duminică, 30 iulie 2017

30 iul. 2017, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Matei 8:14-17, Domnul Isus este refugiul nostru în suferință sau în slăbiciune; la El putem alerga!, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă fișierul audio MP3
...
Matei 8:14 Isus S-a dus apoi în casa lui Petru și a văzut pe soacra acestuia zăcând în pat, prinsă de friguri.
15 S-a atins de mâna ei și au lăsat-o frigurile; apoi ea s-a sculat și a început să-I slujească.
16 Seara, au adus la Isus pe mulți îndrăciți. El, prin cuvântul Lui, a scos din ei duhurile necurate și a tămăduit pe toți bolnavii,
17 ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice: „El a luat asupra Lui neputințele noastre și a purtat bolile noastre.”
...

miercuri, 26 iulie 2017

26 iul. 2017, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Marcu 10:13-16, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă fișierul audio MP3
...

26 iul. 2017, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Marcu 10:13-16, Dependența copiilor de părinți, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă fișierul audio MP3
...

26 iul. 2017, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Marcu 10:13-16, mesaj transmis prin Traian Coteanu Descarcă fișierul audio MP3
...
Marcu 10:13 I-au adus niște copilași ca să Se atingă de ei. Dar ucenicii au certat pe cei ce îi aduceau.
14 Când a văzut Isus acest lucru, S-a mâniat și le-a zis: „Lăsați copilașii să vină la Mine și nu-i opriți, căci Împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei.
15 Adevărat vă spun că oricine nu va primi Împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș cu niciun chip nu va intra în ea!”
16 Apoi i-a luat în brațe și i-a binecuvântat, punându-Și mâinile peste ei.
...

duminică, 23 iulie 2017

23 iul. 2017, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, 2 Tesaloniceni 2:1-17, Despre apostazie, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă fișierul audio MP3
...
2 Tesaloniceni 2:1 Cât privește venirea Domnului nostru Isus Hristos și strângerea noastră laolaltă cu El, vă rugăm, fraților, 2:2 să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar. 2:3 Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip; căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fărădelegii, fiul pierzării, 2:4 potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește „Dumnezeu” sau de ce este vrednic de închinare. Așa că se va așeza în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. 2:5 Nu vă aduceți aminte cum vă spuneam lucrurile acestea, când eram încă la voi? 2:6 Și acum știți bine ce-l oprește ca să nu se descopere decât la vremea lui. 2:7 Căci taina fărădelegii a și început să lucreze; trebuie numai ca cel ce o oprește acum să fie luat din drumul ei. 2:8 Și atunci se va arăta acel nelegiuit pe care Domnul Isus îl va nimici cu suflarea gurii Sale și-l va prăpădi cu arătarea venirii Sale. 2:9 Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase 2:10 și cu toate amăgirile nelegiuirii, pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. 2:11 Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună, 2:12 pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiți. 2:13 Noi însă, frați preaiubiți de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, în sfințirea Duhului și credința adevărului. 2:14 Iată la ce v-a chemat El, prin Evanghelia noastră, ca să căpătați slava Domnului nostru Isus Hristos. 2:15 Așadar, fraților, rămâneți tari și țineți învățăturile pe care le-ați primit fie prin viu grai, fie prin epistola noastră. 2:16 Și însuși Domnul nostru Isus Hristos și Dumnezeu, Tatăl nostru, care ne-a iubit și ne-a dat prin harul Său o mângâiere veșnică și o bună nădejde, 2:17 să vă mângâie inimile și să vă întărească în orice lucru și cuvânt bun!
1 Timotei 4:16 Fii cu luare aminte asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora; stăruie în aceste lucruri, căci, dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă. 5:16 Dacă vreun credincios, fie bărbat, fie femeie, are văduve în familie, să le ajute, și să nu fie împovărată cu ele Biserica, pentru ca să poată veni în ajutor celor cu adevărat văduve. 3:16 Și, fără îndoială, mare este taina evlaviei… „Cel ce a fost arătat în trup a fost dovedit neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre Neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălțat în slavă.”
1 Ioan 2:22 Cine este mincinosul, dacă nu cel ce tăgăduiește că Isus este Hristosul? Acela este Antihristul, care tăgăduiește pe Tatăl și pe Fiul. 2:23 Oricine tăgăduiește pe Fiul n-are pe Tatăl. Oricine mărturisește pe Fiul are și pe Tatăl. 4:3 și orice duh care nu mărturisește pe Isus nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui Antihrist, de a cărui venire ați auzit. El chiar este în lume acum.
2 Petru 3:3 Înainte de toate, să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor 3:4 și vor zice: „Unde este făgăduința venirii Lui? Căci, de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii!” 3:5 Căci înadins se fac că nu știu ...
2 Timotei 3:1 Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. 3:2 Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, 3:3 fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, 3:4 vânzători, obraznici, îngâmfați; iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu; 3:5 având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceștia.
2 Timotei 4:3 Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă; ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. 4:4 Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite.
Cel rău se manifestă prin influență sau prin posedare.
...

