miercuri, 29 martie 2017

29 mar. 2017, Miercuri - 4

Zidire, seara
Predică, Întrebări, Matei 16:19, Matei 18:18, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă fișierul audio MP3
...
Ce înseamnă aceste împuterniciri? Cum trebuie înțelese ele?
Matei 16:19 Îți voi da cheile Împărăției cerurilor, și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri.”
Matei 18:18 Adevărat vă spun că orice veți lega pe pământ va fi legat în cer și orice veți dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer.
Ioan 20:23 Celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ține vor fi ținute.”
Domnul Isus Hristos se va folosi de Petru, prin harul pe care-l va avea după ce se va întoarce la Dumnezeu, ca să propovăduiască Evanghelia de o manieră unică sau particulară, și la această vestire publică a evangheliei, Cuvântul lui Dumnezeu să pătrundă în inima multor oameni, mulți să se întoarcă la Dumnezeu și cu alte cuvinte să intre în această Împărăție a cerurilor sau această Împărăție a lui Dumnezeu.
Cu această dezlegare și această delegare, este vorba de acele împrejurări în care Domnul Isus Hristos delegă autoritate credincioșilor din Biserică, bisericii locale de exemplu, ca sub autoritatea Domnului Isus Hristos, să declare, și bineînțeles sub autoritatea Cuvântului lui Dumnezeu, să declare de pildă adevăruri de genul acesta: persoana, după toate semnele de afară și probabil dinlăuntru, o biserică sau o echipă de credincioși sau credincioși pot să declare sau să proclame public credința cuiva sau întoarcerea la Dumnezeu a cuiva. Este, repet, sensul de proclamare și anunțare a unui lucru pe care Dumnezeu l-a legat, sau l-a legat în ceruri. Și de asemenea, un credincios, mai mulți credincioși, o adunare locală poate să afirme, poate să declare public că un om, sau altul sau alții, auzind evanghelia, n-au primit evanghelia, și ca atare rămân sub pedeapsa lui Dumnezeu, rămân sub această legătură a păcatului.
Aceasta este în ceea ce privește, repet proclamare evangheliei, dar în Matei capitolul 18, este o situație specifică, pe care Domnul Hristos o va spune ucenicilor, și anume această situație în care un credicios, sau o persoană dintr-o adunare este disciplinată, întâi de toate este avertizată de un credincios care să se apropie de cel care are un păcat anume și să încerce să îl recupere, cum spune acolo "dacă te ascultă", atunci când îi faci mustrarea aceasta pentru un păcat clar evident în viață, "dacă te ascultă" Cuvântul ne spune "ai câștigat pe fratele tău". Dacă nu te ascultă, spune Domnul Isus mai departe, ia cu tine doi sau trei frați și încercați să-l ajutați pe omul acela să-și recunoască păcatul, și Cuvântul spune că dacaă nu ascultă nici de ei, spune-l Bisericii. Sunt etapele disciplinării unui om care este în adunarea, poate că este un om născut din nou, nu știm, dar care este în adunare, care este în adunarea locală, și care iată ajunge până la această fază în care nu ascultă nici de unul nici de doi sau trei, și Cuvântul ne spune atunci să-l spui Bisericii și să-l izolați ca relații așa fel încât nimeni să nu aibă legătură cu el și Cuvântul spune să-l socotești ca pe un păgân și ca pe un vameș, cu alte cuvinte nici o legătură cu un astfel de om, până când Dumnezeu îi va da pocăința sau până când va demonstra că totuși este un om care n-a avut de a face cu evanghelia și nu dorește să aibă de-a face cu Evanghelia. În acest context, se spune în Matei 18:18, ce veți lega va fi legat în ceruri...
...

29 mar. 2017, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Marcu 6:7, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă fișierul audio MP3
...
Marcu 6:7 Atunci a chemat la Sine pe cei doisprezece și a început să-i trimită doi câte doi...
...

29 mar. 2017, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Marcu 6:5-6, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă fișierul audio MP3
...
Marcu 6:5 N-a putut să facă nicio minune acolo, ci doar Și-a pus mâinile peste câțiva bolnavi și i-a vindecat.
6 Și se mira de necredința lor. Isus străbătea satele de primprejur și învăța pe norod.
...

29 mar. 2017, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Marcu 6:7-13, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă fișierul audio MP3
...
Marcu 6:7 Atunci a chemat la Sine pe cei doisprezece și a început să-i trimită doi câte doi, dându-le putere asupra duhurilor necurate.
8 Le-a poruncit să nu ia nimic cu ei pe drum, decât un toiag; să n-aibă nici pâine, nici traistă, nici bani de aramă la brâu;
9 să se încalțe cu sandale și să nu se îmbrace cu două haine.
10 Apoi le-a zis: „În orice casă veți intra, să rămâneți acolo până veți pleca din locul acela.
11 Și, dacă în vreun loc nu vă vor primi și nu vă vor asculta, să plecați de acolo și să scuturați îndată praful de sub picioarele voastre, ca mărturie pentru ei. Adevărat vă spun că, în ziua judecății, va fi mai ușor pentru pământul Sodomei și Gomorei decât pentru cetatea aceea.”
12 Ucenicii au plecat și au propovăduit pocăința.
13 Scoteau mulți draci și ungeau cu untdelemn pe mulți bolnavi și-i vindecau.
...

duminică, 26 martie 2017

26 mar. 2017, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 20:1-38, Să-ți propui obiective în viață!, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă fișierul audio MP3
...

26 mar. 2017, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 20:1-38, mesaj transmis prin Daniel Dumitrescu Descarcă fișierul audio MP3
...

