duminică, 11 iunie 2017

11 iun. 2017, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, 1 Timotei 3:1-7, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă fișierul audio MP3
...
1 Timotei 3:1 Adevărat este cuvântul acesta: „Dacă râvnește cineva să fie episcop1, dorește un lucru bun.”
2 Dar trebuie ca episcopul2 să fie fără prihană, bărbatul unei singure neveste, cumpătat, înțelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeți, în stare să învețe pe alții.
3 Să nu fie nici bețiv, nici bătăuș, nici doritor de câștig mârșav, ci să fie blând, nu gâlcevitor, nu iubitor de bani;
4 să-și chivernisească bine casa și să-și țină copiii în supunere cu toată cuviința.
5 Căci dacă cineva nu știe să-și cârmuiască bine casa lui, cum va îngriji de Biserica lui Dumnezeu?
6 Să nu fie întors la Dumnezeu de curând, ca nu cumva să se îngâmfe și să cadă în osânda diavolului.
7 Trebuie să aibă și o bună mărturie din partea celor de afară, pentru ca să nu ajungă de ocară și să cadă în cursa diavolului.
...

miercuri, 7 iunie 2017

7 iun. 2017, Miercuri - 4

Zidire, seara
Predică, Marcu 8:30; Evrei 5:7-9, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă fișierul audio MP3
...
Marcu 8:30 Isus le-a poruncit cu tărie să nu spună nimănui lucrul acesta despre El.
Evrei 5:7 El este Acela care, în zilele vieții Sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către Cel ce putea să-L izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei Lui,
8 măcar că era Fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit.
9 Și, după ce a fost făcut desăvârșit, S-a făcut pentru toți cei ce-L ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice
...

7 iun. 2017, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Marcu 8:27-38; 9:1, mesaj transmis prin Victoraș Toculeț Descarcă fișierul audio MP3
...

7 iun. 2017, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Romani 16:17-18, mesaj transmis prin Adrian (Bebe) Oatu Descarcă fișierul audio MP3
...
Romani 16:17 Vă îndemn, fraților, să vă feriți de cei ce fac dezbinări și tulburare împotriva învățăturii pe care ați primit-o. Depărtați-vă de ei.
18 Căci astfel de oameni nu slujesc lui Hristos, Domnul nostru, ci pântecelui lor și, prin vorbiri dulci și amăgitoare, ei înșală inimile celor lesne crezători.
...

7 iun. 2017, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Marcu 8:27-38; 9:1, mesaj transmis prin Florin Ghiță Descarcă fișierul audio MP3
...
Marcu 8:27 Isus a plecat cu ucenicii Săi în satele Cezareii lui Filip. Pe drum le-a pus următoarea întrebare: „Cine zic oamenii că sunt Eu?”
28 Ei I-au răspuns: „Ioan Botezătorul; alții: Ilie; alții: Unul din proroci.”
29 „Dar voi”, i-a întrebat El, „cine ziceți că sunt Eu?” „Tu ești Hristosul!” I-a răspuns Petru.
30 Isus le-a poruncit cu tărie să nu spună nimănui lucrul acesta despre El.
31 Atunci a început să-i învețe că Fiul omului trebuie să pătimească mult, să fie tăgăduit de bătrâni, de preoții cei mai de seamă și de cărturari, să fie omorât și după trei zile să învieze.
32 Le spunea lucrurile acestea pe față. Petru însă L-a luat deoparte și a început să-L mustre.
33 Dar Isus S-a întors și S-a uitat la ucenicii Săi, a mustrat pe Petru și i-a zis: „Înapoia Mea, Satano! Fiindcă tu nu te gândești la lucrurile lui Dumnezeu, ci la lucrurile oamenilor.”
34 Apoi a chemat la El norodul împreună cu ucenicii Săi și le-a zis: „Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să Mă urmeze.
35 Căci oricine va vrea să-și scape viața o va pierde, dar oricine își va pierde viața din pricina Mea și din pricina Evangheliei o va mântui.
36 Și ce folosește unui om să câștige toată lumea, dacă își pierde sufletul?
37 Sau ce va da un om în schimb pentru sufletul său?
38 Pentru că de oricine se va rușina de Mine și de cuvintele Mele, în acest neam preacurvar și păcătos, Se va rușina și Fiul omului când va veni în slava Tatălui Său împreună cu sfinții îngeri.”
Marcu 9:1 El le-a mai zis: „Adevărat vă spun că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor muri până nu vor vedea Împărăția lui Dumnezeu venind cu putere.”
...

