duminică, 29 ianuarie 2017

29 ian. 2017, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 18:1-22, mesaj transmis prin Lucian Adam Descarcă fișierul audio MP3
...

29 ian. 2017, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 18:1-22, mesaj transmis prin Daniel Dumitrescu Descarcă fișierul audio MP3
...

29 ian. 2017, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 18:1-22, mesaj transmis prin Daniel Coteanu Descarcă fișierul audio MP3
...
Faptele apostolilor 18:1 După aceea, Pavel a plecat din Atena și s-a dus la Corint.
2 Acolo, a găsit pe un iudeu numit Aquila, de neam din Pont, venit de curând din Italia, cu nevastă-sa Priscila, deoarece Claudiu poruncise ca toți iudeii să plece din Roma. A venit la ei.
3 Și, fiindcă avea același meșteșug, a rămas la ei și lucrau – meseria lor era facerea corturilor.
4 Pavel vorbea în sinagogă în fiecare zi de Sabat și îndupleca pe iudei și pe greci.
5 Dar când au venit Sila și Timotei din Macedonia, Pavel s-a dedat în totul propovăduirii și dovedea iudeilor că Isus este Hristosul.
6 Fiindcă iudeii i se împotriveau și-l batjocoreau, Pavel și-a scuturat hainele și le-a zis: „Sângele vostru să cadă asupra capului vostru; eu sunt curat. De acum încolo, mă voi duce la neamuri.”
7 Și după ce a ieșit de acolo, a intrat în casa unui om temător de Dumnezeu, numit Iust, a cărui casă era vecină cu sinagoga.
8 Dar Crisp, fruntașul sinagogii, a crezut în Domnul împreună cu toată casa lui. Și mulți dintre corinteni, care auziseră pe Pavel, au crezut și ei și au fost botezați.
9 Noaptea, Domnul a zis lui Pavel într-o vedenie: „Nu te teme, ci vorbește și nu tăcea,
10 căci Eu sunt cu tine și nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ți facă rău; vorbește, fiindcă am mult norod în această cetate.”
11 Aici a rămas un an și șase luni și învăța printre corinteni Cuvântul lui Dumnezeu.
12 Pe când era Galion cârmuitor al Ahaiei, iudeii s-au ridicat cu un gând împotriva lui Pavel, l-au dus înaintea scaunului de judecată
13 și au zis: „Omul acesta ațâță pe oameni să se închine lui Dumnezeu într-un fel care este împotriva Legii.”
14 Pavel voia să înceapă vorba, când Galion a zis iudeilor: „Dacă ar fi vorba de vreo faptă rea sau de vreo blestemăție, v-aș asculta după cuviință, iudeilor!
15 Dar, dacă este vorba de neînțelegeri asupra unui cuvânt, asupra unor nume și asupra Legii voastre, treaba voastră; eu nu vreau să fiu judecător peste aceste lucruri.”
16 Și i-a alungat de la scaunul de judecată.
17 Atunci, au pus toți mâna pe Sosten, fruntașul sinagogii, și-l băteau înaintea scaunului de judecată, fără ca lui Galion să-i pese.
18 Pavel a mai rămas destul de multă vreme în Corint. În urmă, și-a luat ziua bună de la frați și a plecat cu corabia spre Siria, împreună cu Priscila și Aquila, după ce și-a tuns capul în Chencrea, căci făcuse o juruință.
19 Au ajuns în Efes; și Pavel a lăsat acolo pe însoțitorii lui. A intrat în sinagogă și a stat de vorbă cu iudeii,
20 care l-au rugat să rămână la ei mai multă vreme. El însă n-a voit,
21 ci și-a luat rămas-bun de la ei și a zis: „Trebuie numaidecât ca sărbătoarea care vine s-o fac în Ierusalim. Dacă va voi Dumnezeu, mă voi întoarce iarăși la voi.” Și a plecat din Efes.
22 S-a dat jos din corabie în Cezareea, s-a suit la Ierusalim și, după ce a urat de bine Bisericii, s-a coborât în Antiohia.
...

29 ian. 2017, Duminică - ev, 2

Evanghelizare, dimineața
Predică, Psalmul 23:1-6, mesaj transmis prin Traian Coteanu Descarcă fișierul audio MP3
...
Psalmul 23:1 Domnul este Păstorul meu: nu voi duce lipsă de nimic.
2 El mă paște în pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă;
3 îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina Numelui Său.
4 Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua Ta mă mângâie.
5 Tu îmi întinzi masa în fața potrivnicilor mei, îmi ungi capul cu untdelemn și paharul meu este plin de dă peste el.
6 Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în Casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele.
...

29 ian. 2017, Duminică - ev, 1

Evanghelizare, dimineața
Predică, Psalmul 34:1-22, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă fișierul audio MP3
...
Psalmul 34:1-22 Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme; lauda Lui va fi totdeauna în gura mea.
2 Să mi se laude sufletul în Domnul! Să asculte cei nenorociți și să se bucure.
3 Înălțați pe Domnul, împreună cu mine. Să lăudăm cu toții Numele Lui!
4 Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns: m-a izbăvit din toate temerile mele.
5 Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine.
6 Când strigă un nenorocit, Domnul aude și-l scapă din toate necazurile lui.
7 Îngerul Domnului tabără în jurul celor ce se tem de El și-i scapă din primejdie.
8 Gustați și vedeți ce bun este Domnul! Ferice de omul care se încrede în El!
9 Temeți-vă de Domnul voi, sfinții Lui, căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de El!
10 Puii de leu duc lipsă și li-i foame, dar cei ce caută pe Domnul nu duc lipsă de niciun bine.
11 Veniți, fiilor, și ascultați-mă, căci vă voi învăța frica de Domnul.
12 Cine este omul care dorește viața și vrea să aibă parte de zile fericite?
13 Ferește-ți limba de rău și buzele de cuvinte înșelătoare!
14 Depărtează-te de rău și fă binele; caută pacea și aleargă după ea!
15 Ochii Domnului sunt peste cei fără prihană și urechile Lui iau aminte la strigătele lor.
16 Domnul Își întoarce Fața împotriva celor răi, ca să le șteargă pomenirea de pe pământ.
17 Când strigă cei fără prihană, Domnul aude și-i scapă din toate necazurile lor.
18 Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă și mântuiește pe cei cu duhul zdrobit.
19 De multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul îl scapă totdeauna din ea.
20 Toate oasele i le păzește, ca niciunul din ele să nu i se sfărâme.
21 Pe cel rău îl omoară nenorocirea, dar vrăjmașii celui fără prihană sunt pedepsiți.
22 Domnul scapă sufletul robilor Săi și niciunul din cei ce se încred în El nu este osândit.
...