26 mar. 2017, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 20:1-38, mesaj transmis prin Daniel Nicoară Descarcă fișierul audio MP3
...
Faptele apostolilor 20:1 Când a încetat zarva, Pavel a chemat pe ucenici și, după ce le-a dat sfaturi, și-a luat ziua bună de la ei și a plecat în Macedonia.
2 A străbătut ținutul acesta și a dat ucenicilor o mulțime de sfaturi. Apoi a venit în Grecia,
3 unde a rămas trei luni. Era gata să plece cu corabia în Siria, dar iudeii i-au întins curse. Atunci s-a hotărât să se întoarcă prin Macedonia.
4 Avea ca tovarăși până în Asia pe: Sopater din Bereea, fiul lui Pir, Aristarh și Secund din Tesalonic, Gaius din Derbe, Timotei, precum și Tihic și Trofim, care erau din Asia.
5 Aceștia au luat-o înainte și ne-au așteptat la Troa.
6 Iar noi, după zilele Praznicului Azimilor, am plecat cu corabia din Filipi și, în cinci zile, am ajuns la ei în Troa, unde am stat șapte zile.
7 În ziua dintâi a săptămânii, eram adunați laolaltă ca să frângem pâinea. Pavel, care trebuia să plece a doua zi, vorbea ucenicilor și și-a lungit vorbirea până la miezul nopții.
8 În odaia de sus, unde eram adunați, erau multe lumini.
9 Și un tânăr, numit Eutih, care ședea pe fereastră, a adormit de-a binelea în timpul lungii vorbiri a lui Pavel; biruit de somn, a căzut din catul al treilea și a fost ridicat mort.
10 Dar Pavel s-a coborât, s-a repezit spre el, l-a luat în brațe și a zis: „Nu vă tulburați, căci sufletul lui este în el.”
11 După ce s-a suit iarăși, a frânt pâinea, a cinat și a mai vorbit multă vreme până la ziuă. Apoi a plecat.
12 Flăcăul a fost adus viu, și lucrul acesta a fost pricina unei mari mângâieri.
13 Noi am venit înaintea lui Pavel la corabie și am plecat cu corabia la Asos, unde ne învoiserăm să ne întâlnim din nou, pentru că el trebuia să facă drumul pe jos.
14 Când s-a întâlnit cu noi în Asos, l-am luat în corabie și ne-am dus la Mitilene.
15 De aici am mers pe mare și a doua zi am ajuns în fața insulei Chios. În ziua următoare, de abia am atins Samos, ne-am oprit în Troghilion și a doua zi am venit la Milet.
16 Pavel se hotărâse să treacă pe lângă Efes, fără să se oprească aici, ca să nu piardă vremea în Asia, căci se grăbea ca, dacă-i va fi cu putință, să fie în Ierusalim de Ziua Cincizecimii.
17 Însă din Milet, Pavel a trimis la Efes și a chemat pe prezbiterii bisericii.
18 Când au venit la el, le-a zis: „Știți cum m-am purtat cu voi în toată vremea, din ziua dintâi în care am pus piciorul pe pământul Asiei.
19 Am slujit Domnului cu toată smerenia, cu multe lacrimi și în mijlocul încercărilor pe care mi le ridicau uneltirile iudeilor.
20 Știți că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos și nu m-am temut să vă propovăduiesc și să vă învăț înaintea norodului și în case
21 și să vestesc iudeilor și grecilor pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Isus Hristos.
22 Și acum, iată că, împins de duhul, mă duc la Ierusalim, fără să știu ce mi se va întâmpla acolo.
23 Numai Duhul Sfânt mă înștiințează din cetate în cetate că mă așteaptă lanțuri și necazuri.
24 Dar eu nu țin numaidecât la viața mea, ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Isus, ca să vestesc Evanghelia harului lui Dumnezeu.
25 Și acum, știu că nu-mi veți mai vedea fața, voi toți aceia în mijlocul cărora am umblat propovăduind Împărăția lui Dumnezeu.
26 De aceea vă mărturisesc astăzi că sunt curat de sângele tuturor.
27 Căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu.
28 Luați seama dar la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi1, ca să păstoriți Biserica Domnului, pe care a câștigat-o cu însuși sângele Său.
29 Știu bine că, după plecarea mea, se vor vârî între voi lupi răpitori, care nu vor cruța turma,
30 și se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase, ca să tragă pe ucenici de partea lor.
31 De aceea vegheați și aduceți-vă aminte că, timp de trei ani, zi și noapte, n-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi.
32 Și acum, fraților, vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a Cuvântului harului Său, care vă poate zidi sufletește și vă poate da moștenirea împreună cu toți cei sfințiți.
33 N-am râvnit nici la argintul, nici la aurul, nici la hainele cuiva.
34 Singuri știți că mâinile acestea au lucrat pentru trebuințele mele și ale celor ce erau cu mine.
35 În toate privințele v-am dat o pildă și v-am arătat că, lucrând astfel, trebuie să ajutați pe cei slabi și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Isus, care Însuși a zis: ‘Este mai ferice să dai decât să primești.’ ”
36 După ce a vorbit astfel, a îngenuncheat și s-a rugat împreună cu ei toți.
37 Și au izbucnit cu toții în lacrimi, au căzut pe grumazul lui Pavel și l-au sărutat.
38 Căci erau întristați mai ales de vorba pe care le-o spusese el, că nu-i vor mai vedea fața. Și l-au petrecut până la corabie.
...