duminică, 4 iunie 2017

4 iun. 2017, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 22:1-23:11, Ce s-ar fi întâmplat dacă apostolul Pavel nu ar fi făcut apel la cetățenia lui romană?, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă fișierul audio MP3
...
Omul credincios este un luptător până își epuizează toate săgețile din tolbă. Să nu fi un om resemnat! Atitudinea noastră de credință schimbă circumstanțele.
Apostolul Pavel vede oportunități.
Când ai o pagubă poți zice că ai plătit o taxă de școlarizare despre ce să te ferești pe viitor.
În toate situațiile se împletește responsabilitatea omului cu providența lui Dumnezeu.
Dumnezeu ne-a chemat la o atitudine activă pentru Numele Său.
Să putem spune când ne-am întors noi la Dumnezeu.
Atitudinea noastră face diferența între voia lui Dumnezeu și îngăduința lui Dumnezeu.
...

4 iun. 2017, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 22:1-23:11, Cum își apără Pavel credința, mesaj transmis prin Filip Iorgulescu Descarcă fișierul audio MP3
...
Faptele apostolilor 22:1 „Fraților și părinților, ascultați acum cuvântul meu de apărare față de voi!” 22:2 Când au auzit ei că le vorbește în limba evreiască, au ținut și mai multă liniște. Și Pavel a zis: 22:3 „Eu sunt iudeu, născut în Tarsul Ciliciei; dar am fost crescut în cetatea aceasta, am învățat la picioarele lui Gamaliel să cunosc cu de-amănuntul Legea părinților noștri și am fost tot atât de plin de râvnă pentru Dumnezeu, cum sunteți și voi toți azi. 22:4 Am prigonit până la moarte această Cale, am legat și am pus în temniță bărbați și femei; 22:5 marele preot și tot soborul bătrânilor îmi sunt martori. Am luat chiar și scrisori de la ei către frații din Damasc, unde m-am dus să aduc legați la Ierusalim pe cei ce se aflau acolo, ca să fie pedepsiți. 22:6 Când eram pe drum și mă apropiam de Damasc, deodată, pe la amiază, a strălucit împrejurul meu o mare lumină din cer. 22:7 Am căzut la pământ și am auzit un glas care-mi zicea: „Saule, Saule, pentru ce Mă prigonești?” 22:8 „Cine ești, Doamne?”, am răspuns eu. Și El mi-a zis: „Eu sunt Isus din Nazaret pe care-L prigonești.” 22:9 Cei ce erau cu mine au văzut bine lumina și s-au înfricoșat; dar n-au auzit glasul Celui ce vorbea. 22:10 Atunci am zis: „Ce să fac, Doamne?” „Scoală-te”, mi-a răspuns Domnul, „du-te în Damasc și acolo ți se va spune ce trebuie să faci.” 22:11 „Fiindcă nu puteam să văd nimic, din pricina strălucirii luminii aceleia, cei ce erau cu mine m-au luat de mână și așa am ajuns în Damasc. 22:12 Și a venit la mine un om, numit Anania, bărbat temător de Dumnezeu după Lege, și pe care toți iudeii care locuiesc în Damasc îl vorbeau de bine. 22:13 El mi-a zis: „Frate Saule, capătă-ți din nou vederea!” Chiar în clipa aceea, mi-am căpătat vederea și m-am uitat la el. 22:14 El mi-a zis: „Dumnezeul părinților noștri te-a ales să cunoști voia Lui, să vezi pe Cel Neprihănit și să auzi cuvinte din gura Lui; 22:15 căci Îi vei fi martor, față de toți oamenii, pentru lucrurile pe care le-ai văzut și auzit. 22:16 Și acum, ce zăbovești? Scoală-te, primește botezul și fii spălat de păcatele tale, chemând Numele Domnului.” 