duminică, 16 iulie 2017

16 iul. 2017, Duminică - ev, 2

Evanghelizare, dimineața
Predică, 1 Ioan 1:8-9; Matei 27:15-25; Ioan 13:1-17, mesaj transmis prin Andrei Mîrza Descarcă fișierul audio MP3
...
1 Ioan 1:8 Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi.
9 Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire.
Matei 27:15 La fiecare Praznic al Paștelor, dregătorul avea obicei să sloboadă norodului un întemnițat, pe care-l voiau ei.
16 Pe atunci aveau un întemnițat vestit, numit Baraba.
17 Când erau adunați la un loc, Pilat le-a zis: „Pe care voiți să vi-l slobod? Pe Baraba sau pe Isus, care se numește Hristos?”
18 Căci știa că din pizmă dăduseră pe Isus în mâinile lui.
19 Pe când sta Pilat pe scaun la judecată, nevastă-sa a trimis să-i spună: „Să n-ai nimic a face cu neprihănitul acesta, căci azi am suferit mult în vis din pricina lui.”
20 Preoții cei mai de seamă și bătrânii au înduplecat noroadele să ceară pe Baraba, iar pe Isus să-L omoare.
21 Dregătorul a luat cuvântul și le-a zis: „Pe care din amândoi voiți să vi-l slobozesc?” „Pe Baraba”, au răspuns ei.
22 Pilat le-a zis: „Dar ce să fac cu Isus, care se numește Hristos?” „Să fie răstignit”, i-au răspuns cu toții.
23 Dregătorul a zis: „Dar ce rău a făcut?” Ei au început să strige și mai tare: „Să fie răstignit!”
24 Când a văzut Pilat că n-ajunge la nimic, ci că se face mai multă zarvă, a luat apă, și-a spălat mâinile înaintea norodului și a zis: „Eu sunt nevinovat de sângele neprihănitului acestuia. Treaba voastră!”
25 Și tot norodul a răspuns: „Sângele Lui să fie asupra noastră și asupra copiilor noștri.”
Ioan 13:1 Înainte de Praznicul Paștelor, Isus, ca Cel care știa că I-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl și fiindcă iubea pe ai Săi, care erau în lume, i-a iubit până la capăt.
2 În timpul cinei, după ce Diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, gândul să-L vândă,
3 Isus, fiindcă știa că Tatăl Îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu Se duce,
4 S-a sculat de la masă, S-a dezbrăcat de hainele Lui, a luat un ștergar și S-a încins cu el.
5 Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins.
6 A venit deci la Simon Petru. Și Petru I-a zis: „Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele?”
7 Drept răspuns, Isus i-a zis: „Ce fac Eu, tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea.”
8 Petru I-a zis: „Niciodată nu-mi vei spăla picioarele!” Isus i-a răspuns: „Dacă nu te spăl Eu, nu vei avea parte deloc cu Mine.”
9 „Doamne”, I-a zis Simon Petru, „nu numai picioarele, dar și mâinile, și capul!”
10 Isus i-a zis: „Cine s-a scăldat n-are trebuință să-și spele decât picioarele, ca să fie curat de tot, și voi sunteți curați, dar nu toți.”
11 Căci știa pe cel ce avea să-l vândă, de aceea a zis: „Nu sunteți toți curați.”
12 După ce le-a spălat picioarele, Și-a luat hainele, S-a așezat iarăși la masă și le-a zis: „Înțelegeți voi ce v-am făcut Eu?
13 Voi Mă numiți Învățătorul și Domnul, și bine ziceți, căci sunt.
14 Deci, dacă Eu, Domnul și Învățătorul vostru, v-am spălat picioarele, și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora.
15 Pentru că Eu v-am dat o pildă, ca și voi să faceți cum am făcut Eu.
16 Adevărat, adevărat vă spun că robul nu este mai mare decât domnul său, nici apostolul, mai mare decât cel ce l-a trimis.
17 Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți.
...

