duminică, 21 mai 2017

21 mai 2017, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 21:37-22:21, mesaj transmis prin Daniel Dumitrescu Descarcă fișierul audio MP3
...
Isaia 43:19; Apocalipsa 21 cer nou și pământ nou
Omul nou are un stăpân nou.
Faptele apostolilor 26:11 I-am pedepsit adesea în toate sinagogile și îmi dădeam toată silința ca să-i fac să hulească. În pornirea mea nebună împotriva lor, îi prigoneam până și în cetățile străine. 26:12 În acest scop, m-am dus la Damasc, cu putere și învoire de la preoții cei mai de seamă.
Filipeni 3:8 Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Isus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos
Omul nou are o viață nouă.
Galateni 1:13 Ați auzit, în adevăr, care era purtarea mea de altădată, în religia iudeilor. Cum, adică, prigoneam peste măsură de mult Biserica lui Dumnezeu și făceam prăpăd în ea;
Faptele apostolilor 9:13 „Doamne”, a răspuns Anania, „am auzit de la mulți despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta sfinților Tăi în Ierusalim; 9:14 ba și aici are puteri din partea preoților celor mai de seamă, ca să lege pe toți care cheamă Numele Tău.”
Faptele apostolilor 9:21 Toți cei ce-l ascultau rămâneau uimiți și ziceau: „Nu este el acela care făcea prăpăd în Ierusalim printre cei ce chemau Numele acesta? Și n-a venit el aici ca să-i ducă legați înaintea preoților celor mai de seamă?”
Un om nou este un om cu o roadă nouă.
1 Corinteni 15:9 Căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli; nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit Biserica lui Dumnezeu. 15:10 Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Și harul Lui față de mine n-a fost zadarnic; ba încă am lucrat mai mult decât toți: totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine.
Faptele apostolilor 20:18 Când au venit la el, le-a zis: „Știți cum m-am purtat cu voi în toată vremea, din ziua dintâi în care am pus piciorul pe pământul Asiei. 20:19 Am slujit Domnului cu toată smerenia, cu multe lacrimi și în mijlocul încercărilor pe care mi le ridicau uneltirile iudeilor.
Omul nou are un destin nou.
Faptele apostolilor 26:16 Dar scoală-te și stai în picioare; căci M-am arătat ție, ca să te pun slujitor și martor atât al lucrurilor pe care le-ai văzut, cât și al lucrurilor pe care Mă vei vedea făcându-le. 26:17 Te-am ales din mijlocul norodului acestuia și din mijlocul Neamurilor la care te trimit, 26:18 ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină, și de sub puterea Satanei la Dumnezeu; și să primească, prin credința în Mine, iertare de păcate și moștenirea împreună cu cei sfințiți.”
1 Timotei 1:15 O, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: „Hristos Isus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși”, dintre care cel dintâi sunt eu. 1:16 Dar am căpătat îndurare, pentru ca Isus Hristos să-Și arate în mine, cel dintâi, toată îndelunga Lui răbdare, ca o pildă celor ce ar crede în El, în urmă, ca să capete viața veșnică.
Un om nou are un stăpân nou.
...

