duminică, 30 august 2015

30, Duminică - tin, 5

Tineret, seara
Predică, Iuda 1:5-13, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...

30, Duminică - tin, 4

Tineret, seara
Predică, Iuda 1:17,24-25, mesaj transmis prin Emi Bălăceanu Descarcă MP3
...
Iuda 1:17 Dar voi, preaiubiților, aduceți-vă aminte de vorbele vestite mai dinainte de apostolii Domnului nostru Isus Hristos.
Iuda 1:24 Iar a Aceluia care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plini de bucurie înaintea slavei Sale, 1:25 singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Isus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreție, putere și stăpânire, mai înainte de toți vecii, și acum și în veci. Amin.
...

30, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, 1 Petru 1:14-15, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...
1 Petru 1:14 Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată, când erați în neștiință.
1 Petru 1:15 Ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră.
...

30, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, Iuda 1:10, mesaj transmis prin Lucian Adam Descarcă MP3
...
Iuda 1:10 Aceștia, dimpotrivă, batjocoresc ce nu cunosc și se pierd singuri în ceea ce știu din fire, ca dobitoacele fără minte.
Pericolul apostaziei nu privesc numai pe cei care dau învățătură.
A) O trăire în ignoranță.
B) Și o trăire instinctivă, sub îndemnurile firii pământești.
A) are sensul de o trăire în necunoștință. Necunoașterea duce la pieire.
1 Tesaloniceni 4:4 fiecare din voi să știe să-și stăpânească vasul în sfințenie și cinste,  4:5 nu în aprinderea poftei, ca Neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu.
Tit 1:16 Ei se laudă că cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele Îl tăgăduiesc ...
Matei 22:29 Drept răspuns, Isus le-a zis: „Vă rătăciți! Pentru că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu.
Îl cunoaștem noi într-un mod personal pe Dumnezeu?
2 Tesaloniceni 1:7 și să vă dea odihnă atât vouă, care sunteți întristați, cât și nouă, la descoperirea Domnului Isus din cer, cu îngerii puterii Lui,  1:8 într-o flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos.
Poți trăi în ignoranță în sensul de neînțelegere a Cuvântului lui Dumnezeu, să nu înțelegi Cuvântul lui Dumnezeu. Fără naștere din nou, este imposibil să înțelegi adevărurile lui Dumnezeu. Când nu înțelegi, ajungi să fi fie batjocoritor față de cei de o altă înțelegere fie să răstălmăcești Scripturile.
Trăirea în ignoranță înseamnă să ignori Cuvântul lui Dumnezeu.
Romani 1:32 Și, măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși, ei nu numai că le fac, dar și găsesc de buni pe cei ce le fac.
Iuda 1:16 ... trăiesc după poftele lor ...  1:18 ... care vor trăi după poftele lor nelegiuite.  1:19 ... oameni supuși poftelor firii ...
Ce fel de viață trăiești?
Deuteronomul 17:18 Când se va așeza pe scaunul de domnie al împărăției lui, să scrie pentru el, într-o carte, o copie a acestei Legi, pe care s-o ia de la preoții din neamul leviților.  17:19 Va trebui s-o aibă cu el și s-o citească în toate zilele vieții lui, ca să învețe să se teamă de Domnul Dumnezeul lui, să păzească și să împlinească toate cuvintele din Legea aceasta și toate poruncile acestea,  17:20 pentru ca inima lui să nu se înalțe mai presus de frații lui și să nu se abată de la poruncile acestea nici la dreapta, nici la stânga și să aibă astfel multe zile în împărăția lui, el și copiii lui, în mijlocul lui Israel.
Deuteronomul 17:17 Să n-aibă un mare număr de neveste, ca să nu i se abată inima ...
2 Tesaloniceni 1:9 Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veșnică de la fața Domnului și de la slava puterii Lui,
Iuda 1:15 ca să facă o judecată împotriva tuturor și să încredințeze pe toți cei nelegiuiți de toate faptele nelegiuite pe care le-au făcut în chip nelegiuit și de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva Lui acești păcătoși nelegiuiți.”
...

30, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, Iuda 1:5-13; Cine sunt apostații?, mesaj transmis prin David Banu Descarcă MP3
...
Iuda 1:5 Vreau să vă aduc aminte, măcar că știți o dată pentru totdeauna toate aceste lucruri, că Domnul, după ce a izbăvit pe poporul Său din țara Egiptului, în urmă a nimicit pe cei ce n-au crezut.  1:6 El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința.  1:7 Tot așa, Sodoma și Gomora și cetățile dimprejurul lor, care se dăduseră ca și ele la curvie și au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc veșnic.  1:8 Totuși oamenii aceștia, târâți de visările lor, își pângăresc la fel trupul, nesocotesc stăpânirea și batjocoresc dregătoriile.  1:9 Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului și se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis: „Domnul să te mustre!”  1:10 Aceștia, dimpotrivă, batjocoresc ce nu cunosc și se pierd singuri în ceea ce știu din fire, ca dobitoacele fără minte.  1:11 Vai de ei! Căci au urmat pe calea lui Cain! S-au aruncat în rătăcirea lui Balaam, din dorința de câștig! Au pierit într-o răscoală ca a lui Core!  1:12 Sunt niște stânci ascunse la mesele voastre de dragoste, unde se ospătează fără rușine împreună cu voi și se îndoapă de-a binelea; niște nori fără apă, mânați încoace și încolo de vânturi, niște pomi tomnatici fără rod, de două ori morți, dezrădăcinați;  1:13 niște valuri înfuriate ale mării, care își spumegă rușinile lor; niște stele rătăcitoare, cărora le este păstrată negura întunericului pentru vecie.
2 Petru 2:1 În norod s-au ridicat și proroci mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura pe furiș erezii nimicitoare, se vor lepăda de Stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare năprasnică.
Osea 4:6 Poporul Meu piere din lipsă de cunoștință.
Nici un contact cu Egiptul, dar Solomon tocmai asta face.
1 Împărați 3:1 Solomon s-a încuscrit cu faraon, împăratul Egiptului. A luat de nevastă pe fata lui faraon și a adus-o în cetatea lui David, până și-a isprăvit de zidit casa lui, casa Domnului și zidul dimprejurul Ierusalimului.
1 Împărați 11:4 Când a îmbătrânit Solomon, nevestele i-au plecat inima spre alți dumnezei; și inima nu i-a fost în totul a Domnului Dumnezeului său, cum fusese inima tatălui său, David.
Păstorii apostați se hrănesc doar pe sine.
Păcatul cel mai mare al omului este: să consideri că te poți descurca și fără Dumnezeu.
Psalmi 16:4 Idolii se înmulțesc, oamenii aleargă după dumnezei străini, dar eu n-aduc jertfele lor de sânge și nu pun numele lor pe buzele mele.
"dar eu n-aduc jertfele lor". Copiii lui Dumnezeu au inima curată. Ei altfel, fără Domnul Isus nu ar putea sta drepți.
Psalmi 24:3 Cine va putea să se suie la muntele Domnului? Cine se va ridica până la locul Lui cel sfânt? –  24:4 Cel ce are mâinile nevinovate și inima curată, cel ce nu-și dedă sufletul la minciună și nu jură ca să înșele.  24:5 Acela va căpăta binecuvântarea Domnului, starea după voia Lui dată de Dumnezeul mântuirii lui.
1 Corinteni 8:3 Dar dacă iubește cineva pe Dumnezeu, este cunoscut de Dumnezeu.
Inima ta către ce lucruri caută?
Apocalipsa 3:17 ... ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol,  3:18 te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curățat prin foc, ca să te îmbogățești; și haine albe, ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale; și doctorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi.
Încă este har! Încă putem primi mila lui Dumnezeu!
...

30, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Matei 5:33-37, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă MP3
...
Matei 5:33 Ați mai auzit iarăși că s-a zis celor din vechime: „Să nu juri strâmb; ci să împlinești față de Domnul jurămintele tale.” 5:34 Dar Eu vă spun: să nu jurați nicidecum; nici pe cer, pentru că este scaunul de domnie al lui Dumnezeu; 5:35 nici pe pământ, pentru că este așternutul picioarelor Lui; nici pe Ierusalim, pentru că este cetatea marelui Împărat. 5:36 Să nu juri nici pe capul tău, căci nu poți face un singur păr alb sau negru. 5:37 Felul vostru de vorbire să fie: „Da, da; nu, nu”; ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău.
...