sâmbătă, 17 iunie 2017

17 iun. 2017, Sâmbătă - 16

Conferință, după-amiaza
Predică, Despre unitatea Bisericii, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă fișierul audio MP3
...

17 iun. 2017, Sâmbătă - 15

Conferință, după-amiaza
Predică, Istoricul necazului din Carol Davila, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă fișierul audio MP3
...

17 iun. 2017, Sâmbătă - 14

Conferință, după-amiaza
Predică, Despre mai marii noștri, mesaj transmis prin Titus Voci Descarcă fișierul audio MP3
...

17 iun. 2017, Sâmbătă - 13

Conferință, după-amiaza
Predică, Psalmul 145:18-19, mesaj transmis prin Nicolae Dragomir Descarcă fișierul audio MP3
...
Psalmul 145:18 Domnul este lângă toți cei ce-L cheamă, lângă cei ce-L cheamă cu toată inima.
19 El împlinește dorințele celor ce se tem de El, le aude strigătul și-i scapă.
...

17 iun. 2017, Sâmbătă - 12

Conferință, după-amiaza
Predică, 2 Samuel 11:11-17, Urie are un caracter extraordinar, mesaj transmis prin Cătălin Bodeanu Descarcă fișierul audio MP3
...
2 Samuel 11:11 Urie a răspuns lui David: „Chivotul și Israel și Iuda locuiesc în corturi, domnul meu Ioab și slujitorii domnului meu sunt tăbărâți în câmp, și eu să intru în casă să mănânc și să beau și să mă culc cu nevastă-mea?! Viu ești tu și viu este sufletul tău că nu voi face lucrul acesta.”
12 David a zis lui Urie: „Mai rămâi și astăzi aici, și mâine îți voi da drumul.” Și Urie a rămas la Ierusalim în ziua aceea și a doua zi.
13 David l-a poftit să mănânce și să bea cu el și l-a îmbătat; și seara, Urie a ieșit și s-a culcat cu slujitorii stăpânului său, dar nu s-a coborât acasă.
14 A doua zi dimineața, David a scris o scrisoare lui Ioab și a trimis-o prin Urie.
15 În scrisoarea aceasta scria: „Puneți pe Urie în locul cel mai greu al luptei și trageți-vă înapoi de la el, ca să fie lovit și să moară.”
16 Ioab, împresurând cetatea, a pus pe Urie în locul pe care-l știa apărat de ostași viteji.
17 Oamenii din cetate au făcut o ieșire și s-au bătut împotriva lui Ioab; au căzut mulți din popor, din slujitorii lui David și a fost ucis și Urie, Hetitul.
...

17 iun. 2017, Sâmbătă - 11

Conferință, după-amiaza
Predică, Apocalipsa 1:13-20, mesaj transmis prin Moise Ștefan Descarcă fișierul audio MP3
...
Apocalipsa 1:13 Și în mijlocul celor șapte sfeșnice, pe cineva care semăna cu Fiul omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și încins la piept cu un brâu de aur.
14 Capul și părul Lui erau albe ca lâna albă, ca zăpada, ochii Lui erau ca para focului,
15 picioarele Lui erau ca arama aprinsă și arsă într-un cuptor și glasul Lui era ca vuietul unor ape mari.
16 În mâna dreaptă ținea șapte stele. Din gura Lui ieșea o sabie ascuțită cu două tăișuri și fața Lui era ca soarele când strălucește în toată puterea lui.
17 Când L-am văzut, am căzut la picioarele Lui ca mort. El Și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis: „Nu te teme! Eu sunt Cel dintâi și Cel de pe urmă,
18 Cel viu. Am fost mort, și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale Locuinței morților.
19 Scrie dar lucrurile pe care le-ai văzut, lucrurile care sunt și cele care au să fie după ele.
20 Taina celor șapte stele pe care le-ai văzut în mâna dreaptă a Mea și a celor șapte sfeșnice de aur: cele șapte stele sunt îngerii celor șapte Biserici și cele șapte sfeșnice sunt șapte Biserici.
...

17 iun. 2017, Sâmbătă - 10

Conferință, după-amiaza
Predică, Despre separarea de cei de jos, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă fișierul audio MP3
...

17 iun. 2017, Sâmbătă - 9

Conferință, prânz
Predică, Matei 9:9-13, mesaj transmis prin Dan Miu Descarcă fișierul audio MP3
...
Matei 9:9 De acolo, Isus a mers mai departe și a văzut pe un om, numit Matei, șezând la vamă. Și i-a zis: „Vino după Mine.” Omul acela s-a sculat și a mers după El.
10 Pe când ședea Isus la masă, în casă, iată că au venit o mulțime de vameși și păcătoși și au șezut la masă cu El și cu ucenicii Lui.
11 Fariseii au văzut lucrul acesta și au zis ucenicilor Lui: „Pentru ce mănâncă Învățătorul vostru cu vameșii și cu păcătoșii?”
12 Isus i-a auzit și le-a zis: „Nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi.
13 Duceți-vă de învățați ce înseamnă: ‘Milă voiesc, iar nu jertfă!’ Căci n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși.”
...

