duminică, 13 martie 2016

13, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 6:8-15, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă MP3
...
Faptele apostolilor 6:8 Ștefan era plin de har și de putere și făcea minuni și semne mari în norod. 6:9 Unii din sinagoga numită a izbăviților, a cirinenilor și a alexandrinilor, împreună cu niște iudei din Cilicia și din Asia, au început o ceartă de vorbe cu Ștefan; 6:10 dar nu puteau să stea împotriva înțelepciunii și Duhului cu care vorbea el. 6:11 Atunci au pus la cale pe niște oameni să zică: „Noi l-am auzit rostind cuvinte de hulă împotriva lui Moise și împotriva lui Dumnezeu.” 6:12 Au întărâtat norodul, pe bătrâni și pe cărturari, au năvălit asupra lui, au pus mâna pe el și l-au dus în sobor. 6:13 Au scos niște martori mincinoși care au zis: „Omul acesta nu încetează să spună cuvinte de hulă împotriva acestui Locaș Sfânt și împotriva Legii. 6:14 În adevăr, l-am auzit zicând că acest Isus din Nazaret va dărâma Locașul acesta și va schimba obiceiurile pe care ni le-a dat Moise.” 6:15 Toți cei ce ședeau în sobor s-au uitat țintă la Ștefan, și fața lui li s-a arătat ca o față de înger.
1 Petru 3:15 ... ” Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi; dar cu blândețe și teamă, 3:16 având un cuget curat ...
Galateni 5:19 Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea: ... 5:20 ... certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide,
Cum vor mai fi dormit acești oameni știind că a murit un om datorită mărturiei mincioase pe care a depus-o?!
Exodul 4:12 Du-te, dar; Eu voi fi cu gura ta și te voi învăța ce vei avea de spus.”
Așa a fost învățat și Ștefan în ce avea de spus.
Romani 8:28 De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său.
Faptele apostolilor 6:15 Toți cei ce ședeau în sobor s-au uitat țintă la Ștefan, și fața lui li s-a arătat ca o față de înger.
Cum se arată fața noastră?
Faptele apostolilor 6:7 Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult, numărul ucenicilor se înmulțea mult în Ierusalim, și o mare mulțime de preoți veneau la credință.
Efeseni 2:8 Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. 2:9 Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.
Isaia 53:7 Când a fost chinuit și asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care-l duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund: n-a deschis gura.
...

13, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 6:1-7, Cum să transformi o mare problemă o mare binecuvântare?, mesaj transmis prin Lucian Adam Descarcă MP3
...
Faptele apostolilor 6:1 În zilele acelea, când s-a înmulțit numărul ucenicilor, evreii care vorbeau grecește cârteau împotriva evreilor, pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la împărțirea ajutoarelor de toate zilele. 6:2 Cei doisprezece au adunat mulțimea ucenicilor și au zis: „Nu este potrivit pentru noi să lăsăm Cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. 6:3 De aceea, fraților, alegeți dintre voi șapte bărbați, vorbiți de bine, plini de Duhul Sfânt și înțelepciune, pe care îi vom pune la slujba aceasta. 6:4 Iar noi vom stărui necurmat în rugăciune și în propovăduirea Cuvântului.” 6:5 Vorbirea aceasta a plăcut întregii adunări. Au ales pe Ștefan, bărbat plin de credință și de Duhul Sfânt, pe Filip, pe Prohor, pe Nicanor, pe Timon, pe Parmena și pe Nicolae, un prozelit din Antiohia. 6:6 I-au adus înaintea apostolilor, care, după ce s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei. 6:7 Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult, numărul ucenicilor se înmulțea mult în Ierusalim, și o mare mulțime de preoți veneau la credință.
Era o problemă de discriminare. "Cârteau împotriva evreilor".
Proverbe 18:19 Frații nedreptățiți sunt mai greu de câștigat decât o cetate întărită, și certurile lor sunt tot așa de greu de înlăturat ca zăvoarele unei case împărătești.
Pasajul acesta face lumină cum să ne comportăm când apare o problemă.
Ce să faci când apare o problemă?
Primul lucru: s-o ignori. Dar apostolii n-au ignorat problema.
Al doilea mod: să fugă de ea. Dar rezolvarea unei probleme este s-o confrunți.
Au ales să rezolve problema cu înțelepciune împreună cu cei implicați.
Dar nu toate problemele se rezolvă împreună cu adunarea. Într-o problemă de învățătură, Faptele apostolilor 15:6 "Apostolii și prezbiterii s-au adunat laolaltă, ca să vadă ce este de făcut."
Faptele apostolilor 6:2 ... „Nu este potrivit pentru noi ... Să fi conștient de ce e potrivit și de ce nu e potrivit pentru tine. Ei au zis în Faptele apostolilor 6:4 ... "rugăciune și în propovăduirea Cuvântului.”, că acestea sunt mai importante decât slujirea la mese. Să poți înțelege ce e potrivit pentru tine și ce nu e potrivit pentru tine!
Fiecare mădular din Biserică trebuie să-și aducă aportul său.
Să ne punem întrebarea aceasta când vrem să facem ceva: Este potrivit pentru mine ca și creștin?
Rezolvarea unui conflict se face fără a lăsa nici un pic de adversitate.
Rezolvarea unei probleme înseamnă în primul rând rezolvarea problemei de inimă.
...