22:17 Și mi s-a întâmplat că, după ce m-am întors la Ierusalim, pe când mă rugam în Templu, am căzut într-o răpire sufletească; 22:18 și am văzut pe Domnul care-mi zicea: „Grăbește-te, ieși iute din Ierusalim, căci nu vor primi mărturisirea ta despre Mine.” 22:19 Și am zis: „Doamne, ei știu că eu băgam în temniță și băteam prin sinagogi pe cei ce cred în Tine 22:20 și că, atunci când se vărsa sângele lui Ștefan, martorul Tău, eram și eu de față, îmi uneam încuviințarea mea cu a celorlalți și păzeam hainele celor ce-l omorau.” 22:21 Atunci El mi-a zis: „Du-te, căci te voi trimite departe la Neamuri…” 22:22 Ei l-au ascultat până la cuvântul acesta. Dar atunci și-au ridicat glasul și au zis: „Ia de pe pământ pe un astfel de om! Nu este vrednic să trăiască!” 22:23 Și scoteau strigăte, își aruncau hainele și azvârleau cu țărână în văzduh. 22:24 Căpitanul a poruncit să ducă pe Pavel în cetățuie și să-l cerceteze, bătându-l cu biciul, ca să afle din ce pricină strigau așa împotriva lui. 22:25 Pe când îl legau cu curele, Pavel a zis sutașului care era de față: „Vă este îngăduit să bateți pe un roman care nu este osândit?” 22:26 La auzul acestor cuvinte, sutașul s-a dus să dea de știre căpitanului și a zis: „Ce ai de gând să faci? Omul acesta este cetățean roman.” 22:27 Și, când a venit căpitanul, a zis lui Pavel: „Spune-mi, ești roman?” „Da”, i-a răspuns el. 22:28 Căpitanul a zis: „Eu cu o mare sumă de bani am dobândit cetățenia aceasta.” „Și eu”, a zis Pavel, „sunt chiar născut roman.” 22:29 Numaidecât, cei ce aveau să-l cerceteze prin bătaie au încetat să-l mai necăjească; ba căpitanul, când a aflat că Pavel este roman, s-a temut, pentru că-l legase. 22:30 A doua zi, fiindcă voia să știe bine pentru ce este pârât de iudei, l-a dezlegat și a poruncit să se adune laolaltă preoții cei mai de seamă și tot soborul; apoi, a adus pe Pavel jos și l-a pus înaintea lor. 23:1 Pavel s-a uitat țintă la sobor și a zis: „Fraților, eu am viețuit cu toată curăția cugetului meu înaintea lui Dumnezeu, până în ziua aceasta…” 23:2 Marele preot Anania a poruncit celor ce stăteau lângă el să-l lovească peste gură. 23:3 Atunci Pavel i-a zis: „Te va bate Dumnezeu, perete văruit! Tu șezi să mă judeci după Lege, și poruncești să mă lovească, împotriva Legii!” 23:4 Cei ce stăteau lângă el, i-au zis: „Îți bați joc de marele preot al lui Dumnezeu?” 23:5 Și Pavel a zis: „N-am știut, fraților, că este marele preot; căci este scris: „Pe mai marele norodului tău să nu-l grăiești de rău.” 23:6 Pavel, ca unul care știa că o parte din adunare erau saduchei, iar alta farisei, a strigat în plin sobor: „Fraților, eu sunt fariseu, fiu de fariseu; din pricina nădejdii în învierea morților sunt dat în judecată.” 23:7 Când a zis vorbele acestea, s-a stârnit o neînțelegere între farisei și saduchei, și adunarea s-a dezbinat. 23:8 Căci saducheii zic că nu este înviere, nici înger, nici duh, pe când fariseii le mărturisesc pe amândouă. 23:9 S-a făcut o mare zarvă; și câțiva cărturari din partida fariseilor, s-au sculat în picioare, au început o ceartă aprinsă și au zis: „Noi nu găsim nicio vină în omul acesta; dar dacă i-a vorbit un duh sau un înger…?” 23:10 Fiindcă gâlceava creștea, căpitanul se temea ca Pavel să nu fie rupt în bucăți de ei. De aceea a poruncit ostașilor să se coboare să-l smulgă din mijlocul lor și să-l ducă în cetățuie. 23:11 În noaptea următoare, Domnul S-a arătat lui Pavel și i-a zis: „Îndrăznește, Pavele; căci, după cum ai mărturisit despre Mine în Ierusalim, tot așa trebuie să mărturisești și în Roma.”