29 ian. 2017, Duminică - zidire, 1

Zidire, dimineața
Predică, Luca 9:28-36, mesaj transmis prin Andrei Mîrza Descarcă fișierul audio MP3
...
Luca 9:28 Cam la opt zile după cuvintele acestea, Isus a luat cu El pe Petru, pe Ioan și pe Iacov și S-a suit pe munte să Se roage.
29 Pe când Se ruga, I s-a schimbat înfățișarea feței, și îmbrăcămintea I s-a făcut albă strălucitoare.
30 Și iată că stăteau de vorbă cu El doi bărbați: erau Moise și Ilie,
31 care se arătaseră în slavă și vorbeau despre sfârșitul Lui, pe care avea să-l aibă în Ierusalim.
32 Petru și tovarășii lui erau îngreuiați de somn, dar, când s-au deșteptat bine, au văzut slava lui Isus și pe cei doi bărbați care stăteau împreună cu El.
33 În clipa când se despărțeau bărbații aceștia de Isus, Petru a zis lui Isus: „Învățătorule, este bine să fim aici; să facem trei colibe: una pentru Tine, una pentru Moise și una pentru Ilie.” Nu știa ce spune.
34 Pe când vorbea el astfel, a venit un nor și i-a acoperit cu umbra lui; ucenicii s-au înspăimântat când i-au văzut intrând în nor.
35 Și din nor s-a auzit un glas care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit: de El să ascultați.”
36 Când s-a auzit glasul acela, Isus a rămas singur. Ucenicii au tăcut și n-au spus, în zilele acelea, nimănui nimic din cele ce văzuseră.
...

miercuri, 25 ianuarie 2017

25 ian. 2017, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Marcu 3:13-35, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă fișierul audio MP3
...

25 ian. 2017, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Marcu 3:20-35, O triadă de agresiune împotriva Domnului Hristos, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă fișierul audio MP3
...
Marcu 3:20 Au venit în casă și s-a adunat din nou norodul, așa că nu puteau nici măcar să prânzească.
21 Rudele lui Isus, când au auzit cele ce se petreceau, au venit să pună mâna pe El. Căci ziceau: „Și-a ieșit din minți.”
22 Și cărturarii, care se coborâseră din Ierusalim, ziceau: „Este stăpânit de Beelzebul; scoate dracii cu ajutorul domnului dracilor.”
23 Isus i-a chemat la El și le-a zis în pilde: „Cum poate Satana să scoată afară pe Satana?
24 Dacă o împărăție este dezbinată împotriva ei însăși, împărăția aceea nu poate dăinui.
25 Și dacă o casă este dezbinată împotriva ei însăși, casa aceea nu poate dăinui.
26 Tot astfel, dacă Satana se răscoală împotriva lui însuși, este dezbinat și nu poate dăinui, ci s-a isprăvit cu el.
27 Nimeni nu poate să intre în casa unui om tare și să-i jefuiască gospodăria, decât dacă a legat mai întâi pe omul acela tare; numai atunci îi va jefui casa.
28 Adevărat vă spun că toate păcatele și toate hulele pe care le vor rosti oamenii li se vor ierta,
29 dar oricine va huli împotriva Duhului Sfânt nu va căpăta iertare în veac, ci este vinovat de un păcat veșnic.”
30 Aceasta, pentru că ei ziceau: „Are un duh necurat.”
31 Atunci au venit mama și frații Lui și, stând afară, au trimis să-L cheme.
32 Mulțimea ședea în jurul Lui, când I-au spus: „Iată că mama Ta și frații Tăi sunt afară și Te caută.”
33 El a răspuns: „Cine sunt mama Mea și frații Mei?”
34 Apoi, aruncându-Și privirile peste cei ce ședeau împrejurul Lui: „Iată”, a zis El, „mama Mea și frații Mei!
35 Căci oricine face voia lui Dumnezeu, acela Îmi este frate, soră și mamă.”
...

25 ian. 2017, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Marcu 3:13-35, mesaj transmis prin Andrei Banu Descarcă fișierul audio MP3
...
Marcu 3:13 În urmă, Isus S-a suit pe munte, a chemat la El pe cine a vrut și ei au venit la El.
14 A rânduit dintre ei doisprezece, ca să-i aibă cu Sine și să-i trimită să propovăduiască.
15 Le-a dat și putere să vindece bolile și să scoată dracii.
16 Iată cei doisprezece pe care i-a rânduit: Simon, căruia i-a pus numele Petru;
17 Iacov, fiul lui Zebedei, și Ioan, fratele lui Iacov, cărora le-a pus numele Boanerghes, care, tălmăcit, înseamnă: „Fiii tunetului”;
18 Andrei; Filip; Bartolomeu; Matei; Toma; Iacov, fiul lui Alfeu; Tadeu; Simon Canaanitul
19 și Iuda Iscarioteanul, care L-a și vândut.
20 Au venit în casă și s-a adunat din nou norodul, așa că nu puteau nici măcar să prânzească.
21 Rudele lui Isus, când au auzit cele ce se petreceau, au venit să pună mâna pe El. Căci ziceau: „Și-a ieșit din minți.”
22 Și cărturarii, care se coborâseră din Ierusalim, ziceau: „Este stăpânit de Beelzebul; scoate dracii cu ajutorul domnului dracilor.”
23 Isus i-a chemat la El și le-a zis în pilde: „Cum poate Satana să scoată afară pe Satana?
24 Dacă o împărăție este dezbinată împotriva ei însăși, împărăția aceea nu poate dăinui.
25 Și dacă o casă este dezbinată împotriva ei însăși, casa aceea nu poate dăinui.
26 Tot astfel, dacă Satana se răscoală împotriva lui însuși, este dezbinat și nu poate dăinui, ci s-a isprăvit cu el.
27 Nimeni nu poate să intre în casa unui om tare și să-i jefuiască gospodăria, decât dacă a legat mai întâi pe omul acela tare; numai atunci îi va jefui casa.
28 Adevărat vă spun că toate păcatele și toate hulele pe care le vor rosti oamenii li se vor ierta,
29 dar oricine va huli împotriva Duhului Sfânt nu va căpăta iertare în veac, ci este vinovat de un păcat veșnic.”
30 Aceasta, pentru că ei ziceau: „Are un duh necurat.”
31 Atunci au venit mama și frații Lui și, stând afară, au trimis să-L cheme.
32 Mulțimea ședea în jurul Lui, când I-au spus: „Iată că mama Ta și frații Tăi sunt afară și Te caută.”
33 El a răspuns: „Cine sunt mama Mea și frații Mei?”
34 Apoi, aruncându-Și privirile peste cei ce ședeau împrejurul Lui: „Iată”, a zis El, „mama Mea și frații Mei!
35 Căci oricine face voia lui Dumnezeu, acela Îmi este frate, soră și mamă.”
...

duminică, 22 ianuarie 2017

22 ian. 2017, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 18:1-11, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă fișierul audio MP3
...

