miercuri, 31 mai 2017

31 mai 2017, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Întrebare despre Evrei 9:23, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă fișierul audio MP3
...
Evrei 9:23 Dar, deoarece chipurile lucrurilor care sunt în ceruri au trebuit curățite în felul acesta, trebuia ca înseși lucrurile cerești să fie curățite cu jertfe mai bune decât acestea.
La ce se referă apostolul când se referă la "trebuia ca înseși lucrurile cerești să fie curățite cu jertfe mai bune decât acestea"?
Contraste. Contrast între legământul cel dintâi în v.1 și legământul cel nou în v.15 ...
...

31 mai 2017, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Marcu 8:22-26, mesaj transmis prin Traian Coteanu Descarcă fișierul audio MP3
...

31 mai 2017, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Marcu 8:22-26, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă fișierul audio MP3
...
Marcu 8:22 Au venit la Betsaida; au adus la Isus un orb și L-au rugat să Se atingă de el.
23 Isus a luat pe orb de mână și l-a scos din sat, apoi i-a pus scuipat pe ochi, Și-a pus mâinile peste el și l-a întrebat: „Vezi ceva?”
24 El s-a uitat și a zis: „Văd niște oameni umblând, dar mi se par ca niște copaci.”
25 Isus i-a pus din nou mâinile pe ochi; i-a spus să se uite țintă și, când s-a uitat, a fost tămăduit și a văzut toate lucrurile deslușit.
26 Atunci, Isus l-a trimis acasă și i-a zis: „Să nu intri în sat și nici să nu spui cuiva în sat.”
...

duminică, 28 mai 2017

28 mai 2017, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, 1 Timotei 1:12-17; Galateni 2:20-21, mesaj transmis prin Daniel Simion 2 Descarcă fișierul audio MP3
...
1 Timotei 1:12 Mulțumesc lui Hristos Isus, Domnul nostru, care m-a întărit, că m-a socotit vrednic de încredere și m-a pus în slujba Lui,
13 măcar că mai înainte eram un hulitor, un prigonitor și batjocoritor. Dar am căpătat îndurare, pentru că lucram din neștiință, în necredință!
14 Și harul Domnului nostru s-a înmulțit peste măsură de mult împreună cu credința și cu dragostea care este în Hristos Isus.
15 O, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: „Hristos Isus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși”, dintre care cel dintâi sunt eu.
16 Dar am căpătat îndurare, pentru ca Isus Hristos să-Și arate în mine, cel dintâi, toată îndelunga Lui răbdare, ca o pildă celor ce ar crede în El, în urmă, ca să capete viața veșnică.
17 A Împăratului veșniciilor, a nemuritorului, nevăzutului și singurului Dumnezeu să fie cinstea și slava în vecii vecilor! Amin.
Galateni 2:20 Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc…, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și S-a dat pe Sine Însuși pentru mine.
21 Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu; căci dacă neprihănirea se capătă prin Lege, degeaba a murit Hristos.
...