Energia de a ne apăra credința. Energia de a putea lua apărarea adevărului.
Faptele apostolilor 23:11 În noaptea următoare, Domnul S-a arătat lui Pavel și i-a zis: „Îndrăznește, Pavele; căci, după cum ai mărturisit despre Mine în Ierusalim, tot așa trebuie să mărturisești și în Roma.”
Iuda 1:9 Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului și se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis: „Domnul să te mustre!”
Nu avem responsabilitatea să înjosim pe interlocutorul cu care vorbim.
Faptele apostolilor 23:3 Atunci Pavel i-a zis: „Te va bate Dumnezeu, perete văruit! Tu șezi să mă judeci după Lege, și poruncești să mă lovească, împotriva Legii!”
Faptele apostolilor 23:5 Și Pavel a zis: „N-am știut, fraților, că este marele preot; căci este scris: „Pe mai marele norodului tău să nu-l grăiești de rău.”
Faptele apostolilor 23:6 Pavel, ca unul care știa că o parte din adunare erau saduchei, iar alta farisei, a strigat în plin sobor: „Fraților, eu sunt fariseu, fiu de fariseu; din pricina nădejdii în învierea morților sunt dat în judecată.”
Matei 10:16 Iată, Eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Fiți, dar, înțelepți ca șerpii și fără răutate ca porumbeii. 10:17 Păziți-vă de oameni; căci vă vor da în judecata soboarelor și vă vor bate în sinagogile lor. 10:18 Din pricina Mea, veți fi duși înaintea dregătorilor și înaintea împăraților, ca să slujiți ca mărturie înaintea lor și înaintea Neamurilor. 10:19 Dar, când vă vor da în mâna lor, să nu vă îngrijorați, gândindu-vă cum sau ce veți spune; căci ce veți avea de spus vă va fi dat chiar în ceasul acela; 10:20 fiindcă nu voi veți vorbi, ci Duhul Tatălui vostru va vorbi în voi. 10:21 Fratele va da la moarte pe fratele său, și tatăl pe copilul lui; copiii se vor scula împotriva părinților lor și-i vor omorî. 10:22 Veți fi urâți de toți, din pricina Numelui Meu; dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit.
Înțelepți ca șerpii, adică prudenți și foarte atenți la ce se întâmplă. Slujitorul lui Dumnezeu dă mărturie cu înțelepciune.
Pavel era echilibrat, în dorința lui de mărturisire. Dar n-a căutat cu tot dinadinsul martirajul.
Romani 9:1 Spun adevărul în Hristos, nu mint; cugetul meu, luminat de Duhul Sfânt, îmi este martor, 9:2 că simt o mare întristare și am o durere necurmată în inimă. 9:3 Căci aproape să doresc să fiu eu însumi anatema, despărțit de Hristos, pentru frații mei, rudele mele trupești. 9:4 Ei sunt israeliți ...
Motivația din spatele mărturiei lui Pavel este dragostea.
Dragostea este motorul care ne poate face să fim deschiși față de cel căruia îi mărturisim.
Să învățăm de la Pavel să rămânem relevanți.
O listă de eșecuri în încercarea lui Pavel de a se apăra.
Pavel ar fi putut să se descurajeze.
Pavel nici macat cu evreii din Roma nu are succes. N-a fost treaba lui Pavel să-i întoarcă la Dumnezeu.
Pavel a perseverat. Avem de dat o mărturie oamenilor din jurul nostru.
...