16 iul. 2017, Duminică - ev, 1

Evanghelizare, dimineața
Predică, 1 Ioan 1:8; Iacov 1:22, mesaj transmis prin Daniel Dumitrescu Descarcă fișierul audio MP3
...
1 Ioan 1:8 Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi.
Iacov 1:22 Fiți împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri.
...

16 iul. 2017, Duminică - zidire, 3

Zidire, dimineața
Poezie, Tu vrei iubirea ascultând, mesaj transmis prin Adrian (Bebe) Oatu Descarcă fișierul audio MP3
...

16 iul. 2017, Duminică - zidire, 2

Zidire, dimineața
Predică, Marcu 9:14-29, mesaj transmis prin Andrei Mîrza Descarcă fișierul audio MP3
...
Marcu 9:14 Când au ajuns la ucenici, au văzut mult norod împrejurul lor, și pe cărturari întrebându-se cu ei. 9:15 De îndată ce a văzut norodul pe Isus, s-a mirat și a alergat la El să I se închine. 9:16 El i-a întrebat: „Despre ce vă întrebați cu ei?” 9:17 Și un om din norod I-a răspuns: „Învățătorule, am adus la Tine pe fiul meu care este stăpânit de un duh mut. 9:18 Oriunde îl apucă, îl trântește la pământ. Copilul face spumă la gură, scrâșnește din dinți și rămâne țeapăn. M-am rugat de ucenicii Tăi să scoată duhul, și n-au putut.” 9:19 „O, neam necredincios!”, le-a zis Isus. „Până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi? Aduceți-l la Mine.” 9:20 L-au adus la El. Și, cum a văzut copilul pe Isus, duhul l-a scuturat cu putere; copilul a căzut la pământ și se zvârcolea făcând spumă la gură. 9:21 Isus a întrebat pe tatăl lui: „Câtă vreme este de când îi vine așa?” „Din copilărie”, a răspuns el. 9:22 „Și de multe ori duhul l-a aruncat când în foc, când în apă, ca să-l omoare. Dar dacă poți face ceva, fie-Ți milă de noi și ajută-ne.” 9:23 Isus a răspuns: „Tu zici: „Dacă poți!”… Toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede!” 9:24 Îndată tatăl copilului a strigat cu lacrimi: „Cred, Doamne! Ajută necredinței mele!” 9:25 Când a văzut Isus că norodul vine în fuga mare spre El, a mustrat duhul necurat și i-a zis: „Duh mut și surd, îți poruncesc să ieși afară din copilul acesta și să nu mai intri în el.” 9:26 Și duhul a ieșit, țipând și scuturându-l cu mare putere. Copilul a rămas ca mort, așa că mulți ziceau: „A murit!” 9:27 Dar Isus l-a apucat de mână și l-a ridicat. Și el s-a sculat în picioare. 9:28 Când a intrat Isus în casă, ucenicii Lui L-au întrebat deoparte: „Noi de ce n-am putut să scoatem duhul acesta?” 9:29 „Acest soi de draci”, le-a zis El, „nu poate ieși decât prin rugăciune și post.”
Cheia era credința tatălui.
Motivele întârzierii rezolvării unei probleme:
1. diagnosticul sau tratamentul este greșit.
Problema era necredința tatălui dar problema era și necredința ucenicilor.
2. Problema pe care o ai s-ar putea să nu fie o problemă.
3. ne poate lipsi o viață de rugăciune și post.
4. nu la oameni ci la Domnul Isus.
5. de ce problema noastră întârzie cu rezolvarea. Poate Dumnezeu vrea să aducă o trezire practică.
...

16 iul. 2017, Duminică - zidire, 1

Zidire, dimineața
Predică, 1 Tesaloniceni 4:11-18, mesaj transmis prin Adrian (Bebe) Oatu Descarcă fișierul audio MP3
...
1 Tesaloniceni 4:11 Să căutați să trăiți liniștiți, să vă vedeți de treburi și să lucrați cu mâinile voastre, cum v-am sfătuit. 4:12 Și astfel să vă purtați cuviincios cu cei de afară și să n-aveți trebuință de nimeni. 4:13 Nu voim, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți, care n-au nădejde. 4:14 Căci, dacă credem că Isus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi, împreună cu Isus, pe cei ce au adormit în El. 4:15 Iată, în adevăr, ce vă spunem prin Cuvântul Domnului: noi cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți. 4:16 Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, Se va coborî din cer, și întâi vor învia cei morți în Hristos. 4:17 Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. 4:18 Mângâiați-vă, dar, unii pe alții cu aceste cuvinte.
...

duminică, 9 iulie 2017

9 iul. 2017, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 25:1-27; Doi ani au trecut astfel, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă fișierul audio MP3
...
Faptele apostolilor 24:27 Doi ani au trecut astfel;
Faptele apostolilor 20:31 De aceea vegheați și aduceți-vă aminte că, timp de trei ani, zi și noapte, n-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi.
...

