miercuri, 27 aprilie 2016

27, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Coloseni 2:20-3:6, mesaj transmis prin Nelu Istrate Descarcă MP3
...

27, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Coloseni 2:20-3:6, mesaj transmis prin Andrei Mîrza Descarcă MP3
...
Coloseni 2:20 Dacă ați murit împreună cu Hristos față de învățăturile începătoare ale lumii, de ce, ca și cum ați trăi încă în lume, vă supuneți la porunci ca acestea:
21 „Nu lua, nu gusta, nu atinge cutare lucru”?
22 Toate aceste lucruri, care pier odată cu întrebuințarea lor și sunt întemeiate pe porunci și învățături omenești,
23 au, în adevăr, o înfățișare de înțelepciune într-o închinare voită, o smerenie și asprime față de trup, dar nu sunt de niciun preț împotriva gâdilării firii pământești.
Coloseni 3:1 Dacă, deci, ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu.
2 Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ.
3 Căci voi ați murit, și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu.
4 Când Se va arăta Hristos, viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă.
5 De aceea, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ: curvia, necurăția, patima, pofta rea și lăcomia, care este o închinare la idoli.
6 Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării.
...

duminică, 24 aprilie 2016

24, Duminică - ev, 2

Evanghelizare, seara
Predică, Ioan 12:12-32, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă MP3
...
Ioan 12:12 A doua zi, o gloată mare care venise la praznic, cum a auzit că vine Isus în Ierusalim, 12:13 a luat ramuri de finic și I-a ieșit în întâmpinare, strigând: „Osana! Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului, Împăratul lui Israel!” 12:14 Isus a găsit un măgăruș și a încălecat pe el, după cum este scris: 12:15 „Nu te teme, fiica Sionului; iată că Împăratul tău vine călare pe mânzul unei măgărițe.” 12:16 Ucenicii Lui n-au înțeles aceste lucruri de la început; dar, după ce a fost proslăvit Isus, și-au adus aminte că aceste lucruri erau scrise despre El și că ei le împliniseră cu privire la El. 12:17 Toți cei ce fuseseră împreună cu Isus, când chemase pe Lazăr din mormânt și-l înviase din morți, mărturiseau despre El. 12:18 Și norodul I-a ieșit în întâmpinare, pentru că aflase că făcuse semnul acesta. 12:19 Fariseii au zis deci între ei: „Vedeți că nu câștigați nimic: iată că lumea se duce după El!” 12:20 Niște greci, dintre cei ce se suiseră să se închine la praznic, 12:21 s-au apropiat de Filip, care era din Betsaida Galileii, l-au rugat și au zis: „Domnule, am vrea să vedem pe Isus.” 12:22 Filip s-a dus și a spus lui Andrei; apoi Andrei și Filip au spus lui Isus. 12:23 Drept răspuns, Isus le-a zis: „A sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului. 12:24 Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur; dar dacă moare, aduce mult rod. 12:25 Cine își iubește viața o va pierde; și cine își urăște viața în lumea aceasta o va păstra pentru viața veșnică. 12:26 Dacă Îmi slujește cineva, să Mă urmeze; și unde sunt Eu, acolo va fi și slujitorul Meu. Dacă Îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti. 12:27 Acum sufletul Meu este tulburat. Și ce voi zice?… Tată, izbăvește-Mă din ceasul acesta?… Dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta! 12:28 Tată, proslăvește Numele Tău!” Și din cer s-a auzit un glas care zicea: „L-am proslăvit și-L voi mai proslăvi!” 12:29 Norodul care stătea acolo și care auzise glasul a zis că a fost un tunet. Alții ziceau: „Un înger a vorbit cu El!” 12:30 Isus a răspuns: „Nu pentru Mine s-a auzit glasul acesta, ci pentru voi. 12:31 Acum are loc judecata lumii acesteia, acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. 12:32 Și după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la Mine pe toți oamenii.”
...

24, Duminică - ev, 1

Evanghelizare, seara
Predică, Luca 19:29-44, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă MP3
...
Luca 19:29 Când S-a apropiat de Betfaghe și de Betania, înspre muntele numit al Măslinilor, Isus a trimis pe doi din ucenicii Săi 19:30 și le-a zis: „Duceți-vă în satul dinaintea voastră. Când veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat, pe care n-a încălecat nimeni niciodată: dezlegați-l și aduceți-Mi-l. 19:31 Dacă vă va întreba cineva: „Pentru ce-l dezlegați?”, să-i spuneți așa: „Pentru că Domnul are trebuință de el.” 19:32 Cei ce fuseseră trimiși s-au dus și au găsit așa cum le spusese Isus. 19:33 Pe când dezlegau măgărușul, stăpânii lui le-au zis: „Pentru ce dezlegați măgărușul?” 19:34 Ei au răspuns: „Domnul are trebuință de el.” 19:35 Și au adus măgărușul la Isus. Apoi și-au aruncat hainele pe el și au așezat pe Isus, călare deasupra. 19:36 Pe când mergea Isus, oamenii își așterneau hainele pe drum. 19:37 Și când S-a apropiat de Ierusalim, spre coborâșul Muntelui Măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. 19:38 Ei ziceau: „Binecuvântat este Împăratul care vine în Numele Domnului! Pace în cer și slavă în locurile preaînalte!” 19:39 Unii farisei din norod au zis lui Isus: „Învățătorule, ceartă-Ți ucenicii!” 19:40 Și El a răspuns: „Vă spun că, dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga.” 19:41 Când S-a apropiat de cetate și a văzut-o, Isus a plâns pentru ea 19:42 și a zis: „Dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea! Dar acum, ele sunt ascunse de ochii tăi. 19:43 Vor veni peste tine zile, când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile: 19:44 te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău; și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată.”
...

