duminică, 6 martie 2016

6, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, Matei 10:34, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...
Matei 10:34 Să nu credeți că am venit s-aduc pacea pe pământ; n-am venit să aduc pacea, ci sabia.
Este un vrăjmaș care are două înfățișări: este un leu și este un șarpe.
Lupta din exterior. Ce reacție au apostolii Domnului: vor ști să stea în față și să primească loviturile. Cu vrăjmașul de afară soluția este puterea lui Dumnezeu; dar și cu vrăjmașul dinăuntru soluția este discernământul și călăuzirea lui Dumnezeu.
...

6, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 5:14-42, Cum îl privim noi pe Domnul Isus?, mesaj transmis prin Andrei Banu Descarcă MP3
...
Preoții și cărturarii nu credeau că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu.
Cum îl privim noi pe Domnul Isus? Faptul cum Îl privim determină cum se poartă ceilalți cu noi.
Faptele apostolilor 5:41 Ei au plecat dinaintea soborului și s-au bucurat că au fost învredniciți să fie batjocoriți pentru Numele Lui.
Există ca un cântar pentru cei care au de urmat pe Domnul Isus: pe de-o parte este suferință, pe celălalt taler este bucuria.
Felul în care îl privim pe Domnul Isus determină felul cum suntem priviți de lumea aceasta. Dar sigur, prețul este unul care merită plătit.
...

6, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 6:1-7, mesaj transmis prin Daniel Nicoară Descarcă MP3
...
Faptele apostolilor 6:1 În zilele acelea, când s-a înmulțit numărul ucenicilor, evreii care vorbeau grecește cârteau împotriva evreilor, pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la împărțirea ajutoarelor de toate zilele. 6:2 Cei doisprezece au adunat mulțimea ucenicilor și au zis: „Nu este potrivit pentru noi să lăsăm Cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. 6:3 De aceea, fraților, alegeți dintre voi șapte bărbați, vorbiți de bine, plini de Duhul Sfânt și înțelepciune, pe care îi vom pune la slujba aceasta. 6:4 Iar noi vom stărui necurmat în rugăciune și în propovăduirea Cuvântului.” 6:5 Vorbirea aceasta a plăcut întregii adunări. Au ales pe Ștefan, bărbat plin de credință și de Duhul Sfânt, pe Filip, pe Prohor, pe Nicanor, pe Timon, pe Parmena și pe Nicolae, un prozelit din Antiohia. 6:6 I-au adus înaintea apostolilor, care, după ce s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei. 6:7 Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult, numărul ucenicilor se înmulțea mult în Ierusalim, și o mare mulțime de preoți veneau la credință.
Faptele apostolilor 2:44 Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. 2:45 Își vindeau ogoarele și averile, și banii îi împărțeau între toți, după nevoile fiecăruia.
Faptele apostolilor 4:32 Mulțimea celor ce crezuseră era o inimă și un suflet. Niciunul nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci aveau toate de obște. 4:34 Căci nu era niciunul printre ei care să ducă lipsă: toți cei ce aveau ogoare sau case le vindeau, aduceau prețul lucrurilor vândute 4:35 și-l puneau la picioarele apostolilor; apoi se împărțea fiecăruia după cum avea nevoie.
În Ierusalim între cei credincioși, erau neînțelegeri.
Părtinire, egoism și nedreptate.
1 Tesaloniceni 4:6 Nimeni să nu fie cu vicleșug și cu nedreptate în treburi față de fratele său; pentru că Domnul pedepsește toate aceste lucruri, după cum v-am spus și v-am adeverit.
Dar Duhul Sfânt vine și aduce soluții.
În cazul acesta apostolii au găsit o soluție:
Faptele apostolilor 6:2 Cei doisprezece au adunat mulțimea ucenicilor și au zis: „Nu este potrivit pentru noi să lăsăm Cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. 6:3 De aceea, fraților, alegeți dintre voi șapte bărbați, vorbiți de bine, plini de Duhul Sfânt și înțelepciune, pe care îi vom pune la slujba aceasta.
Așa au hotărât să găsească șapte bărbați vorbiți de bine. Dar erau cerințe ce păreau pentru slujbe mult mai înalte:
Faptele apostolilor 6:3 De aceea, fraților, alegeți dintre voi șapte bărbați, vorbiți de bine, plini de Duhul Sfânt și înțelepciune, pe care îi vom pune la slujba aceasta.
1 Timotei 3:8 Diaconii, de asemenea, trebuie să fie cinstiți, nu cu două fețe, nu băutori de mult vin, nu doritori de câștig mârșav, 3:9 ci să păstreze taina credinței într-un cuget curat. 3:10 Trebuie cercetați întâi, și, numai dacă sunt fără prihană, să fie diaconi. 3:11 Femeile, de asemenea, trebuie să fie cinstite, neclevetitoare, cumpătate, credincioase în toate lucrurile. 3:12 Diaconii să fie bărbați ai unei singure neveste și să știe să-și cârmuiască bine copiii și casele lor. 3:13 Pentru că cei ce slujesc bine ca diaconi dobândesc un loc de cinste și o mare îndrăzneală în credința care este în Hristos Isus.
Cerințe pentru cineva care este pus ca responsabil peste cele materiale.
Faptele apostolilor 6:5 ... Au ales pe Ștefan, bărbat plin de credință și de Duhul Sfânt, ...
Stefan, deși era pus să slujească la mese, ieșea și vestea Cuvântul lui Dumnezeu.
Filip se duce mai târziu în Samaria și vestește Evanghelia.
Posibil ca această slujbă să fie o slujbă temporară.
E important să răspundem chemării lui Dumnezeu. E important să facem lucrarea la care suntem chemați de Dumnezeu.
1 Corinteni 12:27 Voi sunteți trupul lui Hristos, și fiecare, în parte, mădularele lui. 12:28 Și Dumnezeu a rânduit în Biserică, întâi, apostoli; al doilea, proroci; al treilea, învățători; apoi, pe cei ce au darul minunilor; apoi, pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor și vorbirii în felurite limbi. 12:29 Oare toți sunt apostoli? Toți sunt proroci? Toți sunt învățători? Toți sunt făcători de minuni? 12:30 Toți au darul tămăduirilor? Toți vorbesc în alte limbi? Toți tălmăcesc?
Bucuria și slujirea merg oarecum împreună.
1 Corinteni 3:10 După harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu, ca un meșter-zidar înțelept, am pus temelia, și un altul clădește deasupra. Dar fiecare să ia bine seama cum clădește deasupra. 3:11 Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Isus Hristos. 3:12 Iar dacă clădește cineva pe această temelie aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, 3:13 lucrarea fiecăruia va fi dată pe față: ziua Domnului o va face cunoscut, căci se va descoperi în foc. Și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. 3:14 Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, el va primi o răsplată. 3:15 Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata. Cât despre el, va fi mântuit, dar ca prin foc.
...

6, Duminică - ev, 2

Evanghelizare, dimineața
Predică, Luca 23:35-43, mesaj transmis prin Ion (Pompiliu) Stan Descarcă MP3
...
Luca 23:35 Norodul stătea acolo și privea. Fruntașii își băteau joc de Isus și ziceau: „Pe alții i-a mântuit; să Se mântuiască pe Sine Însuși dacă este El Hristosul, Alesul lui Dumnezeu.” 36 Ostașii, de asemenea, își băteau joc de El; se apropiau, Îi dădeau oțet 37 și-I ziceau: „Dacă ești Tu Împăratul iudeilor, mântuiește-Te pe Tine Însuți!” 38 Deasupra Lui era scris cu slove grecești, latinești și evreești: „Acesta este Împăratul iudeilor.” 39 Unul din tâlharii răstigniți Îl batjocorea și zicea: „Nu ești Tu Hristosul? Mântuiește-Te pe Tine Însuți și mântuiește-ne și pe noi!” 40 Dar celălalt l-a înfruntat și i-a zis: „Nu te temi tu de Dumnezeu, tu, care ești sub aceeași osândă? 41 Pentru noi este drept, căci primim răsplata cuvenită pentru fărădelegile noastre, dar omul acesta n-a făcut niciun rău.” 42 Și a zis lui Isus: „Doamne, adu-Ți aminte de mine când vei veni în Împărăția Ta!” 43 Isus a răspuns: „Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu Mine în rai.”
...

