duminică, 7 august 2016

7, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 12:1-14, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă MP3
...
Necazurile și încercările sunt ceva normal în viața Bisericii. Dumnezeu o îngăduie.
Faptele apostolilor 14:22 întărind sufletele ucenicilor. El îi îndemna să stăruie în credință și spunea că în Împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri.
1 Petru 4:12 Preaiubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi; 4:13 dimpotrivă, bucurați-vă, întrucât aveți parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucurați și să vă înveseliți și la arătarea slavei Lui.
Încercarea are limitele ei. Dumnezeu îngăduie ca să cadă ca martir dintre apostoli doar Iacov. Dumnezeu este credincios și Dumnezeu limitează încercarea - Dumnezeu este suveran.
Petru este trimis în închisoare în zi de sărbătoare, de Paște.
Isaia 1:13 ... nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea!
Încercarea, prigoana aruncă Biserica pe genunchi.
Faptele apostolilor 2:42 Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni.
Încercarea ne aduce mai aproape pe genunchi, pentru ca să fim izbăviți din încercare.
Rugăciunea noastră, credința noastră au limite omenești. Suntem slabi. Chiar în nopți de rugăciune se arată necredința lor. Ceea ce este mai remarcabil este că prin rugăciune înțelegem mai bine voia lui Dumnezeu, planurile lui Dumnezeu.
Trebuie să fim conștienți de limitele noastre!
Este bine să putem mijloci pentru cei care trec prin încercări, unii trec prin aspre prigoniri, alții trec prin suferințe, încercări sunt și prin prezența dezbinărilor.
Încercarea ne maturizează in relația noastră cu Domnul Isus Hristos.
1 Petru 1:7 pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere, și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea, la arătarea lui Isus Hristos,
...

7, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 12:1-14, mesaj transmis prin Lucian Adam Descarcă MP3
...
Faptele apostolilor 12:1 Cam pe aceeași vreme, împăratul Irod a pus mâinile pe unii din biserică, pentru ca să-i chinuiască,
2 și a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan.
3 Când a văzut că lucrul acesta place iudeilor, a mai pus mâna și pe Petru. (Erau zilele Praznicului Azimilor.)
4 După ce l-a prins și l-a băgat în temniță, l-a pus sub paza a patru cete de câte patru ostași, cu gând ca după Paște să-l scoată înaintea norodului.
5 Deci Petru era păzit în temniță, și Biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el.
6 În noaptea zilei când avea de gând Irod să-l înfățișeze la judecată, Petru dormea între doi ostași, legat de mâini cu două lanțuri, și niște păzitori păzeau temnița la ușă.
7 Și iată, un înger al Domnului a stat lângă el pe neașteptate și o lumină a strălucit în temniță. Îngerul a deșteptat pe Petru, lovindu-l în coastă, și i-a zis: „Scoală-te, iute!” Lanțurile i-au căzut jos de pe mâini.
8 Apoi, îngerul i-a zis: „Încinge-te și leagă-ți încălțămintea.” Și el a făcut așa. Îngerul i-a mai zis: „Îmbracă-te în haină și vino după mine.”
9 Petru a ieșit afară și a mers după el, fără să știe dacă ce făcea îngerul este adevărat. I se părea că are o vedenie.
10 După ce au trecut de straja întâi și a doua, au ajuns la poarta de fier, care dă în cetate, și ea li s-a deschis singură; au ieșit și au trecut într-o uliță. Îndată, îngerul a plecat de lângă el.
11 Când și-a venit Petru în fire, a zis: „Acum văd cu adevărat că Domnul a trimis pe îngerul Său și m-a scăpat din mâna lui Irod și de la tot ce aștepta poporul iudeu.”
12 După ce și-a dat bine seama de cele întâmplate, s-a îndreptat spre casa Mariei, mama lui Ioan, zis și Marcu, unde erau adunați mulți laolaltă și se rugau.
13 A bătut la ușa care dădea în pridvor, și o slujnică, numită Roda, a venit să vadă cine e.
14 A cunoscut glasul lui Petru și, de bucurie, în loc să deschidă, a alergat înăuntru să dea de veste că Petru stă înaintea porții.
...