13, Duminică - ev, 2

Evanghelizare, dimineața
Predică, Luca 11:14-26, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...
Luca 11:14 Isus a scos dintr-un bolnav un drac, care era mut. După ce a ieșit dracul, mutul a grăit și noroadele s-au mirat.
15 Dar unii ziceau: „El scoate dracii cu Beelzebul, domnul dracilor.”
16 Alții, ca să-L ispitească, Îi cereau un semn din cer.
17 Isus le-a cunoscut gândurile și le-a zis: „Orice împărăție dezbinată împotriva ei este pustiită și o casă dezbinată împotriva ei se prăbușește peste alta.
18 Deci, dacă Satana este dezbinat împotriva lui însuși, cum va dăinui împărăția lui, fiindcă ziceți că Eu scot dracii cu Beelzebul?
19 Și dacă Eu scot dracii cu Beelzebul, fiii voștri cu cine îi scot? De aceea, ei înșiși vor fi judecătorii voștri.
20 Dar, dacă Eu scot dracii cu degetul lui Dumnezeu, Împărăția lui Dumnezeu a ajuns până la voi.
21 Când omul cel tare și bine înarmat își păzește casa, averile îi sunt la adăpost.
22 Dar, dacă vine peste el unul mai tare decât el și-l biruiește, atunci îi ia cu sila toate armele în care se încredea și împarte prăzile luate de la el.
23 Cine nu este cu Mine este împotriva Mea și cine nu adună cu Mine risipește.
24 Duhul necurat, când iese dintr-un om, umblă prin locuri fără apă și caută odihnă. Fiindcă n-o găsește, zice: ‘Mă voi întoarce în casa mea, de unde am ieșit.’
25 Și când vine, o găsește măturată și împodobită.
26 Atunci se duce de mai ia cu el alte șapte duhuri, mai rele decât el, intră împreună în casă, se așază în ea, și starea de pe urmă a omului aceluia ajunge mai rea decât cea dintâi.”
...

13, Duminică - ev, 1

Evanghelizare, dimineața
Predică, 1 Samuel 31:1-13, mesaj transmis prin Andrei Banu Descarcă MP3
...
1 Samuel 31:1 Filistenii s-au luptat cu Israel, și bărbații lui Israel au luat-o la fugă dinaintea filistenilor și au căzut uciși pe muntele Ghilboa.
2 Filistenii au urmărit pe Saul și pe fiii lui și au ucis pe Ionatan, Abinadab și Malchișua, fiii lui Saul.
3 Saul a fost prins în toiul luptei; arcașii l-au ajuns și l-au rănit greu.
4 Saul a zis atunci celui ce-i ducea armele: „Scoate-ți sabia și străpunge-mă, ca nu cumva acești netăiați împrejur să vină să mă străpungă și să-și bată joc de mine.” Cel ce-i ducea armele n-a voit, căci îi era teamă. Și Saul și-a luat sabia și s-a aruncat în ea.
5 Cel ce ducea armele lui Saul, văzându-l mort, s-a aruncat și el în sabia lui și a murit împreună cu el.
6 Astfel au pierit în același timp și în aceeași zi Saul și cei trei fii ai lui, cel ce-i purta armele și toți oamenii lui.
7 Cei din Israel care erau dincolo de vale și dincolo de Iordan, văzând că oamenii lui Israel fugeau și că Saul și fiii lui muriseră, și-au părăsit cetățile și au luat-o și ei la fugă. Și filistenii au venit și s-au așezat în ele.
8 A doua zi, filistenii au venit să dezbrace pe cei morți și au găsit pe Saul și pe cei trei fii ai lui căzuți pe muntele Ghilboa.
9 Au tăiat capul lui Saul și i-au luat armele. Apoi au trimis să dea de veste prin toată țara filistenilor, în casele idolilor lor și în popor.
10 Au pus armele lui Saul în casa Astarteelor și i-au atârnat trupul pe zidurile Bet-Șanului.
11 Când au auzit locuitorii Iabesului din Galaad ce au făcut filistenii lui Saul,
12 toți vitejii s-au sculat, au mers toată noaptea și au luat de pe zidurile Bet-Șanului trupul lui Saul și trupurile fiilor lui. Apoi s-au întors la Iabes, unde le-au ars;
13 le-au luat oasele și le-au îngropat sub stejarul din Iabes. Și au postit șapte zile.
...

13, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Evrei 13:15-16, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă MP3
...
Evrei 13:15 Prin El, să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc Numele Lui. 16 Și să nu dați uitării binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea Îi plac.
...