21 mai 2017, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 21:37-22:21; 7:1-53, mesaj transmis prin Andrei Mîrza Descarcă fișierul audio MP3
...
Faptele apostolilor 21:37 Tocmai când era să fie băgat în cetățuie, Pavel a zis căpitanului: „Îmi este îngăduit să-ți spun ceva?” Căpitanul a răspuns: „Știi grecește?
38 Nu cumva ești egipteanul acela care s-a răsculat acum în urmă și a dus în pustie pe cei patru mii de tâlhari?”
39 „Eu sunt iudeu”, a spus Pavel, „din Tarsul din Cilicia, cetățean al unei cetăți nu fără însemnătate. Te rog, dă-mi voie să vorbesc norodului.”
40 După ce i-a dat voie căpitanul, Pavel a stat în picioare pe trepte și a făcut semn norodului cu mâna. S-a făcut o mare tăcere, și Pavel le-a vorbit în limba evreiască astfel:
Faptele apostolilor 22:1 „Fraților și părinților, ascultați acum cuvântul meu de apărare față de voi!”
2 Când au auzit ei că le vorbește în limba evreiască, au ținut și mai multă liniște. Și Pavel a zis:
3 „Eu sunt iudeu, născut în Tarsul Ciliciei, dar am fost crescut în cetatea aceasta, am învățat la picioarele lui Gamaliel să cunosc cu de-amănuntul Legea părinților noștri și am fost tot atât de plin de râvnă pentru Dumnezeu, cum sunteți și voi toți azi.
4 Am prigonit până la moarte această Cale, am legat și am pus în temniță bărbați și femei:
5 marele preot și tot soborul bătrânilor îmi sunt martori. Am luat chiar și scrisori de la ei către frații din Damasc, unde m-am dus să aduc legați la Ierusalim pe cei ce se aflau acolo, ca să fie pedepsiți.
6 Când eram pe drum și mă apropiam de Damasc, deodată, pe la amiază, a strălucit împrejurul meu o mare lumină din cer.
7 Am căzut la pământ și am auzit un glas care-mi zicea: ‘Saule, Saule, pentru ce Mă prigonești?’
8 ‘Cine ești, Doamne?’ am răspuns eu. Și El mi-a zis: ‘Eu sunt Isus din Nazaret, pe care-L prigonești.’
9 Cei ce erau cu mine au văzut bine lumina și s-au înfricoșat, dar n-au auzit glasul Celui ce vorbea.
10 Atunci, am zis: ‘Ce să fac, Doamne?’ ‘Scoală-te’, mi-a răspuns Domnul, ‘du-te în Damasc și acolo ți se va spune ce trebuie să faci.’
11 Fiindcă nu puteam să văd nimic din pricina strălucirii luminii aceleia, cei ce erau cu mine m-au luat de mână, și așa am ajuns în Damasc.
12 Și a venit la mine un om numit Anania, bărbat temător de Dumnezeu, după Lege, și pe care toți iudeii care locuiesc în Damasc îl vorbeau de bine.
13 El mi-a zis: ‘Frate Saule, capătă-ți din nou vederea!’ Chiar în clipa aceea, mi-am căpătat vederea și m-am uitat la el.
14 El mi-a zis: ‘Dumnezeul părinților noștri te-a ales să cunoști voia Lui, să vezi pe Cel Neprihănit și să auzi cuvinte din gura Lui;
15 căci Îi vei fi martor față de toți oamenii, pentru lucrurile pe care le-ai văzut și auzit.
16 Și acum, ce zăbovești? Scoală-te, primește botezul și fii spălat de păcatele tale, chemând Numele Domnului.’
17 Și mi s-a întâmplat că, după ce m-am întors la Ierusalim, pe când mă rugam în Templu, am căzut într-o răpire sufletească
18 și am văzut pe Domnul, care-mi zicea: ‘Grăbește-te, ieși iute din Ierusalim, căci nu vor primi mărturisirea ta despre Mine.’
19 Și am zis: ‘Doamne, ei știu că eu băgam în temniță și băteam prin sinagogi pe cei ce cred în Tine
20 și că, atunci când se vărsa sângele lui Ștefan, martorul Tău, eram și eu de față, îmi uneam încuviințarea mea cu a celorlalți și păzeam hainele celor ce-l omorau.’
21 Atunci, El mi-a zis: ‘Du-te, căci te voi trimite departe, la neamuri…’”
Faptele apostolilor 7:53 Voi, care ați primit Legea dată prin îngeri, și n-ați păzit-o!…”
Apărătorii Legii prin ură nu păzesc niciodată ceea ce ei aclamă că păzesc.
Cel firesc prigonește pe cel duhovnicesc.
Orice mărturisire de credință capătă valoare prin experiența ta de viață.
Un semn că nu ești pe calea adevărului este prigonorea.
...

21 mai 2017, Duminică - ev, 2

Evanghelizare, dimineața
Predică, Matei 25:13, Pilda celor zece fecioare, 1 Tesaloniceni 4:13-18, Apocalipsa 22:12, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă fișierul audio MP3
...
Când este acest miez al nopții?
Noaptea este acest întuneric moral.
Apocalipsa 22:17 Și Duhul și Mireasa zic: „Vino!”
Psalmul 119:105 Cuvântul Tău este o candelă* pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea.
1 Tesaloniceni 4:13 Nu voim, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți, care n-au nădejde.
14 Căci dacă credem că Isus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Isus pe cei ce au adormit în El.
15 Iată, în adevăr, ce vă spunem prin Cuvântul Domnului: noi cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți.
16 Căci Însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, Se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos.
17 Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; și astfel vom fi totdeauna cu Domnul.
18 Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte.
Apocalipsa 22:12 „Iată , Eu vin curând și răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui.
...