24 apr. 2016, Duminică - ev, 1

Evanghelizare, dimineața
Predică, Luca 19:29-48, mesaj transmis prin Ion (Pompiliu) Stan Descarcă fișierul audio MP3
...
Luca 19:29 Când S-a apropiat de Betfaghe și de Betania, înspre muntele numit al Măslinilor, Isus a trimis pe doi din ucenicii Săi
30 și le-a zis: „Duceți-vă în satul dinaintea voastră. Când veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat, pe care n-a încălecat nimeni niciodată: dezlegați-l și aduceți-Mi-l.
31 Dacă vă va întreba cineva: ‘Pentru ce-l dezlegați?’ să-i spuneți așa: ‘Pentru că Domnul are trebuință de el.’”
32 Cei ce fuseseră trimiși s-au dus și au găsit așa cum le spusese Isus.
33 Pe când dezlegau măgărușul, stăpânii lui le-au zis: „Pentru ce dezlegați măgărușul?”
34 Ei au răspuns: „Domnul are trebuință de el.”
35 Și au adus măgărușul la Isus. Apoi, și-au aruncat hainele pe el și au așezat pe Isus călare, deasupra.
36 Pe când mergea Isus, oamenii își așterneau hainele pe drum.
37 Și când S-a apropiat de Ierusalim, spre coborâșul Muntelui Măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră.
38 Ei ziceau: „Binecuvântat este Împăratul care vine în Numele Domnului! Pace în cer și slavă în locurile preaînalte!”
39 Unii farisei din norod au zis lui Isus: „Învățătorule, ceartă-Ți ucenicii!”
40 Și El a răspuns: „Vă spun că, dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga.”
41 Când S-a apropiat de cetate și a văzut-o, Isus a plâns pentru ea
42 și a zis: „Dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea! Dar acum, ele sunt ascunse de ochii tăi.
43 Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile:
44 te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău, și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată.”
45 În urmă, a intrat în Templu și a început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în el.
46 Și le-a zis: „Este scris: ‘Casa Mea va fi o casă de rugăciune.’ Dar voi ați făcut din ea ‘o peșteră de tâlhari’. ”
47 Isus învăța în toate zilele pe norod în Templu. Și preoții cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii norodului căutau să-L omoare,
48 dar nu știau cum să facă, pentru că tot norodul Îi sorbea vorbele de pe buze.
...

24, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Matei 6:13, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă MP3
...
Matei 6:13 și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. Căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin!’
...

miercuri, 20 aprilie 2016

20, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Coloseni 2:20-23, Să nu-ți plângi singur de milă!, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...
1 Corinteni 10:12 Astfel, dar, cine crede că stă în picioare să ia seama să nu cadă.
...

20, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Coloseni 2:20-23, mesaj transmis prin Titus Voci Descarcă MP3
...

20, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Coloseni 2:20-23, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...
Coloseni 2:20 Dacă ați murit împreună cu Hristos față de învățăturile începătoare ale lumii, de ce, ca și cum ați trăi încă în lume, vă supuneți la porunci ca acestea: 2:21 „Nu lua, nu gusta, nu atinge cutare lucru!”? 2:22 Toate aceste lucruri, care pier odată cu întrebuințarea lor și sunt întemeiate pe porunci și învățături omenești, 2:23 au, în adevăr, o înfățișare de înțelepciune, într-o închinare voită, o smerenie și asprime față de trup, dar nu sunt de niciun preț împotriva gâdilării firii pământești.
A aminti aici înseamnă a asigura.
...

duminică, 17 aprilie 2016

17, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 8:1-25, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...

17, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 8:1-25, mesaj transmis prin Lucian Adam Descarcă MP3
...

17, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 8:1-25, mesaj transmis prin Daniel Dumitrescu Descarcă MP3
...
Faptele apostolilor 8:1 Saul se învoise la uciderea lui Ștefan. În ziua aceea, s-a pornit o mare prigonire împotriva Bisericii din Ierusalim. Și toți, afară de apostoli, s-au împrăștiat prin părțile Iudeii și ale Samariei. 8:2 Niște oameni temători de Dumnezeu au îngropat pe Ștefan și l-au jelit cu mare tânguire. 8:3 Saul, de partea lui, făcea prăpăd în biserică; intra prin case, lua cu sila pe bărbați și pe femei și-i arunca în temniță. 8:4 Cei ce se împrăștiaseră mergeau din loc în loc și propovăduiau Cuvântul. 8:5 Filip s-a coborât în cetatea Samariei și le-a propovăduit pe Hristos. 8:6 Noroadele luau aminte cu un gând la cele spuse de Filip, când au auzit și au văzut semnele pe care le făcea. 8:7 Căci din mulți îndrăciți ieșeau duhuri necurate și scoteau mari țipete; mulți slăbănogi și șchiopi erau tămăduiți. 8:8 Și a fost o mare bucurie în cetatea aceasta. 8:9 În cetate era un om, numit Simon, care zicea că este un om însemnat; el vrăjea și punea în uimire pe poporul Samariei. 8:10 Toți, de la mic până la mare, îl ascultau cu luare aminte și ziceau: „Acesta este puterea lui Dumnezeu, cea care se numește „mare”.” 8:11 Îl ascultau cu luare aminte, pentru că multă vreme îi uimise cu vrăjitoriile lui. 8:12 Dar când au crezut pe Filip, care propovăduia Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și a Numelui lui Isus Hristos, au fost botezați, atât bărbați cât și femei. 8:13 Chiar Simon a crezut; și după ce a fost botezat, nu se mai despărțea de Filip și privea cu uimire minunile și semnele mari care se făceau. 8:14 Apostolii care erau în Ierusalim, când au auzit că Samaria a primit Cuvântul lui Dumnezeu, au trimis la ei pe Petru și pe Ioan. 8:15 Aceștia au venit la samariteni și s-au rugat pentru ei, ca să primească Duhul Sfânt. 8:16 Căci nu Se coborâse încă peste niciunul din ei, ci fuseseră numai botezați în Numele Domnului Isus. 8:17 Atunci Petru și Ioan au pus mâinile peste ei, și aceia au primit Duhul Sfânt. 8:18 Când a văzut Simon că Duhul Sfânt era dat prin punerea mâinilor apostolilor, le-a dat bani 8:19 și a zis: „Dați-mi și mie puterea aceasta, pentru ca peste oricine-mi voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt.” 8:20 Dar Petru i-a zis: „Banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani! 8:21 Tu n-ai nici parte, nici sorț în toată treaba aceasta, căci inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu. 8:22 Pocăiește-te, dar, de această răutate a ta și roagă-te Domnului să ți se ierte gândul acesta al inimii tale, dacă este cu putință; 8:23 căci văd că ești plin de fiere amară și în lanțurile fărădelegii.” 8:24 Simon a răspuns: „Rugați-vă voi Domnului pentru mine, ca să nu mi se întâmple nimic din ce ați zis.” 8:25 După ce au mărturisit despre Cuvântul Domnului și după ce l-au propovăduit, Petru și Ioan s-au întors la Ierusalim, vestind Evanghelia în multe sate de ale samaritenilor.
...

17, Duminică - ev, 2

Evanghelizare, dimineața
Predică, Romani 7:14-25; Romani 8:1-2, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...
Romani 7:14 Știm, în adevăr, că Legea este duhovnicească, dar eu sunt pământesc, vândut rob păcatului.
15 Căci nu știu ce fac: nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc.
16 Acum, dacă fac ce nu vreau, mărturisesc prin aceasta că Legea este bună.
17 Și atunci, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine.
18 Știu, în adevăr, că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că, ce-i drept, am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac.
19 Căci binele, pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul, pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac!
20 Și dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine.
21 Găsesc dar în mine legea aceasta: când vreau să fac binele, răul este lipit de mine.
22 Fiindcă după omul dinăuntru îmi place Legea lui Dumnezeu,
23 dar văd în mădularele mele o altă lege, care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului, care este în mădularele mele.
24 O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte?…
25 Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, prin Isus Hristos, Domnul nostru!… Astfel dar, cu mintea, eu slujesc Legii lui Dumnezeu; dar cu firea pământească, slujesc legii păcatului.
Romani 8:1 Acum dar nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului.
2 În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Isus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții.
...

17, Duminică - ev, 1

Evanghelizare, dimineața
Predică, Matei 5:5, mesaj transmis prin Daniel Dumitrescu Descarcă MP3
...
Matei 5:5 Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul!
...

17, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, 1 Tesaloniceni 5:16-24, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...
1 Tesaloniceni 5:16 Bucurați-vă întotdeauna. 5:17 Rugați-vă neîncetat. 5:18 Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi. 5:19 Nu stingeți Duhul. 5:20 Nu disprețuiți prorociile. 5:21 Ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. 5:22 Feriți-vă de orice se pare rău. 5:23 Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin; și duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Isus Hristos. 5:24 Cel ce v-a chemat este credincios și va face lucrul acesta.
...

miercuri, 13 aprilie 2016

13, Miercuri - 4

Zidire, seara
Predică, Coloseni 2:16, cu privire la Sabat, mesaj transmis prin Dr. Mircea Iorga Descarcă MP3
...
Coloseni 2:16 Nimeni, dar, să nu vă judece cu privire la mâncare sau băutură, sau cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de Sabat,
Domnul Hristos este totul.
...

13, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Coloseni 2:15, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă MP3
...
Coloseni 2:15 A dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce.
Mai este valabilă pentru Biserica de azi toată Legea vechiului legământ?
...

13, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Coloseni 2:16-23, Nu ignorați avertismentele!, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...

13, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Coloseni 2:16-23, mesaj transmis prin Lucian Adam Descarcă MP3
...
Coloseni 2:16 Nimeni, dar, să nu vă judece cu privire la mâncare sau băutură, sau cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de Sabat, 2:17 care sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Hristos. 2:18 Nimeni să nu vă răpească premiul alergării, făcându-și voia lui însuși, printr-o smerenie și închinare la îngeri, amestecându-se în lucruri pe care nu le-a văzut, umflat de o mândrie deșartă, prin gândurile firii lui pământești, 2:19 și nu se ține strâns de Capul din care tot trupul, hrănit și bine închegat, cu ajutorul încheieturilor și legăturilor, își primește creșterea pe care i-o dă Dumnezeu. 2:20 Dacă ați murit împreună cu Hristos față de învățăturile începătoare ale lumii, de ce, ca și cum ați trăi încă în lume, vă supuneți la porunci ca acestea: 2:21 „Nu lua, nu gusta, nu atinge cutare lucru!”? 2:22 Toate aceste lucruri, care pier odată cu întrebuințarea lor și sunt întemeiate pe porunci și învățături omenești, 2:23 au, în adevăr, o înfățișare de înțelepciune, într-o închinare voită, o smerenie și asprime față de trup, dar nu sunt de niciun preț împotriva gâdilării firii pământești.
O expresie care se repetă, ca o avertizare.
4 indicatoare de avertizare: "nimeni să nu vă" în versetele 4, 8, 16, 18. Sau sfaturi ale apostolului pentru noi. Cu ce mă ajută pe mine dacă țin sau nu țin cont de aceste avertizări.
Indicatoare de informare cu privire la Domnul Isus Hristos.
Coloseni 2:18 Nimeni să nu vă răpească premiul alergării ...
Cât de mult avem nevoie de persoana Domnului Isus Hristos!
...

duminică, 10 aprilie 2016

10, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 8:1-13, O altă etapă în istoria Bisericii, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă MP3
...

10, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 8:1-13, mesaj transmis prin Andrei Mîrza Descarcă MP3
...
Faptele apostolilor 8:1 Saul se învoise la uciderea lui Ștefan. În ziua aceea, s-a pornit o mare prigonire împotriva Bisericii din Ierusalim. Și toți, afară de apostoli, s-au împrăștiat prin părțile Iudeii și ale Samariei. 8:2 Niște oameni temători de Dumnezeu au îngropat pe Ștefan și l-au jelit cu mare tânguire. 8:3 Saul, de partea lui, făcea prăpăd în biserică; intra prin case, lua cu sila pe bărbați și pe femei și-i arunca în temniță. 8:4 Cei ce se împrăștiaseră mergeau din loc în loc și propovăduiau Cuvântul. 8:5 Filip s-a coborât în cetatea Samariei și le-a propovăduit pe Hristos. 8:6 Noroadele luau aminte cu un gând la cele spuse de Filip, când au auzit și au văzut semnele pe care le făcea. 8:7 Căci din mulți îndrăciți ieșeau duhuri necurate și scoteau mari țipete; mulți slăbănogi și șchiopi erau tămăduiți. 8:8 Și a fost o mare bucurie în cetatea aceasta. 8:9 În cetate era un om, numit Simon, care zicea că este un om însemnat; el vrăjea și punea în uimire pe poporul Samariei. 8:10 Toți, de la mic până la mare, îl ascultau cu luare aminte și ziceau: „Acesta este puterea lui Dumnezeu, cea care se numește „mare”.” 8:11 Îl ascultau cu luare aminte, pentru că multă vreme îi uimise cu vrăjitoriile lui. 8:12 Dar când au crezut pe Filip, care propovăduia Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și a Numelui lui Isus Hristos, au fost botezați, atât bărbați cât și femei. 8:13 Chiar Simon a crezut; și după ce a fost botezat, nu se mai despărțea de Filip și privea cu uimire minunile și semnele mari care se făceau.
...

10, Duminică - ev, 2

Evanghelizare, dimineața
Predică, Marcu 12:1-12, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...
Marcu 12:1 Isus a început pe urmă să le vorbească în pilde. „Un om a sădit o vie. A împrejmuit-o cu un gard, a săpat un teasc în ea și a zidit un turn; apoi a arendat-o unor vieri și a plecat din țară. 12:2 La vremea roadelor, a trimis la vieri un rob, ca să ia de la ei din roadele viei. 12:3 Vierii au pus mâna pe el, l-au bătut și l-au trimis înapoi cu mâinile goale. 12:4 A trimis iarăși la ei un alt rob; ei l-au rănit la cap și l-au batjocorit. 12:5 A mai trimis un altul pe care l-au omorât; apoi a trimis mulți alții, dintre care, pe unii i-au bătut, iar pe alții i-au omorât. 12:6 Mai avea un singur fiu preaiubit; la urmă, l-a trimis și pe el la ei. „Vor primi cu cinste pe fiul meu!”, zicea el. 12:7 Dar vierii aceia au zis între ei: „Iată moștenitorul; veniți să-l omorâm, și moștenirea va fi a noastră.” 12:8 Și au pus mâna pe el, l-au omorât și i-au aruncat trupul afară din vie. 12:9 Acum, ce va face stăpânul viei? Va veni, va nimici pe vierii aceia, și via o va da altora. 12:10 Oare n-ați citit locul acesta din Scriptură: „Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului; 12:11 Domnul a făcut acest lucru și este minunat în ochii noștri”?” 12:12 Ei căutau să-L prindă, dar se temeau de norod. Pricepuseră că împotriva lor spusese Isus pilda aceasta. Și L-au lăsat și au plecat.
...