22 ian. 2017, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 18:1-11, mesaj transmis prin Andrei Mîrza Descarcă fișierul audio MP3
...
Faptele apostolilor 18:1 După aceea, Pavel a plecat din Atena și s-a dus la Corint.
2 Acolo, a găsit pe un iudeu numit Aquila, de neam din Pont, venit de curând din Italia, cu nevastă-sa Priscila, deoarece Claudiu poruncise ca toți iudeii să plece din Roma. A venit la ei.
3 Și, fiindcă avea același meșteșug, a rămas la ei și lucrau – meseria lor era facerea corturilor.
4 Pavel vorbea în sinagogă în fiecare zi de Sabat și îndupleca pe iudei și pe greci.
5 Dar când au venit Sila și Timotei din Macedonia, Pavel s-a dedat în totul propovăduirii și dovedea iudeilor că Isus este Hristosul.
6 Fiindcă iudeii i se împotriveau și-l batjocoreau, Pavel și-a scuturat hainele și le-a zis: „Sângele vostru să cadă asupra capului vostru; eu sunt curat. De acum încolo, mă voi duce la neamuri.”
7 Și după ce a ieșit de acolo, a intrat în casa unui om temător de Dumnezeu, numit Iust, a cărui casă era vecină cu sinagoga.
8 Dar Crisp, fruntașul sinagogii, a crezut în Domnul împreună cu toată casa lui. Și mulți dintre corinteni, care auziseră pe Pavel, au crezut și ei și au fost botezați.
9 Noaptea, Domnul a zis lui Pavel într-o vedenie: „Nu te teme, ci vorbește și nu tăcea,
10 căci Eu sunt cu tine și nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ți facă rău; vorbește, fiindcă am mult norod în această cetate.”
11 Aici a rămas un an și șase luni și învăța printre corinteni Cuvântul lui Dumnezeu.
...

22 ian. 2017, Duminică - ev, 2

Evanghelizare, dimineața
Predică, Matei 16:1-12; Geneza 28:10-22, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă fișierul audio MP3
...
Geneza 28:10 Iacov a plecat din Beer-Șeba și și-a luat drumul spre Haran.
11 A ajuns într-un loc unde a rămas peste noapte, căci asfințise soarele. A luat o piatră de acolo, a pus-o căpătâi și s-a culcat în locul acela.
12 Și a visat o scară rezemată de pământ, al cărei vârf ajungea până la cer. Îngerii lui Dumnezeu se suiau și se coborau pe scara aceea.
13 Și Domnul stătea deasupra2 ei și zicea: „Eu sunt Domnul, Dumnezeul tatălui tău Avraam și Dumnezeul lui Isaac. Pământul pe care ești culcat ți-l voi da ție și seminței tale.
14 Sămânța ta va fi ca pulberea pământului; te vei întinde la apus și la răsărit, la miazănoapte și la miazăzi și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine și în sămânța ta.
15 Iată, Eu sunt cu tine; te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun.”
16 Iacov s-a trezit din somn și a zis: „Cu adevărat, Domnul este în locul acesta, și eu n-am știut.”
17 I-a fost frică și a zis: „Cât de înfricoșat este locul acesta! Aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor!”
18 Și Iacov s-a sculat dis-de-dimineață, a luat piatra pe care o pusese căpătâi, a pus-o ca stâlp de aducere-aminte și a turnat untdelemn pe vârful ei.
19 A dat locului acestuia numele Betel3, dar mai înainte cetatea se chema Luz.
20 Iacov a făcut o juruință și a zis: „Dacă va fi Dumnezeu cu mine și mă va păzi în timpul călătoriei pe care o fac, dacă-mi va da pâine să mănânc și haine să mă îmbrac
21 și dacă mă voi întoarce în pace în casa tatălui meu, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu;
22 piatra aceasta pe care am pus-o ca stâlp de aducere-aminte va fi casa lui Dumnezeu și Îți voi da a zecea parte din tot ce-mi vei da.”
...

22 ian. 2017, Duminică - ev, 1

Evanghelizare, dimineața
Predică, Matei 16:1-12, mesaj transmis prin Florin Ghiță Descarcă fișierul audio MP3
...
Matei 16:1 Fariseii și saducheii s-au apropiat de Isus și, ca să-L ispitească, I-au cerut să le arate un semn din cer.
2 Drept răspuns, Isus le-a zis: „Când se înserează, voi ziceți: ‘Are să fie vreme frumoasă, căci cerul este roșu.’
3 Și dimineața ziceți: ‘Astăzi are să fie furtună, căci cerul este roșu-posomorât.’ Fățarnicilor, fața cerului știți s-o deosebiți, și semnele vremurilor nu le puteți deosebi?
4 Un neam viclean și preacurvar cere un semn; nu i se va da alt semn decât semnul prorocului Iona.” Apoi i-a lăsat și a plecat.
5 Ucenicii trecuseră de cealaltă parte și uitaseră să ia pâini.
6 Isus le-a zis: „Luați seama și păziți-vă de aluatul fariseilor și al saducheilor.”
7 Ucenicii se gândeau în ei și ziceau: „Ne zice așa pentru că n-am luat pâini!”
8 Isus, care cunoștea lucrul acesta, le-a zis: „Puțin credincioșilor, pentru ce vă gândiți că n-ați luat pâini?
9 Tot nu înțelegeți? Și nici nu vă mai aduceți aminte de cele cinci pâini pentru cei cinci mii de oameni și câte coșuri ați ridicat?
10 Nici de cele șapte pâini pentru cei patru mii de oameni și câte coșnițe ați ridicat?
11 Cum nu înțelegeți că nu v-am spus de pâini? Ci v-am spus să vă păziți de aluatul fariseilor și al saducheilor?”
12 Atunci au înțeles ei că nu le zisese să se păzească de aluatul pâinii, ci de învățătura fariseilor și a saducheilor.
...