9 iul. 2017, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 25:1-27, mesaj transmis prin Daniel Simion 2 Descarcă fișierul audio MP3
...
Faptele apostolilor 25:1 Festus, când a venit în ținutul său, după trei zile, s-a suit de la Cezareea în Ierusalim. 25:2 Preoții cei mai de seamă și fruntașii iudeilor i-au adus plângere împotriva lui Pavel. L-au rugat cu stăruință 25:3 și i-au cerut, ca un hatâr pentru ei, să trimită să-l aducă la Ierusalim. Prin aceasta îi întindeau o cursă, ca să-l omoare pe drum. 25:4 Festus a răspuns că Pavel este păzit în Cezareea și că el însuși are să plece în curând acolo. 25:5 „Deci”, a zis el, „cei mai de frunte dintre voi să se coboare împreună cu mine și, dacă este ceva vinovat în omul acesta, să-l pârască.” 25:6 Festus n-a zăbovit între ei decât opt sau zece zile; apoi s-a coborât la Cezareea. A doua zi, a șezut pe scaunul de judecător și a poruncit să fie adus Pavel. 25:7 Când a sosit Pavel, iudeii care veniseră de la Ierusalim l-au înconjurat și au adus împotriva lui multe și grele învinuiri pe care nu le puteau dovedi. 25:8 Pavel a început să se apere și a zis: „N-am păcătuit cu nimic, nici împotriva Legii iudeilor, nici împotriva Templului, nici împotriva cezarului.” 25:9 Festus, care voia să capete bunăvoința iudeilor, drept răspuns, a zis lui Pavel: „Vrei să te sui la Ierusalim și să fii judecat pentru aceste lucruri înaintea mea?” 25:10 Pavel a zis: „Eu stau înaintea scaunului de judecată al cezarului; acolo trebuie să fiu judecat. Pe iudei nu i-am nedreptățit cu nimic, după cum știi și tu foarte bine. 25:11 Dacă am făcut vreo nedreptate sau vreo nelegiuire vrednică de moarte, nu mă dau în lături de la moarte; dar, dacă nu este nimic adevărat din lucrurile de care mă pârăsc ei, nimeni n-are dreptul să mă dea în mâinile lor. Cer să fiu judecat de cezar.” 25:12 Atunci Festus, după ce s-a chibzuit cu sfetnicii lui, a răspuns: „De cezar ai cerut să fii judecat, înaintea cezarului te vei duce.” 25:13 După câteva zile, împăratul Agripa și Berenice au sosit la Cezareea, ca să ureze de bine lui Festus. 25:14 Fiindcă au stat acolo mai multe zile, Festus a spus împăratului cum stau lucrurile cu Pavel; și a zis: „Felix a lăsat în temniță pe un om, 25:15 împotriva căruia, când eram eu în Ierusalim, mi s-au plâns preoții cei mai de seamă și bătrânii iudeilor și i-au cerut osândirea. 25:16 Le-am răspuns că la romani nu este obiceiul să se dea niciun om, înainte ca cel pârât să fi fost pus față cu pârâșii lui și să fi avut putința să se apere de lucrurile de care este pârât. 25:17 Ei au venit deci aici; și, fără întârziere, am șezut a doua zi pe scaunul meu de judecător și am poruncit să aducă pe omul acesta. 25:18 Pârâșii, când s-au înfățișat, nu l-au învinuit de niciunul din lucrurile rele pe care mi le închipuiam eu. 25:19 Aveau împotriva lui numai niște neînțelegeri cu privire la religia lor și la un oarecare Isus care a murit și despre care Pavel spunea că este viu. 25:20 Fiindcă nu știam ce hotărâre să iau în neînțelegerea aceasta, l-am întrebat dacă vrea să meargă la Ierusalim și să fie judecat acolo pentru aceste lucruri. 25:21 Dar Pavel a cerut ca pricina lui să fie ținută ca să fie supusă hotărârii împăratului, și am poruncit să fie păzit până ce-l voi trimite la cezar.” 25:22 Agripa a zis lui Festus: „Aș vrea să aud și eu pe omul acela.” „Mâine”, a răspuns Festus, „îl vei auzi.” 25:23 A doua zi deci, Agripa și Berenice au venit cu multă fală și au intrat în locul de ascultare împreună cu căpitanii și cu oamenii cei mai de frunte ai cetății. La porunca lui Festus, Pavel a fost adus acolo. 25:24 Atunci Festus a zis: „Împărate Agripa și voi toți care sunteți de față cu noi; uitați-vă la omul acesta, despre care toată mulțimea iudeilor m-a rugat în Ierusalim și aici, strigând că nu trebuie să mai trăiască. 25:25 Fiindcă am înțeles că n-a făcut nimic vrednic de moarte, și fiindcă singur a cerut să fie judecat de cezar, am hotărât să-l trimit. 25:26 Eu n-am nimic temeinic de scris domnului meu cu privire la el; de aceea l-am adus înaintea voastră, și mai ales înaintea ta, împărate Agripa, ca, după ce se va face cercetarea, să am ce scrie. 25:27 Căci mi se pare fără noimă să trimit pe un întemnițat, fără să arăt de ce este pârât.”
Marcu 6:20 căci Irod se temea de Ioan, fiindcă îl știa om neprihănit și sfânt; îl ocrotea și, când îl auzea, de multe ori stătea în cumpănă, neștiind ce să facă; și-l asculta cu plăcere. 6:21 Totuși a venit o zi cu bun prilej, când Irod își prăznuia ziua nașterii și a dat un ospăț boierilor săi, mai marilor oștii și fruntașilor Galileii.
...

