miercuri, 30 martie 2016

30, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Coloseni 2:9-23, Circumcizie sau forme de legalism, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă MP3
...

30, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Coloseni 2:9-23, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...
Coloseni 2:9 Căci în El locuiește trupește toată plinătatea Dumnezeirii. 2:10 Voi aveți totul deplin în El, care este Capul oricărei domnii și stăpâniri. 2:11 În El ați fost tăiați împrejur, nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos, în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământești, 2:12 fiind îngropați împreună cu El, prin botez, și înviați în El și împreună cu El, prin credința în puterea lui Dumnezeu care L-a înviat din morți. 2:13 Pe voi, care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greșelile. 2:14 A șters zapisul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic, și l-a nimicit, pironindu-l pe cruce. 2:15 A dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. 2:16 Nimeni, dar, să nu vă judece cu privire la mâncare sau băutură, sau cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de Sabat, 2:17 care sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Hristos. 2:18 Nimeni să nu vă răpească premiul alergării, făcându-și voia lui însuși, printr-o smerenie și închinare la îngeri, amestecându-se în lucruri pe care nu le-a văzut, umflat de o mândrie deșartă, prin gândurile firii lui pământești, 2:19 și nu se ține strâns de Capul din care tot trupul, hrănit și bine închegat, cu ajutorul încheieturilor și legăturilor, își primește creșterea pe care i-o dă Dumnezeu. 2:20 Dacă ați murit împreună cu Hristos față de învățăturile începătoare ale lumii, de ce, ca și cum ați trăi încă în lume, vă supuneți la porunci ca acestea: 2:21 „Nu lua, nu gusta, nu atinge cutare lucru!”? 2:22 Toate aceste lucruri, care pier odată cu întrebuințarea lor și sunt întemeiate pe porunci și învățături omenești, 2:23 au, în adevăr, o înfățișare de înțelepciune, într-o închinare voită, o smerenie și asprime față de trup, dar nu sunt de niciun preț împotriva gâdilării firii pământești.
...

duminică, 27 martie 2016

27, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 7:20-50, mesaj transmis prin Nelu Istrate Descarcă MP3
...

27, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 7:20-50, mesaj transmis prin Florin Ghiță Descarcă MP3
...
Faptele apostolilor 7:20 Pe vremea aceasta s-a născut Moise, care era frumos înaintea lui Dumnezeu. El a fost hrănit trei luni în casa tatălui său. 7:21 Și, când a fost lepădat, l-a luat fiica lui faraon și l-a crescut ca pe copilul ei. 7:22 Moise a învățat toată înțelepciunea egiptenilor și era puternic în cuvinte și în fapte. 7:23 El avea patruzeci de ani, când i-a venit în inimă dorința să cerceteze pe frații săi, pe fiii lui Israel. 7:24 A văzut pe unul din ei suferind nedreptate; i-a luat apărarea, a răzbunat pe cel asuprit și a omorât pe egiptean. 7:25 Credea că frații lui vor pricepe că Dumnezeu prin mâna lui le va da izbăvirea; dar n-au priceput. 7:26 A doua zi, când se băteau ei, Moise a venit în mijlocul lor și i-a îndemnat la pace. „Oamenilor”, a zis el, „voi sunteți frați; de ce vă nedreptățiți unul pe altul?” 7:27 Dar cel ce nedreptățea pe aproapele său, l-a îmbrâncit și i-a zis: „Cine te-a pus pe tine stăpânitor și judecător peste noi? 7:28 Vrei să mă omori și pe mine cum ai omorât ieri pe egiptean?” 7:29 La auzul acestor vorbe, Moise a fugit și s-a dus de a locuit ca străin în pământul Madian, unde a născut doi fii. 7:30 Peste patruzeci de ani, i s-a arătat un înger în pustiul muntelui Sinai, în para focului unui rug. 7:31 Moise, când l-a văzut, s-a mirat de arătarea aceasta; și, pe când se apropia să vadă ce este, a auzit glasul Domnului, 7:32 care i-a zis: „Eu sunt Dumnezeul părinților tăi, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov.” Și Moise, tremurând, n-a îndrăznit să se uite. 7:33 Domnul i-a zis: „Scoate-ți încălțămintea din picioare, căci locul pe care stai este un pământ sfânt. 7:34 Am văzut suferința poporului Meu care este în Egipt, le-am auzit gemetele și M-am coborât să-i izbăvesc. Acum, du-te, te voi trimite în Egipt.” 7:35 Pe acest Moise, de care se lepădaseră ei, când au zis: „Cine te-a pus pe tine stăpânitor și judecător?”, Dumnezeu l-a trimis ca stăpânitor și izbăvitor, cu ajutorul îngerului care i se arătase în rug. 7:36 El i-a scos din Egipt și a făcut minuni și semne în Egipt, la Marea Roșie și în pustiu, patruzeci de ani. 7:37 Acest Moise a zis fiilor lui Israel: „Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre frații voștri un Proroc ca mine: de El să ascultați.” 7:38 El este acela care, în adunarea israeliților din pustiu, cu îngerul care i-a vorbit pe muntele Sinai și cu părinții noștri, a primit cuvinte vii, ca să ni le dea nouă. 7:39 Părinții noștri n-au vrut să-l asculte, ci l-au nesocotit: și, în inimile lor, s-au întors spre Egipt; 7:40 și au zis lui Aaron: „Fă-ne niște dumnezei care să meargă înaintea noastră; căci acest Moise, care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a făcut.” 7:41 Și, în zilele acelea, au făcut un vițel, au adus jertfă idolului și s-au bucurat de lucrul mâinilor lor. 7:42 Atunci Dumnezeu S-a întors de la ei și i-a dat să se închine oștirii cerului, după cum este scris în cartea Prorocilor: „Mi-ați adus voi vite înjunghiate și jertfe timp de patruzeci de ani în pustiu, casă a lui Israel?… 7:43 Ați purtat cortul lui Moloh și chipul stelei zeului Remfan, chipurile acelea pe care le-ați făcut ca să vă închinați lor! De aceea vă voi strămuta dincolo de Babilon.” 7:44 Părinții noștri aveau în pustiu Cortul întâlnirii, așa cum îl rânduise Cel ce a spus lui Moise să-l facă după chipul pe care-l văzuse. 7:45 Și părinții noștri l-au adus, la rândul lor, sub povățuirea lui Iosua, când au intrat în țara stăpânită de neamurile pe care Dumnezeu le-a izgonit dinaintea părinților noștri; și a rămas acolo până în zilele lui David. 7:46 David a căpătat milă înaintea lui Dumnezeu și a cerut să ridice o locuință pentru Dumnezeul lui Iacov. 7:47 Și Solomon a fost acela care I-a zidit o casă. 7:48 Dar Cel Preaînalt nu locuiește în locașuri făcute de mâini omenești, cum zice prorocul: 7:49 „Cerul este scaunul Meu de domnie, și pământul este așternutul picioarelor Mele. Ce fel de Casă Îmi veți zidi voi Mie, zice Domnul, sau care va fi locul Meu de odihnă? 7:50 N-a făcut mâna Mea toate aceste lucruri?…”
...

27, Duminică - ev, 2

Evanghelizare, dimineața
Predică, Ioan 4:27-42, mesaj transmis prin Nelu Istrate Descarcă MP3
...
Ioan 4:27 Atunci au venit ucenicii Lui și se mirau că vorbea cu o femeie. Totuși niciunul nu I-a zis: „Ce cauți?” sau „Despre ce vorbești cu ea?” 28 Atunci, femeia și-a lăsat găleata, s-a dus în cetate și a zis oamenilor: 29 „Veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. Nu cumva este acesta Hristosul?” 30 Ei au ieșit din cetate și veneau spre El. 31 În timpul acesta, ucenicii Îl rugau să mănânce și ziceau: „Învățătorule, mănâncă!” 32 Dar El le-a zis: „Eu am de mâncat o mâncare pe care voi n-o cunoașteți.” 33 Ucenicii au început să-și zică deci unii altora: „Nu cumva I-a adus cineva să mănânce?” 34 Isus le-a zis: „Mâncarea Mea este să fac voia Celui ce M-a trimis și să împlinesc lucrarea Lui. 35 Nu ziceți voi că mai sunt patru luni până la seceriș? Iată, Eu vă spun: Ridicați-vă ochii și priviți holdele, care sunt albe acum, gata pentru seceriș. 36 Cine seceră primește o plată și strânge rod pentru viața veșnică, pentru ca și cel ce seamănă și cel ce seceră să se bucure în același timp. 37 Căci, în această privință, este adevărată zicerea: ‘Unul seamănă, iar altul seceră.’ 38 Eu v-am trimis să secerați acolo unde nu voi v-ați ostenit, alții s-au ostenit; și voi ați intrat în osteneala lor.” 39 Mulți samariteni din cetatea aceea au crezut în Isus din pricina mărturiei femeii, care zicea: „Mi-a spus tot ce am făcut.” 40 Când au venit samaritenii la El, L-au rugat să rămână la ei. Și El a rămas acolo două zile. 41 Mult mai mulți au crezut în El din pricina cuvintelor Lui. 42 Și ziceau femeii: „Acum nu mai credem din pricina spuselor tale, ci din pricină că L-am auzit noi înșine și știm că Acesta este în adevăr Hristosul, Mântuitorul lumii.”
...

