duminică, 24 aprilie 2016

24, Duminică - ev, 2

Evanghelizare, seara
Predică, Ioan 12:12-32, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă MP3
...
Ioan 12:12 A doua zi, o gloată mare care venise la praznic, cum a auzit că vine Isus în Ierusalim, 12:13 a luat ramuri de finic și I-a ieșit în întâmpinare, strigând: „Osana! Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului, Împăratul lui Israel!” 12:14 Isus a găsit un măgăruș și a încălecat pe el, după cum este scris: 12:15 „Nu te teme, fiica Sionului; iată că Împăratul tău vine călare pe mânzul unei măgărițe.” 12:16 Ucenicii Lui n-au înțeles aceste lucruri de la început; dar, după ce a fost proslăvit Isus, și-au adus aminte că aceste lucruri erau scrise despre El și că ei le împliniseră cu privire la El. 12:17 Toți cei ce fuseseră împreună cu Isus, când chemase pe Lazăr din mormânt și-l înviase din morți, mărturiseau despre El. 12:18 Și norodul I-a ieșit în întâmpinare, pentru că aflase că făcuse semnul acesta. 12:19 Fariseii au zis deci între ei: „Vedeți că nu câștigați nimic: iată că lumea se duce după El!” 12:20 Niște greci, dintre cei ce se suiseră să se închine la praznic, 12:21 s-au apropiat de Filip, care era din Betsaida Galileii, l-au rugat și au zis: „Domnule, am vrea să vedem pe Isus.” 12:22 Filip s-a dus și a spus lui Andrei; apoi Andrei și Filip au spus lui Isus. 12:23 Drept răspuns, Isus le-a zis: „A sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului. 12:24 Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur; dar dacă moare, aduce mult rod. 12:25 Cine își iubește viața o va pierde; și cine își urăște viața în lumea aceasta o va păstra pentru viața veșnică. 12:26 Dacă Îmi slujește cineva, să Mă urmeze; și unde sunt Eu, acolo va fi și slujitorul Meu. Dacă Îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti. 12:27 Acum sufletul Meu este tulburat. Și ce voi zice?… Tată, izbăvește-Mă din ceasul acesta?… Dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta! 12:28 Tată, proslăvește Numele Tău!” Și din cer s-a auzit un glas care zicea: „L-am proslăvit și-L voi mai proslăvi!” 12:29 Norodul care stătea acolo și care auzise glasul a zis că a fost un tunet. Alții ziceau: „Un înger a vorbit cu El!” 12:30 Isus a răspuns: „Nu pentru Mine s-a auzit glasul acesta, ci pentru voi. 12:31 Acum are loc judecata lumii acesteia, acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. 12:32 Și după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la Mine pe toți oamenii.”
...

24, Duminică - ev, 1

Evanghelizare, seara
Predică, Luca 19:29-44, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă MP3
...
Luca 19:29 Când S-a apropiat de Betfaghe și de Betania, înspre muntele numit al Măslinilor, Isus a trimis pe doi din ucenicii Săi 19:30 și le-a zis: „Duceți-vă în satul dinaintea voastră. Când veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat, pe care n-a încălecat nimeni niciodată: dezlegați-l și aduceți-Mi-l. 19:31 Dacă vă va întreba cineva: „Pentru ce-l dezlegați?”, să-i spuneți așa: „Pentru că Domnul are trebuință de el.” 19:32 Cei ce fuseseră trimiși s-au dus și au găsit așa cum le spusese Isus. 19:33 Pe când dezlegau măgărușul, stăpânii lui le-au zis: „Pentru ce dezlegați măgărușul?” 19:34 Ei au răspuns: „Domnul are trebuință de el.” 19:35 Și au adus măgărușul la Isus. Apoi și-au aruncat hainele pe el și au așezat pe Isus, călare deasupra. 19:36 Pe când mergea Isus, oamenii își așterneau hainele pe drum. 19:37 Și când S-a apropiat de Ierusalim, spre coborâșul Muntelui Măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. 19:38 Ei ziceau: „Binecuvântat este Împăratul care vine în Numele Domnului! Pace în cer și slavă în locurile preaînalte!” 19:39 Unii farisei din norod au zis lui Isus: „Învățătorule, ceartă-Ți ucenicii!” 19:40 Și El a răspuns: „Vă spun că, dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga.” 19:41 Când S-a apropiat de cetate și a văzut-o, Isus a plâns pentru ea 19:42 și a zis: „Dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea! Dar acum, ele sunt ascunse de ochii tăi. 19:43 Vor veni peste tine zile, când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile: 19:44 te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău; și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată.”
...

24 apr. 2016, Duminică - ev, 1

Evanghelizare, dimineața
Predică, Luca 19:29-48, mesaj transmis prin Ion (Pompiliu) Stan Descarcă fișierul audio MP3
...
Luca 19:29 Când S-a apropiat de Betfaghe și de Betania, înspre muntele numit al Măslinilor, Isus a trimis pe doi din ucenicii Săi
30 și le-a zis: „Duceți-vă în satul dinaintea voastră. Când veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat, pe care n-a încălecat nimeni niciodată: dezlegați-l și aduceți-Mi-l.
31 Dacă vă va întreba cineva: ‘Pentru ce-l dezlegați?’ să-i spuneți așa: ‘Pentru că Domnul are trebuință de el.’”
32 Cei ce fuseseră trimiși s-au dus și au găsit așa cum le spusese Isus.
33 Pe când dezlegau măgărușul, stăpânii lui le-au zis: „Pentru ce dezlegați măgărușul?”
34 Ei au răspuns: „Domnul are trebuință de el.”
35 Și au adus măgărușul la Isus. Apoi, și-au aruncat hainele pe el și au așezat pe Isus călare, deasupra.
36 Pe când mergea Isus, oamenii își așterneau hainele pe drum.
37 Și când S-a apropiat de Ierusalim, spre coborâșul Muntelui Măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră.
38 Ei ziceau: „Binecuvântat este Împăratul care vine în Numele Domnului! Pace în cer și slavă în locurile preaînalte!”
39 Unii farisei din norod au zis lui Isus: „Învățătorule, ceartă-Ți ucenicii!”
40 Și El a răspuns: „Vă spun că, dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga.”
41 Când S-a apropiat de cetate și a văzut-o, Isus a plâns pentru ea
42 și a zis: „Dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea! Dar acum, ele sunt ascunse de ochii tăi.
43 Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile:
44 te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău, și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată.”
45 În urmă, a intrat în Templu și a început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în el.
46 Și le-a zis: „Este scris: ‘Casa Mea va fi o casă de rugăciune.’ Dar voi ați făcut din ea ‘o peșteră de tâlhari’. ”
47 Isus învăța în toate zilele pe norod în Templu. Și preoții cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii norodului căutau să-L omoare,
48 dar nu știau cum să facă, pentru că tot norodul Îi sorbea vorbele de pe buze.
...

24, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Matei 6:13, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă MP3
...
Matei 6:13 și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. Căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin!’
...