miercuri, 30 septembrie 2015

30, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Filipeni 3:8,9,14, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...
Filipeni 3:8 Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Isus, Domnul meu...
Nu te mai întorci la gunoaie.
Filipeni 3:9 și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă Legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, prin credință.
Trebuie să ajungem să trăim experiența neprihănirii. Este o experiență de alergare, de efort. am fost sfințiți odată dar suntem chemați să ne sfințim în continuare.
Filipeni 3:14 alerg spre țintă, pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu, în Hristos Isus.
În Efeseni apare ideea de luptă, aici apare ideea de alergare.
...

30, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Filipeni 3:10, mesaj transmis prin Nelu Zărnescu Descarcă MP3
...
Filipeni 3:10 Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui, și părtășia suferințelor Lui, și să mă fac asemenea cu moartea Lui;
Ioan 17:3 Și viața veșnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu.
Evrei 2:14 Astfel, dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și El însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, 2:15 și să izbăvească pe toți aceia care, prin frica morții, erau supuși robiei toată viața lor.
"Puterea învierii Lui", învierea Lui aduce izbăvire.
În cer e nevoie de lăudători.
Apocalipsa 1:18 Cel Viu. Am fost mort, și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale Locuinței morților.
...

30, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Filipeni 3:1-10, mesaj transmis prin Andrei Mîrza Descarcă MP3
...
Filipeni 3:1 Încolo, frații mei, bucurați-vă în Domnului. Mie nu-mi este greu să vă scriu mereu aceleași lucruri, iar vouă vă este de folos.
Filipeni 3:10 Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui, și părtășia suferințelor Lui, și să mă fac asemenea cu moartea Lui;
Adevărata bucurie este bucuria în Domnul.
...

duminică, 27 septembrie 2015

27, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 1:1, mesaj transmis prin Teo Toculeț Descarcă MP3
...
Faptele apostolilor 1:1 Teofile, în cea dintâi carte a mea am vorbit despre tot ce a început Isus...
...

27, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 1:-2, mesaj transmis prin Mihai Vânătoru Descarcă MP3
...
Faptele apostolilor 1:1 Teofile, în cea dintâi carte a mea am vorbit despre tot ce a început Isus să facă și să învețe pe oameni, 1:2 de la început până în ziua în care S-a înălțat la cer, după ce, prin Duhul Sfânt, dăduse poruncile Sale apostolilor pe care-i alesese.
...

27, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 1:1-8, mesaj transmis prin Nelu Istrate Descarcă MP3
...
Faptele apostolilor 1:1 Teofile, în cea dintâi carte a mea am vorbit despre tot ce a început Isus să facă și să învețe pe oameni, 1:2 de la început până în ziua în care S-a înălțat la cer, după ce, prin Duhul Sfânt, dăduse poruncile Sale apostolilor pe care-i alesese. 1:3 După patima Lui, li S-a înfățișat viu, prin multe dovezi, arătându-li-Se deseori, timp de patruzeci de zile, și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la Împărăția lui Dumnezeu. 1:4 Pe când Se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, „pe care”, le-a zis El, „ați auzit-o de la Mine. 1:5 Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt.” 1:6 Deci apostolii, pe când erau strânși laolaltă, L-au întrebat: „Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou Împărăția lui Israel?” 1:7 El le-a răspuns: „Nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele; pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Sa. 1:8 Ci voi veți primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, și-Mi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului.”
...

27, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Ioan 4:1-15, mesaj transmis prin Nelu Istrate Descarcă MP3
...
Ioan 4:1 Domnul a aflat că fariseii au auzit că El face și botează mai mulți ucenici decât Ioan. 4:2 Însă Isus nu boteza El însuși, ci ucenicii Lui. 4:3 Atunci a părăsit Iudeea și S-a întors în Galileea. 4:4 Fiindcă trebuia să treacă prin Samaria, 4:5 a ajuns lângă o cetate din ținutul Samariei, numită Sihar, aproape de ogorul pe care-l dăduse Iacov fiului său Iosif. 4:6 Acolo se afla fântâna lui Iacov. Isus, ostenit de călătorie, ședea lângă fântână. Era cam pe la ceasul al șaselea. 4:7 A venit o femeie din Samaria să scoată apă. „Dă-Mi să beau”, i-a zis Isus. 4:8 Căci ucenicii Lui se duseseră în cetate să cumpere de ale mâncării. 4:9 Femeia samariteană I-a zis: „Cum Tu, iudeu, ceri să bei de la mine, femeie samariteană?” – Iudeii, în adevăr, n-au legături cu samaritenii. – 4:10 Drept răspuns, Isus i-a zis: „Dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și Cine este Cel ce-ți zice: „Dă-Mi să beau!”, tu singură ai fi cerut să bei, și El ți-ar fi dat apă vie.” 4:11 „Doamne”, I-a zis femeia, „n-ai cu ce să scoți apă, și fântâna este adâncă; de unde ai putea să ai, dar, această apă vie? 4:12 Ești Tu oare mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat fântâna aceasta și a băut din ea el însuși și feciorii lui și vitele lui?” 4:13 Isus i-a răspuns: „Oricui bea din apa aceasta îi va fi iarăși sete. 4:14 Dar oricui va bea din apa pe care i-o voi da Eu, în veac nu-i va fi sete; ba încă, apa pe care i-o voi da Eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică.” 4:15 „Doamne”, I-a zis femeia, „dă-mi această apă, ca să nu-mi mai fie sete și să nu mai vin până aici să scot.”
În această Evanghelie, Domnul Isus strălucește în această calitate a lui de Fiu al lui Dumnezeu.
Ioan 3:26 Au venit deci la Ioan și i-au zis: „Învățătorule, Cel ce era cu tine dincolo de Iordan și despre care ai mărturisit tu, iată că botează, și toți oamenii se duc la El.”
Nu de puține ori prietenii, cei din jur stârnesc competiție între frați.
...