9 iul. 2017, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, 1 Timotei 3:1-7, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă fișierul audio MP3
...
1 Timotei 3:1 Adevărat este cuvântul acesta: „Dacă râvnește cineva să fie episcop1, dorește un lucru bun.”
2 Dar trebuie ca episcopul2 să fie fără prihană, bărbatul unei singure neveste, cumpătat, înțelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeți, în stare să învețe pe alții.
3 Să nu fie nici bețiv, nici bătăuș, nici doritor de câștig mârșav, ci să fie blând, nu gâlcevitor, nu iubitor de bani;
4 să-și chivernisească bine casa și să-și țină copiii în supunere cu toată cuviința.
5 Căci dacă cineva nu știe să-și cârmuiască bine casa lui, cum va îngriji de Biserica lui Dumnezeu?
6 Să nu fie întors la Dumnezeu de curând, ca nu cumva să se îngâmfe și să cadă în osânda diavolului.
7 Trebuie să aibă și o bună mărturie din partea celor de afară, pentru ca să nu ajungă de ocară și să cadă în cursa diavolului.
...

duminică, 2 iulie 2017

2 iul. 2017, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, 1 Samuel 10:1-9, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă fișierul audio MP3
...
1 Samuel 10:1 Samuel a luat sticluța cu untdelemn și a turnat-o pe capul lui Saul. Apoi l-a sărutat și a zis: „Nu te-a uns Domnul ca să fii căpetenia moștenirii Lui?
2 Astăzi, după ce mă vei părăsi, vei găsi doi oameni la mormântul Rahelei, în hotarul lui Beniamin, la Țelțah. Ei îți vor zice: ‘Măgărițele pe care te-ai dus să le cauți s-au găsit, și iată că tatăl tău nu se mai gândește la măgărițe, ci este îngrijorat de voi și zice: «Ce să fac pentru fiul meu?»’
3 De acolo vei merge mai departe și vei ajunge la stejarul din Tabor, unde vei fi întâmpinat de trei oameni suindu-se la Dumnezeu, în Betel, și ducând unul trei iezi, altul trei turte de pâine, iar altul un burduf cu vin.
4 Ei te vor întreba de sănătate și-ți vor da două pâini, pe care le vei lua din mâna lor.
5 După aceea, vei ajunge la Ghibea Elohim, unde se află garnizoana filistenilor. Când vei intra în cetate, vei întâlni o ceată de proroci coborându-se de pe înălțimea pentru jertfă, cu lăute, timpane, fluiere și cobze înainte, și prorocind.
6 Duhul Domnului va veni peste tine, vei proroci cu ei și vei fi prefăcut într-alt om.
7 Când ți se vor împlini semnele acestea, fă ce vei găsi de făcut, căci Dumnezeu este cu tine.
8 Apoi să te cobori înaintea mea la Ghilgal, și eu mă voi coborî la tine ca să aduc arderi-de-tot și jertfe de mulțumire. Să mă aștepți șapte zile acolo, până voi ajunge eu la tine și-ți voi spune ce ai să faci.”
9 De îndată ce Saul a întors spatele ca să se despartă de Samuel, Dumnezeu i-a dat o altă inimă, și toate semnele acestea s-au împlinit în aceeași zi.
...