26 mar. 2017, Duminică - ev, 2

Evanghelizare, dimineața
Predică, Matei 6:7-13; Psalmul 73:1-28, Înșelăciunea bogățiilor, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă fișierul audio MP3
...
Psalmul 73:1 Da, bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei cu inima curată!
2 Totuși era să mi se îndoaie piciorul și era să-mi alunece pașii!
3 Căci mă uitam cu jind la cei nesocotiți când vedeam fericirea celor răi.
4 Într-adevăr, nimic nu-i tulbură până la moarte și trupul le este încărcat de grăsime.
5 N-au parte de suferințele omenești și nu sunt loviți ca ceilalți oameni.
6 De aceea, mândria le slujește ca salbă și asuprirea este haina care-i învelește.
7 Li se bulbucă ochii de grăsime și au mai mult decât le-ar dori inima.
8 Râd și vorbesc cu răutate de asuprire: vorbesc de sus,
9 își înalță gura până la ceruri și limba le cutreieră pământul.
10 De aceea, aleargă lumea la ei, înghite apă din plin,
11 și zice: „Ce ar putea să știe Dumnezeu și ce ar putea să cunoască Cel Preaînalt?”
12 Așa sunt cei răi: totdeauna fericiți și își măresc bogățiile.
13 Degeaba dar mi-am curățit eu inima și mi-am spălat mâinile în nevinovăție,
14 căci în fiecare zi sunt lovit și în toate diminețile sunt pedepsit.
15 Dacă aș zice: „Vreau să vorbesc ca ei”, iată că n-aș fi credincios neamului copiilor Tăi.
16 M-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep, dar zadarnică mi-a fost truda,
17 până ce am intrat în Sfântul Locaș al lui Dumnezeu și am luat seama la soarta de la urmă a celor răi.
18 Da, Tu-i pui în locuri alunecoase și-i arunci în prăpăd.
19 Cum sunt nimiciți într-o clipă! Sunt pierduți, prăpădiți printr-un sfârșit năpraznic.
20 Ca un vis la deșteptare, așa le lepezi chipul, Doamne, la deșteptarea Ta!
21 Când mi se amăra inima și mă simțeam străpuns în măruntaie,
22 eram prost și fără judecată, eram ca un dobitoc înaintea Ta.
23 Însă eu sunt totdeauna cu Tine, Tu m-ai apucat de mâna dreaptă;
24 mă vei călăuzi cu sfatul Tău, apoi mă vei primi în slavă.
25 Pe cine altul am eu în cer afară de Tine? Și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în Tine.
26 Carnea și inima pot să mi se prăpădească, fiindcă Dumnezeu va fi pururea stânca inimii mele și partea mea de moștenire.
27 Căci iată că cei ce se depărtează de Tine pier; Tu nimicești pe toți cei ce-Ți sunt necredincioși.
28 Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu: pe Domnul, Dumnezeu, Îl fac locul meu de adăpost, ca să povestesc toate lucrările Tale.
...

26 mar. 2017, Duminică - ev, 1

Evanghelizare, dimineața
Predică, Matei 6:7-13, mesaj transmis prin Andrei Banu Descarcă fișierul audio MP3
...
Matei 6:7 Când vă rugați, să nu bolborosiți aceleași vorbe, ca păgânii, cărora li se pare că, dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați.
8 Să nu vă asemănați cu ei; căci Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință, mai înainte ca să-I cereți voi.
9 Iată dar cum trebuie să vă rugați: ‘Tatăl nostru care ești în ceruri! Sfințească-se Numele Tău;
10 vie Împărăția Ta; facă-se voia Ta, precum în cer și pe pământ.
11 Pâinea noastră cea de toate zilele1 dă-ne-o nouă astăzi
12 și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri2
13 și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. Căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin!’
...

26 mar. 2017, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Faptele apostolilor 4:13-31, mesaj transmis prin Emilian Cristescu Descarcă fișierul audio MP3
...
Faptele apostolilor 4:13 Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat, întrucât știau că erau oameni necărturari și de rând, și au priceput că fuseseră cu Isus.
14 Dar, fiindcă vedeau lângă ei pe omul care fusese vindecat, nu puteau zice nimic împotrivă.
15 Le-au poruncit doar să iasă din sobor, s-au sfătuit între ei
16 și au zis: „Ce vom face oamenilor acestora? Căci este știut de toți locuitorii Ierusalimului că prin ei s-a făcut o minune vădită, pe care n-o putem tăgădui.
17 Dar, ca să nu se lățească vestea aceasta mai departe în norod, să-i amenințăm și să le poruncim ca de acum încolo să nu mai vorbească nimănui în Numele acesta.”
18 Și după ce i-au chemat, le-au poruncit să nu mai vorbească cu niciun chip, nici să mai învețe pe oameni în Numele lui Isus.
19 Drept răspuns, Petru și Ioan le-au zis: „Judecați voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu,
20 căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit.”
21 I-au amenințat din nou și i-au lăsat să plece, căci nu știau cum să-i pedepsească, din pricina norodului, fiindcă toți slăveau pe Dumnezeu pentru cele întâmplate.
22 Căci omul cu care se făcuse această minune de vindecare avea mai bine de patruzeci de ani.
23 După ce li s-a dat drumul, ei s-au dus la ai lor și le-au istorisit tot ce le spuseseră preoții cei mai de seamă și bătrânii.
24 Când au auzit ei aceste lucruri, și-au ridicat glasul toți împreună către Dumnezeu și au zis: „Stăpâne, Doamne, care ai făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele!
25 Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura părintelui nostru David, robul Tău: ‘Pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă noroadele lucruri deșarte?
26 Împărații pământului s-au răsculat și domnitorii s-au unit împotriva Domnului și împotriva Unsului Său.’
27 În adevăr, împotriva Robului Tău celui sfânt, Isus, pe care L-ai uns Tu, s-au însoțit în cetatea aceasta Irod și Pilat din Pont cu neamurile și cu noroadele lui Israel,
28 ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna Ta și sfatul Tău.
29 Și acum, Doamne, uită-Te la amenințările lor, dă putere robilor Tăi să vestească Cuvântul Tău cu toată îndrăzneala
30 și întinde-Ți mâna, ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin Numele Robului Tău celui sfânt, Isus.”
31 După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați; toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală.
...

miercuri, 22 martie 2017

22 mar. 2017, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Marcu 6:1, mesaj transmis prin Andrei Mîrza Descarcă fișierul audio MP3
...
Marcu 6:1 Isus a plecat de acolo și S-a dus în patria Lui. Ucenicii Lui au mers după El.
...

