duminică, 28 decembrie 2014

28, Duminică - tin, 5

Tineret, seara
Predică, Ținta noastră este dragostea, mesaj transmis prin Necunoscut Descarcă MP3
...
Cuvântul lui Dumnezeu are o singură țintă și anume dragostea.
... Porunca este dragostea.
Dragostea unește, ne strânge.
...

28, Duminică - tin, 4

Tineret, seara
Predică, Cuvântul lui Dumnezeu este pentru viață, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...
Cuvântul lui Dumnezeu este pentru viață nu pentru cunoștință. Să fim realiști și să ne hrănim cu Cuvântul lui Dumnezeu, nu să-l admirăm sau să-I găsim cusururi.
...

28, Duminică - ev, 3

Evanghelizare, seara
Predică, 1 Ioan 2:7-11, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă MP3
...
Ioan 3:19 Și judecata aceasta stă în faptul că, odată venită Lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele.
Matei 11:28 Veniți la Mine, toți cei trudiți și împovărați, și Eu vă voi da odihnă.
...

28, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 2:7-11, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...

28, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 2:7-11, mesaj transmis prin Florin Ghiță Descarcă MP3
...
1 Ioan 2:7 Preaiubiților, nu vă scriu o poruncă nouă, ci o poruncă veche pe care ați avut-o de la început. Porunca aceasta veche este Cuvântul pe care l-ați auzit.  2:8 Totuși vă scriu o poruncă nouă, lucru care este adevărat atât cu privire la El, cât și cu privire la voi; căci întunericul se împrăștie, și lumina adevărată și răsare chiar.  2:9 Cine zice că este în lumină, și urăște pe fratele său, este încă în întuneric până acum.  2:10 Cine iubește pe fratele său rămâne în lumină, și în el nu este niciun prilej de poticnire.  2:11 Dar cine urăște pe fratele său este în întuneric, umblă în întuneric, și nu știe încotro merge, pentru că întunericul i-a orbit ochii.

Matei 16:23 Dar Isus S-a întors și a zis lui Petru: „Înapoia Mea, Satano: tu ești o piatră de poticnire pentru Mine! Căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor.”
Smerenia Domnului Isus Hristos. A fost necunoscut până la 30 de ani. Cum se ascundea de mulțimile care vroiau să-L facă împărat.
Luca 8:56 Părinții ei au rămas uimiți. Isus le-a poruncit să nu spună nimănui cele întâmplate.
Luca 5:27 După aceea Isus a ieșit afară și a văzut pe un vameș, numit Levi, șezând la vamă. Și i-a zis: „Vino după Mine!”  5:28 Vameșul a lăsat totul, s-a sculat și a mers după El.  5:29 Levi I-a făcut un ospăț mare la el în casă; și o mulțime de vameși și de alți oaspeți ședeau la masă cu ei.  5:30 Fariseii și cărturarii cârteau și ziceau ucenicilor Lui: „Pentru ce mâncați și beți împreună cu vameșii și cu păcătoșii?”  5:31 Isus a luat cuvântul și le-a zis: „Nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi.  5:32 N-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși.”
Blândețea Domnului Isus.
Blândețea este inversul agresivității.
Ioan 18:22 La auzul acestor cuvinte, unul din aprozii care stăteau acolo a dat o palmă lui Isus și a zis: „Așa răspunzi marelui preot?”  18:23 Isus i-a răspuns: „Dacă am vorbit rău, arată ce am spus rău; dar, dacă am vorbit bine, de ce mă bați?”
Domnul Isus este plin de compasiune.
Matei 26:10 Când a auzit Isus, le-a zis: „De ce faceți supărare femeii? Ea a făcut un lucru frumos față de Mine.
...

28, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Matei 5:10, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă MP3
...
Matei 5:10 Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este Împărăția cerurilor!
Galateni 5:22 Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea…
Putem fi prigoniți și pentru vorbele noastre și pentru faptele noastre dar asta nu ne va aduce fericire.
Iacov 1:5 Dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată.
1 Petru 4:15 Nimeni din voi să nu sufere ca ucigaș sau ca hoț, sau ca făcător de rele, sau ca unul care se amestecă în treburile altuia.
Abel a fost persecutat pentru credința lui.
Evrei 11:4 Prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui. Și prin ea vorbește el încă, măcar că este mort.
Cât de prigonit a fost și Iosif. A avut o legătură deosebită cu Dumnezeu. Ce greu i-a fost lui Iosif să fie persecutat de frații săi. Pe cel ce se smerește îl înalță Dumnezeu. Să înțelegi planul lui Dumnezeu, să nu fi cârtitor. Era planul lui Dumnezeu ca să-l ridice de acolo.
David, cât de persecutat a fost,
1 Samuel 24:12 Judece Domnul între mine și tine și Domnul să mă răzbune pe tine; dar eu nu voi pune mâna pe tine.
1 Samuel 24:17 Și a zis lui David: „Tu ești mai bun decât mine; căci tu mi-ai făcut bine, iar eu ți-am făcut rău.
Ilie Tișbitul. S-a încrezut în Dumnezeu și Dumnezeu a răspuns prin foc.
Ieremia, cât de neînțeles a fost de popor.
Preaiubitul Daniel, cât de mult s-a încrezut în Dumnezeu.
Diaconul Ștefan. Faptele apostolilor 7, predică către mai marii vremii.
Faptele apostolilor 7:52 Pe care din proroci nu i-au prigonit părinții voștri? Au omorât pe cei ce vesteau mai dinainte venirea Celui Neprihănit, pe care L-ați vândut acum și L-ați omorât.
Pavel, Filipeni 3:6 "în ce privește râvna, prigonitor al Bisericii". Faptele apostolilor 9:3 Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. 9:4 El a căzut la pământ și a auzit un glas care-I zicea: „Saule, Saule, pentru ce Mă prigonești?” 9:5 „Cine ești Tu, Doamne?”, a răspuns el. Și Domnul a zis: „Eu sunt Isus pe care-L prigonești.
Necazurile își au efectul lor binecuvântat în viața noastră, necazul aduce bucurie.
Romani 8:35 Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia? 8:36 După cum este scris: „Din pricina Ta suntem dați morții toată ziua; suntem socotiți ca niște oi de tăiat.” 8:37 Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit. 8:38 Căci sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, 8:39 nici înălțimea, nici adâncimea, nicio altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Isus Hristos, Domnul nostru.
Atunci când în inima noastră este bucurie, atunci este și cântare.
2 Timotei 3:12 De altfel, toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Isus vor fi prigoniți.
Exemplul suprem, Domnul Isus.
Isaia 53:3 Disprețuit și părăsit de oameni, Om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit, că îți întorceai fața de la El, și noi nu L-am băgat în seamă.
Isaia 42:3 Trestia frântă n-o va zdrobi, și mucul care mai arde încă nu-l va stinge.
Psalmi 22:14 Am ajuns ca apa care se scurge, și toate oasele mi se despart; mi s-a făcut inima ca ceara și se topește înăuntrul meu. 22:15 Mi se usucă puterea ca lutul și mi se lipește limba de cerul gurii: m-ai adus în țărâna morții. 22:16 Căci niște câini mă înconjoară, o ceată de nelegiuiți dau târcoale împrejurul meu, mi-au străpuns mâinile și picioarele
Un îndemn din Cuvânt:
Filipeni 1:29 Căci, cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, ci să și pătimiți pentru El
"Să pătimiți" sau să fim persecutați pentru Domnul.
...