22 ian. 2017, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, 1 Timotei 1:15-20, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă fișierul audio MP3
...
1 Timotei 1:15 O, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: „Hristos Isus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși”, dintre care cel dintâi sunt eu.
16 Dar am căpătat îndurare, pentru ca Isus Hristos să-Și arate în mine, cel dintâi, toată îndelunga Lui răbdare, ca o pildă celor ce ar crede în El, în urmă, ca să capete viața veșnică.
17 A Împăratului veșniciilor, a nemuritorului, nevăzutului și singurului Dumnezeu să fie cinstea și slava în vecii vecilor! Amin.
18 Porunca pe care ți-o dau, fiule Timotei, după prorociile făcute mai înainte despre tine, este ca prin ele să te lupți lupta cea bună
19 și să păstrezi credința și un cuget curat, pe care unii le-au pierdut și au căzut din credință.
20 Din numărul lor sunt Imeneu și Alexandru, pe care i-am dat pe mâna Satanei, ca să se învețe să nu hulească.
...

miercuri, 18 ianuarie 2017

18 ian. 2017, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Marcu 3:13-19, Apostolii, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă fișierul audio MP3
...

18 ian. 2017, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Marcu 3:13-19, Cei 12 apostoli, mesaj transmis prin Lucian Adam Descarcă fișierul audio MP3
...
Marcu 3:13 În urmă, Isus S-a suit pe munte, a chemat la El pe cine a vrut și ei au venit la El.
14 A rânduit dintre ei doisprezece, ca să-i aibă cu Sine și să-i trimită să propovăduiască.
15 Le-a dat și putere să vindece bolile și să scoată dracii.
16 Iată cei doisprezece pe care i-a rânduit: Simon, căruia i-a pus numele Petru;
17 Iacov, fiul lui Zebedei, și Ioan, fratele lui Iacov, cărora le-a pus numele Boanerghes, care, tălmăcit, înseamnă: „Fiii tunetului”;
18 Andrei; Filip; Bartolomeu; Matei; Toma; Iacov, fiul lui Alfeu; Tadeu; Simon Canaanitul
19 și Iuda Iscarioteanul, care L-a și vândut.
...

18 ian. 2017, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Marcu 3:20-30, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă fișierul audio MP3
...
Marcu 3:20 Au venit în casă și s-a adunat din nou norodul, așa că nu puteau nici măcar să prânzească.
21 Rudele lui Isus, când au auzit cele ce se petreceau, au venit să pună mâna pe El. Căci ziceau: „Și-a ieșit din minți.”
22 Și cărturarii, care se coborâseră din Ierusalim, ziceau: „Este stăpânit de Beelzebul; scoate dracii cu ajutorul domnului dracilor.”
23 Isus i-a chemat la El și le-a zis în pilde: „Cum poate Satana să scoată afară pe Satana?
24 Dacă o împărăție este dezbinată împotriva ei însăși, împărăția aceea nu poate dăinui.
25 Și dacă o casă este dezbinată împotriva ei însăși, casa aceea nu poate dăinui.
26 Tot astfel, dacă Satana se răscoală împotriva lui însuși, este dezbinat și nu poate dăinui, ci s-a isprăvit cu el.
27 Nimeni nu poate să intre în casa unui om tare și să-i jefuiască gospodăria, decât dacă a legat mai întâi pe omul acela tare; numai atunci îi va jefui casa.
28 Adevărat vă spun că toate păcatele și toate hulele pe care le vor rosti oamenii li se vor ierta,
29 dar oricine va huli împotriva Duhului Sfânt nu va căpăta iertare în veac, ci este vinovat de un păcat veșnic.”
30 Aceasta, pentru că ei ziceau: „Are un duh necurat.”
...

duminică, 15 ianuarie 2017

15 ian. 2017, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 17:15-34, Predica lui Pavel pe piatră din Areopag, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă fișierul audio MP3
...

15 ian. 2017, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 17:15-34, mesaj transmis prin Mircea Necea Descarcă fișierul audio MP3
...

15 ian. 2017, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 17:15-34, mesaj transmis prin Andrei Banu Descarcă fișierul audio MP3
...
Faptele apostolilor 17:15 Cei ce însoțeau pe Pavel l-au dus până la Atena. Apoi s-au întors cu însărcinarea să ducă lui Sila și lui Timotei porunca să vină cât mai curând la el.
16 Pe când îi aștepta Pavel în Atena, i se întărâta duhul la vederea acestei cetăți pline de idoli.
17 În sinagogă stătea deci de vorbă cu iudeii și cu oamenii temători de Dumnezeu, iar în piață stătea de vorbă în fiecare zi cu aceia pe care-i întâlnea.
18 Unii din filosofii epicurieni și stoici au intrat în vorbă cu el. Și unii ziceau: „Ce vrea să spună palavragiul acesta?” Alții, când l-au auzit că vestește pe Isus și învierea, ziceau: „Pare că vestește niște dumnezei străini.”
19 Atunci l-au luat, l-au dus la Areopag și au zis: „Putem să știm care este această învățătură nouă pe care o vestești tu?
20 Fiindcă tu ne aduci ceva ciudat la auz. Am vrea dar să știm ce vrea să zică aceasta.”
21 Căci toți atenienii și străinii care stăteau în Atena nu-și petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou.
22 Pavel a stat în picioare în mijlocul Areopagului și a zis: „Bărbați atenieni! În toate privințele vă găsesc foarte religioși.
23 Căci, pe când străbăteam cetatea voastră și mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați voi, am descoperit chiar și un altar pe care este scris: ‘Unui Dumnezeu necunoscut!’ Ei bine, ceea ce voi cinstiți, fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu.
24 Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini.
25 El nu este slujit de mâini omenești, ca și când ar avea trebuință de ceva, El, care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile.
26 El a făcut ca toți oamenii, ieșiți dintr-unul singur, să locuiască pe toată fața pământului; le-a așezat anumite vremuri și a pus anumite hotare locuinței lor,
27 ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâjbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi.
28 Căci în El avem viața, mișcarea și ființa, după cum au zis și unii din poeții voștri: ‘Suntem din neamul Lui…’
29 Astfel dar, fiindcă suntem de neam din Dumnezeu, nu trebuie să credem că Dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite cu meșteșugirea și iscusința omului.
30 Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască,
31 pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin Omul pe care L-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că L-a înviat din morți…”
32 Când au auzit ei de învierea morților, unii își băteau joc, iar alții au zis: „Asupra acestor lucruri te vom asculta altădată.”
33 Astfel, Pavel a ieșit din mijlocul lor.
34 Totuși unii au trecut de partea lui și au crezut; între aceștia erau Dionisie Areopagitul, o femeie numită Damaris și alții împreună cu ei.
...