10, Duminică - ev, 1

Evanghelizare, dimineața
Predică, Luca 9:51-56; 2 Împărați 1:1-18, mesaj transmis prin Andrei Banu Descarcă MP3
...
Luca 9:51 Când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat în cer, Isus Și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. 9:52 A trimis înainte niște soli, care s-au dus și au intrat într-un sat al samaritenilor, ca să-I pregătească un loc de găzduit. 9:53 Dar ei nu L-au primit, pentru că Isus Se îndrepta să meargă spre Ierusalim. 9:54 Ucenicii Săi, Iacov și Ioan, când au văzut lucrul acesta, au zis: „Doamne, vrei să poruncim să se coboare foc din cer și să-i mistuie, cum a făcut Ilie?” 9:55 Isus S-a întors spre ei, i-a certat și le-a zis: „Nu știți de ce duh sunteți însuflețiți! 9:56 Căci Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască.” Și au plecat în alt sat.
2 Împărați 1:1 Moab s-a răzvrătit împotriva lui Israel, după moartea lui Ahab. 1:2 Ahazia a căzut prin zăbrelele odăii lui de sus, în Samaria, și s-a îmbolnăvit. A trimis niște soli și le-a zis: „Duceți-vă și întrebați pe Baal-Zebub, dumnezeul Ecronului, ca să știu dacă mă voi vindeca de boala aceasta.” 1:3 Dar îngerul Domnului a zis lui Ilie, tișbitul: „Scoală-te, suie-te înaintea solilor împăratului Samariei și spune-le: „Oare nu este Dumnezeu în Israel, de vă duceți să întrebați pe Baal-Zebub, dumnezeul Ecronului? 1:4 De aceea, așa vorbește Domnul: „Nu te vei mai da jos din patul în care te-ai suit, ci vei muri.” Și Ilie a plecat. 1:5 Solii s-au întors la Ahazia. Și el le-a zis: „Pentru ce v-ați întors?” 1:6 Ei i-au răspuns: „Un om s-a suit înaintea noastră și ne-a zis: „Întoarceți-vă la împăratul care v-a trimis și spuneți-i: „Așa vorbește Domnul: „Oare nu este Dumnezeu în Israel, de trimiteți să întrebe pe Baal-Zebub, dumnezeul Ecronului? De aceea, nu te vei mai da jos din patul în care te-ai suit, ci vei muri.” 1:7 Ahazia le-a zis: „Ce înfățișare avea omul acela care s-a suit înaintea voastră și v-a spus aceste cuvinte?” 1:8 Ei au răspuns: „Era un om îmbrăcat cu o manta de păr și încins cu o curea la mijloc.” Și Ahazia a zis: „Este Ilie, tișbitul.” 1:9 A trimis la el pe o căpetenie de cincizeci cu cei cincizeci de oameni ai lui. Căpetenia aceasta s-a suit la Ilie, care ședea pe vârful muntelui, și i-a zis: „Omule al lui Dumnezeu, împăratul a zis: „Coboară-te!” 1:10 Ilie a răspuns căpeteniei peste cincizeci: „Dacă sunt un om al lui Dumnezeu, să se coboare foc din cer și să te mistuie, pe tine și pe cei cincizeci de oameni ai tăi!” Și s-a coborât foc din cer și l-a mistuit pe el și pe cei cincizeci de oameni ai lui. 1:11 Ahazia a trimis din nou la el altă căpetenie peste cincizeci cu cei cincizeci de oameni ai lui. Căpetenia aceasta a luat cuvântul și a zis lui Ilie: „Omule al lui Dumnezeu, așa a zis împăratul: „Grăbește-te de te coboară!” 1:12 Ilie le-a răspuns: „Dacă sunt un om al lui Dumnezeu, să se coboare foc din cer și să te mistuie, pe tine și pe cei cincizeci de oameni ai tăi!” Și s-a coborât for din cer și l-a mistuit, pe el și pe cei cincizeci de oameni ai lui. 1:13 Ahazia a trimis din nou o a treia căpetenie peste cincizeci, împreună cu cei cincizeci de oameni ai săi. Această a treia căpetenie peste cincizeci s-a suit; și, la sosire, și-a plecat genunchii înaintea lui Ilie și i-a zis, rugându-l: „Omule al lui Dumnezeu, te rog, viața mea și viața acestor cincizeci de oameni, slujitorii tăi, să fie scumpă înaintea ta! 1:14 Iată, s-a coborât foc din cer și a mistuit pe cele dintâi două căpetenii peste cincizeci și pe cei cincizeci de oameni ai lor: dar acum, viața mea să fie scumpă înaintea ta!” 1:15 Îngerul Domnului a zis lui Ilie: „Coboară-te împreună cu el, n-ai nicio frică de el.” Ilie s-a sculat și s-a coborât cu el la împăratul. 1:16 El i-a zis: „Așa vorbește Domnul: „Pentru că ai trimis soli să întrebe pe Baal-Zebub, dumnezeul Ecronului, ca și cum n-ar fi în Israel Dumnezeu al cărui cuvânt să-l poți întreba, nu te vei mai da jos din patul în care te-ai suit, ci vei muri.” 1:17 Ahazia a murit, după cuvântul Domnului, rostit prin Ilie. Și în locul lui, a început să domnească Ioram, în al doilea an al lui Ioram, fiul lui Iosafat, împăratul lui Iuda; căci n-avea fiu. 1:18 Celelalte fapte ale lui Ahazia și ce a făcut el nu sunt scrise oare în cartea Cronicilor împăraților lui Israel?
...

10, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Evrei 13:17,18,19, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă MP3
...
Evrei 13:17 Ascultați de mai-marii voștri și fiți-le supuși, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală de ele, pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci așa ceva nu v-ar fi de niciun folos.
18 Rugați-vă pentru noi, căci suntem încredințați că avem un cuget bun, dorind să ne purtăm bine în toate lucrurile.
19 Mai ales vă rog cu stăruință să faceți lucrul acesta, ca să vă fiu înapoiat mai curând.
...

miercuri, 6 aprilie 2016

6, Miercuri - 5

Zidire, seara
Predică, Coloseni 2:8-23, Asocierea tăierii împrejur cu botezul în apă, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...

6, Miercuri - 4

Zidire, seara
Predică, Coloseni 2:8-23, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...

6, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Coloseni 2:9-11, mesaj transmis prin Victoraș Toculeț Descarcă MP3
...
Coloseni 2:9 Căci în El locuiește trupește toată plinătatea Dumnezeirii. 2:10 Voi aveți totul deplin în El, care este Capul oricărei domnii și stăpâniri. 2:11 În El ați fost tăiați împrejur, nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos, în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământești,
Orice religie caută ceva, să-ți aducă sentimentul acela de împlinire.
...

6, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Coloseni 2:8; 2 Corinteni 11:3-4, Filozofia e un pericol pentru noi, mesaj transmis prin Cornel Manole Descarcă MP3
...
Coloseni 2:8 Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu o amăgire deșartă, după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii, și nu după Hristos.
Filozofia e atractivă pentru noi. Filozofii știu să vorbească. Avem ca exemplu pe cel rău când a ispitit pe Eva.
2 Corinteni 11:3 Dar mă tem ca, după cum șarpele a amăgit pe Eva cu șiretlicul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. 11:4 În adevăr, dacă vine cineva să vă propovăduiască un alt Isus pe care noi nu l-am propovăduit sau dacă este vorba să primiți un alt duh pe care nu l-ați primit sau o altă Evanghelie pe care n-ați primit-o, of, cum îl îngăduiți de bine!
...

6, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Coloseni 2:8-23, mesaj transmis prin Florin Ghiță Descarcă MP3
...
Coloseni 2:8 Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu o amăgire deșartă, după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii, și nu după Hristos. 2:9 Căci în El locuiește trupește toată plinătatea Dumnezeirii. 2:10 Voi aveți totul deplin în El, care este Capul oricărei domnii și stăpâniri. 2:11 În El ați fost tăiați împrejur, nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos, în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământești, 2:12 fiind îngropați împreună cu El, prin botez, și înviați în El și împreună cu El, prin credința în puterea lui Dumnezeu care L-a înviat din morți. 2:13 Pe voi, care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greșelile. 2:14 A șters zapisul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic, și l-a nimicit, pironindu-l pe cruce. 2:15 A dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. 2:16 Nimeni, dar, să nu vă judece cu privire la mâncare sau băutură, sau cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de Sabat, 2:17 care sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Hristos. 2:18 Nimeni să nu vă răpească premiul alergării, făcându-și voia lui însuși, printr-o smerenie și închinare la îngeri, amestecându-se în lucruri pe care nu le-a văzut, umflat de o mândrie deșartă, prin gândurile firii lui pământești, 2:19 și nu se ține strâns de Capul din care tot trupul, hrănit și bine închegat, cu ajutorul încheieturilor și legăturilor, își primește creșterea pe care i-o dă Dumnezeu. 2:20 Dacă ați murit împreună cu Hristos față de învățăturile începătoare ale lumii, de ce, ca și cum ați trăi încă în lume, vă supuneți la porunci ca acestea: 2:21 „Nu lua, nu gusta, nu atinge cutare lucru!”? 2:22 Toate aceste lucruri, care pier odată cu întrebuințarea lor și sunt întemeiate pe porunci și învățături omenești, 2:23 au, în adevăr, o înfățișare de înțelepciune, într-o închinare voită, o smerenie și asprime față de trup, dar nu sunt de niciun preț împotriva gâdilării firii pământești.
...

duminică, 3 aprilie 2016

3, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 7:20-60, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă MP3
...

3, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 7:51-53, mesaj transmis prin Mircea Necea Descarcă MP3
...
Aplicație practică la predica de dinainte.
Faptele apostolilor 7:51 …Oameni tari la cerbice, netăiați împrejur cu inima și cu urechile! Voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Cum au făcut părinții voștri, așa faceți și voi. 7:52 Pe care din proroci nu i-au prigonit părinții voștri? Au omorât pe cei ce vesteau mai dinainte venirea Celui Neprihănit, pe care L-ați vândut acum și L-ați omorât. 7:53 Voi, care ați primit Legea dată prin îngeri, și n-ați păzit-o!…”
Faptele apostolilor 6:10 dar nu puteau să stea împotriva înțelepciunii și Duhului cu care vorbea el. 6:5 ... Au ales pe Ștefan, bărbat plin de credință și de Duhul Sfânt, ...
Faptele apostolilor 6:15 Toți cei ce ședeau în sobor s-au uitat țintă la Ștefan, și fața lui li s-a arătat ca o față de înger.
Faptele apostolilor 7:54 Când au auzit ei aceste vorbe, îi tăia pe inimă și scrâșneau din dinți împotriva lui.
...

3, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 7:20-60, mesaj transmis prin Teo Banu Descarcă MP3
...
Faptele apostolilor 7:20 Pe vremea aceasta s-a născut Moise, care era frumos înaintea lui Dumnezeu. El a fost hrănit trei luni în casa tatălui său. 7:21 Și, când a fost lepădat, l-a luat fiica lui faraon și l-a crescut ca pe copilul ei. 7:22 Moise a învățat toată înțelepciunea egiptenilor și era puternic în cuvinte și în fapte. 7:23 El avea patruzeci de ani, când i-a venit în inimă dorința să cerceteze pe frații săi, pe fiii lui Israel. 7:24 A văzut pe unul din ei suferind nedreptate; i-a luat apărarea, a răzbunat pe cel asuprit și a omorât pe egiptean. 7:25 Credea că frații lui vor pricepe că Dumnezeu prin mâna lui le va da izbăvirea; dar n-au priceput. 7:26 A doua zi, când se băteau ei, Moise a venit în mijlocul lor și i-a îndemnat la pace. „Oamenilor”, a zis el, „voi sunteți frați; de ce vă nedreptățiți unul pe altul?” 7:27 Dar cel ce nedreptățea pe aproapele său, l-a îmbrâncit și i-a zis: „Cine te-a pus pe tine stăpânitor și judecător peste noi? 7:28 Vrei să mă omori și pe mine cum ai omorât ieri pe egiptean?” 7:29 La auzul acestor vorbe, Moise a fugit și s-a dus de a locuit ca străin în pământul Madian, unde a născut doi fii. 7:30 Peste patruzeci de ani, i s-a arătat un înger în pustiul muntelui Sinai, în para focului unui rug. 7:31 Moise, când l-a văzut, s-a mirat de arătarea aceasta; și, pe când se apropia să vadă ce este, a auzit glasul Domnului, 7:32 care i-a zis: „Eu sunt Dumnezeul părinților tăi, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov.” Și Moise, tremurând, n-a îndrăznit să se uite. 7:33 Domnul i-a zis: „Scoate-ți încălțămintea din picioare, căci locul pe care stai este un pământ sfânt. 7:34 Am văzut suferința poporului Meu care este în Egipt, le-am auzit gemetele și M-am coborât să-i izbăvesc. Acum, du-te, te voi trimite în Egipt.” 7:35 Pe acest Moise, de care se lepădaseră ei, când au zis: „Cine te-a pus pe tine stăpânitor și judecător?”, Dumnezeu l-a trimis ca stăpânitor și izbăvitor, cu ajutorul îngerului care i se arătase în rug. 7:36 El i-a scos din Egipt și a făcut minuni și semne în Egipt, la Marea Roșie și în pustiu, patruzeci de ani. 7:37 Acest Moise a zis fiilor lui Israel: „Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre frații voștri un Proroc ca mine: de El să ascultați.” 7:38 El este acela care, în adunarea israeliților din pustiu, cu îngerul care i-a vorbit pe muntele Sinai și cu părinții noștri, a primit cuvinte vii, ca să ni le dea nouă. 7:39 Părinții noștri n-au vrut să-l asculte, ci l-au nesocotit: și, în inimile lor, s-au întors spre Egipt; 7:40 și au zis lui Aaron: „Fă-ne niște dumnezei care să meargă înaintea noastră; căci acest Moise, care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a făcut.” 7:41 Și, în zilele acelea, au făcut un vițel, au adus jertfă idolului și s-au bucurat de lucrul mâinilor lor. 7:42 Atunci Dumnezeu S-a întors de la ei și i-a dat să se închine oștirii cerului, după cum este scris în cartea Prorocilor: „Mi-ați adus voi vite înjunghiate și jertfe timp de patruzeci de ani în pustiu, casă a lui Israel?… 7:43 Ați purtat cortul lui Moloh și chipul stelei zeului Remfan, chipurile acelea pe care le-ați făcut ca să vă închinați lor! De aceea vă voi strămuta dincolo de Babilon.” 7:44 Părinții noștri aveau în pustiu Cortul întâlnirii, așa cum îl rânduise Cel ce a spus lui Moise să-l facă după chipul pe care-l văzuse. 7:45 Și părinții noștri l-au adus, la rândul lor, sub povățuirea lui Iosua, când au intrat în țara stăpânită de neamurile pe care Dumnezeu le-a izgonit dinaintea părinților noștri; și a rămas acolo până în zilele lui David. 7:46 David a căpătat milă înaintea lui Dumnezeu și a cerut să ridice o locuință pentru Dumnezeul lui Iacov. 7:47 Și Solomon a fost acela care I-a zidit o casă. 7:48 Dar Cel Preaînalt nu locuiește în locașuri făcute de mâini omenești, cum zice prorocul: 7:49 „Cerul este scaunul Meu de domnie, și pământul este așternutul picioarelor Mele. Ce fel de Casă Îmi veți zidi voi Mie, zice Domnul, sau care va fi locul Meu de odihnă? 7:50 N-a făcut mâna Mea toate aceste lucruri?…” 7:51 …Oameni tari la cerbice, netăiați împrejur cu inima și cu urechile! Voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Cum au făcut părinții voștri, așa faceți și voi. 7:52 Pe care din proroci nu i-au prigonit părinții voștri? Au omorât pe cei ce vesteau mai dinainte venirea Celui Neprihănit, pe care L-ați vândut acum și L-ați omorât. 7:53 Voi, care ați primit Legea dată prin îngeri, și n-ați păzit-o!…” 7:54 Când au auzit ei aceste vorbe, îi tăia pe inimă și scrâșneau din dinți împotriva lui. 7:55 Dar Ștefan, plin de Duhul Sfânt, și-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu, și pe Isus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu; 7:56 și a zis: „Iată, văd cerurile deschise, și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu.” 7:57 Ei au început atunci să răcnească, și-au astupat urechile și s-au năpustit toți într-un gând asupra lui. 7:58 L-au târât afară din cetate și l-au ucis cu pietre. Martorii și-au pus hainele la picioarele unui tânăr, numit Saul. 7:59 Și aruncau cu pietre în Ștefan, care se ruga și zicea: „Doamne Isuse, primește duhul meu!” 7:60 Apoi a îngenuncheat și a strigat cu glas tare: „Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta!” Și, după aceste vorbe, a adormit.
...