miercuri, 23 septembrie 2015

23, Miercuri - 5

Zidire, seara
Predică, Filipeni 3:1-21, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă MP3
...
Această corectă evaluare.
Deosebirea netă între mijloacele de mântuirea în vremea Legii și mijloacele de mântuire în vremea harului.
Evrei 1: "la împlinirea vremurilor a venit ce era desăvârșit"
Apostolul Pavel spune "socotesc ca un gunoi".
Galateni, Legea ca un îndrumător, ca un pedagog.
Mântuirea lui Dumnezeu este ceva extraordinar, este singura noastră șansă să fim transformați. Trăirea mântuirii este o chestiune de o viață.
Acum, tocmai pentru că suntem mântuiți suntem chemați la o viață de transformare.
...

23, Miercuri - 4

Zidire, seara
Predică, Filipeni 3:14, mesaj transmis prin Ion Bărbieru Descarcă MP3
...
Filipeni 3:14 alerg spre țintă, pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu, în Hristos Isus.
Filipeni 3:15 Gândul acesta, dar, să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți...
Să nu pierdem ținta din vedere. Acum sunt mai multe ispite.
Filipeni 3:1 ... Mie nu-mi este greu să vă scriu mereu aceleași lucruri, iar vouă vă este de folos.
...

23, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Filipeni 3:8-11, mesaj transmis prin Fănel Videanu Descarcă MP3
...
Filipeni 3:8 Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Isus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos 3:9 și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă Legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, prin credință. 3:10 Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui, și părtășia suferințelor Lui, și să mă fac asemenea cu moartea Lui; 3:11 ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți.
Neprihănirea pe care o dă Legea în comparație cu neprihănirea pe care o dă Dumnezeu de la El. Dumnezeu dă neprihănirea.
Neprihănirea vine prin cunoașterea, prin credința în Domnul Hristos.
...

23, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Filipeni 3:3, mesaj transmis prin Cornel Manole Descarcă MP3
...
Filipeni 3:3 ... care ne lăudăm în Hristos Isus și care nu ne punem încrederea în lucrurile pământești.
Trebuie să alegem a ne închina!
...

23, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Filipeni 3:1-21, mesaj transmis prin Lucian Adam Descarcă MP3
...
Filipeni 3:1 Încolo, frații mei, bucurați-vă în Domnul. Mie nu-mi este greu să vă scriu mereu aceleași lucruri, iar vouă vă este de folos. 3:2 Păziți-vă de câinii aceia; păziți-vă de lucrătorii aceia răi; păziți-vă de scrijeliții aceia! 3:3 Căci cei tăiați împrejur suntem noi care slujim lui Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu, care ne lăudăm în Hristos Isus și care nu ne punem încrederea în lucrurile pământești. 3:4 Măcar că eu aș avea pricină de încredere chiar în lucrurile pământești. Dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pământești, eu și mai mult; 3:5 eu, care sunt tăiat împrejur a opta zi, din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu din evrei; în ce privește Legea, fariseu; 3:6 în ce privește râvna, prigonitor al Bisericii; cu privire la neprihănirea pe care o dă Legea, fără prihană. 3:7 Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri le-am socotit ca o pierdere, din pricina lui Hristos. 3:8 Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Isus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos 3:9 și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă Legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, prin credință. 3:10 Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui, și părtășia suferințelor Lui, și să mă fac asemenea cu moartea Lui; 3:11 ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. 3:12 Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns desăvârșit; dar alerg înainte, căutând să-l apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Isus. 3:13 Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă; dar fac un singur lucru: uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, 3:14 alerg spre țintă, pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu, în Hristos Isus. 3:15 Gândul acesta, dar, să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți; și, dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în această privință. 3:16 Dar, în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere, să umblăm la fel. 3:17 Urmați-mă pe mine, fraților, și uitați-vă bine la cei ce se poartă după pilda pe care o aveți în noi. 3:18 Căci v-am spus de multe ori, și vă mai spun și acum, plângând: sunt mulți care se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos. 3:19 Sfârșitul lor va fi pierzarea. Dumnezeul lor este pântecele, și slava lor este în rușinea lor, și se gândesc la lucrurile de pe pământ. 3:20 Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos. 3:21 El va schimba trupul stării noastre smerite și-l va face asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-Și supune toate lucrurile.
...