7, Duminică - ev, 2

Evanghelizare, dimineața
Predică, Psalmul 2, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...
Psalmul 2:1 Pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă popoarele lucruri deșarte?
2 Împărații pământului se răscoală și domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului și împotriva Unsului Său, zicând:
3 „Să le rupem legăturile și să scăpăm de lanțurile lor!”
4 Cel ce șade în ceruri râde, Domnul Își bate joc de ei.
5 Apoi, în mânia Lui, le vorbește și-i îngrozește cu urgia Sa, zicând:
6 „Totuși Eu am uns pe Împăratul Meu pe Sion, Muntele Meu cel sfânt.”
7 „Eu voi vesti hotărârea Lui – zice Unsul. Domnul Mi-a zis: ‘Tu ești Fiul Meu! Astăzi Te-am născut.
8 Cere-Mi, și-Ți voi da neamurile de moștenire și marginile pământului în stăpânire!
9 Tu le vei zdrobi cu un toiag de fier și le vei sfărâma ca pe vasul unui olar’.”
10 Acum dar, împărați, purtați-vă cu înțelepciune! Luați învățătură, judecătorii pământului!
11 Slujiți Domnului cu frică și bucurați-vă, tremurând.
12 Dați cinste Fiului, ca să nu Se mânie și să nu pieriți pe calea voastră, căci mânia Lui este gata să se aprindă! Ferice de toți câți se încred în El!
...

7, Duminică - ev, 1

Evanghelizare, dimineața
Predică, Matei 25:14-30, mesaj transmis prin Daniel Dumitrescu Descarcă MP3
...
Matei 25:14 Atunci, Împărăția cerurilor se va asemăna cu un om care, când era să plece într-o altă țară, a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția sa.
15 Unuia i-a dat cinci talanți, altuia doi și altuia unul, fiecăruia după puterea lui, și a plecat.
16 Îndată, cel ce primise cei cinci talanți s-a dus, i-a pus în negoț și a câștigat cu ei alți cinci talanți.
17 Tot așa, cel ce primise cei doi talanți a câștigat și el alți doi cu ei.
18 Cel ce nu primise decât un talant s-a dus de a făcut o groapă în pământ și a ascuns acolo banii stăpânului său.
19 După multă vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors și le-a cerut socoteală.
20 Cel ce primise cei cinci talanți a venit, a adus alți cinci talanți și a zis: ‘Doamne, mi-ai încredințat cinci talanți; iată că am câștigat cu ei alți cinci talanți.’
21 Stăpânul său i-a zis: ‘Bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră în bucuria stăpânului tău.’
22 Cel ce primise cei doi talanți a venit și el și a zis: ‘Doamne, mi-ai încredințat doi talanți; iată că am câștigat cu ei alți doi talanți.’
23 Stăpânul său i-a zis: ‘Bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră în bucuria stăpânului tău!’
24 Cel ce nu primise decât un talant a venit și el și a zis: ‘Doamne, am știut că ești om aspru, care seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat:
25 mi-a fost teamă și m-am dus de ți-am ascuns talantul în pământ; iată-ți ce este al tău!’
26 Stăpânul său i-a răspuns: ‘Rob viclean și leneș! Ai știut că secer de unde n-am semănat și că strâng de unde n-am vânturat,
27 prin urmare se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zarafi, și, la venirea mea, eu mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu!
28 Luați-i dar talantul și dați-l celui ce are zece talanți.
29 Pentru că celui ce are, i se va da și va avea de prisos, dar de la cel ce n-are, se va lua și ce are!
30 Iar pe robul acela netrebnic, aruncați-l în întunericul de afară: acolo vor fi plânsul și scrâșnirea dinților.’
...

7, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Evrei 13:20-25, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă MP3
...
Evrei 13:20 Dumnezeul păcii, care, prin sângele legământului celui veșnic, a sculat din morți pe Domnul nostru Isus, marele Păstor al oilor,
21 să vă facă desăvârșiți în orice lucru bun, ca să faceți voia Lui și să lucreze în noi ce-I este plăcut, prin Isus Hristos. A Lui să fie slava în vecii vecilor! Amin.
22 Vă rog, fraților, să primiți bine acest cuvânt de sfătuire, căci v-am scris pe scurt.
23 Să știți că fratelui Timotei i s-a dat drumul. Dacă vine curând, voi veni împreună cu el să vă văd.
24 Spuneți sănătate tuturor mai-marilor voștri și tuturor sfinților. Cei din Italia vă trimit sănătate.
25 Harul să fie cu voi cu toți! Amin.
...