15 ian. 2017, Duminică - ev, 2

Evanghelizare, dimineața
Predică, 1 Împărați 21:17-29; 22:29-37, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă fișierul audio MP3
...

15 ian. 2017, Duminică - ev, 1

Evanghelizare, dimineața
Predică, 1 Împărați 21:17-29; 22:29-37, mesaj transmis prin Andrei Banu Descarcă fișierul audio MP3
...
1 Împărați 21:17 Atunci, cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie, Tișbitul, astfel:
18 „Scoală-te și coboară-te înaintea lui Ahab, împăratul lui Israel, la Samaria; iată-l, este în via lui Nabot, unde s-a coborât s-o ia în stăpânire.
19 Să-i spui: ‘Așa vorbește Domnul: «Nu ești tu un ucigaș și un hoț?»’ Și să-i mai spui: ‘Așa vorbește Domnul: «Chiar în locul unde au lins câinii sângele lui Nabot vor linge câinii și sângele tău»’.”
20 Ahab a zis lui Ilie: „M-ai găsit, vrăjmașule?” Și el a răspuns: „Te-am găsit, pentru că te-ai vândut ca să faci ce este rău înaintea Domnului.
21 Iată ce zice Domnul: ‘Voi aduce nenorocirea peste tine; te voi mătura, voi nimici pe oricine este al lui Ahab, fie rob, fie slobod în Israel,
22 și voi face casei tale cum am făcut casei lui Ieroboam, fiul lui Nebat, și casei lui Baeșa, fiul lui Ahia, pentru că M-ai mâniat și ai făcut pe Israel să păcătuiască’.”
23 Domnul a vorbit și despre Izabela și a zis: „Câinii vor mânca pe Izabela lângă întăritura Izreelului.
24 Cine va muri în cetate din casa lui Ahab va fi mâncat de câini, iar cine va muri pe câmp va fi mâncat de păsările cerului.”
25 N-a fost nimeni care să se fi vândut pentru ca să facă ce este rău înaintea Domnului ca Ahab, pe care nevastă-sa Izabela îl ațâța la aceasta.
26 El a lucrat în chipul cel mai urâcios mergând după idoli, cum făceau amoriții, pe care-i izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel.
27 După ce a auzit cuvintele lui Ilie, Ahab și-a rupt hainele, și-a pus un sac pe trup și a postit: se culca cu sacul acesta și mergea încet.
28 Și cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie, Tișbitul, astfel:
29 „Ai văzut cum s-a smerit Ahab înaintea Mea? Pentru că s-a smerit înaintea Mea, nu voi aduce nenorocirea în timpul vieții lui, ci în timpul vieții fiului său voi aduce nenorocirea casei lui!”
1 Împărați 22:29 Împăratul lui Israel și Iosafat, împăratul lui Iuda, s-au suit la Ramot din Galaad.
30 Împăratul lui Israel a zis lui Iosafat: „Vreau să-mi schimb hainele ca să merg la luptă, dar tu îmbracă-te cu hainele tale împărătești.” Și împăratul lui Israel și-a schimbat hainele și s-a dus la luptă.
31 Împăratul Siriei dăduse următoarea poruncă celor treizeci și două de căpetenii ale carelor lui: „Să nu vă luptați nici cu cei mici, nici cu cei mari, ci să vă luptați numai cu împăratul lui Israel.”
32 Când au zărit căpeteniile carelor pe Iosafat, au zis: „Negreșit, acesta este împăratul lui Israel.” Și s-au apropiat de el să-l lovească. Iosafat a scos un țipăt.
33 Căpeteniile carelor, văzând că nu este împăratul lui Israel, s-au depărtat de el.
34 Atunci, un om a tras cu arcul la întâmplare și a lovit pe împăratul lui Israel la încheietura platoșei. Împăratul a zis cărăușului său: „Întoarce și scoate-mă din câmpul de bătaie, căci sunt greu rănit.”
35 Lupta a fost din ce în ce mai crâncenă în ziua aceea. Împăratul a stat drept în carul lui în fața sirienilor și seara a murit. Sângele a curs din rană înăuntrul carului.
36 La apusul soarelui, s-a strigat prin toată tabăra: „Să plece fiecare în cetatea lui și să plece fiecare în țara lui,
37 căci a murit împăratul.” S-au întors la Samaria și împăratul a fost îngropat la Samaria.
...

15 ian. 2017, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Numeri 12:1-16, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă fișierul audio MP3
...
Numeri 12:1 Maria și Aaron au vorbit împotriva lui Moise din pricina femeii etiopiene pe care o luase el de nevastă, căci luase o femeie etiopiană.
2 Și au zis: „Oare numai prin Moise vorbește Domnul? Nu vorbește oare și prin noi?” Și Domnul a auzit-o.
3 Moise însă era un om foarte blând, mai blând decât orice om de pe fața pământului.
4 Deodată, Domnul a zis lui Moise, lui Aaron și Mariei: „Duceți-vă, câteșitrei la cortul întâlnirii.” Și s-au dus câteșitrei.
5 Domnul S-a coborât în stâlpul de nor și a stat la ușa cortului. A chemat pe Aaron și pe Maria, și ei s-au apropiat amândoi.
6 Și a zis: „Ascultați bine ce vă spun! Când va fi printre voi un proroc, Eu, Domnul, Mă voi descoperi lui într-o vedenie sau îi voi vorbi într-un vis.
7 Nu tot așa este însă cu robul Meu Moise. El este credincios în toată casa Mea.
8 Eu îi vorbesc gură către gură, Mă descopăr lui nu prin lucruri greu de înțeles, ci el vede chipul Domnului. Cum de nu v-ați temut deci să vorbiți împotriva robului Meu, împotriva lui Moise?”
9 Domnul S-a aprins de mânie împotriva lor. Și a plecat.
10 Norul s-a depărtat de pe cort. Și iată că Maria era plină de lepră, albă ca zăpada. Aaron s-a întors spre Maria, și iată că ea avea lepră.
11 Atunci Aaron a zis lui Moise: „Ah, domnul meu, nu ne face să purtăm pedeapsa păcatului pe care l-am făcut ca niște nechibzuiți și de care ne-am făcut vinovați!
12 Să nu fie Maria ca un copil născut mort, a cărui carne este pe jumătate putredă când iese din pântecele mamei lui!”
13 Moise a strigat către Domnul, zicând: „Dumnezeule, Te rog, vindec-o!”
14 Și Domnul a zis lui Moise: „Dacă ar fi scuipat-o tatăl ei în obraz, n-ar fi fost ea oare de ocară timp de șapte zile? Să fie închisă deci șapte zile afară din tabără, după aceea să fie primită în tabără.”
15 Maria a fost închisă șapte zile afară din tabără. Și poporul n-a pornit până ce n-a intrat din nou Maria în tabără.
16 După aceea, poporul a plecat din Hațerot și a tăbărât în pustia Paran.
...