4 iun. 2017, Duminică - ev, 2

Evanghelizare, dimineața
Predică, Luca 10:25-37, Pilda samariteanului, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă fișierul audio MP3
...
Luca 10:25 Un învățător al Legii s-a sculat să ispitească pe Isus și I-a zis: „Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică?”
26 Isus i-a zis: „Ce este scris în Lege? Cum citești în ea?”
27 El a răspuns: „Să iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți.”
28 „Bine ai răspuns”, i-a zis Isus; „fă așa și vei avea viața veșnică.”
29 Dar el, care voia să se îndreptățească, a zis lui Isus: „Și cine este aproapele meu?”
30 Isus a luat din nou cuvântul și a zis: „Un om se cobora din Ierusalim la Ierihon. A căzut între niște tâlhari, care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravăn, au plecat și l-au lăsat aproape mort.
31 Din întâmplare, se cobora pe același drum un preot și, când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături.
32 Un levit trecea și el prin locul acela și, când l-a văzut, a trecut înainte pe alături.
33 Dar un samaritean, care era în călătorie, a venit în locul unde era el și, când l-a văzut, i s-a făcut milă de el.
34 S-a apropiat de i-a legat rănile și a turnat peste ele untdelemn și vin, apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el.
35 A doua zi, când a pornit la drum, a scos doi lei, i-a dat hangiului și i-a zis: ‘Ai grijă de el, și orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere.’
36 Care dintre aceștia trei ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari?”
37 „Cel ce și-a făcut milă cu el”, a răspuns învățătorul Legii. „Du-te de fă și tu la fel”, i-a zis Isus.
...

4 iun. 2017, Duminică - ev, 1

Evanghelizare, dimineața
Predică, Marcu 12:28-34, Cea mai mare poruncă, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă fișierul audio MP3
...
Marcu 12:28 Unul din cărturari, care-i auzise vorbind, fiindcă știa că Isus răspunsese bine saducheilor, a venit la El și L-a întrebat: „Care este cea dintâi dintre toate poruncile?”
29 Isus i-a răspuns: „Cea dintâi este aceasta: ‘Ascultă, Israele! Domnul, Dumnezeul nostru, este un singur Domn’
30 și ‘Să iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta’. Iată porunca dintâi.
31 Iar a doua este următoarea: ‘Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți.’ Nu este altă poruncă mai mare decât acestea.”
32 Cărturarul I-a zis: „Bine, Învățătorule. Adevărat ai zis că Dumnezeu este unul singur, că nu este altul afară de El
33 și că a-L iubi cu toată inima, cu tot cugetul, cu tot sufletul și cu toată puterea și a iubi pe aproapele ca pe sine este mai mult decât toate arderile-de-tot și decât toate jertfele.”
34 Isus a văzut că a răspuns cu pricepere și i-a zis: „Tu nu ești departe de Împărăția lui Dumnezeu.” Și nimeni nu îndrăznea să-I mai pună întrebări.
...

4 iun. 2017, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Efeseni 4:16, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă fișierul audio MP3
...
Efeseni 4:16 Din El, tot trupul, bine închegat și strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei și se zidește în dragoste.
...