6, Duminică - ev, 1

Evanghelizare, dimineața
Predică, Matei 27:11-26, mesaj transmis prin Daniel Dumitrescu Descarcă MP3
...
Matei 27:11 Isus S-a înfățișat înaintea dregătorului. Dregătorul L-a întrebat: „Ești Tu Împăratul iudeilor?” „Da”, i-a răspuns Isus, „sunt”. 12 Dar n-a răspuns nimic la învinuirile preoților celor mai de seamă și bătrânilor. 13 Atunci, Pilat I-a zis: „N-auzi de câte lucruri Te învinuiesc ei?” 14 Isus nu i-a răspuns la niciun cuvânt, așa că se mira foarte mult dregătorul. 15 La fiecare Praznic al Paștelor, dregătorul avea obicei să sloboadă norodului un întemnițat, pe care-l voiau ei. 16 Pe atunci aveau un întemnițat vestit, numit Baraba. 17 Când erau adunați la un loc, Pilat le-a zis: „Pe care voiți să vi-l slobod? Pe Baraba sau pe Isus, care se numește Hristos?” 18 Căci știa că din pizmă dăduseră pe Isus în mâinile lui. 19 Pe când sta Pilat pe scaun la judecată, nevastă-sa a trimis să-i spună: „Să n-ai nimic a face cu neprihănitul acesta, căci azi am suferit mult în vis din pricina lui.” 20 Preoții cei mai de seamă și bătrânii au înduplecat noroadele să ceară pe Baraba, iar pe Isus să-L omoare. 21 Dregătorul a luat cuvântul și le-a zis: „Pe care din amândoi voiți să vi-l slobozesc?” „Pe Baraba”, au răspuns ei. 22 Pilat le-a zis: „Dar ce să fac cu Isus, care se numește Hristos?” „Să fie răstignit”, i-au răspuns cu toții. 23 Dregătorul a zis: „Dar ce rău a făcut?” Ei au început să strige și mai tare: „Să fie răstignit!” 24 Când a văzut Pilat că n-ajunge la nimic, ci că se face mai multă zarvă, a luat apă, și-a spălat mâinile înaintea norodului și a zis: „Eu sunt nevinovat de sângele neprihănitului acestuia. Treaba voastră!” 25 Și tot norodul a răspuns: „Sângele Lui să fie asupra noastră și asupra copiilor noștri.” 26 Atunci, Pilat le-a slobozit pe Baraba; iar pe Isus, după ce a pus să-L bată cu nuiele, L-a dat în mâinile lor, ca să fie răstignit.
...

6, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, 1 Tesaloniceni 5:8-22, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...
1 Tesaloniceni 5:8 Dar noi, care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei și să avem drept coif nădejdea mântuirii. 5:9 Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea, prin Domnul nostru Isus Hristos, 5:10 care a murit pentru noi, pentru ca, fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu El. 5:11 De aceea mângâiați-vă și întăriți-vă unii pe alții, cum și faceți în adevăr. 5:12 Vă rugăm, fraților, să priviți bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul și care vă sfătuiesc. 5:13 Să-i prețuiți foarte mult, în dragoste, din pricina lucrării lor. Trăiți în pace între voi. 5:14 Vă rugăm, de asemenea, fraților, să mustrați pe cei ce trăiesc în neorânduială; să îmbărbătați pe cei deznădăjduiți; să sprijiniți pe cei slabi, să fiți răbdători cu toți. 5:15 Luați seama ca nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău; ci căutați totdeauna să faceți ce este bine atât între voi, cât și față de toți. 5:16 Bucurați-vă întotdeauna. 5:17 Rugați-vă neîncetat. 5:18 Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi. 5:19 Nu stingeți Duhul. 5:20 Nu disprețuiți prorociile. 5:21 Ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. 5:22 Feriți-vă de orice se pare rău.
...