duminică, 20 septembrie 2015

20, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, Iuda 1:17-24, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă MP3
...
Singura epistolă care tratează cu precădere subiectul apostaziei.
...

20, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, Iuda 1:20-21, mesaj transmis prin Andrei Banu Descarcă MP3
...
Iuda 1:20 Dar voi, preaiubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră preasfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt, 1:21 țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Isus Hristos pentru viața veșnică.
Trebuie să-l cunoaștem pe Dumnezeu așa cum este. Dacă-l cunoaștem știm ce putem să-i cerem.
Romani 8:26 Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră: căci nu știm cum trebuie să ne rugăm. Dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite.
Iuda 1:21 țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu ...
Evrei 3:12 Luați seama, dar, fraților, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă, care să vă despartă de Dumnezeul cel Viu.
Iuda 1:21 ... așteptați îndurarea Domnului nostru Isus Hristos pentru viața veșnică.
Apocalipsa 22:12 „Iată, Eu vin curând; și răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. 22:20 Cel ce adeverește aceste lucruri zice: „Da, Eu vin curând.” Amin! Vino, Doamne Isuse!
...

20, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, Iuda 1:17-25, mesaj transmis prin Daniel Dumitrescu Descarcă MP3
...
Iuda 1:17 Dar voi, preaiubiților, aduceți-vă aminte de vorbele vestite mai dinainte de apostolii Domnului nostru Isus Hristos. 1:18 Cum vă spuneau că în vremurile din urmă vor fi batjocoritori, care vor trăi după poftele lor nelegiuite. 1:19 Ei sunt aceia care dau naștere la dezbinări, oameni supuși poftelor firii, care n-au Duhul. 1:20 Dar voi, preaiubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră preasfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt, 1:21 țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Isus Hristos pentru viața veșnică. 1:22 Mustrați pe cei ce se despart de voi; 1:23 căutați să mântuiți pe unii, smulgându-i din foc; de alții iarăși fie-vă milă cu frică, urând până și cămașa mânjită de carne. 1:24 Iar a Aceluia care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plini de bucurie înaintea slavei Sale, 1:25 singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Isus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreție, putere și stăpânire, mai înainte de toți vecii, și acum și în veci. Amin.
2 Timotei 2:22
2 Timotei 2:22 Fugi de poftele tinereții
Ce este pofta?
2 Petru 3:3 Înainte de toate, să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor
1 Petru 1:14 Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată, când erați în neștiință.
2 Timotei 3:6
1 Timotei 5:11
Pofta este păcat.
Trebuie să nu ne mai uităm la lucrurile oamenilor din jur
Deuteronomul 5:21 Să nu poftești nevasta aproapelui tău; să nu poftești casa aproapelui tău, nici ogorul lui, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, niciun alt lucru care este al aproapelui tău.”
Deprinde-te să fi mulțumit cu starea în care te găsești!
Filipeni 4:11 ... m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc.
Filipeni 4:12 Știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă.
...

20, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Evrei 13:4, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă MP3
...
Evrei 13:4 Căsătoria să fie ținută în toată cinstea, și patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari și pe preacurvari.
...

miercuri, 16 septembrie 2015

16, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Filipeni 3:1; 2:14-16; 1:27-28, 12, mesaj transmis prin Daniel Apostoiu Descarcă MP3
...
Filipeni 3:1 Încolo, frații mei, bucurați-vă în Domnul. Mie nu-mi este greu să vă scriu mereu aceleași lucruri, iar vouă vă este de folos. 2:14 Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli, 2:15 ca să fiți fără prihană și curați, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume, 2:16 ținând sus Cuvântul vieții; așa ca, în ziua lui Hristos, să mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar. 1:27 Numai, purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca, fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămâne departe de voi, să aud despre voi că rămâneți tari în același duh și că luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei, 1:28 fără să vă lăsați înspăimântați de potrivnici; lucrul acesta este pentru ei o dovadă de pierzare, și de mântuirea voastră, și aceasta de la Dumnezeu. 1:12 Vreau să știți, fraților, că împrejurările în care mă găsesc, mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei.
Filipeni 4:4 Bucurați-vă totdeauna ...
Filipeni 2:14 Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli, 2:15 ... copii ai lui Dumnezeu, fără vină, ... ca niște lumini în lume
Este important ca înaintea fiecărei decizii să te rogi.
Mai aproape de orice lucru este venirea Domnului Isus Hristos!
1 Corinteni 15:10 ... harul Lui față de mine n-a fost zadarnic ...
...

16, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Filipeni 2:26,27,30; 3:1-3, mesaj transmis prin Victoraș Toculeț Descarcă MP3
...
Sensibilitatea apostolului Pavel.
Filipeni 2:26 Căci dorea fierbinte să vă vadă pe toți; și era foarte mâhnit, pentru că aflaserăți că a fost bolnav. 2:30 Căci pentru lucrul lui Hristos a fost el aproape de moarte și și-a pus viața în joc, ca să împlinească ce lipsea slujbei voastre pentru mine.
Romani 5:3 Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre; căci știm că necazul aduce răbdare,
Filipeni 2:27 Ce-i drept, a fost bolnav și foarte aproape de moarte, dar Dumnezeu a avut milă de el. Și nu numai de el, ci și de mine, ca să n-am întristare peste întristare.
Neemia 8:10 ... nu vă mâhniți, căci bucuria Domnului va fi tăria voastră.
Filipeni 3:1 Încolo, frații mei, bucurați-vă în Domnul...
Filipeni 3:2 Păziți-vă ...
Alegi să te bucuri pentru că este poruncă.
Este și o altă poruncă la veghere. Credinciosul este responsabil dacă este înșelat. Este o răspundere a omului, și în special a omului credincios. Credincioșii n-au justificare pentru rătăcirile în care ajung.
2 Tesaloniceni 2:11 Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună,
Bucuria în Domnul nu exclude vegherea.
Scrijilat înseamnă însemnat. Este în legătură cu religia care să înlocuiască credința.
Filipeni 3:3 Căci cei tăiați împrejur suntem noi care slujim lui Dumnezeu ...
Deuteronomul 10:16 Să vă tăiați, dar, inima împrejur și să nu vă mai înțepeniți gâtul.
Și creștinismul are religia lui exterioară.
Duhul Sfânt pecetluiește acolo unde sângele pecetluiește.
Filipeni 3:18 Căci v-am spus de multe ori, și vă mai spun și acum, plângând: sunt mulți care se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos.
Rolul Crucii este să distrugă orice pricină de laudă a firii pământești.
Legea întreține firea pământească, Legea întreține păcatul. Dar Legea evidențiază păcatul. Dar în Domnul Isus Hristos este pricina de bucurie.
Galateni 5:6 Căci, în Isus Hristos, nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur n-au vreun preț, ci credința care lucrează prin dragoste. 5:7 Voi alergați bine: cine v-a tăiat calea, ca să n-ascultați de adevăr? 5:8 Înduplecarea aceasta nu vine de la Cel ce v-a chemat. 5:9 Puțin aluat face să se dospească toată plămădeala. 5:10 Eu, cu privire la voi, am în Domnul încrederea că nu gândiți altfel. Dar cel ce vă tulbură va purta osânda, oricine ar fi el. 5:11 Cât despre mine, fraților, dacă mai propovăduiesc tăierea împrejur, de ce mai sunt prigonit? Atunci pricina de poticnire a crucii s-a dus. 5:12 Și schilodească-se odată cei ce vă tulbură! 5:13 Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie. Numai nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. 5:14 Căci toată Legea se cuprinde într-o singură poruncă: „Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți.” 5:15 Dar, dacă vă mușcați și vă mâncați unii pe alții, luați seama să nu fiți nimiciți unii de alții.
Influența lucrătorilor răi: "vă mușcați și vă mâncați unii pe alții".
...

16, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Filipeni 3:1-2, mesaj transmis prin Andrei Banu Descarcă MP3
...
Filipeni 3:1 Încolo, frații mei, bucurați-vă în Domnul. Mie nu-mi este greu să vă scriu mereu aceleași lucruri, iar vouă vă este de folos. 3:2 Păziți-vă de câinii aceia; păziți-vă de lucrătorii aceia răi; păziți-vă de scrijeliții aceia!
Isaia 56:10 Toți păzitorii lui sunt orbi, fără pricepere; toți sunt niște câini muți...
Luca 10:17 Cei șaptezeci s-au întors plini de bucurie și au zis: „Doamne, chiar și dracii ne sunt supuși în Numele Tău.” 10:21 În ceasul acela, Isus S-a bucurat în Duhul Sfânt și a zis...
Bucuria celor care îl mărturisesc.
...