17 iun. 2017, Sâmbătă - 8

Conferință, prânz
Predică, Numeri 13:2-3,30, Apocalipsa 22:11, mesaj transmis prin Petre Nițu Descarcă fișierul audio MP3
...
Numeri 13:2 „Trimite niște oameni să iscodească țara Canaanului, pe care o dau copiilor lui Israel. Să trimiți câte un om pentru fiecare din semințiile părinților lor, toți să fie dintre fruntașii lor.”
3 Moise i-a trimis din pustia Paran, după porunca Domnului; toți oamenii aceștia erau căpetenii ale copiilor lui Israel.
Numeri 13:30 Caleb a potolit poporul care cârtea împotriva lui Moise. El a zis: „Haidem să ne suim și să punem mâna pe țară, căci vom fi biruitori!”
Apocalipsa 22:11 Cine este nedrept să fie nedrept și mai departe; cine este întinat să se întineze și mai departe; cine este fără prihană să trăiască și mai departe fără prihană. Și cine este sfânt să se sfințească și mai departe!”
...

17 iun. 2017, Sâmbătă - 7

Conferință, prânz
Predică, 1 Corinteni 11:19, mesaj transmis prin Emilian Cristescu Descarcă fișierul audio MP3
...
1 Corinteni 11:19 căci trebuie să fie și partide între voi, ca să iasă la lumină cei găsiți buni.
...

17 iun. 2017, Sâmbătă - 6

Conferință, prânz
Predică, 2 Împărați 2:19-22, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă fișierul audio MP3
...
2 Împărați 2:19 Oamenii din cetate au zis lui Elisei: „Iată, așezarea cetății este bună, după cum vede domnul meu, dar apele sunt rele și țara este stearpă.”
20 El a zis: „Aduceți-mi un blid nou și puneți sare în el.” Și i-au adus.
21 Apoi s-a dus la izvorul apelor și a aruncat sare în el și a zis: „Așa vorbește Domnul: ‘Vindec apele acestea; nu va mai veni din ele nici moarte, nici sterpătură.’”
22 Și apele au fost vindecate până în ziua aceasta, după cuvântul pe care-l rostise Domnul.
...

17 iun. 2017, Sâmbătă - 5

Conferință, prânz
Predică, Evrei 13:7, mesaj transmis prin Titus Voci Descarcă fișierul audio MP3
...
Evrei 13:7 Aduceți-vă aminte de mai-marii voștri care v-au vestit Cuvântul lui Dumnezeu; uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința!
...

17 iun. 2017, Sâmbătă - 4

Conferință, dimineața
Predică, 1 Petru 5:1-14, Responsabilitatea ca lucrători și ca păstori, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă fișierul audio MP3
...
1 Petru 5:1 Sfătuiesc pe prezbiterii1 dintre voi, eu, care sunt un prezbiter2 ca și ei, un martor al patimilor lui Hristos și părtaș al slavei care va fi descoperită:
2 Păstoriți turma lui Dumnezeu, care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bunăvoie, după voia lui Dumnezeu; nu pentru un câștig mârșav, ci cu lepădare de sine;
3 nu ca și cum ați stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărțeală, ci făcându-vă pilde turmei.
4 Și, când Se va arăta Păstorul cel mare, veți căpăta cununa care nu se poate veșteji, a slavei.
5 Tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni. Și toți, în legăturile voastre, să fiți împodobiți cu smerenie. Căci „Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har”.
6 Smeriți-vă dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea Lui, El să vă înalțe.
7 Și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El Însuși îngrijește de voi.
8 Fiți treji și vegheați! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită.
9 Împotriviți-vă lui tari în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca voi.
10 Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Isus la slava Sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți.
11 Ale Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor! Amin.
12 V-am scris aceste puține rânduri prin Silvan, care cred că este un frate credincios, ca să vă sfătuiesc și să vă adeveresc că adevăratul har al lui Dumnezeu este harul acesta de care v-ați alipit.
13 Biserica aleasă cu voi, care este în Babilon, vă trimite sănătate. Tot așa și Marcu, fiul meu.
14 Spuneți-vă sănătate unii altora cu o sărutare de dragoste. Pacea să fie cu voi, cu toți, care sunteți în Hristos Isus! Amin!
...

17 iun. 2017, Sâmbătă - 3

Conferință, dimineața
Predică, Efeseni 4:11-20, Ce înseamnă Biserica?, mesaj transmis prin Petre Miu Descarcă fișierul audio MP3
...
Efeseni 4:11 Și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători
12 pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos,
13 până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos;
14 ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire,
15 ci, credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos.
16 Din El, tot trupul, bine închegat și strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei și se zidește în dragoste.
17 Iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul: să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii, în deșertăciunea gândurilor lor,
18 având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimii lor.
19 Ei și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție.
20 Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos;
...