22 mar. 2017, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Marcu 6:1-13, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă fișierul audio MP3
...
Marcu 6:1 Isus a plecat de acolo și S-a dus în patria Lui. Ucenicii Lui au mers după El.
2 Când a venit ziua Sabatului, a început să învețe pe norod în sinagogă. Mulți, când Îl auzeau, se mirau și ziceau: „De unde are El aceste lucruri? Ce fel de înțelepciune este aceasta care I-a fost dată? Și cum se fac astfel de minuni prin mâinile Lui?
3 Nu este acesta tâmplarul, feciorul Mariei, fratele lui Iacov, al lui Iose, al lui Iuda și al lui Simon? Și nu sunt surorile Lui aici, între noi?” Și găseau o pricină de poticnire în El.
4 Dar Isus le-a zis: „Un proroc nu este disprețuit decât în patria Lui, între rudele Lui și în casa Lui.”
5 N-a putut să facă nicio minune acolo, ci doar Și-a pus mâinile peste câțiva bolnavi și i-a vindecat.
6 Și se mira de necredința lor. Isus străbătea satele de primprejur și învăța pe norod.
7 Atunci a chemat la Sine pe cei doisprezece și a început să-i trimită doi câte doi, dându-le putere asupra duhurilor necurate.
8 Le-a poruncit să nu ia nimic cu ei pe drum, decât un toiag; să n-aibă nici pâine, nici traistă, nici bani de aramă la brâu;
9 să se încalțe cu sandale și să nu se îmbrace cu două haine.
10 Apoi le-a zis: „În orice casă veți intra, să rămâneți acolo până veți pleca din locul acela.
11 Și, dacă în vreun loc nu vă vor primi și nu vă vor asculta, să plecați de acolo și să scuturați îndată praful de sub picioarele voastre, ca mărturie pentru ei. Adevărat vă spun că, în ziua judecății, va fi mai ușor pentru pământul Sodomei și Gomorei decât pentru cetatea aceea.”
12 Ucenicii au plecat și au propovăduit pocăința.
13 Scoteau mulți draci și ungeau cu untdelemn pe mulți bolnavi și-i vindecau.
...

duminică, 19 martie 2017

19 mar. 2017, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 20:1-12, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă fișierul audio MP3
...

19 mar. 2017, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 20:1-12, mesaj transmis prin Mircea Necea Descarcă fișierul audio MP3
...

19 mar. 2017, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 20:1-12, mesaj transmis prin Florin Ghiță Descarcă fișierul audio MP3
...
Faptele apostolilor 20:1 Când a încetat zarva, Pavel a chemat pe ucenici și, după ce le-a dat sfaturi, și-a luat ziua bună de la ei și a plecat în Macedonia.
2 A străbătut ținutul acesta și a dat ucenicilor o mulțime de sfaturi. Apoi a venit în Grecia,
3 unde a rămas trei luni. Era gata să plece cu corabia în Siria, dar iudeii i-au întins curse. Atunci s-a hotărât să se întoarcă prin Macedonia.
4 Avea ca tovarăși până în Asia pe: Sopater din Bereea, fiul lui Pir, Aristarh și Secund din Tesalonic, Gaius din Derbe, Timotei, precum și Tihic și Trofim, care erau din Asia.
5 Aceștia au luat-o înainte și ne-au așteptat la Troa.
6 Iar noi, după zilele Praznicului Azimilor, am plecat cu corabia din Filipi și, în cinci zile, am ajuns la ei în Troa, unde am stat șapte zile.
7 În ziua dintâi a săptămânii, eram adunați laolaltă ca să frângem pâinea. Pavel, care trebuia să plece a doua zi, vorbea ucenicilor și și-a lungit vorbirea până la miezul nopții.
8 În odaia de sus, unde eram adunați, erau multe lumini.
9 Și un tânăr, numit Eutih, care ședea pe fereastră, a adormit de-a binelea în timpul lungii vorbiri a lui Pavel; biruit de somn, a căzut din catul al treilea și a fost ridicat mort.
10 Dar Pavel s-a coborât, s-a repezit spre el, l-a luat în brațe și a zis: „Nu vă tulburați, căci sufletul lui este în el.”
11 După ce s-a suit iarăși, a frânt pâinea, a cinat și a mai vorbit multă vreme până la ziuă. Apoi a plecat.
12 Flăcăul a fost adus viu, și lucrul acesta a fost pricina unei mari mângâieri.
...

19 mar. 2017, Duminică - ev, 2

Evanghelizare, dimineața
Predică, Ioan 13:1-17, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă fișierul audio MP3
...

19 mar. 2017, Duminică - ev, 1

Evanghelizare, dimineața
Predică, Ioan 13:1-17, mesaj transmis prin Florin Ghiță Descarcă fișierul audio MP3
...
Ioan 13:1 Înainte de Praznicul Paștelor, Isus, ca Cel care știa că I-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl și fiindcă iubea pe ai Săi, care erau în lume, i-a iubit până la capăt.
2 În timpul cinei, după ce Diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, gândul să-L vândă,
3 Isus, fiindcă știa că Tatăl Îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu Se duce,
4 S-a sculat de la masă, S-a dezbrăcat de hainele Lui, a luat un ștergar și S-a încins cu el.
5 Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins.
6 A venit deci la Simon Petru. Și Petru I-a zis: „Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele?”
7 Drept răspuns, Isus i-a zis: „Ce fac Eu, tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea.”
8 Petru I-a zis: „Niciodată nu-mi vei spăla picioarele!” Isus i-a răspuns: „Dacă nu te spăl Eu, nu vei avea parte deloc cu Mine.”
9 „Doamne”, I-a zis Simon Petru, „nu numai picioarele, dar și mâinile, și capul!”
10 Isus i-a zis: „Cine s-a scăldat n-are trebuință să-și spele decât picioarele, ca să fie curat de tot, și voi sunteți curați, dar nu toți.”
11 Căci știa pe cel ce avea să-l vândă, de aceea a zis: „Nu sunteți toți curați.”
12 După ce le-a spălat picioarele, Și-a luat hainele, S-a așezat iarăși la masă și le-a zis: „Înțelegeți voi ce v-am făcut Eu?
13 Voi Mă numiți Învățătorul și Domnul, și bine ziceți, căci sunt.
14 Deci, dacă Eu, Domnul și Învățătorul vostru, v-am spălat picioarele, și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora.
15 Pentru că Eu v-am dat o pildă, ca și voi să faceți cum am făcut Eu.
16 Adevărat, adevărat vă spun că robul nu este mai mare decât domnul său, nici apostolul, mai mare decât cel ce l-a trimis.
17 Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți.
...