duminică, 13 septembrie 2015

13, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, Iuda 1:19, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă MP3
...
Iuda 1:19 Ei sunt aceia care dau naștere la dezbinări, oameni supuși poftelor firii, care n-au Duhul.
Romani 8:9 ... Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui.
Efeseni 1:13 Și voi, după ce ați auzit Cuvântul adevărului (Evanghelia mântuirii voastre), ați crezut în El și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit
Tit 3:5 El ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt,
Romani 5:5 Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat.
1 Corinteni 12:3 ... Și nimeni nu poate zice: „Isus este Domnul” decât prin Duhul Sfânt.
Efeseni 4:30 Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți ...
Faptele apostolilor 7:51 … totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt...
1 Tesaloniceni 5:19 Nu stingeți Duhul.
Evrei 3:8 nu vă împietriți inimile...
Romani 1:28 ... Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate...
2 Corinteni 13:14 Harul Domnului Isus Hristos și dragostea lui Dumnezeu, și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți! Amin.
...

13, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, Iuda 1:17-18, Adu-ți aminte, mesaj transmis prin Andrei Mîrza Descarcă MP3
...
Iuda 1:17 Dar voi, preaiubiților, aduceți-vă aminte de vorbele vestite mai dinainte de apostolii Domnului nostru Isus Hristos. 1:18 Cum vă spuneau că în vremurile din urmă vor fi batjocoritori, care vor trăi după poftele lor nelegiuite.
Iuda 1:17 Dar voi, preaiubiților, aduceți-vă aminte de vorbele vestite mai dinainte
2 Timotei 2:8 Adu-ți aminte de Domnul Isus Hristos...
Când citești Cuvântul te întâlnești cu persoana Domnului Isus Hristos.
2 Petru 3:2 ca să vă fac să vă aduceți aminte de lucrurile vestite mai dinainte de sfinții proroci și de porunca Domnului și Mântuitorului nostru, dată prin apostolii voștri. 3:3 Înainte de toate, să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor
Faptele apostolilor 20:18 Când au venit la el, le-a zis: „Știți cum m-am purtat cu voi în toată vremea, din ziua dintâi în care am pus piciorul pe pământul Asiei. 20:19 Am slujit Domnului cu toată smerenia, cu multe lacrimi și în mijlocul încercărilor pe care mi le ridicau uneltirile iudeilor. 20:20 Știți că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos și nu m-am temut să vă propovăduiesc și să vă învăț înaintea norodului și în case 20:21 și să vestesc iudeilor și grecilor pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Isus Hristos. 20:22 Și acum, iată că, împins de Duhul, mă duc la Ierusalim, fără să știu ce mi se va întâmpla acolo. 20:29 Știu bine că, după plecarea mea, se vor vârî între voi lupi răpitori, care nu vor cruța turma; 20:30 și se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase, ca să tragă pe ucenici de partea lor. 20:31 De aceea vegheați și aduceți-vă aminte că, timp de trei ani, zi și noapte, n-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi.
"Adu-ți aminte": 1) Avem o comoară: Cuvântul lui Dumnezeu; 2) Suntem creați de Dumnezeu cu capacitatea de a ne aminti, epistola lui Iuda e o lecție de la urmă un lucru negativ pe care Iuda ni-l pune în față; 3) Să-ți ocupi timpul cu citirea, cu meditarea la Cuvântul lui Dumnezeu;
Este și pofta aceasta a duhului de întâietate. Iuda 1:19 Ei sunt aceia care dau naștere la dezbinări, oameni supuși poftelor firii, care n-au Duhul.
Psalmi 1:1 Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așază pe scaunul celor batjocoritori! 1:2 Ci își găsește plăcerea în Legea Domnului, și zi și noapte cugetă la Legea Lui!
...

13, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, Iuda 1:16-19; Învățătura lui Iuda despre apostați, mesaj transmis prin Teo Banu Descarcă MP3
...
Iuda 1:16 Ei sunt niște cârtitori, nemulțumiți cu soarta lor; trăiesc după poftele lor; gura le este plină de vorbe trufașe și slăvesc pe oameni pentru câștig. 1:17 Dar voi, preaiubiților, aduceți-vă aminte de vorbele vestite mai dinainte de apostolii Domnului nostru Isus Hristos. 1:18 Cum vă spuneau că în vremurile din urmă vor fi batjocoritori, care vor trăi după poftele lor nelegiuite. 1:19 Ei sunt aceia care dau naștere la dezbinări, oameni supuși poftelor firii, care n-au Duhul.
Cârtitori. Apostații. Alt exemplu este poporul Israel în pustie.
Numeri 11:1 Poporul a cârtit în gura mare împotriva Domnului, zicând că-i merge rău. Când a auzit Domnul, S-a mâniat, s-a aprins între ei focul Domnului și a mistuit o parte din marginea taberei.
Dumnezeu îngăduie încercarea tocmai ca să ne încerce credința.
1 Tesaloniceni 5:18 Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi. Coloseni 3:17 Și orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în Numele Domnului Isus și mulțumiți, prin El, lui Dumnezeu Tatăl. Evrei 12:28 Fiindcă am primit, dar, o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică, 12:29 fiindcă Dumnezeul nostru este „un foc mistuitor”.
Rădăcina păcatului se află în firea pământească.
Consecințe ale atitudinii de nemulțumire: nefericiți sau triști și posaci; un motiv de invidie; cine ar vrea să aibă un partener totdeauna negativist, părinții au responsabilitatea să fie mulțumitori; mă poate afecta și la școală, pe colegii mei, iar aceștia vor încerca să mă evite.
"Trăiesc după poftele lor".
1 Ioan 2:16 Căci tot ce este în lume: pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume.
Poftele altor lucruri.
Marcu 4:18 Alții sunt cei înfățișați prin sămânța căzută între spini; aceștia sunt cei ce aud Cuvântul; 4:19 dar năvălesc în ei grijile lumii, înșelăciunea bogățiilor și poftele altor lucruri, care îneacă Cuvântul și-l fac astfel neroditor.
Poftele celui care îi stăpânește.
Iuda 1:19 Ei sunt aceia care dau naștere la dezbinări, oameni supuși poftelor firii, care n-au Duhul.
Romani 8:9 Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui.
Trufași
Iuda 1:16 ... gura le este plină de vorbe trufașe ...
2 Petru 2:18 Ei vorbesc cu trufie lucruri de nimic, momesc, cu poftele cărnii și cu desfrânări, pe cei ce de abia au scăpat de cei ce trăiesc în rătăcire.
Filipeni 3:7 Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri le-am socotit ca o pierdere, din pricina lui Hristos. 3:8 Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Isus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos
Iuda 1:16 ... slăvesc pe oameni pentru câștig.
...

13, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Matei 5:38-42, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă MP3
...
Matei 5:38 Ați auzit că s-a zis: ‘Ochi pentru ochi și dinte pentru dinte.’ 39 Dar Eu vă spun: Să nu vă împotriviți celui ce vă face rău. Ci, oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt. 40 Oricui vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. 41 Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. 42 Celui ce-ți cere, dă-i; și nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine.
...

miercuri, 9 septembrie 2015

9, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Filipeni 2:21, 17, 23; Altruismul creștin, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...
Filipeni 2:21 Ce-i drept, toți umblă după foloasele lor, și nu după ale lui Isus Hristos.
Altruismul creștin trebuie întâi raportat la Domnul Isus.
Filipeni 2:17 Și chiar dacă va trebui să fiu turnat ca o jertfă de băutură peste jertfa și slujba credinței voastre, eu mă bucur, și mă bucur cu voi toți.
Ucenicia înseamnă să poți crește.
Filipeni 2:23 Pe el, dar, nădăjduiesc să vi-l trimit, de îndată ce voi vedea ce întorsătură vor lua lucrurile cu privire la mine.
Pot fi și întorsături care să nu ne placă mult. Sa te duci acolo unde întoarce Domnul lucrurile.
...

9, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Filipeni 2:19-20; Să ai ucenici, mesaj transmis prin Traian Coteanu Descarcă MP3
...
Filipeni 2:19 Nădăjduiesc, în Domnul Isus, să vă trimit în curând pe Timotei, ca să fiu și eu cu inimă bună când o să am știri despre voi.  2:20 Căci n-am pe nimeni care să-mi împărtășească simțirile ca el și să se îngrijească într-adevăr de starea voastră.
...

9, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Filipeni 2:19-30, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...
Filipeni 2:19 Nădăjduiesc, în Domnul Isus, să vă trimit în curând pe Timotei, ca să fiu și eu cu inimă bună când o să am știri despre voi.  2:20 Căci n-am pe nimeni care să-mi împărtășească simțirile ca el și să se îngrijească într-adevăr de starea voastră.  2:21 Ce-i drept, toți umblă după foloasele lor, și nu după ale lui Isus Hristos.  2:22 Știți râvna lui încercată; cum, ca un copil cu tatăl lui, a lucrat ca un rob împreună cu mine pentru înaintarea Evangheliei.  2:23 Pe el, dar, nădăjduiesc să vi-l trimit, de îndată ce voi vedea ce întorsătură vor lua lucrurile cu privire la mine.  2:24 Și am încredere în Domnul că în curând voi veni și eu.  2:25 Am socotit de trebuință să vă trimit pe Epafrodit, fratele și tovarășul meu de lucru și de luptă, trimisul și slujitorul vostru pentru nevoile mele.  2:26 Căci dorea fierbinte să vă vadă pe toți; și era foarte mâhnit, pentru că aflaserăți că a fost bolnav.  2:27 Ce-i drept, a fost bolnav și foarte aproape de moarte, dar Dumnezeu a avut milă de el. Și nu numai de el, ci și de mine, ca să n-am întristare peste întristare.  2:28 L-am trimis, dar, cu atât mai în grabă, ca să-l vedeți și să vă bucurați iarăși și să fiu și eu mai puțin mâhnit.  2:29 Primiți-l deci în Domnul, cu toată bucuria; și prețuiți pe astfel de oameni.  2:30 Căci pentru lucrul lui Hristos a fost el aproape de moarte și și-a pus viața în joc, ca să împlinească ce lipsea slujbei voastre pentru mine.
...