miercuri, 11 ianuarie 2017

11 ian. 2017, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Marcu 3:11-12, mesaj transmis prin Traian Coteanu Descarcă fișierul audio MP3
...
Marcu 3:11 Duhurile necurate, când Îl vedeau, cădeau la pământ înaintea Lui și strigau: „Tu ești Fiul lui Dumnezeu.”
12 Dar El le poruncea îndată cu tot dinadinsul să nu-L facă cunoscut.
...

11 ian. 2017, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Marcu 3:9-10, mesaj transmis prin Cornel Manole Descarcă fișierul audio MP3
...
Marcu 3:9 Isus a poruncit ucenicilor să-I țină la îndemână o corăbioară, ca să nu fie îmbulzit de norod.
10 Căci El vindeca pe mulți și, de aceea, toți cei ce aveau boli se înghesuiau spre El ca să se atingă de El.
...

11 ian. 2017, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Marcu 3:7-19, mesaj transmis prin Andrei Mîrza Descarcă fișierul audio MP3
...
Marcu 3:7 Isus S-a dus cu ucenicii Săi la mare. După El a mers o mare mulțime de oameni din Galileea; și o mare mulțime de oameni din Iudeea,
8 din Ierusalim, din Idumeea, de dincolo de Iordan și dimprejurul Tirului și Sidonului, când a auzit tot ce făcea, a venit la El.
9 Isus a poruncit ucenicilor să-I țină la îndemână o corăbioară, ca să nu fie îmbulzit de norod.
10 Căci El vindeca pe mulți și, de aceea, toți cei ce aveau boli se înghesuiau spre El ca să se atingă de El.
11 Duhurile necurate, când Îl vedeau, cădeau la pământ înaintea Lui și strigau: „Tu ești Fiul lui Dumnezeu.”
12 Dar El le poruncea îndată cu tot dinadinsul să nu-L facă cunoscut.
13 În urmă, Isus S-a suit pe munte, a chemat la El pe cine a vrut și ei au venit la El.
14 A rânduit dintre ei doisprezece, ca să-i aibă cu Sine și să-i trimită să propovăduiască.
15 Le-a dat și putere să vindece bolile și să scoată dracii.
16 Iată cei doisprezece pe care i-a rânduit: Simon, căruia i-a pus numele Petru;
17 Iacov, fiul lui Zebedei, și Ioan, fratele lui Iacov, cărora le-a pus numele Boanerghes, care, tălmăcit, înseamnă: „Fiii tunetului”;
18 Andrei; Filip; Bartolomeu; Matei; Toma; Iacov, fiul lui Alfeu; Tadeu; Simon Canaanitul
19 și Iuda Iscarioteanul, care L-a și vândut.
...

duminică, 8 ianuarie 2017

8 ian. 2017, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 17:15-34, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă fișierul audio MP3
...
Nu poți să slujești singur.
...

8 ian. 2017, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 17:15-22, mesaj transmis prin Lucian Adam Descarcă fișierul audio MP3
...
Faptele apostolilor 17:15 Cei ce însoțeau pe Pavel l-au dus până la Atena. Apoi s-au întors, cu însărcinarea să ducă lui Sila și lui Timotei porunca să vină cât mai curând la el. 17:16 Pe când îi aștepta Pavel în Atena, i se întărâta duhul la vederea acestei cetăți pline de idoli. 17:17 În sinagogă stătea deci de vorbă cu iudeii și cu oamenii temători de Dumnezeu, iar în piață stătea de vorbă în fiecare zi cu aceia pe care-i întâlnea. 17:18 Unii din filosofii epicurieni și stoici au intrat în vorbă cu el. Și unii ziceau: „Ce vrea să spună palavragiul acesta?” Alții, când l-au auzit că vestește pe Isus și învierea, ziceau: „Pare că vestește niște dumnezei străini.” 17:19 Atunci l-au luat, l-au dus la Areopag și au zis: „Putem să știm care este această învățătură nouă pe care o vestești tu? 17:20 Fiindcă tu ne aduci ceva ciudat la auz. Am vrea, dar, să știm ce vrea să zică aceasta.” 17:21 Căci toți atenienii și străinii care stăteau în Atena nu-și petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. 17:22 Pavel a stat în picioare în mijlocul Areopagului și a zis: „Bărbați atenieni! În toate privințele vă găsesc foarte religioși.
...

