cărți apocrife: Adormirea lui Moise și Cartea lui Enoh. Dar ele nu sunt cărți canonice. Ci Iuda a preluat niște adevăruri. Dar cărțile necanonice aveau lucruri inspirate amestecate cu lucruri lumești.
Un copil al lui Dumnezeu trăiește mântuirea lui Dumnezeu în mod responsabil.
Iuda 1:20 ... preaiubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră preasfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt,
Iuda 1:24 Iar a Aceluia care poate să vă păzească de orice cădere ...
Nota de realism a Scripturii, nota de încurajare a Scripturii. Dincolo de toate este acea protecție permanentă a Tatălui.
...

9, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, Iuda 1:1-25; Ioan 7:1-8, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...
Ioan 7:1 După aceea Isus străbătea Galileea; nu voia să stea în Iudeea, pentru că iudeii căutau să-L omoare. 7:2 Și praznicul iudeilor, praznicul zis al Corturilor, era aproape. 7:3 Frații Lui I-au zis: „Pleacă de aici și du-Te în Iudeea, ca să vadă și ucenicii Tăi lucrările pe care le faci. 7:4 Nimeni nu face ceva în ascuns, când caută să se facă cunoscut: dacă faci aceste lucruri, arată-Te lumii.” 7:5 Căci nici frații Lui nu credeau în El. 7:6 Isus le-a zis: „Vremea Mea n-a sosit încă, dar vouă vremea totdeauna vă este prielnică. 7:7 Pe voi lumea nu vă poate urî; pe Mine Mă urăște, pentru că mărturisesc despre ea că lucrările ei sunt rele. 7:8 Suiți-vă voi la praznicul acesta; Eu încă nu Mă sui la praznicul acesta, fiindcă nu Mi s-a împlinit încă vremea.”
Două categorii de oameni: Eu și voi (frații Mei).
Suntem cu El, cu Domnul Isus; sai suntem cu ei, cu lumea?
Păcatul omului de la început: să se arate, să se remarce.
...

9, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, Iuda 1:1-25, mesaj transmis prin Andrei Banu Descarcă MP3
...
Iuda 1:1 Iuda, rob al lui Isus Hristos și fratele lui Iacov, către cei chemați, care sunt iubiți în Dumnezeu Tatăl și păstrați pentru Isus Hristos: 1:2 Îndurarea, pacea și dragostea să vă fie înmulțite. 1:3 Preaiubiților, pe când căutam cu tot dinadinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților o dată pentru totdeauna. 1:4 Căci s-au strecurat printre voi unii oameni, scriși demult pentru osânda aceasta, oameni neevlavioși, care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru Stăpân și Domn, Isus Hristos. 1:5 Vreau să vă aduc aminte, măcar că știți o dată pentru totdeauna toate aceste lucruri, că Domnul, după ce a izbăvit pe poporul Său din țara Egiptului, în urmă a nimicit pe cei ce n-au crezut. 1:6 El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința. 1:7 Tot așa, Sodoma și Gomora și cetățile dimprejurul lor, care se dăduseră ca și ele la curvie și au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc veșnic. 1:8 Totuși oamenii aceștia, târâți de visările lor, își pângăresc la fel trupul, nesocotesc stăpânirea și batjocoresc dregătoriile. 1:9 Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului și se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis: „Domnul să te mustre!” 1:10 Aceștia, dimpotrivă, batjocoresc ce nu cunosc și se pierd singuri în ceea ce știu din fire, ca dobitoacele fără minte. 1:11 Vai de ei! Căci au urmat pe calea lui Cain! S-au aruncat în rătăcirea lui Balaam, din dorința de câștig! Au pierit într-o răscoală ca a lui Core! 1:12 Sunt niște stânci ascunse la mesele voastre de dragoste, unde se ospătează fără rușine împreună cu voi și se îndoapă de-a binelea; niște nori fără apă, mânați încoace și încolo de vânturi, niște pomi tomnatici fără rod, de două ori morți, dezrădăcinați; 1:13 niște valuri înfuriate ale mării, care își spumegă rușinile lor; niște stele rătăcitoare, cărora le este păstrată negura întunericului pentru vecie. 1:14 Și pentru ei a prorocit Enoh, al șaptelea patriarh de la Adam, când a zis: „Iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinți ai Săi, 1:15 ca să facă o judecată împotriva tuturor și să încredințeze pe toți cei nelegiuiți de toate faptele nelegiuite pe care le-au făcut în chip nelegiuit și de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva Lui acești păcătoși nelegiuiți.” 1:16 Ei sunt niște cârtitori, nemulțumiți cu soarta lor; trăiesc după poftele lor; gura le este plină de vorbe trufașe și slăvesc pe oameni pentru câștig. 1:17 Dar voi, preaiubiților, aduceți-vă aminte de vorbele vestite mai dinainte de apostolii Domnului nostru Isus Hristos. 1:18 Cum vă spuneau că în vremurile din urmă vor fi batjocoritori, care vor trăi după poftele lor nelegiuite. 1:19 Ei sunt aceia care dau naștere la dezbinări, oameni supuși poftelor firii, care n-au Duhul. 1:20 Dar voi, preaiubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră preasfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt, 1:21 țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Isus Hristos pentru viața veșnică. 1:22 Mustrați pe cei ce se despart de voi; 1:23 căutați să mântuiți pe unii, smulgându-i din foc; de alții iarăși fie-vă milă cu frică, urând până și cămașa mânjită de carne. 1:24 Iar a Aceluia care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plini de bucurie înaintea slavei Sale, 1:25 singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Isus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreție, putere și stăpânire, mai înainte de toți vecii, și acum și în veci. Amin.
Ioan 10:11 Eu sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun Își dă viața pentru oi. 10:27 Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, și ele vin după Mine. 10:28 Eu le dau viața veșnică, în veac nu vor pieri, și nimeni nu le va smulge din mâna Mea. 10:29 Tatăl Meu, care Mi le-a dat, este mai mare decât toți; și nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui Meu.
Tatăl poate să ne păstreze, și din mâna Lui nu ne poate lua nimeni.
...

9, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Evrei 13:1-6, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă MP3
...
Evrei 13:1 Stăruiți în dragostea frățească. 13:2 Să nu dați uitării primirea de oaspeți, căci unii, prin ea, au găzduit fără să știe pe îngeri. 13:3 Aduceți-vă aminte de cei ce sunt în lanțuri, ca și cum ați fi și voi legați cu ei; de cei chinuiți, ca unii care și voi sunteți în trup. 13:4 Căsătoria să fie ținută în toată cinstea, și patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari și pe preacurvari. 13:5 Să nu fiți iubitori de bani. Mulțumiți-vă cu ce aveți, căci El însuși a zis: „Nicidecum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi.” 13:6 Așa că putem zice plini de încredere: „Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme: ce mi-ar putea face omul?"
...

miercuri, 5 august 2015

5, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Filipeni 2:12, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...
Nu cred că un credincios va ajunge la acea stare înaltă în care să asculte de Dumnezeu numai din dragoste, ci este nevoie și de teama de Dumnezeu. Teama de Dumnezeu este un ingredient important al responsabilității creștine.
Cârtirea și șovăiala sunt legate de acțiune.
Filipeni 2:14 Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli
Să ajungi să faci toate lucrurile ca pentru Domnul; să faci toate lucrurile cu bucurie!
Filipeni 2:15 ca să fiți fără prihană și curați, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume
Bucuria este cea care face fața noastră să strălucească.
...

5, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Filipeni 2:18, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă MP3
...
Filipeni 2:18 Tot așa și voi, bucurați-vă, și bucurați-vă împreună cu mine.
Dimensiunea problemelor se evaluează prin dimensiunea bucuriei.
Filipeni 2:12 ... duceți până la capăt mântuirea voastră, cu frică și cutremur ...
...

5, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Filipeni 2:12-18, Cârtirea, mesaj transmis prin Daniel Dumitrescu Descarcă MP3
...
Filipeni 2:12 Astfel, dar, preaiubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră, cu frică și cutremur, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum, în lipsa mea. 2:13 Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi și vă dă, după plăcerea Lui, și voința și înfăptuirea. 2:14 Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli, 2:15 ca să fiți fără prihană și curați, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume, 2:16 ținând sus Cuvântul vieții; așa ca, în ziua lui Hristos, să mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar. 2:17 Și chiar dacă va trebui să fiu turnat ca o jertfă de băutură peste jertfa și slujba credinței voastre, eu mă bucur, și mă bucur cu voi toți. 2:18 Tot așa și voi, bucurați-vă, și bucurați-vă împreună cu mine.
Versetul 14: Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli
Cârtirea a ajuns parcă o boală.
1 Corinteni 10:10 Să nu cârtiți, cum au cârtit unii din ei, care au fost nimiciți de nimicitorul. 10:11 Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșiturile veacurilor.
Nemulțumirea e o cauză a cârtirii.
Numeri 11:1 Poporul a cârtit în gura mare împotriva Domnului, zicând că-i merge rău.
Egoismul.
Numeri 12:1 Maria și Aaron au vorbit împotriva lui Moise din pricina femeii etiopiene pe care o luase el de nevastă; căci luase o femeie etiopiană. 12:2 Și au zis: „Oare numai prin Moise vorbește Domnul? Nu vorbește oare și prin noi?” Și Domnul a auzit-o.
...

duminică, 2 august 2015

2, Duminică - tin, 4

Tineret, seara
Predică, 3 Ioan 1:10, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...
3 Ioan 1:10 ... căci ne clevetește cu vorbe rele...
...

2, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, 3 Ioan 1:2 Ce ne dorim unii altora?, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă MP3
...
3 Ioan 1:2 Preaiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine, și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău.
Ceea ce dorim fraților noștri în profunzimea inimii noastre arată care este relația noastră cu Domnul Isus Hristos.
Dacă toate lucrurile i-ar fi mers bine, atunci poate că nu ar fi avut rost urarea.
3 Ioan 1:3 A fost o mare bucurie pentru mine când au venit frații și au mărturisit că ești credincios adevărului și că umbli în adevăr.
Atunci când investești într-un frate te bucuri când îi merge bine.
Formula de apreciere trebuie să fie cumpătată.
Luca 17:10 Tot așa și voi, după ce veți face tot ce vi s-a poruncit, să ziceți: „Suntem niște robi netrebnici; am făcut ce eram datori să facem.”
3 Ioan 1:8 Este datoria noastră, dar, să primim bine pe astfel de oameni, ca să lucrăm împreună cu adevărul.
Împreună ca lucrare, avem responsabilitatea noastră.
În Biserica Domnului Isus Hristos sunt oameni care sunt credincioși doar Adevărului.
3 Ioan 1:9 Am scris ceva bisericii, dar Diotref, căruia îi place să aibă întâietatea între ei, nu vrea să știe de noi.
Lui Diotref îi plăcea să aibă întâietatea.
Omul care vrea să aibă întâietatea, după vorba unui frate: ori conduce ori distruge.
Răul în viața unui om păcătos are o reacție în cascadă.
Care este impactul răului în viață?
3 Ioan 1:10 ... Nu se mulțumește cu atât; dar nici el nu primește pe frați și împiedică și pe cei ce voiesc să-i primească și-i dă afară din biserică.
3 Ioan 1:11 Preaiubitule, nu urma răul, ci binele. Cine face binele este din Dumnezeu; cine face răul n-a văzut pe Dumnezeu.
Răul are originea în cei răi.
...

2, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, 3 Ioan 1:10, Vorbirea de rău, mesaj transmis prin Daniel Dumitrescu Descarcă MP3
...
3 Ioan 1:10 ... căci ne clevetește cu vorbe rele...
Vorbirea de rău pătrunde toate domeniile.
Tit 2:3 Spune că femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare cuviincioasă, să nu fie nici clevetitoare...
Efeseni 4:31 ... orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru...
3 Ioan 1:12 Toți, chiar și Adevărul, mărturisesc bine despre Dimitrie...
...

2, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, 3 Ioan 1:1-4, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...
3 Ioan 1:1 Prezbiterul, către preaiubitul Gaiu, pe care-l iubesc în adevăr.  1:2 Preaiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine, și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău.  1:3 A fost o mare bucurie pentru mine când au venit frații și au mărturisit că ești credincios adevărului și că umbli în adevăr.  1:4 Eu n-am bucurie mai mare decât să aud despre copiii mei că umblă în adevăr.
Bucuria fraternității.
"Pe care îl iubesc în adevăr", adică în mod real.
...

2, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Luca 7:1-10, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă MP3
...
Luca 7:1 După ce a sfârșit de rostit toate aceste cuvântări înaintea norodului care-L asculta, Isus a intrat în Capernaum. 7:2 Un sutaș avea un rob la care ținea foarte mult și care era bolnav pe moarte. 7:3 Fiindcă auzise vorbindu-se despre Isus, sutașul a trimis la El pe niște bătrâni ai iudeilor, ca să-L roage să vină să vindece pe robul lui. 7:4 Aceștia au venit la Isus, L-au rugat cu tot dinadinsul și au zis: „Face să-i faci acest bine; 7:5 căci iubește neamul nostru și el ne-a zidit sinagoga.” 7:6 Isus a plecat cu ei; dar nu era departe de casă, când sutașul a trimis la El pe niște prieteni să-I spună: „Doamne, nu Te mai osteni atâta, pentru că nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu. 7:7 De aceea nici nu m-am socotit vrednic să vin eu însumi la Tine. Ci zi o vorbă, și robul meu va fi tămăduit. 7:8 Căci și eu, care sunt sub stăpânirea altuia, am sub mine ostași. Și zic unuia: „Du-te!”, și se duce; altuia: „Vino!”, și vine; și robului meu: „Fă cutare lucru!”, și-l face.” 7:9 Când a auzit Isus aceste vorbe, S-a minunat de sutaș, S-a întors spre norodul care mergea după El și a zis: „Vă spun că nici chiar în Israel n-am găsit o credință atât de mare.” 7:10 Când s-au întors acasă, trimișii au găsit sănătos pe robul care fusese bolnav.
...