28 mai 2017, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 21:30-22:30, mesaj transmis prin Florin Ghiță Descarcă fișierul audio MP3
...
Faptele apostolilor 21:30 Toată cetatea s-a pus în mișcare și s-a strâns norodul din toate părțile. Au pus mâna pe Pavel și l-au scos din Templu, ale cărui uși au fost încuiate îndată.
31 Pe când încercau să-l omoare, s-a dus vestea la căpitanul oastei că tot Ierusalimul s-a tulburat.
32 Acesta a luat îndată ostași și sutași și a alergat la ei. Când au văzut pe căpitan și pe ostași, au încetat să mai bată pe Pavel.
33 Atunci, căpitanul s-a apropiat, a pus mâna pe el și a poruncit să-l lege cu două lanțuri. Apoi a întrebat cine este și ce a făcut.
34 Dar unii strigau într-un fel, alții într-alt fel prin mulțime. Fiindcă nu putea deci să înțeleagă adevărul din pricina zarvei, a poruncit să-l ducă în cetățuie.
35 Când a ajuns pe trepte, Pavel a trebuit să fie dus de ostași din pricina îmbulzelii norodului întărâtat,
36 căci mulțimea norodului se ținea după el și striga: „La moarte cu el!”
Pavel cere voie să vorbească
37 Tocmai când era să fie băgat în cetățuie, Pavel a zis căpitanului: „Îmi este îngăduit să-ți spun ceva?” Căpitanul a răspuns: „Știi grecește?
38 Nu cumva ești egipteanul acela care s-a răsculat acum în urmă și a dus în pustie pe cei patru mii de tâlhari?”
39 „Eu sunt iudeu”, a spus Pavel, „din Tarsul din Cilicia, cetățean al unei cetăți nu fără însemnătate. Te rog, dă-mi voie să vorbesc norodului.”
40 După ce i-a dat voie căpitanul, Pavel a stat în picioare pe trepte și a făcut semn norodului cu mâna. S-a făcut o mare tăcere, și Pavel le-a vorbit în limba evreiască astfel:
Faptele apostolilor 22:1 „Fraților și părinților, ascultați acum cuvântul meu de apărare față de voi!”
2 Când au auzit ei că le vorbește în limba evreiască, au ținut și mai multă liniște. Și Pavel a zis:
3 „Eu sunt iudeu, născut în Tarsul Ciliciei, dar am fost crescut în cetatea aceasta, am învățat la picioarele lui Gamaliel să cunosc cu de-amănuntul Legea părinților noștri și am fost tot atât de plin de râvnă pentru Dumnezeu, cum sunteți și voi toți azi.
4 Am prigonit până la moarte această Cale, am legat și am pus în temniță bărbați și femei:
5 marele preot și tot soborul bătrânilor îmi sunt martori. Am luat chiar și scrisori de la ei către frații din Damasc, unde m-am dus să aduc legați la Ierusalim pe cei ce se aflau acolo, ca să fie pedepsiți.
6 Când eram pe drum și mă apropiam de Damasc, deodată, pe la amiază, a strălucit împrejurul meu o mare lumină din cer.
7 Am căzut la pământ și am auzit un glas care-mi zicea: ‘Saule, Saule, pentru ce Mă prigonești?’
8 ‘Cine ești, Doamne?’ am răspuns eu. Și El mi-a zis: ‘Eu sunt Isus din Nazaret, pe care-L prigonești.’
9 Cei ce erau cu mine au văzut bine lumina și s-au înfricoșat, dar n-au auzit glasul Celui ce vorbea.
10 Atunci, am zis: ‘Ce să fac, Doamne?’ ‘Scoală-te’, mi-a răspuns Domnul, ‘du-te în Damasc și acolo ți se va spune ce trebuie să faci.’
11 Fiindcă nu puteam să văd nimic din pricina strălucirii luminii aceleia, cei ce erau cu mine m-au luat de mână, și așa am ajuns în Damasc.
12 Și a venit la mine un om numit Anania, bărbat temător de Dumnezeu, după Lege, și pe care toți iudeii care locuiesc în Damasc îl vorbeau de bine.
13 El mi-a zis: ‘Frate Saule, capătă-ți din nou vederea!’ Chiar în clipa aceea, mi-am căpătat vederea și m-am uitat la el.
14 El mi-a zis: ‘Dumnezeul părinților noștri te-a ales să cunoști voia Lui, să vezi pe Cel Neprihănit și să auzi cuvinte din gura Lui;
15 căci Îi vei fi martor față de toți oamenii, pentru lucrurile pe care le-ai văzut și auzit.
16 Și acum, ce zăbovești? Scoală-te, primește botezul și fii spălat de păcatele tale, chemând Numele Domnului.’
17 Și mi s-a întâmplat că, după ce m-am întors la Ierusalim, pe când mă rugam în Templu, am căzut într-o răpire sufletească
18 și am văzut pe Domnul, care-mi zicea: ‘Grăbește-te, ieși iute din Ierusalim, căci nu vor primi mărturisirea ta despre Mine.’
19 Și am zis: ‘Doamne, ei știu că eu băgam în temniță și băteam prin sinagogi pe cei ce cred în Tine
20 și că, atunci când se vărsa sângele lui Ștefan, martorul Tău, eram și eu de față, îmi uneam încuviințarea mea cu a celorlalți și păzeam hainele celor ce-l omorau.’
21 Atunci, El mi-a zis: ‘Du-te, căci te voi trimite departe, la neamuri…’”
Pavel, cetățean roman
22 Ei l-au ascultat până la cuvântul acesta. Dar atunci și-au ridicat glasul și au zis: „Ia de pe pământ pe un astfel de om! Nu este vrednic să trăiască!”
23 Și scoteau strigăte, își aruncau hainele și azvârleau cu țărână în văzduh.
24 Căpitanul a poruncit să ducă pe Pavel în cetățuie și să-l cerceteze, bătându-l cu biciul, ca să afle din ce pricină strigau așa împotriva lui.
25 Pe când îl legau cu curele, Pavel a zis sutașului care era de față: „Vă este îngăduit să bateți pe un roman care nu este osândit?”
26 La auzul acestor cuvinte, sutașul s-a dus să dea de știre căpitanului și a zis: „Ce ai de gând să faci? Omul acesta este cetățean roman.”
27 Și când a venit căpitanul, a zis lui Pavel: „Spune-mi, ești roman?” „Da”, i-a răspuns el.
28 Căpitanul a zis: „Eu cu o mare sumă de bani am dobândit cetățenia aceasta.” „Și eu”, a zis Pavel, „sunt chiar născut roman.”
29 Numaidecât, cei ce aveau să-l cerceteze prin bătaie au încetat să-l mai necăjească, ba căpitanul, când a aflat că Pavel este roman, s-a temut pentru că-l legase.
Pavel înaintea Sinedriului
30 A doua zi, fiindcă voia să știe bine pentru ce este pârât de iudei, l-a dezlegat și a poruncit să se adune laolaltă preoții cei mai de seamă și tot soborul, apoi a adus pe Pavel jos și l-a pus înaintea lor.
...