27, Duminică - ev, 1

Evanghelizare, dimineața
Predică, Matei 12:1-30, mesaj transmis prin Traian Coteanu Descarcă MP3
...
Matei 12:1 În vremea aceea, Isus trecea prin lanurile de grâu într-o zi de Sabat. Ucenicii Lui, care erau flămânzi, au început să smulgă spice de grâu și să le mănânce. 2 Fariseii, când au văzut lucrul acesta, I-au zis: „Uite că ucenicii Tăi fac ce nu este îngăduit să facă în ziua Sabatului.” 3 Dar Isus le-a răspuns: „Oare n-ați citit ce a făcut David când a flămânzit, el și cei ce erau împreună cu el? 4 Cum a intrat în Casa lui Dumnezeu și a mâncat pâinile pentru punerea înaintea Domnului, pe care nu-i era îngăduit să le mănânce nici lui, nici celor ce erau cu el, ci numai preoților? 5 Sau n-ați citit în Lege că, în zilele de Sabat, preoții calcă Sabatul în Templu, și totuși sunt nevinovați? 6 Dar Eu vă spun că aici este Unul mai mare decât Templul. 7 Dacă ați fi știut ce înseamnă: ‘Milă voiesc, iar nu jertfe’, n-ați fi osândit pe niște nevinovați. 8 Căci Fiul omului este Domn și al Sabatului.” 9 Isus a plecat de acolo și a intrat în sinagogă. 10 Și iată că în sinagogă era un om care avea o mână uscată. Ei, ca să poată învinui pe Isus, L-au întrebat: „Este îngăduit a vindeca în zilele de Sabat?” 11 El le-a răspuns: „Cine este omul acela dintre voi care, dacă are o oaie și-i cade într-o groapă, în ziua Sabatului, să n-o apuce și s-o scoată afară? 12 Cu cât mai de preț este deci un om decât o oaie? De aceea este îngăduit a face bine în zilele de Sabat.” 13 Atunci a zis omului aceluia: „Întinde-ți mâna!” El a întins-o și mâna s-a făcut sănătoasă, ca și cealaltă. 14 Fariseii au ieșit afară și s-au sfătuit cum să omoare pe Isus. 15 Dar Isus, ca unul care știa lucrul acesta, a plecat de acolo. După El au mers multe noroade. El a tămăduit pe toți bolnavii 16 și le-a poruncit cu tot dinadinsul să nu-L facă cunoscut, 17 ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice: 18 „Iată Robul Meu, pe care L-am ales, Preaiubitul Meu, în care sufletul Meu își găsește plăcerea. Voi pune Duhul Meu peste El și va vesti neamurilor judecata. 19 El nu Se va lua la ceartă, nici nu va striga. Și nimeni nu-I va auzi glasul pe ulițe. 20 Nu va frânge o trestie ruptă și nici nu va stinge un fitil care fumegă, până va face să biruie judecata. 21 Și neamurile vor nădăjdui în Numele Lui.” 22 Atunci, I-au adus un îndrăcit orb și mut și Isus l-a tămăduit, așa că mutul vorbea și vedea. 23 Toate noroadele, mirate, ziceau: „Nu cumva este acesta Fiul lui David?” 24 Când au auzit fariseii lucrul acesta, au zis: „Omul acesta nu scoate dracii decât cu Beelzebul, domnul dracilor!” 25 Isus, care le cunoștea gândurile, le-a zis: „Orice împărăție dezbinată împotriva ei însăși este pustiită și orice cetate sau casă dezbinată împotriva ei însăși nu poate dăinui. 26 Dacă Satana scoate pe Satana, este dezbinat; deci cum poate dăinui împărăția lui? 27 Și dacă Eu scot afară dracii cu ajutorul lui Beelzebul, fiii voștri cu cine-i scot? De aceea, ei vor fi judecătorii voștri. 28 Dar dacă Eu scot afară dracii cu Duhul lui Dumnezeu, atunci Împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi. 29 Sau cum poate cineva să intre în casa celui tare și să-i jefuiască gospodăria, dacă n-a legat mai întâi pe cel tare? Numai atunci îi va jefui casa. 30 Cine nu este cu Mine este împotriva Mea și cine nu strânge cu Mine risipește.
...

27, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Ioan 4:27-42, mesaj transmis prin Nelu Istrate Descarcă MP3
...
Ioan 4:27 Atunci au venit ucenicii Lui și se mirau că vorbea cu o femeie. Totuși niciunul nu I-a zis: „Ce cauți?” sau „Despre ce vorbești cu ea?” 28 Atunci, femeia și-a lăsat găleata, s-a dus în cetate și a zis oamenilor: 29 „Veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. Nu cumva este acesta Hristosul?” 30 Ei au ieșit din cetate și veneau spre El. 31 În timpul acesta, ucenicii Îl rugau să mănânce și ziceau: „Învățătorule, mănâncă!” 32 Dar El le-a zis: „Eu am de mâncat o mâncare pe care voi n-o cunoașteți.” 33 Ucenicii au început să-și zică deci unii altora: „Nu cumva I-a adus cineva să mănânce?” 34 Isus le-a zis: „Mâncarea Mea este să fac voia Celui ce M-a trimis și să împlinesc lucrarea Lui. 35 Nu ziceți voi că mai sunt patru luni până la seceriș? Iată, Eu vă spun: Ridicați-vă ochii și priviți holdele, care sunt albe acum, gata pentru seceriș. 36 Cine seceră primește o plată și strânge rod pentru viața veșnică, pentru ca și cel ce seamănă și cel ce seceră să se bucure în același timp. 37 Căci, în această privință, este adevărată zicerea: ‘Unul seamănă, iar altul seceră.’ 38 Eu v-am trimis să secerați acolo unde nu voi v-ați ostenit, alții s-au ostenit; și voi ați intrat în osteneala lor.” 39 Mulți samariteni din cetatea aceea au crezut în Isus din pricina mărturiei femeii, care zicea: „Mi-a spus tot ce am făcut.” 40 Când au venit samaritenii la El, L-au rugat să rămână la ei. Și El a rămas acolo două zile. 41 Mult mai mulți au crezut în El din pricina cuvintelor Lui. 42 Și ziceau femeii: „Acum nu mai credem din pricina spuselor tale, ci din pricină că L-am auzit noi înșine și știm că Acesta este în adevăr Hristosul, Mântuitorul lumii.”
...

miercuri, 23 martie 2016

23, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Coloseni 2:1-2, Ioan 17:24, mesaj transmis prin Nelu Istrate Descarcă MP3
...
Coloseni 2:1 Vreau, ...
Ioan 17:24 Tată, vreau ca acolo unde sunt Eu, să fie împreună cu Mine și aceia pe care Mi i-ai dat Tu, ca să vadă slava Mea, slavă pe care Mi-ai dat-o Tu; fiindcă Tu M-ai iubit înainte de întemeierea lumii.
Ce-ar putea să facă Dumnezeu cu cineva care vrea voia lui Dumnezeu!
Coloseni 2:1 Vreau ... să știți ...
Ce carte deschisă a inimii acesteia a omului Pavel.
Ce prețioasă este inima noastră dacă în ea rămâne Domnul Isus. Și rămâne aceasta: să te gândești la altul.
Coloseni 2:1 Vreau ... să știți cât de mare luptă duc pentru voi, ...
Coloseni 2:1 Vreau ... să știți cât de mare luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodiceea și pentru toți cei ce nu mi-au văzut fața în trup;
Coloseni 2:2 pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, ...
Îmbărbătare; unire în dragoste
...

23, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Coloseni 2:1-12, mesaj transmis prin Lucian Adam Descarcă MP3
...
Coloseni 2:1 Vreau, în adevăr, să știți cât de mare luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodiceea și pentru toți cei ce nu mi-au văzut fața în trup; 2:2 pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste și să capete toate bogățiile plinătății de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos, 2:3 în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. 2:4 Spun lucrul acesta pentru ca nimeni să nu vă înșele prin vorbiri amăgitoare. 2:5 Căci, măcar că sunt departe cu trupul, totuși cu duhul sunt cu voi și privesc cu bucurie la buna rânduială care domnește între voi și la tăria credinței voastre în Hristos. 2:6 Astfel, dar, după cum ați primit pe Hristos Isus, Domnul, așa să și umblați în El, 2:7 fiind înrădăcinați și zidiți în El, întăriți prin credință, după învățăturile care v-au fost date, și sporind în ea cu mulțumiri către Dumnezeu. 2:8 Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu o amăgire deșartă, după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii, și nu după Hristos. 2:9 Căci în El locuiește trupește toată plinătatea Dumnezeirii. 2:10 Voi aveți totul deplin în El, care este Capul oricărei domnii și stăpâniri. 2:11 În El ați fost tăiați împrejur, nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos, în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământești, 2:12 fiind îngropați împreună cu El, prin botez, și înviați în El și împreună cu El, prin credința în puterea lui Dumnezeu care L-a înviat din morți.
Evrei 13:3 Aduceți-vă aminte de cei ce sunt în lanțuri, ca și cum ați fi și voi legați cu ei; de cei chinuiți, ca unii care și voi sunteți în trup.
...

duminică, 20 martie 2016

20, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 7:1-19, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă MP3
...

20, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 7:1-19, mesaj transmis prin Andrei Banu Descarcă MP3
...

20, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 7:1-19, mesaj transmis prin Daniel Dumitrescu Descarcă MP3
...
Faptele apostolilor 7:1 Marele preot a zis: „Așa stau lucrurile?” 7:2 Ștefan a răspuns: „Fraților și părinților, ascultați! Dumnezeul slavei S-a arătat părintelui nostru Avraam, când era în Mesopotamia, înainte ca să se așeze în Haran. 7:3 Și i-a zis: „Ieși din țara ta și din familia ta și du-te în țara pe care ți-o voi arăta.” 7:4 El a ieșit atunci din țara haldeilor și s-a așezat în Haran. De acolo, după moartea tatălui său, Dumnezeu l-a strămutat în țara aceasta, în care locuiți voi acum. 7:5 Din țara aceea nu i-a dat nimic în stăpânire, nici măcar o palmă de loc, ci i-a făgăduit că i-o va da în stăpânire lui și seminței lui după el, măcar că n-avea niciun copil. 7:6 Dumnezeu i-a spus că sămânța lui va locui într-o țară străină, va fi robită și va fi chinuită patru sute de ani. 7:7 „Dar neamul căruia îi vor fi robi, îl voi judeca Eu”, a zis Dumnezeu. „După aceea vor ieși și-Mi vor sluji în locul acesta.” 7:8 Apoi i-a dat legământul tăierii împrejur; și astfel Avraam, când a născut pe Isaac, l-a tăiat împrejur în ziua a opta; Isaac a născut și a tăiat împrejur pe Iacov, și Iacov pe cei doisprezece patriarhi. 7:9 Iar patriarhii, care pizmuiau pe Iosif, l-au vândut, ca să fie dus în Egipt. Dar Dumnezeu a fost cu el 7:10 și l-a izbăvit din toate necazurile lui; i-a dat înțelepciune și trecere înaintea lui faraon, împăratul Egiptului, care l-a pus dregător peste Egipt și peste toată casa lui. 7:11 A venit o foamete în tot Egiptul și Canaanul. Nevoia era mare, și părinții noștri nu găseau merinde. 7:12 Iacov a auzit că în Egipt era grâu și a trimis pe părinții noștri întâia dată acolo. 7:13 Și, când au venit a doua oară, Iosif a fost cunoscut de frații săi, și faraon a aflat din ce neam era Iosif. 7:14 Apoi Iosif a trimis să cheme pe tatăl său, Iacov, și pe toată familia lui, șaptezeci și cinci de suflete. 7:15 Iacov s-a coborât în Egipt, unde a murit el și părinții noștri. 7:16 Și au fost strămutați la Sihem și puși în mormântul pe care îl cumpărase Avraam cu o sumă de bani de la fiii lui Emor în Sihem. 7:17 Se apropia vremea când trebuia să se împlinească făgăduința pe care o făcuse Dumnezeu lui Avraam. Norodul a crescut și s-a înmulțit în Egipt, 7:18 până când s-a ridicat un alt împărat, care nu cunoștea pe Iosif. 7:19 Împăratul acesta a uneltit împotriva neamului nostru și a chinuit pe părinții noștri, până acolo ca să-și lepede pruncii, ca să nu trăiască.
...

20, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Matei 6:9-15, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă MP3
...
Matei 6:9 Iată dar cum trebuie să vă rugați: ‘Tatăl nostru care ești în ceruri! Sfințească-se Numele Tău;
10 vie Împărăția Ta; facă-se voia Ta, precum în cer și pe pământ.
11 Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi
12 și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri
13 și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. Căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin!’
14 Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre.
15 Dar, dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre.
...

sâmbătă, 19 martie 2016

19, Sâmbătă - 17

Zidire, după-amiaza
Predică, Neemia 11, Frați chemați să cârmuiască, să păstorească, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...
Unii nu se împacă bine cu termenul cârmuire, dar e nevoie și de cârmuire. În Vechiul Testament era nevoie de lideri care să dea tonul.
Este nevoie de luptă, aceasta este nota Cuvântului: "lucrez și mă lupt" (Coloseni 1:29).
Atitudinea non-combat nu este atitudinea biblică. Și rugăciune, post dar apoi atitudini ferme pentru că turma are nevoie de cârmuire și de protecție.
Cuvântul mai spune "să n-o facă cu suspine". Cârmuirea este o slujbă grea. Nu există turmă fără păstor. În Casa lui Dumnezeu este rânduială. În adunarea lui Dumnezeu este rânduială și este divină, după Cuvântul lui Dumnezeu.
Dumnezeu este Cel care face planuri. Ideea a unei organizări, a unei rânduieli nu este una firească. În adunarea lui Dumnezeu este nevoie de frați care să se ostenească!
...

19, Sâmbătă - 16

Zidire, după-amiaza
Predică, Neemia 11, Faptele apostolilor 20:17-18,28-31, mesaj transmis prin Cristian Miron Descarcă MP3
...
Faptele apostolilor 20:17 Însă din Milet, Pavel a trimis la Efes și a chemat pe prezbiterii bisericii.
18 Când au venit la el, le-a zis: „Știți cum m-am purtat cu voi în toată vremea, din ziua dintâi în care am pus piciorul pe pământul Asiei.
Faptele apostolilor 20:28 Luați seama dar la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi1, ca să păstoriți Biserica Domnului, pe care a câștigat-o cu însuși sângele Său.
29 Știu bine că, după plecarea mea, se vor vârî între voi lupi răpitori, care nu vor cruța turma,
30 și se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase, ca să tragă pe ucenici de partea lor.
31 De aceea vegheați și aduceți-vă aminte că, timp de trei ani, zi și noapte, n-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi.
Există lupi răpitori în Biserică?
Când avem o durere în inimă și avem sinceritate și ne rugăm, Dumnezeu ne ascultă.
Dar dacă acuma, va veni cineva între noi să ne tulbure, cum am reacționa? Am reacționa diferit.
Cum sunt lupii răpitori:
Orice text scos din context este un pretext pentru o doctrină greșită. Adevărul este păstrat în inima noastră. Mântuirea este cu caracter veșnic.
...
1 Timotei 4:1-3
Epistolele pastorale indică o respingere a învățăturilor apostolice.
Spiritul acesta de influență este foarte puternic și dacă nu rămânem ancorați în Cuvântul lui Dumnezeu, putem fi influențați și noi.
...

19, Sâmbătă - 15

Zidire, prânz
Predică, Neemia 11, mesaj transmis prin Emanuel Ursea Descarcă MP3
...
"Să nu bați niciodată la ușile care ți s-au închis ..." Honore de Balzac
Să rămânem cu inima la Domnul Isus. Sunt sigur că El va rezolva.
...