19 mar. 2017, Duminică - ev, 1

Evanghelizare, dimineața
Predică, Ioan 13:1-17, mesaj transmis prin Florin Ghiță Descarcă fișierul audio MP3
...
Ioan 13:1 Înainte de Praznicul Paștelor, Isus, ca Cel care știa că I-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl și fiindcă iubea pe ai Săi, care erau în lume, i-a iubit până la capăt.
2 În timpul cinei, după ce Diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, gândul să-L vândă,
3 Isus, fiindcă știa că Tatăl Îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu Se duce,
4 S-a sculat de la masă, S-a dezbrăcat de hainele Lui, a luat un ștergar și S-a încins cu el.
5 Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins.
6 A venit deci la Simon Petru. Și Petru I-a zis: „Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele?”
7 Drept răspuns, Isus i-a zis: „Ce fac Eu, tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea.”
8 Petru I-a zis: „Niciodată nu-mi vei spăla picioarele!” Isus i-a răspuns: „Dacă nu te spăl Eu, nu vei avea parte deloc cu Mine.”
9 „Doamne”, I-a zis Simon Petru, „nu numai picioarele, dar și mâinile, și capul!”
10 Isus i-a zis: „Cine s-a scăldat n-are trebuință să-și spele decât picioarele, ca să fie curat de tot, și voi sunteți curați, dar nu toți.”
11 Căci știa pe cel ce avea să-l vândă, de aceea a zis: „Nu sunteți toți curați.”
12 După ce le-a spălat picioarele, Și-a luat hainele, S-a așezat iarăși la masă și le-a zis: „Înțelegeți voi ce v-am făcut Eu?
13 Voi Mă numiți Învățătorul și Domnul, și bine ziceți, căci sunt.
14 Deci, dacă Eu, Domnul și Învățătorul vostru, v-am spălat picioarele, și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora.
15 Pentru că Eu v-am dat o pildă, ca și voi să faceți cum am făcut Eu.
16 Adevărat, adevărat vă spun că robul nu este mai mare decât domnul său, nici apostolul, mai mare decât cel ce l-a trimis.
17 Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți.
...

19 mar. 2017, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Exodul 32:1-6, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă fișierul audio MP3
...
Exodul 32:1 Poporul, văzând că Moise zăbovește să se coboare de pe munte, s-a strâns în jurul lui Aaron și i-a zis: „Haide, fă-ne un dumnezeu care să meargă înaintea noastră, căci Moise, omul acela care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a făcut!”
2 Aaron le-a răspuns: „Scoateți cerceii de aur din urechile nevestelor, fiilor și fiicelor voastre și aduceți-i la mine.”
3 Și toți și-au scos cerceii de aur din urechi și i-au adus lui Aaron.
4 El i-a luat din mâinile lor, a bătut aurul cu dalta și a făcut un vițel turnat. Și ei au zis: „Israele, iată dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului!”
5 Când a văzut Aaron lucrul acesta, a zidit un altar înaintea lui și a strigat: „Mâine va fi o sărbătoare în cinstea Domnului!”
6 A doua zi, s-au sculat dis-de-dimineață și au adus arderi-de-tot și jertfe de mulțumire. Poporul a șezut de a mâncat și a băut; apoi s-au sculat să joace.
...

miercuri, 15 martie 2017

15 mar. 2017, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Marcu 5:21-43, Nu trebuie să ne temem că suntem singuri pe drumul acesta!, mesaj transmis prin Lucian Adam Descarcă fișierul audio MP3
...

15 mar. 2017, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Marcu 5:21-43, mesaj transmis prin Andrei Banu Descarcă fișierul audio MP3
...
Marcu 5:21 După ce a trecut Isus iarăși de cealaltă parte cu corabia, s-a adunat mult norod în jurul Lui. El stătea lângă mare.
22 Atunci a venit unul din fruntașii sinagogii, numit Iair. Cum L-a văzut, fruntașul s-a aruncat la picioarele Lui
23 și I-a făcut următoarea rugăminte stăruitoare: „Fetița mea trage să moară; rogu-Te, vino de-Ți pune mâinile peste ea, ca să se facă sănătoasă și să trăiască.”
24 Isus a plecat împreună cu el. Și după El mergea mult norod și-L îmbulzea.
25 Și era o femeie care de doisprezece ani avea o scurgere de sânge.
26 Ea suferise mult de la mulți doctori, cheltuise tot ce avea și nu simțise nicio ușurare, ba încă îi era mai rău.
27 A auzit vorbindu-se despre Isus, a venit pe dinapoi prin mulțime și s-a atins de haina Lui.
28 Căci își zicea ea: „Dacă aș putea doar să mă ating de haina Lui, mă voi tămădui.”
29 Și îndată, a secat izvorul sângelui ei. Și a simțit în tot trupul ei că s-a tămăduit de boală.
30 Isus a cunoscut îndată că o putere ieșise din El și, întorcându-Se spre mulțime, a zis: „Cine s-a atins de hainele Mele?”
31 Ucenicii I-au zis: „Vezi că mulțimea Te îmbulzește și mai zici: ‘Cine s-a atins de Mine?’”
32 El se uita de jur împrejur să vadă pe cea care făcuse lucrul acesta.
33 Femeia, înfricoșată și tremurând, căci știa ce se petrecuse în ea, a venit de s-a aruncat la picioarele Lui și I-a spus tot adevărul.
34 Dar Isus i-a zis: „Fiică, credința ta te-a mântuit; du-te în pace și fii tămăduită de boala ta.”
35 Pe când vorbea El încă, iată că vin niște oameni de la fruntașul sinagogii, care-i spun: „Fiica ta a murit; pentru ce mai superi pe Învățătorul?”
36 Dar Isus, fără să țină seamă de cuvintele acestea, a zis fruntașului sinagogii: „Nu te teme, crede numai!”
37 Și n-a îngăduit nimănui să-L însoțească, afară de Petru, Iacov și Ioan, fratele lui Iacov.
38 Au ajuns la casa fruntașului sinagogii. Acolo, Isus a văzut o zarvă și pe unii care plângeau și se tânguiau mult.
39 A intrat înăuntru și le-a zis: „Pentru ce faceți atâta zarvă și pentru ce plângeți? Copila n-a murit, ci doarme.”
40 Ei își băteau joc de El. Atunci, după ce i-a scos afară pe toți, a luat cu El pe tatăl copilei, pe mama ei și pe cei ce-L însoțiseră și a intrat acolo unde zăcea copila.
41 A apucat-o de mână și i-a zis: „Talita cumi”, care, tălmăcit, înseamnă: „Fetițo, scoală-te, îți zic!”
42 Îndată, fetița s-a sculat și a început să umble, căci era de doisprezece ani. Ei au rămas încremeniți.
43 Isus le-a poruncit cu tărie să nu știe nimeni lucrul acesta și a zis să dea de mâncare fetiței.
...