8 ian. 2017, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 17:15-34, mesaj transmis prin Daniel Dumitrescu Descarcă fișierul audio MP3
...
Faptele apostolilor 17:15 Cei ce însoțeau pe Pavel l-au dus până la Atena. Apoi s-au întors, cu însărcinarea să ducă lui Sila și lui Timotei porunca să vină cât mai curând la el. 17:16 Pe când îi aștepta Pavel în Atena, i se întărâta duhul la vederea acestei cetăți pline de idoli. 17:17 În sinagogă stătea deci de vorbă cu iudeii și cu oamenii temători de Dumnezeu, iar în piață stătea de vorbă în fiecare zi cu aceia pe care-i întâlnea. 17:18 Unii din filosofii epicurieni și stoici au intrat în vorbă cu el. Și unii ziceau: „Ce vrea să spună palavragiul acesta?” Alții, când l-au auzit că vestește pe Isus și învierea, ziceau: „Pare că vestește niște dumnezei străini.” 17:19 Atunci l-au luat, l-au dus la Areopag și au zis: „Putem să știm care este această învățătură nouă pe care o vestești tu? 17:20 Fiindcă tu ne aduci ceva ciudat la auz. Am vrea, dar, să știm ce vrea să zică aceasta.” 17:21 Căci toți atenienii și străinii care stăteau în Atena nu-și petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. 17:22 Pavel a stat în picioare în mijlocul Areopagului și a zis: „Bărbați atenieni! În toate privințele vă găsesc foarte religioși. 17:23 Căci, pe când străbăteam cetatea voastră și mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați voi, am descoperit chiar și un altar pe care este scris: „Unui Dumnezeu necunoscut!” Ei bine, ceea ce voi cinstiți fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu. 17:24 Dumnezeu, care a făcut lumea și tot ce este în ea, este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. 17:25 El nu este slujit de mâini omenești, ca și când ar avea trebuință de ceva, El, care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. 17:26 El a făcut ca toți oamenii, ieșiți dintr-unul singur, să locuiască pe toată fața pământului; le-a așezat anumite vremuri și a pus anumite hotare locuinței lor, 17:27 ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâjbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. 17:28 Căci în El avem viața, mișcarea și ființa, după cum au zis și unii din poeții voștri: „Suntem din neamul Lui…” 17:29 Astfel, dar, fiindcă suntem de neam din Dumnezeu, nu trebuie să credem că Dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite cu meșteșugirea și iscusința omului. 17:30 Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască; 17:31 pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin Omul pe care L-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită, prin faptul că L-a înviat din morți…” 17:32 Când au auzit ei de învierea morților, unii își băteau joc, iar alții au zis: „Asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată.” 17:33 Astfel, Pavel a ieșit din mijlocul lor. 17:34 Totuși unii au trecut de partea lui și au crezut; între aceștia era Dionisie areopagitul, o femeie numită Damaris și alții împreună cu ei.
...

8 ian. 2017, Duminică - ev, 2

Evanghelizare, dimineața
Predică, Matei 16:21-28, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă fișierul audio MP3
...
Matei 16:21 De atunci încolo, Isus a început să spună ucenicilor Săi că El trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor; că are să fie omorât și că a treia zi are să învieze.
22 Petru L-a luat deoparte și a început să-L mustre, zicând: „Să Te ferească Dumnezeu, Doamne! Să nu Ți se întâmple așa ceva!”
23 Dar Isus S-a întors și a zis lui Petru: „Înapoia Mea, Satano, tu ești o piatră de poticnire pentru Mine! Căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor.”
24 Atunci, Isus a zis ucenicilor Săi: „Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să Mă urmeze.
25 Pentru că oricine va vrea să-și scape viața o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru Mine o va câștiga.
26 Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea, dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său?
27 Căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui Său, cu îngerii Săi, și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui.
28 Adevărat vă spun că unii din cei ce stau aici nu vor gusta moartea până nu vor vedea pe Fiul omului venind în Împărăția Sa.”
...

8 ian. 2017, Duminică - ev, 1

Evanghelizare, dimineața
Predică, Ioan 12:37-43; Filipeni 2:7, El s-a dezbrăcat de slava Lui, mesaj transmis prin Florin Ghiță Descarcă fișierul audio MP3
...
Ioan 12:37 Măcar că făcuse atâtea semne înaintea lor, tot nu credeau în El,
38 ca să se împlinească vorba pe care o spusese prorocul Isaia: „Doamne, cine a dat crezare propovăduirii noastre și cui a fost descoperită puterea brațului Domnului?”
39 De aceea nu puteau crede, pentru că Isaia a mai zis:
40 „Le-a orbit ochii și le-a împietrit inima, ca să nu vadă cu ochii, să nu înțeleagă cu inima, să nu se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec.”
41 Isaia a spus aceste lucruri când a văzut slava Lui și a vorbit despre El.
42 Totuși, chiar dintre fruntași, mulți au crezut în El; dar de frica fariseilor, nu-L mărturiseau pe față, ca să nu fie dați afară din sinagogă.
43 Căci au iubit mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu.
Filipeni 2:7 ci S-a dezbrăcat pe Sine Însuși și a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor.
...

8 ian. 2017, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, 2 Tesaloniceni 1:4-12, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă fișierul audio MP3
...
2 Tesaloniceni 1:4 De aceea ne lăudăm cu voi în Bisericile lui Dumnezeu pentru statornicia și credința voastră în toate prigonirile și necazurile pe care le suferiți.
5 Aceasta este o dovadă lămurită despre dreapta judecată a lui Dumnezeu, întrucât veți fi găsiți vrednici de Împărăția lui Dumnezeu, pentru care și suferiți.
6 Fiindcă Dumnezeu găsește că este drept să dea întristare celor ce vă întristează
7 și să vă dea odihnă atât vouă, care sunteți întristați, cât și nouă, la descoperirea Domnului Isus din cer, cu îngerii puterii Lui,
8 într-o flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos.
9 Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veșnică de la fața Domnului și de la slava puterii Lui,
10 când va veni în ziua aceea, ca să fie proslăvit în sfinții Săi și privit cu uimire în toți cei ce vor fi crezut; căci voi ați crezut mărturisirea făcută de noi înaintea voastră.
11 De aceea ne rugăm necurmat pentru voi, ca Dumnezeul nostru să vă găsească vrednici de chemarea Lui și să împlinească în voi, cu putere, orice dorință de bunătate și orice lucrare izvorâtă din credință,
12 pentru ca Numele Domnului nostru Isus Hristos să fie proslăvit în voi și voi, în El, potrivit cu harul Dumnezeului nostru și al Domnului Isus Hristos.
...

miercuri, 4 ianuarie 2017

4 ian. 2017, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, 1 Timotei 2:8-9, Se roagă femeile?, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă fișierul audio MP3
...
1 Timotei 2:8 Vreau dar ca bărbații să se roage în orice loc și să ridice spre cer mâini curate, fără mânie și fără îndoieli.
9 Vreau, de asemenea, ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuviincios, cu rușine și sfială; nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe,
Surorile se roagă în adunare prin Amin.
...

4 ian. 2017, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Marcu 3:1-5, mesaj transmis prin Victoraș Toculeț Descarcă fișierul audio MP3
...
Marcu 3:1 Isus a intrat din nou în sinagogă. Acolo se afla un om cu mâna uscată.
2 Ei pândeau pe Isus să vadă dacă-l va vindeca în ziua Sabatului, ca să-L poată învinui.
3 Și Isus a zis omului care avea mâna uscată: „Scoală-te și stai la mijloc!”
4 Apoi le-a zis: „Este îngăduit în ziua Sabatului să faci bine sau să faci rău? Să scapi viața cuiva sau s-o pierzi?” Dar ei tăceau.
5 Atunci, rotindu-Și privirile cu mânie peste ei și mâhnit de împietrirea inimii lor, a zis omului: „Întinde-ți mâna!” El a întins-o, și mâna i s-a făcut sănătoasă.
...