17 iun. 2017, Sâmbătă - 2

Conferință, dimineața
Predică, 1 Samuel 15:13-21,24-26,30; Evrei 12:5-10, mesaj transmis prin Petrică Dușcu Descarcă fișierul audio MP3
...
1 Samuel 15:13 Cineva a venit și a dat de știre lui David și a zis: „Inima oamenilor lui Israel s-a întors spre Absalom.”
14 Și David a zis tuturor slujitorilor lui care erau cu el la Ierusalim: „Sculați-vă să fugim, căci nu vom scăpa dinaintea lui Absalom. Grăbiți-vă de plecare, altfel, nu va întârzia să ne ajungă și va arunca nenorocirea peste noi și va trece cetatea prin ascuțișul sabiei.”
15 Slujitorii împăratului i-au zis: „Slujitorii tăi vor face tot ce va voi domnul nostru, împăratul.”
16 Împăratul a ieșit, și toată casa lui mergea după el, și a lăsat zece țiitoare pentru paza casei.
17 Împăratul a ieșit astfel și tot poporul îl urma. Și s-au oprit la cea din urmă casă.
18 Toți slujitorii lui, toți cheretiții și toți peletiții au trecut alături de el și toți gatiții, în număr de șase sute de oameni, veniți din Gat după el, au trecut înaintea împăratului.
19 Împăratul a zis lui Itai din Gat: „Pentru ce să vii și tu cu noi? Întoarce-te și rămâi cu împăratul, căci ești străin și ai fost luat chiar din țara ta.
20 De ieri ai venit, și azi să te fac să rătăcești cu noi încoace și încolo, când nici eu însumi nu știu unde mă duc! Întoarce-te și ia și pe frații tăi cu tine. Domnul să se poarte cu tine cu bunătate și credincioșie!”
21 Itai a răspuns împăratului și a zis: „Viu este Domnul și viu este domnul meu, împăratul, că în locul unde va fi domnul meu, împăratul, fie ca să moară, fie ca să trăiască, acolo va fi și robul tău.”
1 Samuel 15:24 Țadoc era și el acolo și, cu el, toți leviții, ducând chivotul legământului lui Dumnezeu, și au așezat jos chivotul lui Dumnezeu, și Abiatar se suia, în timp ce tot poporul isprăvea de ieșit din cetate.
25 Împăratul a zis lui Țadoc: „Du chivotul lui Dumnezeu înapoi în cetate. Dacă voi căpăta trecere înaintea Domnului, mă va aduce înapoi și mă va face să văd chivotul și locașul lui.
26 Dar dacă va zice: ‘Nu-mi place de tine’, iată-mă, să facă ce va crede cu mine.”
1 Samuel 15:30 David a suit dealul măslinilor. Suia plângând și cu capul acoperit și mergea cu picioarele goale, și toți cei ce erau cu el și-au acoperit și ei capul și suiau plângând.
Evrei 12:5 Și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii: „Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El.
6 Căci Domnul pedepsește pe cine-l iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care-l primește.”
7 Suferiți pedeapsa: Dumnezeu Se poartă cu voi ca și cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl?
8 Dar, dacă sunteți scutiți de pedeapsă, de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fii.
9 Și apoi, dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui duhurilor și să trăim?
10 Căci ei, în adevăr, ne pedepseau pentru puține zile, cum credeau ei că e bine, dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru, ca să ne facă părtași sfințeniei Lui.
...

17 iun. 2017, Sâmbătă - 1

Conferință, dimineața
Predică, Efeseni 4:1-6; Faptele apostolilor 9:31; Matei 5:21-26, mesaj transmis prin Ionel Grosu Descarcă fișierul audio MP3
...
Efeseni 4:1 Vă sfătuiesc dar eu, cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o,
2 cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare; îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste
3 și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii.
4 Este un singur trup, un singur Duh, după cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre.
5 Este un singur Domn, o singură credință, un singur botez.
6 Este un singur Dumnezeu și Tată al tuturor, care este mai presus de toți, care lucrează prin toți și care este în toți.
Faptele apostolilor 9:31 Biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea și Samaria, se întărea sufletește și umbla în frica Domnului și, cu ajutorul Duhului Sfânt, se înmulțea.
Matei 5:21 Ați auzit că s-a zis celor din vechime: ‘Să nu ucizi; oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății.’
22 Dar Eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății; și oricine va zice fratelui său: ‘Prostule!’ va cădea sub pedeapsa soborului; iar oricine-i va zice: ‘Nebunule’ va cădea sub pedeapsa focului gheenei.
23 Așa că, dacă îți aduci darul la altar și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta,
24 lasă-ți darul acolo, înaintea altarului, și du-te întâi de împacă-te cu fratele tău; apoi vino de adu-ți darul.
25 Caută de te împacă degrabă cu pârâșul tău, câtă vreme ești cu el pe drum, ca nu cumva pârâșul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și să fii aruncat în temniță.
26 Adevărat îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuț.
...