duminică, 12 martie 2017

12 mar. 2017, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 19:21-41, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă fișierul audio MP3
...

12 mar. 2017, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 19:21-41, mesaj transmis prin Andrei Mîrza Descarcă fișierul audio MP3
...
Faptele apostolilor 19:21 După ce s-au petrecut aceste lucruri, Pavel și-a pus de gând să se ducă la Ierusalim, trecând prin Macedonia și Ahaia. „După ce voi merge acolo”, își zicea el, „trebuie să văd și Roma.” 19:22 A trimis în Macedonia pe doi din ajutoarele lui, pe Timotei și Erast, iar el a mai rămas câtăva vreme în Asia. 19:23 Pe vremea aceea, s-a făcut o mare tulburare cu privire la Calea Domnului. 19:24 Un argintar, numit Dimitrie, făcea temple de argint de ale Dianei și aducea lucrătorilor săi nu puțin câștig cu ele. 19:25 I-a adunat la un loc, împreună cu cei de aceeași meserie, și le-a zis: „Oamenilor, știți că bogăția noastră atârnă de meseria aceasta; 19:26 și vedeți și auziți că Pavel acesta, nu numai în Efes, dar aproape în toată Asia, a înduplecat și a abătut mult norod și zice că zeii făcuți de mâini nu sunt dumnezei. 19:27 Primejdia care vine din acest fapt nu este numai că meseria noastră cade în dispreț; dar și că templul marii zeițe Diana este socotit ca o nimica și chiar măreția aceleia care este cinstită în toată Asia și în toată lumea este nimicită.” 19:28 Cuvintele acestea i-au umplut de mânie și au început să strige: „Mare este Diana efesenilor!” 19:29 Toată cetatea s-a tulburat. Au năvălit cu toții într-un gând în teatru și au luat cu ei pe macedonenii Gaiu și Aristarh, tovarășii de călătorie ai lui Pavel. 19:30 Pavel voia să vină înaintea norodului, dar nu l-au lăsat ucenicii. 19:31 Chiar și unii din mai marii Asiei care-i erau prieteni au trimis la el să-l roage să nu se ducă la teatru. 19:32 Unii strigau una, alții alta, căci adunarea era în învălmășeală, și cei mai mulți nici nu știau pentru ce se adunaseră. 19:33 Atunci au scos din norod pe Alexandru, pe care iudeii îl împingeau înainte. Alexandru a făcut semn cu mâna și voia să se apere înaintea norodului. 19:34 Dar când l-au cunoscut că este iudeu, au strigat toți într-un glas, timp de aproape două ceasuri: „Mare este Diana efesenilor!” 19:35 Totuși logofătul a potolit norodul și a zis: „Bărbați efeseni, cine este acela care nu știe că cetatea efesenilor este păzitoarea templului marii Diane și a chipului ei căzut din cer? 19:36 Fiindcă nimeni nu poate să tăgăduiască lucrul acesta, trebuie să vă potoliți și să nu faceți nimic cu pornire nechibzuită. 19:37 Căci ați adus aici pe oamenii aceștia care nu sunt vinovați nici de jefuirea templului, nici de hulă împotriva zeiței noastre. 19:38 Deci dacă, în adevăr, Dimitrie și meșterii lui au să se plângă împotriva cuiva, sunt zile de judecată și sunt dregători; să se pârască unii pe alții. 19:39 Dar dacă umblați după altceva, se va hotărî într-o adunare legiuită. 19:40 Noi, de fapt, suntem în primejdie să fim învinuiți de răscoală pentru cele întâmplate astăzi, căci n-avem niciun temei ca să putem îndreptăți zarva aceasta.” 19:41 După aceste cuvinte, a dat drumul adunării.
...

12 mar. 2017, Duminică - ev, 2

Evanghelizare, dimineața
Predică, 1 Petru 2:6-10, Efeseni 2:11-13, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă fișierul audio MP3
...
1 Petru 2:6 Căci este scris în Scriptură: „Iată că pun în Sion o piatră din capul unghiului, aleasă, scumpă; și cine se încrede în El nu va fi dat de rușine.”
7 Cinstea aceasta este dar pentru voi care ați crezut! Dar pentru cei necredincioși, „Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului”
8 și „o piatră de poticnire și o stâncă de cădere”. Ei se lovesc de ea, pentru că n-au crezut Cuvântul, și la aceasta sunt rânduiți.
9 Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu Și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată;
10 pe voi, care odinioară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu; pe voi, care nu căpătaserăți îndurare, dar acum ați căpătat îndurare.
Efeseni 2:11 De aceea, voi, care altădată erați neamuri din naștere, numiți netăiați împrejur de către aceia care se cheamă tăiați împrejur și care sunt tăiați împrejur în trup de mâna omului,
12 aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străini de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume.
13 Dar acum, în Hristos Isus, voi, care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos.
...

12 mar. 2017, Duminică - ev, 1

Evanghelizare, dimineața
Predică, Levitic 19:16, mesaj transmis prin Daniel Dumitrescu Descarcă fișierul audio MP3
...
Levitic 19:16 Să nu umbli cu bârfeli în poporul tău. Să nu te ridici împotriva vieții aproapelui tău. Eu sunt Domnul.
...