4 ian. 2017, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Marcu 3:1-19, 2 Corinteni 6:14-16a, mesaj transmis prin Florin Ghiță Descarcă fișierul audio MP3
...
Marcu 3:1 Isus a intrat din nou în sinagogă. Acolo se afla un om cu mâna uscată.
2 Ei pândeau pe Isus să vadă dacă-l va vindeca în ziua Sabatului, ca să-L poată învinui.
3 Și Isus a zis omului care avea mâna uscată: „Scoală-te și stai la mijloc!”
4 Apoi le-a zis: „Este îngăduit în ziua Sabatului să faci bine sau să faci rău? Să scapi viața cuiva sau s-o pierzi?” Dar ei tăceau.
5 Atunci, rotindu-Și privirile cu mânie peste ei și mâhnit de împietrirea inimii lor, a zis omului: „Întinde-ți mâna!” El a întins-o, și mâna i s-a făcut sănătoasă.
6 Fariseii au ieșit afară și s-au sfătuit îndată cu irodianii cum să-L piardă.
7 Isus S-a dus cu ucenicii Săi la mare. După El a mers o mare mulțime de oameni din Galileea; și o mare mulțime de oameni din Iudeea,
8 din Ierusalim, din Idumeea, de dincolo de Iordan și dimprejurul Tirului și Sidonului, când a auzit tot ce făcea, a venit la El.
9 Isus a poruncit ucenicilor să-I țină la îndemână o corăbioară, ca să nu fie îmbulzit de norod.
10 Căci El vindeca pe mulți și, de aceea, toți cei ce aveau boli se înghesuiau spre El ca să se atingă de El.
11 Duhurile necurate, când Îl vedeau, cădeau la pământ înaintea Lui și strigau: „Tu ești Fiul lui Dumnezeu.”
12 Dar El le poruncea îndată cu tot dinadinsul să nu-L facă cunoscut.
13 În urmă, Isus S-a suit pe munte, a chemat la El pe cine a vrut și ei au venit la El.
14 A rânduit dintre ei doisprezece, ca să-i aibă cu Sine și să-i trimită să propovăduiască.
15 Le-a dat și putere să vindece bolile și să scoată dracii.
16 Iată cei doisprezece pe care i-a rânduit: Simon, căruia i-a pus numele Petru;
17 Iacov, fiul lui Zebedei, și Ioan, fratele lui Iacov, cărora le-a pus numele Boanerghes, care, tălmăcit, înseamnă: „Fiii tunetului”;
18 Andrei; Filip; Bartolomeu; Matei; Toma; Iacov, fiul lui Alfeu; Tadeu; Simon Canaanitul
19 și Iuda Iscarioteanul, care L-a și vândut.
2 Corinteni 6:14 Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Căci ce legătură este între neprihănire și fărădelege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul?
15 Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios?
16 Cum se împacă Templul lui Dumnezeu cu idolii?
...

duminică, 1 ianuarie 2017

1 ian. 2017, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 17:10-14, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă fișierul audio MP3
...

1 ian. 2017, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 17:13, mesaj transmis prin Florin Ghiță Descarcă fișierul audio MP3
...
Faptele apostolilor 17:13 Dar iudeii din Tesalonic, când au aflat că Pavel vestea Cuvântul lui Dumnezeu și în Bereea, au venit acolo, ca să tulbure și să ațâțe noroadele.
...

1 ian. 2017, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 17:10-14, mesaj transmis prin Teo Banu Descarcă fișierul audio MP3
...
Faptele apostolilor 17:10 Frații au trimis îndată, noaptea, pe Pavel și pe Sila la Bereea. Când au sosit, au intrat în sinagoga iudeilor.
11 Iudeii aceștia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Au primit Cuvântul cu toată râvna și cercetau Scripturile în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea este așa.
12 Mulți dintre ei și din femeile cu vază ale grecilor și mulți bărbați au crezut.
13 Dar iudeii din Tesalonic, când au aflat că Pavel vestea Cuvântul lui Dumnezeu și în Bereea, au venit acolo, ca să tulbure și să ațâțe noroadele.
14 Atunci, frații au pornit îndată pe Pavel spre mare; Sila și Timotei au rămas în Bereea.
...

1 ian. 2017, Duminică - ev, 2

Evanghelizare, dimineața
Predică, Luca 13:6-9; Psalmul 139:1,2,16, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă fișierul audio MP3
...
Luca 13:6 El a spus și pilda aceasta: „Un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el, și n-a găsit.
7 Atunci a zis vierului: ‘Iată că sunt trei ani de când vin și caut rod în smochinul acesta, și nu găsesc. Taie-l. La ce să mai cuprindă și pământul degeaba?’
8 ‘Doamne,’ i-a răspuns vierul, ‘mai lasă-l și anul acesta; am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină.
9 Poate că de acum înainte va face rod; dacă nu, îl vei tăia.’”
Psalmul 139:1 Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști,
2 știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul.
16 Când nu eram decât un plod fără chip, ochii Tăi mă vedeau și în cartea Ta erau scrise toate zilele care-mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele.
...

1 ian. 2017, Duminică - ev, 1

Evanghelizare, dimineața
Predică, Luca 13:6-9, mesaj transmis prin Traian Coteanu Descarcă fișierul audio MP3
...
Luca 13:6 El a spus și pilda aceasta: „Un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el, și n-a găsit.
7 Atunci a zis vierului: ‘Iată că sunt trei ani de când vin și caut rod în smochinul acesta, și nu găsesc. Taie-l. La ce să mai cuprindă și pământul degeaba?’
8 ‘Doamne,’ i-a răspuns vierul, ‘mai lasă-l și anul acesta; am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină.
9 Poate că de acum înainte va face rod; dacă nu, îl vei tăia.’”
...

1 ian. 2017, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Exod 23:20, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă fișierul audio MP3
...
Exod 23:20 Iată, Eu trimit un Înger înaintea ta, ca să te ocrotească pe drum și să te ducă în locul pe care l-am pregătit.
...