duminică, 21 decembrie 2014

21, Duminică - ev, 2

Evanghelizare, seara
Predică, Bucurați-vă totdeauna în Domnul, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...

21, Duminică - ev, 1

Evanghelizare, seara
Predică, Nașterea Domnului Hristos, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă MP3
...

21, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Evrei 12:28-29, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă MP3
...
Evrei 12:28 Fiindcă am primit, dar, o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică,  12:29 fiindcă Dumnezeul nostru este „un foc mistuitor”.
Ascultarea necesară pentru a avea o relație sănătoasă cu Dumnezeu.
Aspectele de siguranță care revin de la El.
Dumnezeu ne-așteaptă, ne îndeamnă să fim mulțumitori.
Aspectul închinării. Se vorbește rar în adunările noastre. Închinarea adevărată rămâne o floare rară între noi.
Biserica lui Dumnezeu are pe pământul acesta 3 slujbe: închinarea, care este cea mai importantă slujbă înaintea lui Dumnezeu; zidirea adunării; evanghelizarea.
Partea de închinare rămâne cam la urmă, pe un fond realist, de a prezenta înaintea lui Dumnezeu o închinare plăcută cu evlavie și cu frică, cu respect. Aici este rezultanta, sau piatra din capul unghiului într-un mod simbolic. Închinarea este partea cea mai înaltă a vieții credinciosului.
N-ai cum să fi închinător dacă nu asculți. Nu există închinare fără să fim ascultători.
Fără siguranță, n-ai cum să aduci închinare. Fără privirea la lucrurile care nu se clatină, n-ai cum să aduci închinare lui Dumnezeu cu evlavie și cu frică.
În măsura în care inima noastră este nemulțumită nu poți să fi un închinător.
Ascultare, încredere sau siguranță, și mulțumire.
Întreaga Scriptură freamătă de închinare.
Ce este închinarea?
Ce nu este închinarea?
Închinarea batjocoritoare, în chip de batjocură, ca batjocoritorii cu Domnul Isus la cruce.
Închinarea idolatră. Închinarea înaintea idolilor. Închinarea idolatră a fost o marcă de sute de ani în poporul Israel. Începe în câmpia Moabului, "curvie spirituală". Istoricii arată că această idolatrie față de idolii văzuți, Dumnezeu o vindecă după prima împrăștiere a poporului Israel.
Închinarea idolatră față de alți oameni.
Închinarea idolatră față de eul nostru.
Închinarea religioasă, ceremonială. "Poporul acesta Mă cinstește cu buzele dar cu inima sunt departe de Mine".
Cum ne prezentăm la închinare. Și noi vedem slăbiciuni mari la capitolul acesta. Închinare nu este ce mai primim de la Dumnezeu ci ce aducem înaintea lui Dumnezeu. Am primit o Împărăție și deseori n-avem timp, n-avem inimă să aducem mulțumire lui Dumnezeu. "Fiindcă am primit o Împărăție care nu se poate clătina".
Dacă în natura umană există acest reflex de a mulțumi celor care-I pun în cinste. Dumnezeu este îndreptățit să aștepte o închinare cu evlavie și cu teamă.
"Unde ești?", ești pe poziția închinătorului sau te gândești la ce mai ai de cumpărat?
Închinarea înseamnă și slujire.
Efeseni 1:12 ca să slujim de laudă slavei Sale
Slujirea de laudă slavei Sale este un context continuu.
Închinarea, cea adevărată este "plăcută". Aduce plăcere lui Dumnezeu. Dar ar trebui să aducă plăcere credinciosului care aduce închinarea.
Cui I se aduce închinarea noastră?
Deuteronomul 6:13 Să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să-I slujești, și pe Numele Lui să juri.
Deuteronomul 10:12 Acum, Israele, ce alta cere de la tine Domnul Dumnezeul tău, decât să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să umbli în toate căile Lui, să iubești și să slujești Domnului Dumnezeului tău din toată inima ta și din tot sufletul tău,
Deuteronomul 10:20 Să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să-I slujești, să te alipești de El, și pe Numele Lui să juri.
Exod 15, Cântare de laudă, este o alipire sporadică de Domnul.
Iosua 24:14 Acum, temeți-vă de Domnul și slujiți-I cu scumpătate și credincioșie. Depărtați dumnezeii cărora le-au slujit părinții voștri dincolo de Râu și în Egipt și slujiți Domnului.
Dumnezeu este un Dumnezeu gelos, sau exclusivist.
1 Samuel 7:3 Samuel a zis întregii case a lui Israel: „Dacă din toată inima voastră vă întoarceți la Domnul, scoateți din mijlocul vostru dumnezeii străini și Astarteile, îndreptați-vă inima spre Domnul și slujiți-I numai Lui; și El vă va izbăvi din mâna filistenilor.”
Matei 4:10 „Pleacă, Satano”, i-a răspuns Isus. „Căci este scris: „Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-I slujești.”
Sunt două persoane ale dumnezeirii: Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul.
Nicăieri nu găsim închinarea la Duhul Sfânt.
Evrei 1:6 Și, când duce iarăși în lume pe Cel întâi născut, zice: „Toți îngerii lui Dumnezeu să I se închine!”
Isaia 5:8 Vai de cei ce înșiră casă lângă casă și lipesc ogor lângă ogor până nu mai rămâne loc, și locuiesc în mijlocul țării!  5:9 Iată ce mi-a descoperit Domnul oștirilor: „Hotărât, aceste case multe vor fi pustiite, aceste case mari și frumoase nu vor mai fi locuite.  5:10 Chiar zece pogoane de vie nu vor da decât un bat, și un omer de sămânță nu va da decât o efă.”  5:11 Vai de cei ce dis-de-dimineață aleargă după băuturi amețitoare și șed până târziu noaptea, și se înfierbântă de vin!  5:12 Harpa și lăuta, timpanul, flautul și vinul le înveselesc ospețele; dar nu iau seama la lucrarea Domnului și nu văd lucrul mâinilor Lui.  5:13 De aceea, poporul meu va fi dus pe neașteptate în robie; boierimea lui va muri de foame, și gloata lui se va usca de sete.  5:14 De aceea, își și deschide Locuința morților gura și își lărgește peste măsură gâtlejul, ca să se coboare în ea măreția și bogăția Sionului, cu toată mulțimea lui gălăgioasă și veselă.  Apocalipsa 5:8 Când a luat cartea, cele patru făpturi vii și cei douăzeci și patru de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea Mielului, având fiecare câte o lăută și potire de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților.  5:9 Și cântau o cântare nouă și ziceau: „Vrednic ești Tu să iei cartea și să-I rupi pecețile: căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele Tău, oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam.  5:10 Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru, și ei vor împărăți pe pământ!”  5:11 M-am uitat, și, împrejurul scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii și în jurul bătrânilor, am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era de zece mii de ori zece mii și mii de mii.  5:12 Ei ziceau cu glas tare: „Vrednic este Mielul, care a fost junghiat, să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda!”  5:13 Și pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare, și tot ce se află în aceste locuri, le-am auzit zicând: „A Celui ce șade pe scaunul de domnie și a Mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor!”  5:14 Și cele patru făpturi vii ziceau: „Amin!” Și cei douăzeci și patru de bătrâni s-au aruncat la pământ și s-au închinat Celui ce este viu în vecii vecilor!
Coloseni 3:24 … Voi slujiți Domnului Hristos.
...