3, Duminică - ev, 2

Evanghelizare, dimineața
Predică, Faptele Apostolilor 16:6-8, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă MP3
...
Faptele Apostolilor 16:6 Fiindcă au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească Cuvântul în Asia, au trecut prin ținutul Frigiei și Galatiei. 7 Ajunși lângă Misia
, se pregăteau să intre în Bitinia; dar Duhul lui Isus nu le-a dat voie. 8 Au trecut atunci prin Misia și s-au coborât la Troa.
...

3, Duminică - ev, 1

Evanghelizare, dimineața
Predică, 1 Tesaloniceni 3:1-5, mesaj transmis prin Daniel Dumitrescu Descarcă MP3
...
1 Tesaloniceni 3:1 De aceea, fiindcă nu mai puteam răbda, am socotit mai bine să fim lăsați singuri în Atena 2 și v-am trimis pe Timotei, fratele nostru și slujitorul lui Dumnezeu în Evanghelia lui Hristos, ca să vă întărească și să vă îmbărbăteze în credința voastră, 3 pentru ca nimeni din voi să nu se clatine în aceste necazuri, căci știți singuri că la aceasta suntem rânduiți. 4 Și când eram la voi, v-am spus mai dinainte că vom avea să suferim necazuri, ceea ce s-a și întâmplat, cum bine știți. 5 Astfel, în nerăbdarea mea, am trimis să-mi aducă știri despre credința voastră de teamă ca nu cumva să vă fi ispitit Ispititorul, și osteneala noastră să fi fost degeaba.
...

3, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, 1 Samuel 16:1-13, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă MP3
...
1 Samuel 16:1 Domnul a zis lui Samuel: „Când vei înceta să plângi pe Saul, pentru că l-am lepădat ca să nu mai domnească peste Israel? Umple-ți cornul cu untdelemn și du-te; te voi trimite la Isai, Betleemitul, căci pe unul din fiii lui Mi l-am ales ca împărat.” 2 Samuel a zis: „Cum să mă duc? Saul are să afle și mă va ucide.” Și Domnul a zis: „Să iei cu tine un vițel și să zici: ‘Vin să aduc o jertfă Domnului.’ 3 Să poftești pe Isai la jertfă; Eu îți voi arăta ce trebuie să faci și Îmi vei unge pe acela pe care-ți voi spune să-l ungi.” 4 Samuel a făcut ce zisese Domnul și s-a dus la Betleem. Bătrânii cetății au alergat înspăimântați înaintea lui și au zis: „Ce vestește venirea ta: ceva bun?” 5 El a răspuns: „Da, vin să aduc o jertfă Domnului. Sfințiți-vă și veniți cu mine la jertfă.” A sfințit și pe Isai cu fiii lui și i-a poftit la jertfă. 6 Când au intrat ei, Samuel, văzând pe Eliab, și-a zis: „Negreșit, unsul Domnului este aici, înaintea Lui.” 7 Și Domnul a zis lui Samuel: „Nu te uita la înfățișarea și înălțimea staturii lui, căci l-am lepădat. Domnul nu se uită la ce se uită omul; omul se uită la ceea ce izbește ochii, dar Domnul se uită la inimă.” 8 Isai a chemat pe Abinadab și l-a trecut pe dinaintea lui Samuel, și Samuel a zis: „Nici pe acesta nu l-a ales Domnul.” 9 Isai a trecut pe Șama, și Samuel a zis: „Nici pe acesta nu l-a ales Domnul.” 10 Și așa a trecut Isai pe cei șapte fii ai lui pe dinaintea lui Samuel, și Samuel a zis lui Isai: „Domnul n-a ales pe niciunul din ei.” 11 Apoi Samuel a zis lui Isai: „Aceștia sunt toți fiii tăi?” Și el a răspuns: „A mai rămas cel mai tânăr, dar paște oile.” Atunci, Samuel a zis lui Isai: „Trimite să-l aducă, fiindcă nu vom ședea la masă până nu va veni aici.” 12 Isai a trimis să-l aducă. Și el era cu păr bălai, cu ochi frumoși și față frumoasă. Domnul a zis lui Samuel: „Scoală-te și unge-l, căci el este!” 13 Samuel a luat cornul cu untdelemn și l-a uns în mijlocul fraților lui. Duhul Domnului a venit peste David începând din ziua aceea și în cele următoare. Samuel s-a sculat și s-a dus la Rama.
...