duminică, 12 aprilie 2015

12, Duminică - tin, 4

Tineret, seara
Predică, Puterea învierii Lui, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...
Puterea învierii Lui ne ajută să fim o mărturie pentru toți.
...

12, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, Ioan 16:16-22; Ioan 20:15-22, mesaj transmis prin Victoraș Toculeț Descarcă MP3
...
Ioan 16:16 Peste puțină vreme, nu Mă veți mai vedea; apoi iarăși, peste puțină vreme, Mă veți vedea, pentru că Mă duc la Tatăl.”  16:17 La auzul acestor vorbe, unii din ucenicii Lui au zis între ei: „Ce înseamnă cuvintele acestea: „Peste puțină vreme, nu Mă veți mai vedea” și: „Apoi iarăși, peste puțină vreme, Mă veți vedea” și: „Pentru că Mă duc la Tatăl”?”  16:18 Ei ziceau deci: „Ce înseamnă aceasta: „Peste puțină vreme”? Nu știm ce vrea să spună.”  16:19 Isus a cunoscut că voiau să-L întrebe și le-a zis: „Vă întrebați între voi ce înseamnă cuvintele: „Peste puțină vreme, nu Mă veți mai vedea” și: „Apoi iarăși, peste puțină vreme, Mă veți vedea”?  16:20 Adevărat, adevărat vă spun că voi veți plânge și vă veți tângui, iar lumea se va bucura; vă veți întrista, dar întristarea voastră se va preface în bucurie.  16:21 Femeia, când este în durerile nașterii, se întristează, pentru că i-a sosit ceasul; dar, după ce a născut pruncul, nu-și mai aduce aminte de suferință, de bucurie că s-a născut un om pe lume.  16:22 Tot așa și voi: acum sunteți plini de întristare; dar Eu vă voi vedea iarăși, inima vi se va bucura, și nimeni nu vă va răpi bucuria voastră.
Ioan 20:15 „Femeie”, i-a zis Isus, „de ce plângi? Pe cine cauți?” Ea a crezut că este grădinarul și I-a zis: „Domnule, dacă L-ai luat, spune-mi unde L-ai pus, și mă voi duce să-L iau.”  20:16 Isus i-a zis: „Marie!” Ea s-a întors și I-a zis în evreiește: „Rabuni!”, adică: „Învățătorule!”  20:17 „Nu mă ține”, i-a zis Isus, „căci încă nu M-am suit la Tatăl Meu. Ci, du-te la frații Mei și spune-le că Mă sui la Tatăl Meu și Tatăl vostru, la Dumnezeul Meu și Dumnezeul vostru.”  20:18 Maria Magdalena s-a dus și a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul și că i-a spus aceste lucruri.  20:19 În seara aceleiași zile, cea dintâi a săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate, de frica iudeilor, a venit Isus, a stat în mijlocul lor și le-a zis: „Pace vouă!”  20:20 Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta Sa. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul.  20:21 Isus le-a zis din nou: „Pace vouă! Cum M-a trimis pe Mine Tatăl, așa vă trimit și Eu pe voi.”  20:22 După aceste vorbe, a suflat peste ei și le-a zis: „Luați Duh Sfânt!
Eclesiastul 11:9 Bucură-te, tinere, în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi; dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată.
...

12, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, 2 Timotei 2:8, Învierea Domnului Isus Hristos, mesaj transmis prin Lucian Adam Descarcă MP3
...
2 Timotei 2:8 Adu-ți aminte de Domnul Isus Hristos, din sămânța lui David, înviat din morți, după Evanghelia mea,
Putem fi siguri de iertarea păcatelor noastre!
...

12, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Citire, Texte despre înviere, Geneza 3:15, mesaj transmis prin Emi Bălăceanu Descarcă MP3
...
Geneza 3:15
Iov 19:23-27
Psalmul 16:9-10
Isaia 53:10-11
Matei 17:22-23
Matei 22:31-32
Matei 20:17-19
Ioan 11:23-26
Faptele apostolilor 2:23-24
Faptele apostolilor 13:34-39
Faptele apostolilor 17:30-31
Romani 4:22-25
Romani 7:4
Romani 8:11,34
Romani 10:9
Romani 14:7-9
1 Corinteni 6:14
1 Corinteni 15:12-23
2 Corinteni 4:14
2 Corinteni 5:15
Coloseni 3:1-4
1 Tesaloniceni 4:13-14
Apocalipsa 1:17-18
Geneza 3:15 Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul, și tu îi vei zdrobi călcâiul.”
Iov 19:23 Oh! Aș vrea ca vorbele mele să fie scrise, să fie scrise într-o carte; 19:24 aș vrea să fie săpate cu un priboi de fier și cu plumb în stâncă pe vecie… 19:25 Dar știu că Răscumpărătorul meu este viu și că Se va ridica la urmă pe pământ. 19:26 Chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu. 19:27 Îl voi vedea și-mi va fi binevoitor; ochii mei Îl vor vedea, și nu ai altuia. Sufletul meu tânjește de dorul acesta înăuntrul meu.
Psalmul 16:9 De aceea inima mi se bucură, sufletul mi se înveselește, și trupul mi se odihnește în liniște. 16:10 Căci nu vei lăsa sufletul meu în Locuința morților, nu vei îngădui ca preaiubitul Tău să vadă putrezirea.
Isaia 53:10 Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferință… Dar, după ce Își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile, și lucrarea Domnului va propăși în mâinile Lui. 53:11 Va vedea rodul muncii sufletului Lui și Se va înviora. Prin cunoștința Lui, Robul Meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra Lui povara nelegiuirilor lor.
Matei 17:22 Pe când stăteau în Galileea, Isus le-a zis: „Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile oamenilor. 17:23 Ei Îl vor omorî, dar a treia zi va învia.”
Matei 22:31 Cât privește învierea morților, oare n-ați citit ce vi s-a spus de Dumnezeu, când zice: 22:32 „Eu sunt Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov”? Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morți, ci al celor vii.”
Matei 20:17 Pe când Se suia Isus la Ierusalim, pe drum, a luat deoparte pe cei doisprezece ucenici și le-a zis: 20:18 „Iată că ne suim la Ierusalim, și Fiul omului va fi dat în mâinile preoților celor mai de seamă și cărturarilor. Ei Îl vor osândi la moarte 20:19 și-L vor da în mâinile Neamurilor, ca să-L batjocorească, să-L bată și să-L răstignească; dar a treia zi va învia.”
Ioan 11:23 Isus i-a zis: „Fratele tău va învia.” 11:24 „Știu”, I-a răspuns Marta, „că va învia la înviere, în ziua de apoi.” 11:25 Isus i-a zis: „Eu sunt Învierea și Viața. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. 11:26 Și oricine trăiește și crede în Mine nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta?”
Faptele apostolilor 2:23 pe Omul acesta, dat în mâinile voastre, după sfatul hotărât și după știința mai dinainte a lui Dumnezeu, voi L-ați răstignit și L-ați omorât prin mâna celor fărădelege. 2:24 Dar Dumnezeu L-a înviat, dezlegându-I legăturile morții, pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea.
Faptele apostolilor 13:34 Că L-a înviat din morți, așa că nu Se va mai întoarce în putrezire, a spus-o când a zis: „Vă voi împlini, cu toată credincioșia, făgăduințele sfinte pe care le-am făcut lui David.” 13:35 De aceea mai zice și în alt Psalm: „Nu vei îngădui ca sfântul Tău să vadă putrezirea.” 13:36 Și David, după ce a slujit celor din vremea lui, după planul lui Dumnezeu, a murit, a fost îngropat lângă părinții săi și a văzut putrezirea. 13:37 Dar Acela, pe care L-a înviat Dumnezeu, n-a văzut putrezirea. 13:38 Să știți, dar, fraților, că în El vi se vestește iertarea păcatelor; 13:39 și oricine crede este iertat prin El de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin Legea lui Moise.
Faptele apostolilor 17:30 Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască; 17:31 pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin Omul pe care L-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită, prin faptul că L-a înviat din morți…”
Romani 4:22 De aceea credința aceasta „i-a fost socotită ca neprihănire.” 4:23 Dar nu numai pentru el este scris că „i-a fost socotită ca neprihănire”; 4:24 ci este scris și pentru noi, cărora, de asemenea, ne va fi socotită, nouă celor ce credem în Cel ce a înviat din morți pe Isus Hristos, Domnul nostru, 4:25 care a fost dat din pricina fărădelegilor noastre, și a înviat din pricină că am fost socotiți neprihăniți.