12 mar. 2017, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, 1 Timotei 2:5-10, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă fișierul audio MP3
...
1 Timotei 2:5 Căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni: Omul Isus Hristos,
6 care S-a dat pe Sine Însuși ca preț de răscumpărare pentru toți: faptul acesta trebuia adeverit la vremea cuvenită,
7 și propovăduitorul și apostolul Lui am fost pus eu – spun adevărul în Hristos, nu mint – ca să învăț pe neamuri credința și adevărul.
8 Vreau dar ca bărbații să se roage în orice loc și să ridice spre cer mâini curate, fără mânie și fără îndoieli.
9 Vreau, de asemenea, ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuviincios, cu rușine și sfială; nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe,
10 ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase.
...

miercuri, 8 martie 2017

8 mar. 2017, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Marcu 5:1-20, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă fișierul audio MP3
...

8 mar. 2017, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Marcu 5:1-20, mesaj transmis prin Victoraș Toculeț Descarcă fișierul audio MP3
...

8 mar. 2017, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Marcu 5:1-20, mesaj transmis prin Florin Ghiță Descarcă fișierul audio MP3
...
Marcu 5:1 Au ajuns pe celălalt țărm al mării, în ținutul gadarenilor.
2 Când a ieșit Isus din corabie, L-a întâmpinat îndată un om care ieșea din morminte, stăpânit de un duh necurat.
3 Omul acesta își avea locuința în morminte și nimeni nu mai putea să-l țină legat, nici chiar cu un lanț.
4 Căci de multe ori fusese legat cu picioarele în obezi și cu cătușe la mâini, dar rupsese cătușele și sfărâmase obezile, și nimeni nu-l putea domoli.
5 Totdeauna, zi și noapte, stătea în morminte și pe munți, țipând și tăindu-se cu pietre.
6 Când a văzut pe Isus de departe, a alergat, I s-a închinat
7 și a strigat cu glas tare: „Ce am eu a face cu Tine, Isuse, Fiul Dumnezeului Celui Preaînalt? Te jur în Numele lui Dumnezeu să nu mă chinuiești!”
8 Căci Isus îi zicea: „Duh necurat, ieși din omul acesta!”
9 „Care-ți este numele?” l-a întrebat Isus. „Numele meu este Legiune, a răspuns el, pentru că suntem mulți.”
10 Și Îl ruga stăruitor să nu-i trimită afară din ținutul acela.
11 Acolo, lângă munte, era o turmă mare de porci care pășteau.
12 Și dracii L-au rugat și au zis: „Trimite-ne în porcii aceia, ca să intrăm în ei.”
13 Isus le-a dat voie. Și duhurile necurate au ieșit și au intrat în porci; și turma s-a repezit de pe râpă în mare. Erau aproape două mii și s-au înecat în mare.
14 Porcarii au fugit și au dat de știre în cetate și prin satele vecine. Oamenii au ieșit să vadă ce s-a întâmplat.
15 Au venit la Isus, și iată pe cel ce fusese îndrăcit și avusese legiunea de draci șezând jos îmbrăcat și întreg la minte; și s-au înspăimântat.
16 Cei ce văzuseră cele întâmplate, le-au povestit tot ce se petrecuse cu cel îndrăcit și cu porcii.
17 Atunci au început să roage pe Isus să plece din ținutul lor.
18 Pe când Se suia El în corabie, omul care fusese îndrăcit Îl ruga să-l lase să rămână cu El.
19 Isus nu i-a dat voie, ci i-a zis: „Du-te acasă la ai tăi și povestește-le tot ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine.”
20 El a plecat și a început să vestească prin Decapole tot ce-i făcuse Isus. Și toți se minunau.
...

duminică, 5 martie 2017

5 mar. 2017, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 19:8-20, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă fișierul audio MP3
...

5 mar. 2017, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 19:8-20, mesaj transmis prin Daniel Dumitrescu Descarcă fișierul audio MP3
...

5 mar. 2017, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 19:8-20, mesaj transmis prin Florin Ghiță Descarcă fișierul audio MP3
...

Faptele apostolilor 19:8. În urmă, Pavel a intrat în sinagogă, unde vorbea cu îndrăzneală. Timp de trei luni a vorbit cu ei despre lucrurile privitoare la Împărăția lui Dumnezeu și căuta să înduplece pe cei ce-l ascultau.
9. Dar, fiindcă unii rămâneau împietriți și necredincioși și vorbeau de rău Calea Domnului înaintea norodului, Pavel a plecat de la ei, a despărțit pe ucenici de ei și a învățat în fiecare zi pe norod în școala unuia numit Tiran.
10. Lucrul acesta a ținut doi ani, așa că toți cei ce locuiau în Asia, iudei și greci, au auzit Cuvântul Domnului.
11. Și Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel;
12. până acolo că peste cei bolnavi se puneau basmale sau șorțuri care fuseseră atinse de trupul lui, și-i lăsau bolile și ieșeau afară din ei duhurile rele.
Exorciștii Iudei.
13. Niște exorciști iudei care umblau din loc în loc au încercat să cheme Numele Domnului Isus peste cei ce aveau duhuri rele, zicând: „Vă jur pe Isus, pe care-L propovăduiește Pavel, să ieșiți afară!”
14. Cei ce făceau lucrul acesta erau șapte feciori ai lui Sceva, un preot iudeu din cei mai de seamă.
15. Duhul cel rău le-a răspuns: „Pe Isus Îl cunosc, și pe Pavel îl știu; dar voi cine sunteți?”
16. Și omul în care era duhul cel rău a sărit asupra lor, i-a biruit pe amândoi și i-a schingiuit în așa fel, că au fugit goi și răniți din casa aceea.
17. Lucrul acesta a fost cunoscut de toți iudeii, de toți grecii care locuiau în Efes, și i-a apucat frica pe toți: și Numele Domnului Isus era proslăvit.
18. Mulți din cei ce crezuseră, veneau să mărturisească și să spună ce făcuseră.
19. Și unii din cei ce făcuseră vrăjitorii și-au adus cărțile și le-au ars înaintea tuturor: prețul lor s-a socotit la cincizeci de mii de arginți.
20. Cu atâta putere se răspândea și se întărea Cuvântul Domnului.
...