19, Sâmbătă - 14

Zidire, prânz
Predică, Neemia 11, Romani 13:8-11, mesaj transmis prin Victoraș Toculeț Descarcă MP3
...
Psalmul 132 este o completare de substanță.
Romani 13:8-11
Romani 13:8 Să nu datorați nimănui nimic, decât să vă iubiți unii pe alții, căci cine iubește pe alții a împlinit Legea.
9 De fapt: „Să nu preacurvești, să nu furi, să nu faci nicio mărturisire mincinoasă, să nu poftești” și orice altă poruncă mai poate fi se cuprind în porunca aceasta: „Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți.”
10 Dragostea nu face rău aproapelui: dragostea deci este împlinirea Legii.
11 Și aceasta cu atât mai mult, cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm: este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut.
1 Corinteni 12:31-14:1
1 Corinteni 12:31 Umblați dar după darurile cele mai bune. Și vă voi arăta o cale nespus mai bună.
1 Corinteni 13:1 Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești, și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor.
2 Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința, așa încât să mut și munții, și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic.
3 Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars, și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic.
4 Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, dragostea nu pizmuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie,
5 nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău,
6 nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr,
7 acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul.
8 Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârși; limbile vor înceta; cunoștința va avea sfârșit.
9 Căci cunoaștem în parte și prorocim în parte,
10 dar, când va veni ce este desăvârșit, acest „în parte” se va sfârși.
11 Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil; gândeam ca un copil, când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc.
12 Acum, vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos; dar atunci, vom vedea față în față. Acum, cunosc în parte; dar atunci, voi cunoaște deplin, așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin.
13 Acum dar rămân acestea trei: credința, nădejdea și dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea.
1 Corinteni 14:1 Urmăriți dragostea.
...

19, Sâmbătă - 13

Zidire, dimineața
Predică, Neemia 11:25, mesaj transmis prin Petrică Dușcu Descarcă MP3
...
Neemia 11:25 Cât despre sate și câmpiile lor, unii din fiii lui Iuda s-au așezat la Chiriat-Arba și în locurile care țin de el ...
Domnul Dumnezeu de multe ori suferă, și nu e normal să sufere din partea noastră.
Satele acelea erau locul dăruit de Dumnezeu lui Caleb. Pentru ei, acel loc era interesant pentru că acolo era un om sfânt.
Amos 5:24 Ci dreptatea să curgă ca o apă curgătoare și neprihănirea, ca un pârâu care nu seacă niciodată!
Dreptatea începe din familie. În familie, între oameni să fim modele de viață.
...

19, Sâmbătă - 12

Zidire, dimineața
Predică, Poezie, Neemia 10:30,35,36, Reînnoirea legământului, mesaj transmis prin Ștefan Mândroiu Descarcă MP3
...
Neemia 10:29 s-au unit cu frații lor mai cu vază dintre ei. Au făgăduit cu jurământ și au jurat să umble în Legea lui Dumnezeu, dată prin Moise, robul lui Dumnezeu, să păzească și să împlinească toate poruncile Domnului, Stăpânului nostru, orânduirile și legile Lui.
30 Am făgăduit ...
35 Am hotărât să aducem...
36 să aducem la Casa Dumnezeului nostru ...
Suntem chemați și noi să avem grijă de lucrarea de închinare. Ni se spune de căpetenii.
În mod practic, cum să ne împlinim slujba înaintea lui Dumnezeu?
Să fim acei creștini de curaj, cum a fost Neemia
...

19, Sâmbătă - 11

Zidire, dimineața
Predică, Neemia 11:2,19, mesaj transmis prin Alin Tașbac Descarcă MP3
...
Chemarea lui Dumnzeu implică sacrificiu și responsabilitate
Neemia 11:2 Poporul a binecuvântat pe toți cei ce au primit de bunăvoie să locuiască la Ierusalim.
Să nu subestimăm niciodată lucrările aparent simple.
Listarea acestor nume arată interesul lui Dumnezeu pentru fiecare dintre ei.
Fuga de responsabilitate este o altă chestiune care trebuie să ne dea de gândit. Dumnezeu vrea să ne învețe importanța normalului, a obișnuitului - la evrei era locuirea în cetatea Ierusalimului.
Neemia 11:19 Și ușierii...
...

19, Sâmbătă - 10

Zidire, dimineața
Predică, Neemia 9:38-10:39, Legământul lui Neemia, mesaj transmis prin Neluță Nicolae Descarcă MP3
...
Gandind si cugetand la legamantul lui Neemia, noi ne hotaram:
1) Sa nu parasim Casa Dumnezeului nostru. Pentru evrei, parasirea Casei Domnului, inseamna parasirea lui Dumnezeu.
2) Să umblăm în ascultare de Cuvântul Domnului.
3) Atâta timp cât vom trăi, oriunde ne-am afla, dacă nu suntem doborâți de boală, să frecventăm adunarea de Cină, să ne rugăm în fiecare dimineață și să citim din Biblie.
4) Să umblăm despărțiți de lume și fără căsătorii mixte.
5) Să ne stabilim corect prioritățile în viața noastră: mai întâi Dumnezeu.
6) Să vrem să lăsăm deoparte mentalitate "în primul rând eu" pentru cea biblică "noi împreună". O gândiri unitară, cu flexibilitate în lucrurile neesențiale.
7) Să practicăm zeciuiala și dărnicia creștină susținând lucrarea Domnului.
8) Să înălțăm un zid, în Ezechiel 22:21-29, să avem uși, și să mijlocim înaintea lui Dumnezeu ca Ezra și Neemia.
9) Să fim oameni care să contribuim la unitatea Bisericii și nicicând la dezbinarea Bisericii și dacă am vedea ce importantță are Biserica pentru care a plătit Domnul Isus cu Însuși sângele Său.
10) Să ne găsim împlinirea voinței noastrea în voia lui Dumnezeu și să ne folosim foamea și setea spre slava lui Dumnezue. Ieremia 2:13
...

19, Sâmbătă - 9

Zidire, dimineața
Predică, Neemia 11:21, Slujitorii, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă MP3
...
Neemia 11:21 Slujitorii Templului s-au așezat pe deal și aveau de căpetenii pe Țiha și Ghișpa.
Neemia 11:18 Toți leviții ...
Neemia 11:19 Și ușierii ...
Neemia 11:21 Slujitorii ...
Suntem slujitori. De ce s-au așezat de deal? Dealul era în Ierusalim sau în afara Ierusalimului.
Psalmii 15:1 Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt?
2 Cel ce umblă în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu și spune adevărul din inimă.
3 Acela nu clevetește cu limba lui, nu face rău semenului său și nu aruncă ocară asupra aproapelui său.
4 El privește cu dispreț pe cel vrednic de disprețuit, dar cinstește pe cei ce se tem de Domnul. El nu-și ia vorba înapoi dacă face un jurământ în paguba lui.
5 El nu-și dă banii cu dobândă și nu ia mită împotriva celui nevinovat. Cel ce se poartă așa nu se clatină niciodată.
Trebuie să năzuim, să ne ridicăm deasupra.
Matei 5:14 Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă.
Avem foarte multe cântări despre deal și despre munte.
...

19, Sâmbătă - 8

Zidire, dimineața
Predică, Neemia 11, O înșiruire de nume, mesaj transmis prin Titus Voci Descarcă MP3
...
Fiecare era în familia lui.
Cum a organizat în Numeri, Moise triburile? Fiecare era în familia lui, sub steagul familiei, sub semnele familiei.
Neemia 11:36 Au fost unii leviți care s-au unit cu Beniamin, măcar că făceau parte din cetele lui Iuda.
...

19, Sâmbătă - 7

Zidire, dimineața
Predică, Neemia 11:17,22, mesaj transmis prin Bibi Dragomir Descarcă MP3
...
Neemia 11:17 Matania, fiul lui Mica, fiul lui Zabdi, fiul lui Asaf, căpetenia care cânta lauda la rugăciune, și Bacbuchia, al doilea din frații săi, și Abda, fiul lui Șamua, fiul lui Galal, fiul lui Iedutun.
Neemia 11:22 Căpetenia leviților la Ierusalim era Uzi, fiul lui Bani, fiul lui Hașabia, fiul lui Matania, fiul lui Mica, dintre fiii lui Asaf, cântăreții însărcinați cu slujba Casei lui Dumnezeu,
Slujba în Casa lui Dumnezeu. La evrei erau atâtea slujbe, fiecare își știa locul lui.
Fiii lui Asaf, cei mai frumoși psalmi, cele mai frumoase cântări, și ei erau însărcinați cu cântările.
E nevoie, în adunarea lui Dumnezeu, să se cânte din toată inima.
Avem psalmii aceștia ai lui Asaf: cântări de laudă.
Noi avem de apărat același lucru, avem de apărat lucrarea lui Dumnezeu.
...