duminică, 6 septembrie 2015

6, Duminică - tin, 4

Tineret, seara
Predică, Iuda 1:1-14, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...
1:14 Și pentru ei a prorocit Enoh ...
...

6, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, Iuda 1:7,8,12 Cât de contagios e păcatul!, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă MP3
...
Iuda 1:7 Tot așa, Sodoma și Gomora și cetățile dimprejurul lor, care se dăduseră ca și ele la curvie și au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc veșnic. 1:8 Totuși oamenii aceștia, târâți de visările lor, își pângăresc la fel trupul, nesocotesc stăpânirea și batjocoresc dregătoriile.
Iuda 1:12 Sunt niște stânci ascunse la mesele voastre de dragoste ...
...

6, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, Iuda 1:11,14, mesaj transmis prin Daniel Dumitrescu Descarcă MP3
...
Iuda 1:11 Vai de ei! Căci au urmat pe calea lui Cain! S-au aruncat în rătăcirea lui Balaam, din dorința de câștig! Au pierit într-o răscoală ca a lui Core! 1:14 Și pentru ei a prorocit Enoh, al șaptelea patriarh de la Adam, când a zis: „Iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinți ai Săi,
Vai-urile sunt un strigăt înainte de judecată.
Luca 10:13 Vai de tine, Horazine! Vai de tine, Betsaido! Căci dacă ar fi fost făcute în Tir și Sidon lucrările puternice care au fost făcute în voi, demult s-ar fi pocăit stând în sac și cenușă. 11:42 Dar vai de voi, fariseilor! Pentru că voi dați zeciuială din izmă, din rută și din toate zarzavaturile, și dați uitării dreptatea și dragostea de Dumnezeu: pe acestea trebuia să le faceți, și pe celelalte să nu le lăsați nefăcute! 11:43 Vai de voi, fariseilor! Pentru că voi umblați după scaunele dintâi la sinagogi și vă place să vă facă lumea plecăciuni prin piețe! 11:39 Dar Domnul i-a zis: „Voi, fariseii, curățați partea de afară a paharului și a blidului, dar lăuntrul vostru este plin de jefuire și de răutate. 11:44 Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici! Pentru că voi sunteți ca mormintele care nu se văd și peste care oamenii umblă fără să știe.”
...

6, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, Iuda 1:1-16, mesaj transmis prin Florin Ghiță Descarcă MP3
...
Iuda 1:1 Iuda, rob al lui Isus Hristos și fratele lui Iacov, către cei chemați, care sunt iubiți în Dumnezeu Tatăl și păstrați pentru Isus Hristos: 1:2 Îndurarea, pacea și dragostea să vă fie înmulțite. 1:3 Preaiubiților, pe când căutam cu tot dinadinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților o dată pentru totdeauna. 1:4 Căci s-au strecurat printre voi unii oameni, scriși demult pentru osânda aceasta, oameni neevlavioși, care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru Stăpân și Domn, Isus Hristos. 1:5 Vreau să vă aduc aminte, măcar că știți o dată pentru totdeauna toate aceste lucruri, că Domnul, după ce a izbăvit pe poporul Său din țara Egiptului, în urmă a nimicit pe cei ce n-au crezut. 1:6 El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința. 1:7 Tot așa, Sodoma și Gomora și cetățile dimprejurul lor, care se dăduseră ca și ele la curvie și au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc veșnic. 1:8 Totuși oamenii aceștia, târâți de visările lor, își pângăresc la fel trupul, nesocotesc stăpânirea și batjocoresc dregătoriile. 1:9 Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului și se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis: „Domnul să te mustre!” 1:10 Aceștia, dimpotrivă, batjocoresc ce nu cunosc și se pierd singuri în ceea ce știu din fire, ca dobitoacele fără minte. 1:11 Vai de ei! Căci au urmat pe calea lui Cain! S-au aruncat în rătăcirea lui Balaam, din dorința de câștig! Au pierit într-o răscoală ca a lui Core! 1:12 Sunt niște stânci ascunse la mesele voastre de dragoste, unde se ospătează fără rușine împreună cu voi și se îndoapă de-a binelea; niște nori fără apă, mânați încoace și încolo de vânturi, niște pomi tomnatici fără rod, de două ori morți, dezrădăcinați; 1:13 niște valuri înfuriate ale mării, care își spumegă rușinile lor; niște stele rătăcitoare, cărora le este păstrată negura întunericului pentru vecie. 1:14 Și pentru ei a prorocit Enoh, al șaptelea patriarh de la Adam, când a zis: „Iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinți ai Săi, 1:15 ca să facă o judecată împotriva tuturor și să încredințeze pe toți cei nelegiuiți de toate faptele nelegiuite pe care le-au făcut în chip nelegiuit și de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva Lui acești păcătoși nelegiuiți.” 1:16 Ei sunt niște cârtitori, nemulțumiți cu soarta lor; trăiesc după poftele lor; gura le este plină de vorbe trufașe și slăvesc pe oameni pentru câștig.
...

6, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Exod 17:1-7, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă MP3
...
Exodul 17:1 Toată adunarea copiilor lui Israel a plecat din pustiul Sin, după călătoriile zilnice, pe care poruncise Domnul să le facă; și au tăbărât la Refidim. Acolo poporul n-a găsit apă de băut. 17:2 Atunci poporul a căutat ceartă cu Moise. Ei au zis: „Dă-ne apă să bem!” Moise le-a răspuns: „Pentru ce căutați ceartă cu mine? Pentru ce ispitiți pe Domnul?” 17:3 Poporul stătea acolo, chinuit de sete, și cârtea împotriva lui Moise. El zicea: „Pentru ce ne-ai scos din Egipt, ca să ne faci să murim de sete aici cu copiii și turmele noastre?” 17:4 Moise a strigat către Domnul și a zis: „Ce să fac cu poporul acesta? Încă puțin, și au să mă ucidă cu pietre.” 17:5 Domnul a zis lui Moise: „Treci înaintea poporului și ia cu tine vreo câțiva din bătrânii lui Israel; ia-ți în mână și toiagul cu care ai lovit râul, și pornește! 17:6 Iată, Eu voi sta înaintea ta pe stânca Horebului; vei lovi stânca și va țâșni apă din ea, și poporul va bea.” Moise a făcut așa, în fața bătrânilor lui Israel. 17:7 El a numit locul acela „Masa și Meriba”, căci copiii lui Israel se certaseră și ispitiseră pe Domnul, zicând: „Este oare Domnul în mijlocul nostru, sau nu este?”
...

miercuri, 2 septembrie 2015

2, Miercuri - 4

Zidire, seara
Predică, Filipeni 2:19-30, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...

2, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Filipeni 2:22, a lucrat ca un rob, mesaj transmis prin Victoraș Toculeț Descarcă MP3
...
Filipeni 2:22 Știți râvna lui încercată; cum, ca un copil cu tatăl lui, a lucrat ca un rob împreună cu mine pentru înaintarea Evangheliei.
Filipeni 1:1 Pavel și Timotei, robi...
...

2, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Filipeni 2:17-30, Planuri pentru viitor, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...

2, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Filipeni 2:19-30, mesaj transmis prin Lucian Adam Descarcă MP3
...
Filipeni 2:19 Nădăjduiesc, în Domnul Isus, să vă trimit în curând pe Timotei, ca să fiu și eu cu inimă bună când o să am știri despre voi.  2:20 Căci n-am pe nimeni care să-mi împărtășească simțirile ca el și să se îngrijească într-adevăr de starea voastră.  2:21 Ce-i drept, toți umblă după foloasele lor, și nu după ale lui Isus Hristos.  2:22 Știți râvna lui încercată; cum, ca un copil cu tatăl lui, a lucrat ca un rob împreună cu mine pentru înaintarea Evangheliei.  2:23 Pe el, dar, nădăjduiesc să vi-l trimit, de îndată ce voi vedea ce întorsătură vor lua lucrurile cu privire la mine.  2:24 Și am încredere în Domnul că în curând voi veni și eu.  2:25 Am socotit de trebuință să vă trimit pe Epafrodit, fratele și tovarășul meu de lucru și de luptă, trimisul și slujitorul vostru pentru nevoile mele.  2:26 Căci dorea fierbinte să vă vadă pe toți; și era foarte mâhnit, pentru că aflaserăți că a fost bolnav.  2:27 Ce-i drept, a fost bolnav și foarte aproape de moarte, dar Dumnezeu a avut milă de el. Și nu numai de el, ci și de mine, ca să n-am întristare peste întristare.  2:28 L-am trimis, dar, cu atât mai în grabă, ca să-l vedeți și să vă bucurați iarăși și să fiu și eu mai puțin mâhnit.  2:29 Primiți-l deci în Domnul, cu toată bucuria; și prețuiți pe astfel de oameni.  2:30 Căci pentru lucrul lui Hristos a fost el aproape de moarte și și-a pus viața în joc, ca să împlinească ce lipsea slujbei voastre pentru mine.
...