Romani 7:4 Tot astfel, frații mei, prin trupul lui Hristos, și voi ați murit în ce privește Legea, ca să fiți ai altuia, adică ai Celui ce a înviat din morți; și aceasta, ca să aducem rod pentru Dumnezeu.
Romani 8:11 Și dacă Duhul Celui ce a înviat pe Isus dintre cei morți locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Isus din morți va învia și trupurile voastre muritoare, din pricina Duhului Său, care locuiește în voi. 8:34 Cine-i va osândi? Hristos a murit! Ba mai mult, El a și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi!
Romani 10:9 Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Isus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morți, vei fi mântuit.
Romani 14:7 În adevăr, niciunul din noi nu trăiește pentru sine și niciunul din noi nu moare pentru sine. 14:8 Căci dacă trăim, pentru Domnul trăim; și dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. 14:9 Căci Hristos pentru aceasta a murit și a înviat, ca să aibă stăpânire și peste cei morți, și peste cei vii.
1 Corinteni 6:14 Și Dumnezeu, care a înviat pe Domnul, ne va învia și pe noi cu puterea Sa.
1 Corinteni 15:12 Iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morților? 15:13 Dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat. 15:14 Și, dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică, și zadarnică este și credința voastră. 15:15 Ba încă noi suntem descoperiți și ca martori mincinoși ai lui Dumnezeu; fiindcă am mărturisit despre Dumnezeu că El a înviat pe Hristos, când nu L-a înviat, dacă este adevărat că morții nu învie. 15:16 Căci, dacă nu învie morții, nici Hristos n-a înviat. 15:17 Și, dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică, voi sunteți încă în păcatele voastre, 15:18 și prin urmare, și cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți. 15:19 Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii! 15:20 Dar acum, Hristos a înviat din morți, pârga celor adormiți. 15:21 Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. 15:22 Și, după cum toți mor în Adam, tot așa, toți vor învia în Hristos; 15:23 dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi rod; apoi, la venirea Lui, cei ce sunt ai lui Hristos.
2 Corinteni 4:14 Și știm că Cel ce a înviat pe Domnul Isus ne va învia și pe noi împreună cu Isus și ne va face să ne înfățișăm împreună cu voi.
2 Corinteni 5:15 Și El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei.
Coloseni 3:1 Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. 3:2 Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. 3:3 Căci voi ați murit, și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. 3:4 Când Se va arăta Hristos, viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă.
1 Tesaloniceni 4:13 Nu voim, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți, care n-au nădejde. 4:14 Căci, dacă credem că Isus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi, împreună cu Isus, pe cei ce au adormit în El.
Apocalipsa 1:17 Când L-am văzut, am căzut la picioarele Lui ca mort. El Și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis: „Nu te teme! Eu sunt Cel Dintâi și Cel de pe Urmă, 1:18 Cel Viu. Am fost mort, și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale Locuinței morților.
...

12, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, 1 Corinteni 15:1-10, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...
1 Corinteni 15:1 Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas 15:2 și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o; altfel, degeaba ați crezut. 15:3 V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu: că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi; 15:4 că a fost îngropat, și a înviat a treia zi, după Scripturi; 15:5 și că S-a arătat lui Chifa, apoi celor doisprezece. 15:6 După aceea S-a arătat la peste cinci sute de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. 15:7 În urmă S-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. 15:8 După ei toți, ca unei stârpituri, mi S-a arătat și mie. 15:9 Căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli; nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit Biserica lui Dumnezeu. 15:10 Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Și harul Lui față de mine n-a fost zadarnic; ba încă am lucrat mai mult decât toți: totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine.
...