21 mai 2017, Duminică - ev, 1

Evanghelizare, dimineața
Predică, Matei 25:13, Pilda celor zece fecioare, Despre Împărăția lui Dumnezeu, mesaj transmis prin Florin Ghiță Descarcă fișierul audio MP3
...
Matei 25:1 Atunci, Împărăția cerurilor se va asemăna cu zece fecioare care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui.
2 Cinci din ele erau nechibzuite, și cinci, înțelepte.
3 Cele nechibzuite, când și-au luat candelele, n-au luat cu ele untdelemn,
4 dar cele înțelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele și untdelemn în vase.
5 Fiindcă mirele zăbovea, au ațipit toate și au adormit.
6 La miezul nopții, s-a auzit o strigare: ‘Iată mirele, ieșiți-i în întâmpinare!’
7 Atunci, toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit candelele.
8 Cele nechibzuite au zis celor înțelepte: ‘Dați-ne din untdelemnul vostru, căci ni se sting candelele.’
9 Cele înțelepte le-au răspuns: ‘Nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai bine duceți-vă la cei ce vând untdelemn și cumpărați-vă’.
10 Pe când se duceau ele să cumpere untdelemn, a venit mirele: cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa.
11 Mai pe urmă, au venit și celelalte fecioare și au zis: ‘Doamne, Doamne, deschide-ne!’
12 Dar el, drept răspuns, le-a zis: ‘Adevărat vă spun că nu vă cunosc!’
13 Vegheați dar, căci nu știți ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului.
Biserica celor întâi născuți - este vorba de credincioșii autentici.
Împărăția lui Dumnezeu este înăuntru vostru - este vorba de credincioșii autentici.
Dar creștinismul include și pe cei care nu sunt autentici, care nu au nașterea din nou.
În multe pilde găsim această separare. N-ai cum să știi care sunt adevărații credincioși. Nu este scopul nostru să separăm care este credincios și care nu.
...

21 mai 2017, Duminică - zidire, 2

Zidire, dimineața
Predică, Psalmul 3:4; Matei 8:5-13, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă fișierul audio MP3
...
Psalmul 3:4 Eu strig cu glasul meu către Domnul și El îmi răspunde din muntele Lui cel sfânt.
Matei 8:5 Pe când intra Isus în Capernaum, s-a apropiat de El un sutaș, care-L ruga
6 și-I zicea: „Doamne, robul meu zace în casă slăbănog și se chinuiește cumplit.”
7 Isus i-a zis: „Am să vin și să-l tămăduiesc.”
8 „Doamne”, a răspuns sutașul, „nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, ci zi numai un cuvânt, și robul meu va fi tămăduit.
9 Căci și eu sunt om sub stăpânire; am sub mine ostași și zic unuia: ‘Du-te!’ și se duce; altuia: ‘Vino!’ și vine; și robului meu: ‘Fă cutare lucru!’ și-l face.”
10 Când a auzit Isus aceste vorbe, S-a mirat și a zis celor ce veneau după El: „Adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare.
11 Dar vă spun că vor veni mulți de la Răsărit și de la Apus și vor sta la masă cu Avraam, Isaac și Iacov în Împărăția cerurilor.
12 Iar fiii Împărăției vor fi aruncați în întunericul de afară, unde vor fi plânsul și scrâșnirea dinților.”
13 Apoi a zis sutașului: „Du-te și facă-ți-se după credința ta.” Și robul lui s-a tămăduit chiar în ceasul acela.
...

21 mai 2017, Duminică - zidire, 1

Zidire, dimineața
Predică, Psalmul 3:1-8, mesaj transmis prin Horen Brașov Descarcă fișierul audio MP3
...
Psalmul 3:1 Doamne, ce mulți sunt vrăjmașii mei! Ce mulțime se scoală împotriva mea!
2 Cât de mulți zic despre mine: „Nu mai este scăpare pentru el la Dumnezeu!”
3 Dar Tu, Doamne, Tu ești scutul meu, Tu ești slava mea și Tu îmi înalți capul!
4 Eu strig cu glasul meu către Domnul și El îmi răspunde din muntele Lui cel sfânt.
5 Mă culc, adorm și mă deștept iarăși, căci Domnul este sprijinul meu.
6 Nu mă tem de zecile de mii de popoare, care mă împresoară din toate părțile.
7 Scoală-Te, Doamne! Scapă-mă, Dumnezeule! Căci Tu bați peste obraz pe toți vrăjmașii mei și zdrobești dinții celor răi.
8 La Domnul este scăparea: binecuvântarea Ta să fie peste poporul Tău.
...