19, Sâmbătă - 6

Zidire, dimineața
Predică, Neemia 11:1-2, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...
Neemia 11:1 Căpeteniile poporului s-au așezat la Ierusalim. Cealaltă parte a poporului a tras la sorț, pentru ca unul din zece să vină să locuiască la Ierusalim în cetatea sfântă, iar ceilalți să locuiască în cetăți.
2 Poporul a binecuvântat pe toți cei ce au primit de bunăvoie să locuiască la Ierusalim.
Să accept talantul pe care Domnul vroia să mi-l dea.
Cel mai binecuvântați oameni sunt cei ce stau aproape de Dumnezeu și nu oricum ci cu bucurie.
...

19, Sâmbătă - 5

Zidire, dimineața
Predică, Neemia 11:23, mesaj transmis prin Ștefan Moise Descarcă MP3
...
Care erau preocupările evreilor în timpul acela?
Neemia 11:22 Căpetenia leviților la Ierusalim era Uzi, fiul lui Bani, fiul lui Hașabia, fiul lui Matania, fiul lui Mica, dintre fiii lui Asaf, cântăreții însărcinați cu slujba Casei lui Dumnezeu,
23 căci era o poruncă a împăratului cu privire la cântăreți și li se dădea o parte hotărâtă pe fiecare zi.
...

19, Sâmbătă - 4

Zidire, dimineața
Predică, Neemia 9:38-10:39, Rugăciune de pocăință, mesaj transmis prin Neluță Nicolae Descarcă MP3
...
Rugaciunea, postul si ascultarea. Sa alegem sa ascultam voit de voia lui Dumnezeu.
8 puncte ale legământului:
1) sa nu se casatoreasca cu persoane pagane
2) sa tina Sabatul si alte sarbatori de lege
3) sa tina anul sabatic in care pamantul sa se odihneasca si datoriile sterse
4) fiecare om sa plateasca a 3-a parte dintr-un siclu pt Templu
5) diferite grupuri sa se ingrijeasca de nevoile de lemn pt Templu
6) poporul sa aduca jertfe
7)
8) poporul sa nu uite de nevoile materiale ale Templului
Iacov 1:22 Fiți împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri.
Ce legamant faci tu astazi? Vrei sa citesti mai mult Cuvantul lui Dumnezeu?
...

19, Sâmbătă - 3

Zidire, dimineața
Predică, Neemia 11, Plutonul spate, mesaj transmis prin Emilian Cristescu Descarcă MP3
...
Cei care s-au așezat la Ierusalim erau două categorii: erau căpetenii care n-au murmurat; și erau ceilalți care se împărțeau și ei în două, unii care au acceptat de bună voie și altții care au considerat ca să se tragă la sorți.
Nu pot fi toți căpetenii, care să-și înțeleagă bine rostul, ci sunt și alții care pot ajuta cu ceva: genunchii să nu obosească înaintea lui Dumnezeu pentru frații care slujesc în fața pentru că ei sunt expuși continuu săgeților celui rău, ei au nevoie de cineva care să-i sprijinească și să-i îmbărbăteze.
...

19, Sâmbătă - 2

Zidire, dimineața
Predică, Neemia 11, Semnificația numelor, mesaj transmis prin Traian Chilău Descarcă MP3
...

19, Sâmbătă - 1

Zidire, dimineața
Predică, Neemia 11, Coloseni 1:29, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...
Neemia 11:1 Căpeteniile poporului s-au așezat la Ierusalim. Cealaltă parte a poporului a tras la sorț, pentru ca unul din zece să vină să locuiască la Ierusalim în cetatea sfântă, iar ceilalți să locuiască în cetăți.
2 Poporul a binecuvântat pe toți cei ce au primit de bunăvoie să locuiască la Ierusalim.
3 Iată căpeteniile ținutului care s-au așezat la Ierusalim. În cetățile lui Iuda, fiecare s-a așezat în moșia lui, în cetatea lui Israel, preoții și leviții, slujitorii Templului și fiii robilor lui Solomon.
4 La Ierusalim s-au așezat unii din fiii lui Iuda și din fiii lui Beniamin. Din fiii lui Iuda: Ataia, fiul lui Ozia, fiul lui Zaharia, fiul lui Amaria, fiul lui Șefatia, fiul lui Mahalaleel, din fiii lui Pereț,
5 și Maaseia, fiul lui Baruc, fiul lui Col-Hoze, fiul lui Hazaia, fiul lui Adaia, fiul lui Ioiarib, fiul lui Zaharia, fiul lui Șiloni.
6 Toți fiii lui Pereț, care s-au așezat la Ierusalim, au fost patru sute șaizeci și opt de oameni viteji.
7 Iată fiii lui Beniamin: Salu, fiul lui Meșulam, fiul lui Ioed, fiul lui Pedaia, fiul lui Colaia, fiul lui Maaseia, fiul lui Itiel, fiul lui Isaia,
8 și, după el, Gabai și Salai, nouă sute douăzeci și opt.
9 Ioel, fiul lui Zieri, era căpetenia lor și Iuda, fiul lui Senua, era a doua căpetenie a cetății.
10 Din preoți: Iedaia, fiul lui Ioiarib, Iachin,
11 Seraia, fiul lui Hilchia, fiul lui Meșulam, fiul lui Țadoc, fiul lui Meraiot, fiul lui Ahitub, domnul Casei lui Dumnezeu,
12 și frații lor, care făceau slujba Casei, opt sute douăzeci și doi; Adaia, fiul lui Ieroham, fiul lui Pelalia, fiul lui Amți, fiul lui Zaharia, fiul lui Pașhur, fiul lui Malchia,
13 și frații săi, capii caselor părintești, două sute patruzeci și doi și Amașai, fiul lui Azareel, fiul lui Ahzai, fiul lui Meșilemot, fiul lui Imer,
14 și frații lor, oameni viteji, o sută douăzeci și opt; Zabdiel, fiul lui Ghedolim, era căpetenia lor.
15 Din leviți: Șemaia, fiul lui Hașub, fiul lui Azricam, fiul lui Hașabia, fiul lui Buni,
16 Șabetai și Iozabad, însărcinați cu treburile de afară ale Casei lui Dumnezeu și făcând parte din căpeteniile leviților;
17 Matania, fiul lui Mica, fiul lui Zabdi, fiul lui Asaf, căpetenia care cânta lauda la rugăciune, și Bacbuchia, al doilea din frații săi, și Abda, fiul lui Șamua, fiul lui Galal, fiul lui Iedutun.
18 Toți leviții din cetatea sfântă erau două sute optzeci și patru.
19 Și ușierii: Acub, Talmon și frații lor, păzitorii porților, o sută șaptezeci și doi.
20 Cealaltă parte din Israel, din preoți și din leviți s-a așezat în toate cetățile lui Iuda, fiecare în moșia lui.
21 Slujitorii Templului s-au așezat pe deal și aveau de căpetenii pe Țiha și Ghișpa.
22 Căpetenia leviților la Ierusalim era Uzi, fiul lui Bani, fiul lui Hașabia, fiul lui Matania, fiul lui Mica, dintre fiii lui Asaf, cântăreții însărcinați cu slujba Casei lui Dumnezeu,
23 căci era o poruncă a împăratului cu privire la cântăreți și li se dădea o parte hotărâtă pe fiecare zi.
24 Petahia, fiul lui Meșezabeel, din fiii lui Zerah, fiul lui Iuda, era dregătorul împăratului pentru toate treburile poporului.
25 Cât despre sate și câmpiile lor, unii din fiii lui Iuda s-au așezat la Chiriat-Arba și în locurile care țin de el, la Dibon și în locurile care țin de el, Iecabțeel și în satele care țin de el,
26 la Ieșua, la Molada, la Bet-Palet,
27 la Hațar-Șual, la Beer-Șeba și în locurile care țin de ea,
28 la Țiclag, la Mecona și în locurile care țin de ea,
29 la En-Rimon, la Țoreea, la Iarmut,
30 la Zanoah, la Adulam și în satele care țin de el, la Lachis și în ținutul lui, la Azeca și în locurile care țin de el. S-au așezat astfel de la Beer-Șeba până la valea lui Hinom.
31 Fiii lui Beniamin s-au așezat de la Gheba la Micmaș, la Aia, la Betel și în locurile care țin de el,
32 la Anatot, la Nob, la Hanania,
33 la Hațor, la Rama, la Ghitaim,
34 la Hadid, la Țeboim, la Nebalat,
35 la Lod și la Ono, valea lucrătorilor.
36 Au fost unii leviți care s-au unit cu Beniamin, măcar că făceau parte din cetele lui Iuda.
Coloseni 1:29 Iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii Lui, care lucrează cu tărie în mine.
...

miercuri, 16 martie 2016

16, Miercuri - 4

Zidire, seara
Predică, Coloseni 2:10, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...
Coloseni 2:10 Voi aveți totul deplin în El, care este Capul oricărei domnii și stăpâniri.
...

16, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Coloseni 2:1-12, 1 Petru 5:6, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...
1 Petru 5:6 Smeriți-vă dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea Lui, El să vă înalțe.
...

16, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Coloseni 2:2, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă MP3
...
Coloseni 2:2 pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste și să capete toate bogățiile plinătății de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos,
...

16, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Coloseni 2:1-12, mesaj transmis prin Florin Ghiță Descarcă MP3
...
Coloseni 2:1 Vreau, în adevăr, să știți cât de mare luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodiceea și pentru toți cei ce nu mi-au văzut fața în trup;
2 pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste și să capete toate bogățiile plinătății de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos,
3 în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei.
4 Spun lucrul acesta pentru ca nimeni să nu vă înșele prin vorbiri amăgitoare.
5 Căci măcar că sunt departe cu trupul, totuși cu duhul sunt cu voi și privesc cu bucurie la buna rânduială care domnește între voi și la tăria credinței voastre în Hristos.
6 Astfel dar, după cum ați primit pe Hristos Isus, Domnul, așa să și umblați în El,
7 fiind înrădăcinați și zidiți în El, întăriți prin credință, după învățăturile care v-au fost date, și sporind în ea cu mulțumiri către Dumnezeu.
8 Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu o amăgire deșartă după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii, și nu după Hristos.
9 Căci în El locuiește trupește toată plinătatea Dumnezeirii.
10 Voi aveți totul deplin în El, care este Capul oricărei domnii și stăpâniri.
11 În El ați fost tăiați împrejur nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos, în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământești,
12 fiind îngropați împreună cu El prin botez și înviați în El și împreună cu El prin credința în puterea lui Dumnezeu, care L-a înviat din morți.
...

duminică, 13 martie 2016

13, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 6:8-15, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă MP3
...
Faptele apostolilor 6:8 Ștefan era plin de har și de putere și făcea minuni și semne mari în norod. 6:9 Unii din sinagoga numită a izbăviților, a cirinenilor și a alexandrinilor, împreună cu niște iudei din Cilicia și din Asia, au început o ceartă de vorbe cu Ștefan; 6:10 dar nu puteau să stea împotriva înțelepciunii și Duhului cu care vorbea el. 6:11 Atunci au pus la cale pe niște oameni să zică: „Noi l-am auzit rostind cuvinte de hulă împotriva lui Moise și împotriva lui Dumnezeu.” 6:12 Au întărâtat norodul, pe bătrâni și pe cărturari, au năvălit asupra lui, au pus mâna pe el și l-au dus în sobor. 6:13 Au scos niște martori mincinoși care au zis: „Omul acesta nu încetează să spună cuvinte de hulă împotriva acestui Locaș Sfânt și împotriva Legii. 6:14 În adevăr, l-am auzit zicând că acest Isus din Nazaret va dărâma Locașul acesta și va schimba obiceiurile pe care ni le-a dat Moise.” 6:15 Toți cei ce ședeau în sobor s-au uitat țintă la Ștefan, și fața lui li s-a arătat ca o față de înger.
1 Petru 3:15 ... ” Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi; dar cu blândețe și teamă, 3:16 având un cuget curat ...
Galateni 5:19 Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea: ... 5:20 ... certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide,
Cum vor mai fi dormit acești oameni știind că a murit un om datorită mărturiei mincioase pe care a depus-o?!
Exodul 4:12 Du-te, dar; Eu voi fi cu gura ta și te voi învăța ce vei avea de spus.”
Așa a fost învățat și Ștefan în ce avea de spus.
Romani 8:28 De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său.
Faptele apostolilor 6:15 Toți cei ce ședeau în sobor s-au uitat țintă la Ștefan, și fața lui li s-a arătat ca o față de înger.
Cum se arată fața noastră?
Faptele apostolilor 6:7 Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult, numărul ucenicilor se înmulțea mult în Ierusalim, și o mare mulțime de preoți veneau la credință.
Efeseni 2:8 Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. 2:9 Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.
Isaia 53:7 Când a fost chinuit și asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care-l duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund: n-a deschis gura.
...

13, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 6:1-7, Cum să transformi o mare problemă o mare binecuvântare?, mesaj transmis prin Lucian Adam Descarcă MP3
...
Faptele apostolilor 6:1 În zilele acelea, când s-a înmulțit numărul ucenicilor, evreii care vorbeau grecește cârteau împotriva evreilor, pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la împărțirea ajutoarelor de toate zilele. 6:2 Cei doisprezece au adunat mulțimea ucenicilor și au zis: „Nu este potrivit pentru noi să lăsăm Cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. 6:3 De aceea, fraților, alegeți dintre voi șapte bărbați, vorbiți de bine, plini de Duhul Sfânt și înțelepciune, pe care îi vom pune la slujba aceasta. 6:4 Iar noi vom stărui necurmat în rugăciune și în propovăduirea Cuvântului.” 6:5 Vorbirea aceasta a plăcut întregii adunări. Au ales pe Ștefan, bărbat plin de credință și de Duhul Sfânt, pe Filip, pe Prohor, pe Nicanor, pe Timon, pe Parmena și pe Nicolae, un prozelit din Antiohia. 6:6 I-au adus înaintea apostolilor, care, după ce s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei. 6:7 Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult, numărul ucenicilor se înmulțea mult în Ierusalim, și o mare mulțime de preoți veneau la credință.
Era o problemă de discriminare. "Cârteau împotriva evreilor".
Proverbe 18:19 Frații nedreptățiți sunt mai greu de câștigat decât o cetate întărită, și certurile lor sunt tot așa de greu de înlăturat ca zăvoarele unei case împărătești.
Pasajul acesta face lumină cum să ne comportăm când apare o problemă.
Ce să faci când apare o problemă?
Primul lucru: s-o ignori. Dar apostolii n-au ignorat problema.
Al doilea mod: să fugă de ea. Dar rezolvarea unei probleme este s-o confrunți.
Au ales să rezolve problema cu înțelepciune împreună cu cei implicați.
Dar nu toate problemele se rezolvă împreună cu adunarea. Într-o problemă de învățătură, Faptele apostolilor 15:6 "Apostolii și prezbiterii s-au adunat laolaltă, ca să vadă ce este de făcut."
Faptele apostolilor 6:2 ... „Nu este potrivit pentru noi ... Să fi conștient de ce e potrivit și de ce nu e potrivit pentru tine. Ei au zis în Faptele apostolilor 6:4 ... "rugăciune și în propovăduirea Cuvântului.”, că acestea sunt mai importante decât slujirea la mese. Să poți înțelege ce e potrivit pentru tine și ce nu e potrivit pentru tine!
Fiecare mădular din Biserică trebuie să-și aducă aportul său.
Să ne punem întrebarea aceasta când vrem să facem ceva: Este potrivit pentru mine ca și creștin?
Rezolvarea unui conflict se face fără a lăsa nici un pic de adversitate.
Rezolvarea unei probleme înseamnă în primul rând rezolvarea problemei de inimă.
...

13, Duminică - ev, 2

Evanghelizare, dimineața
Predică, Luca 11:14-26, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...
Luca 11:14 Isus a scos dintr-un bolnav un drac, care era mut. După ce a ieșit dracul, mutul a grăit și noroadele s-au mirat.
15 Dar unii ziceau: „El scoate dracii cu Beelzebul, domnul dracilor.”
16 Alții, ca să-L ispitească, Îi cereau un semn din cer.
17 Isus le-a cunoscut gândurile și le-a zis: „Orice împărăție dezbinată împotriva ei este pustiită și o casă dezbinată împotriva ei se prăbușește peste alta.
18 Deci, dacă Satana este dezbinat împotriva lui însuși, cum va dăinui împărăția lui, fiindcă ziceți că Eu scot dracii cu Beelzebul?
19 Și dacă Eu scot dracii cu Beelzebul, fiii voștri cu cine îi scot? De aceea, ei înșiși vor fi judecătorii voștri.
20 Dar, dacă Eu scot dracii cu degetul lui Dumnezeu, Împărăția lui Dumnezeu a ajuns până la voi.
21 Când omul cel tare și bine înarmat își păzește casa, averile îi sunt la adăpost.
22 Dar, dacă vine peste el unul mai tare decât el și-l biruiește, atunci îi ia cu sila toate armele în care se încredea și împarte prăzile luate de la el.
23 Cine nu este cu Mine este împotriva Mea și cine nu adună cu Mine risipește.
24 Duhul necurat, când iese dintr-un om, umblă prin locuri fără apă și caută odihnă. Fiindcă n-o găsește, zice: ‘Mă voi întoarce în casa mea, de unde am ieșit.’
25 Și când vine, o găsește măturată și împodobită.
26 Atunci se duce de mai ia cu el alte șapte duhuri, mai rele decât el, intră împreună în casă, se așază în ea, și starea de pe urmă a omului aceluia ajunge mai rea decât cea dintâi.”
...