5 mar. 2017, Duminică - ev, 2

Evanghelizare, dimineața
Predică, Luca 7:1-10; Faptele apostolilor 10:1-2, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă fișierul audio MP3
...
Faptele apostolilor 10:1 În Cezareea era un om cu numele Corneliu, sutaș din ceata de ostași numită „Italiana”.
2 Omul acesta era cucernic și temător de Dumnezeu, împreună cu toată casa lui. El făcea multe milostenii norodului și se ruga totdeauna lui Dumnezeu.
...

5 mar. 2017, Duminică - ev, 1

Evanghelizare, dimineața
Predică, Luca 7:1-10, mesaj transmis prin Traian Coteanu Descarcă fișierul audio MP3
...
Luca 7:1 După ce a sfârșit de rostit toate aceste cuvântări înaintea norodului care-L asculta, Isus a intrat în Capernaum.
2 Un sutaș avea un rob la care ținea foarte mult și care era bolnav pe moarte.
3 Fiindcă auzise vorbindu-se despre Isus, sutașul a trimis la El pe niște bătrâni ai iudeilor, ca să-L roage să vină să vindece pe robul lui.
4 Aceștia au venit la Isus, L-au rugat cu tot dinadinsul și au zis: „Face să-i faci acest bine,
5 căci iubește neamul nostru și el ne-a zidit sinagoga.”
6 Isus a plecat cu ei, dar nu era departe de casă când sutașul a trimis la El pe niște prieteni să-I spună: „Doamne, nu Te mai osteni atâta, pentru că nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu.
7 De aceea nici nu m-am socotit vrednic să vin eu însumi la Tine. Ci zi o vorbă, și robul meu va fi tămăduit.
8 Căci și eu, care sunt sub stăpânirea altuia, am sub mine ostași. Și zic unuia: ‘Du-te!’ și se duce; altuia: ‘Vino!’ și vine; și robului meu: ‘Fă cutare lucru!’ și-l face.”
9 Când a auzit Isus aceste vorbe, S-a minunat de sutaș, S-a întors spre norodul care mergea după El și a zis: „Vă spun că nici chiar în Israel n-am găsit o credință atât de mare.”
10 Când s-au întors acasă, trimișii au găsit sănătos pe robul care fusese bolnav.
...

5 mar. 2017, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Matei 7:21-29; Luca 6:47-48, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă fișierul audio MP3
...
Matei 7:21 Nu oricine-Mi zice: ‘Doamne, Doamne!’ va intra în Împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu, care este în ceruri.
22 Mulți Îmi vor zice în ziua aceea: ‘Doamne, Doamne! N-am prorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Și n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?’
23 Atunci, le voi spune curat: ‘Niciodată nu v-am cunoscut; depărtați-vă de la Mine, voi toți care lucrați fărădelege.’
24 De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale Mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stâncă.
25 A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă.
26 Însă oricine aude aceste cuvinte ale Mele și nu le face va fi asemănat cu un om nechibzuit, care și-a zidit casa pe nisip.
27 A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea: ea s-a prăbușit, și prăbușirea i-a fost mare.”
28 După ce a sfârșit Isus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de învățătura Lui;
29 căci El îi învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarii lor.
Luca 6:47 Vă voi arăta cu cine se aseamănă orice om care vine la Mine, aude cuvintele Mele și le face.
48 Se aseamănă cu un om care, când a zidit o casă, a săpat adânc înainte și a așezat temelia pe stâncă. A venit o vărsare de ape și s-a năpustit șuvoiul peste casa aceea, dar n-a putut s-o clatine, pentru că era zidită pe stâncă.
...

miercuri, 1 martie 2017

1 mar. 2017, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Marcu 4:35-41, mesaj transmis prin Cornel Manole Descarcă fișierul audio MP3
...

1 mar. 2017, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Marcu 4:35-41, mesaj transmis prin Traian Coteanu Descarcă fișierul audio MP3
...
Marcu 4:35 În aceeași zi, seara, Isus le-a zis: „Să trecem în partea cealaltă.”
36 După ce au dat drumul norodului, ucenicii L-au luat în corabia în care se afla și așa cum era. Împreună cu El mai erau și alte corăbii.
37 S-a stârnit o mare furtună de vânt, care arunca valurile în corabie, așa că mai că se umplea corabia.
38 Și El dormea la cârmă, pe căpătâi. Ucenicii L-au deșteptat și I-au zis: „Învățătorule, nu-Ți pasă că pierim?”
39 El S-a sculat, a certat vântul și a zis mării: „Taci! Fără gură!” Vântul a stat și s-a făcut o liniște mare.
40 Apoi le-a zis: „Pentru ce sunteți așa de fricoși? Tot n-aveți credință?”
41 I-a apucat o mare frică și ziceau unii către alții: „Cine este acesta de Îl ascultă chiar și vântul, și marea?”
...

1 mar. 2017, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Marcu 4:30-34, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă fișierul audio MP3
...
Marcu 4:30 El a mai zis: „Cu ce vom asemăna Împărăția lui Dumnezeu, sau prin ce pildă o vom înfățișa?
31 Se aseamănă cu un grăunte de muștar, care, când este semănat în pământ, este cea mai mică dintre toate semințele de pe pământ,
32 dar, după ce a fost semănat, crește și se face mai mare decât toate zarzavaturile și face ramuri mari, așa că păsările cerului își pot face cuiburi la umbra lui.”
33 Isus le vestea Cuvântul prin multe pilde de felul acesta, după cum erau ei în stare să-L priceapă.
34 Nu le vorbea deloc fără pildă, dar, când era singur la o parte, lămurea ucenicilor Săi toate lucrurile.
...