13, Duminică - ev, 1

Evanghelizare, dimineața
Predică, 1 Samuel 31:1-13, mesaj transmis prin Andrei Banu Descarcă MP3
...
1 Samuel 31:1 Filistenii s-au luptat cu Israel, și bărbații lui Israel au luat-o la fugă dinaintea filistenilor și au căzut uciși pe muntele Ghilboa.
2 Filistenii au urmărit pe Saul și pe fiii lui și au ucis pe Ionatan, Abinadab și Malchișua, fiii lui Saul.
3 Saul a fost prins în toiul luptei; arcașii l-au ajuns și l-au rănit greu.
4 Saul a zis atunci celui ce-i ducea armele: „Scoate-ți sabia și străpunge-mă, ca nu cumva acești netăiați împrejur să vină să mă străpungă și să-și bată joc de mine.” Cel ce-i ducea armele n-a voit, căci îi era teamă. Și Saul și-a luat sabia și s-a aruncat în ea.
5 Cel ce ducea armele lui Saul, văzându-l mort, s-a aruncat și el în sabia lui și a murit împreună cu el.
6 Astfel au pierit în același timp și în aceeași zi Saul și cei trei fii ai lui, cel ce-i purta armele și toți oamenii lui.
7 Cei din Israel care erau dincolo de vale și dincolo de Iordan, văzând că oamenii lui Israel fugeau și că Saul și fiii lui muriseră, și-au părăsit cetățile și au luat-o și ei la fugă. Și filistenii au venit și s-au așezat în ele.
8 A doua zi, filistenii au venit să dezbrace pe cei morți și au găsit pe Saul și pe cei trei fii ai lui căzuți pe muntele Ghilboa.
9 Au tăiat capul lui Saul și i-au luat armele. Apoi au trimis să dea de veste prin toată țara filistenilor, în casele idolilor lor și în popor.
10 Au pus armele lui Saul în casa Astarteelor și i-au atârnat trupul pe zidurile Bet-Șanului.
11 Când au auzit locuitorii Iabesului din Galaad ce au făcut filistenii lui Saul,
12 toți vitejii s-au sculat, au mers toată noaptea și au luat de pe zidurile Bet-Șanului trupul lui Saul și trupurile fiilor lui. Apoi s-au întors la Iabes, unde le-au ars;
13 le-au luat oasele și le-au îngropat sub stejarul din Iabes. Și au postit șapte zile.
...

13, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Evrei 13:15-16, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă MP3
...
Evrei 13:15 Prin El, să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc Numele Lui. 16 Și să nu dați uitării binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea Îi plac.
...

miercuri, 9 martie 2016

9, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Coloseni 2:1, mesaj transmis prin Cornel Manole Descarcă MP3
...
Prezența noastră la adunare este importantă.
...

9, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Coloseni 2:1, Ioan 17:20, mesaj transmis prin Victoraș Toculeț Descarcă MP3
...
Coloseni 2:1 Vreau, în adevăr, să știți cât de mare luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodiceea și pentru toți cei ce nu mi-au văzut fața în trup;
Ioan 17:20 Și Mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor.
...

9, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Coloseni 2:1-10, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...
Coloseni 2:1 Vreau, în adevăr, să știți cât de mare luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodiceea și pentru toți cei ce nu mi-au văzut fața în trup; 2:2 pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste și să capete toate bogățiile plinătății de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos, 2:3 în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. 2:4 Spun lucrul acesta pentru ca nimeni să nu vă înșele prin vorbiri amăgitoare. 2:5 Căci, măcar că sunt departe cu trupul, totuși cu duhul sunt cu voi și privesc cu bucurie la buna rânduială care domnește între voi și la tăria credinței voastre în Hristos. 2:6 Astfel, dar, după cum ați primit pe Hristos Isus, Domnul, așa să și umblați în El, 2:7 fiind înrădăcinați și zidiți în El, întăriți prin credință, după învățăturile care v-au fost date, și sporind în ea cu mulțumiri către Dumnezeu. 2:8 Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu o amăgire deșartă, după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii, și nu după Hristos. 2:9 Căci în El locuiește trupește toată plinătatea Dumnezeirii. 2:10 Voi aveți totul deplin în El, care este Capul oricărei domnii și stăpâniri.
Această luptă pe care o duce apostolul Pavel pentru cei ce nu i-au văzut fața în trup. Este importantă această prezență. Apostolul Pavel înțelege această nevoie ca sub aspectul învățăturii să fie prezent. Părtășia tocmai asta are în vedere.
Prezența fizică poate să încurajeze. Este foarte important să avem contactul acesta. Părtășia frățească înseamnă să fi împreună cu frații. Uneori privirea lui vorbește mai mult decât din cuvintele lui.
Este important să prețuim întâlnirile frățești.
Coloseni 2:2 ... taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos,
Coloseni 2:6 Astfel, dar, după cum ați primit pe Hristos Isus, Domnul, așa să și umblați în El, 2:7 fiind înrădăcinați și zidiți în El, întăriți prin credință, după învățăturile care v-au fost date, și sporind în ea cu mulțumiri către Dumnezeu.
Suntem în Domnul Isus Hristos și umblăm în El. Și suntem întăriți în El. Trebuie să fim atenți cum umblăm în El.
Înrădăcinare și statornicie datorită temeliei. În Domnul Isus găsim pământul necesar pentru a ne pune rădăcinile. Avem nevoie de consolidare.
...

duminică, 6 martie 2016

6, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, Matei 10:34, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...
Matei 10:34 Să nu credeți că am venit s-aduc pacea pe pământ; n-am venit să aduc pacea, ci sabia.
Este un vrăjmaș care are două înfățișări: este un leu și este un șarpe.
Lupta din exterior. Ce reacție au apostolii Domnului: vor ști să stea în față și să primească loviturile. Cu vrăjmașul de afară soluția este puterea lui Dumnezeu; dar și cu vrăjmașul dinăuntru soluția este discernământul și călăuzirea lui Dumnezeu.
...

6, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 5:14-42, Cum îl privim noi pe Domnul Isus?, mesaj transmis prin Andrei Banu Descarcă MP3
...
Preoții și cărturarii nu credeau că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu.
Cum îl privim noi pe Domnul Isus? Faptul cum Îl privim determină cum se poartă ceilalți cu noi.
Faptele apostolilor 5:41 Ei au plecat dinaintea soborului și s-au bucurat că au fost învredniciți să fie batjocoriți pentru Numele Lui.
Există ca un cântar pentru cei care au de urmat pe Domnul Isus: pe de-o parte este suferință, pe celălalt taler este bucuria.
Felul în care îl privim pe Domnul Isus determină felul cum suntem priviți de lumea aceasta. Dar sigur, prețul este unul care merită plătit.
...

6, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 6:1-7, mesaj transmis prin Daniel Nicoară Descarcă MP3
...
Faptele apostolilor 6:1 În zilele acelea, când s-a înmulțit numărul ucenicilor, evreii care vorbeau grecește cârteau împotriva evreilor, pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la împărțirea ajutoarelor de toate zilele. 6:2 Cei doisprezece au adunat mulțimea ucenicilor și au zis: „Nu este potrivit pentru noi să lăsăm Cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. 6:3 De aceea, fraților, alegeți dintre voi șapte bărbați, vorbiți de bine, plini de Duhul Sfânt și înțelepciune, pe care îi vom pune la slujba aceasta. 6:4 Iar noi vom stărui necurmat în rugăciune și în propovăduirea Cuvântului.” 6:5 Vorbirea aceasta a plăcut întregii adunări. Au ales pe Ștefan, bărbat plin de credință și de Duhul Sfânt, pe Filip, pe Prohor, pe Nicanor, pe Timon, pe Parmena și pe Nicolae, un prozelit din Antiohia. 6:6 I-au adus înaintea apostolilor, care, după ce s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei. 6:7 Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult, numărul ucenicilor se înmulțea mult în Ierusalim, și o mare mulțime de preoți veneau la credință.
Faptele apostolilor 2:44 Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. 2:45 Își vindeau ogoarele și averile, și banii îi împărțeau între toți, după nevoile fiecăruia.
Faptele apostolilor 4:32 Mulțimea celor ce crezuseră era o inimă și un suflet. Niciunul nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci aveau toate de obște. 4:34 Căci nu era niciunul printre ei care să ducă lipsă: toți cei ce aveau ogoare sau case le vindeau, aduceau prețul lucrurilor vândute 4:35 și-l puneau la picioarele apostolilor; apoi se împărțea fiecăruia după cum avea nevoie.
În Ierusalim între cei credincioși, erau neînțelegeri.
Părtinire, egoism și nedreptate.
1 Tesaloniceni 4:6 Nimeni să nu fie cu vicleșug și cu nedreptate în treburi față de fratele său; pentru că Domnul pedepsește toate aceste lucruri, după cum v-am spus și v-am adeverit.
Dar Duhul Sfânt vine și aduce soluții.
În cazul acesta apostolii au găsit o soluție:
Faptele apostolilor 6:2 Cei doisprezece au adunat mulțimea ucenicilor și au zis: „Nu este potrivit pentru noi să lăsăm Cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. 6:3 De aceea, fraților, alegeți dintre voi șapte bărbați, vorbiți de bine, plini de Duhul Sfânt și înțelepciune, pe care îi vom pune la slujba aceasta.
Așa au hotărât să găsească șapte bărbați vorbiți de bine. Dar erau cerințe ce păreau pentru slujbe mult mai înalte:
Faptele apostolilor 6:3 De aceea, fraților, alegeți dintre voi șapte bărbați, vorbiți de bine, plini de Duhul Sfânt și înțelepciune, pe care îi vom pune la slujba aceasta.
1 Timotei 3:8 Diaconii, de asemenea, trebuie să fie cinstiți, nu cu două fețe, nu băutori de mult vin, nu doritori de câștig mârșav, 3:9 ci să păstreze taina credinței într-un cuget curat. 3:10 Trebuie cercetați întâi, și, numai dacă sunt fără prihană, să fie diaconi. 3:11 Femeile, de asemenea, trebuie să fie cinstite, neclevetitoare, cumpătate, credincioase în toate lucrurile. 3:12 Diaconii să fie bărbați ai unei singure neveste și să știe să-și cârmuiască bine copiii și casele lor. 3:13 Pentru că cei ce slujesc bine ca diaconi dobândesc un loc de cinste și o mare îndrăzneală în credința care este în Hristos Isus.
Cerințe pentru cineva care este pus ca responsabil peste cele materiale.
Faptele apostolilor 6:5 ... Au ales pe Ștefan, bărbat plin de credință și de Duhul Sfânt, ...
Stefan, deși era pus să slujească la mese, ieșea și vestea Cuvântul lui Dumnezeu.
Filip se duce mai târziu în Samaria și vestește Evanghelia.
Posibil ca această slujbă să fie o slujbă temporară.
E important să răspundem chemării lui Dumnezeu. E important să facem lucrarea la care suntem chemați de Dumnezeu.
1 Corinteni 12:27 Voi sunteți trupul lui Hristos, și fiecare, în parte, mădularele lui. 12:28 Și Dumnezeu a rânduit în Biserică, întâi, apostoli; al doilea, proroci; al treilea, învățători; apoi, pe cei ce au darul minunilor; apoi, pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor și vorbirii în felurite limbi. 12:29 Oare toți sunt apostoli? Toți sunt proroci? Toți sunt învățători? Toți sunt făcători de minuni? 12:30 Toți au darul tămăduirilor? Toți vorbesc în alte limbi? Toți tălmăcesc?
Bucuria și slujirea merg oarecum împreună.
1 Corinteni 3:10 După harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu, ca un meșter-zidar înțelept, am pus temelia, și un altul clădește deasupra. Dar fiecare să ia bine seama cum clădește deasupra. 3:11 Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Isus Hristos. 3:12 Iar dacă clădește cineva pe această temelie aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, 3:13 lucrarea fiecăruia va fi dată pe față: ziua Domnului o va face cunoscut, căci se va descoperi în foc. Și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. 3:14 Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, el va primi o răsplată. 3:15 Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata. Cât despre el, va fi mântuit, dar ca prin foc.
...

6, Duminică - ev, 2

Evanghelizare, dimineața
Predică, Luca 23:35-43, mesaj transmis prin Ion (Pompiliu) Stan Descarcă MP3
...
Luca 23:35 Norodul stătea acolo și privea. Fruntașii își băteau joc de Isus și ziceau: „Pe alții i-a mântuit; să Se mântuiască pe Sine Însuși dacă este El Hristosul, Alesul lui Dumnezeu.” 36 Ostașii, de asemenea, își băteau joc de El; se apropiau, Îi dădeau oțet 37 și-I ziceau: „Dacă ești Tu Împăratul iudeilor, mântuiește-Te pe Tine Însuți!” 38 Deasupra Lui era scris cu slove grecești, latinești și evreești: „Acesta este Împăratul iudeilor.” 39 Unul din tâlharii răstigniți Îl batjocorea și zicea: „Nu ești Tu Hristosul? Mântuiește-Te pe Tine Însuți și mântuiește-ne și pe noi!” 40 Dar celălalt l-a înfruntat și i-a zis: „Nu te temi tu de Dumnezeu, tu, care ești sub aceeași osândă? 41 Pentru noi este drept, căci primim răsplata cuvenită pentru fărădelegile noastre, dar omul acesta n-a făcut niciun rău.” 42 Și a zis lui Isus: „Doamne, adu-Ți aminte de mine când vei veni în Împărăția Ta!” 43 Isus a răspuns: „Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu Mine în rai.”
...

6, Duminică - ev, 1

Evanghelizare, dimineața
Predică, Matei 27:11-26, mesaj transmis prin Daniel Dumitrescu Descarcă MP3
...
Matei 27:11 Isus S-a înfățișat înaintea dregătorului. Dregătorul L-a întrebat: „Ești Tu Împăratul iudeilor?” „Da”, i-a răspuns Isus, „sunt”. 12 Dar n-a răspuns nimic la învinuirile preoților celor mai de seamă și bătrânilor. 13 Atunci, Pilat I-a zis: „N-auzi de câte lucruri Te învinuiesc ei?” 14 Isus nu i-a răspuns la niciun cuvânt, așa că se mira foarte mult dregătorul. 15 La fiecare Praznic al Paștelor, dregătorul avea obicei să sloboadă norodului un întemnițat, pe care-l voiau ei. 16 Pe atunci aveau un întemnițat vestit, numit Baraba. 17 Când erau adunați la un loc, Pilat le-a zis: „Pe care voiți să vi-l slobod? Pe Baraba sau pe Isus, care se numește Hristos?” 18 Căci știa că din pizmă dăduseră pe Isus în mâinile lui. 19 Pe când sta Pilat pe scaun la judecată, nevastă-sa a trimis să-i spună: „Să n-ai nimic a face cu neprihănitul acesta, căci azi am suferit mult în vis din pricina lui.” 20 Preoții cei mai de seamă și bătrânii au înduplecat noroadele să ceară pe Baraba, iar pe Isus să-L omoare. 21 Dregătorul a luat cuvântul și le-a zis: „Pe care din amândoi voiți să vi-l slobozesc?” „Pe Baraba”, au răspuns ei. 22 Pilat le-a zis: „Dar ce să fac cu Isus, care se numește Hristos?” „Să fie răstignit”, i-au răspuns cu toții. 23 Dregătorul a zis: „Dar ce rău a făcut?” Ei au început să strige și mai tare: „Să fie răstignit!” 24 Când a văzut Pilat că n-ajunge la nimic, ci că se face mai multă zarvă, a luat apă, și-a spălat mâinile înaintea norodului și a zis: „Eu sunt nevinovat de sângele neprihănitului acestuia. Treaba voastră!” 25 Și tot norodul a răspuns: „Sângele Lui să fie asupra noastră și asupra copiilor noștri.” 26 Atunci, Pilat le-a slobozit pe Baraba; iar pe Isus, după ce a pus să-L bată cu nuiele, L-a dat în mâinile lor, ca să fie răstignit.
...