28 mai 2017, Duminică - ev, 3

Evanghelizare, dimineața
Predică, Despre moartea clinică, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă fișierul audio MP3
...

28 mai 2017, Duminică - ev, 2

Evanghelizare, dimineața
Predică, 2 Corinteni 12:2-10, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă fișierul audio MP3
...
2 Corinteni 12:2 Cunosc un om în Hristos care, acum paisprezece ani, a fost răpit până în al treilea cer (dacă a fost în trup, nu știu, dacă a fost fără trup, nu știu – Dumnezeu știe).
3 Și știu că omul acesta (dacă a fost în trup sau fără trup, nu știu – Dumnezeu știe)
4 a fost răpit în rai și a auzit cuvinte care nu se pot spune și pe care nu-i este îngăduit unui om să le rostească.
5 Cu un astfel de om mă voi lăuda, dar, întrucât mă privește pe mine însumi, nu mă voi lăuda decât cu slăbiciunile mele.
6 Chiar dacă aș vrea să mă laud, n-aș fi nebun, căci aș spune adevărul, dar mă feresc, ca să n-aibă nimeni despre mine o părere mai înaltă decât ce vede în mine sau ce aude de la mine.
7 Și ca să nu mă umflu de mândrie din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al Satanei, ca să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngâmf.
8 De trei ori am rugat pe Domnul să mi-l ia.
9 Și El mi-a zis: „Harul Meu îți este de ajuns, căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârșită.” Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine.
10 De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos, căci, când sunt slab, atunci sunt tare.
...

28 mai 2017, Duminică - ev, 1

Evanghelizare, dimineața
Predică, Psalmul 24:1-10, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă fișierul audio MP3
...
Psalmul 24:1 Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc!
2 Căci El l-a întemeiat pe mări și l-a întărit pe râuri.
3 Cine va putea să se suie la muntele Domnului? Cine se va ridica până la locul Lui cel Sfânt?
4 Cel ce are mâinile nevinovate și inima curată, cel ce nu-și dedă sufletul la minciună și nu jură ca să înșele.
5 Acela va căpăta binecuvântarea Domnului, starea după voia Lui, dată de Dumnezeul mântuirii lui.
6 Iată partea de moștenire a celor ce-L cheamă, a celor ce caută Fața Ta, Dumnezeul lui Iacov.
7 Porți, ridicați-vă capetele; ridicați-vă, porți veșnice, ca să intre Împăratul slavei!
8 „Cine este acest Împărat al slavei?” Domnul cel tare și puternic, Domnul cel viteaz în lupte.
9 Porți, ridicați-vă capetele; ridicați-le, porți veșnice, ca să intre Împăratul slavei!
10 „Cine este acest Împărat al slavei?” Domnul oștirilor: El este Împăratul slavei!
...

28 mai 2017, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Matei 5:47, mesaj transmis prin Horen Brașov Descarcă fișierul audio MP3
...
Matei 5:47 Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel?
...

sâmbătă, 27 mai 2017

27 mai 2017, Sâmbătă - 9

Conferință, după-amiaza
Întrebare, Neamurile mai pot fi mântuite în Necazul cel Mare? Apocalipsa 14:6-7, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă fișierul audio MP3
...
Apocalipsa 14:6 Și am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veșnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod.
7 El zicea cu glas tare: „Temeți-vă de Dumnezeu și dați-I slavă, căci a venit ceasul judecății Lui, și închinați-vă Celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor!”
...

27 mai 2017, Sâmbătă - 8

Conferință, după-amiaza
Întrebare, Unde va fi Mireasa Domnului Isus în mia de ani? 1 Tesaloniceni 4:17; Apocalipsa 20:4; Apocalipsa 5:10; 2 Timotei 2:12, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă fișierul audio MP3
...
1 Tesaloniceni 4:17 Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; și astfel vom fi totdeauna cu Domnul.
Apocalipsa 20:4 ... Ei au înviat și au împărățit cu Hristos o mie de ani.
Apocalipsa 5:10 Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ!”
2 Timotei 2:12 Dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu El.
...

27 mai 2017, Sâmbătă - 7

Conferință, după-amiaza
Întrebare, Diavolul ne amăgește și prin mântuirea în ultimul moment, mântuirea ca prin foc sau a doua șansă în necazul cel mare. Se poate spune ceva despre acestea? Evrei 3:7-8a, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă fișierul audio MP3
...
Evrei 3:7 De aceea, cum zice Duhul Sfânt: „Astăzi, dacă auziți glasul Lui,
8 nu vă împietriți inimile ...
...

27 mai 2017, Sâmbătă - 6

Conferință, prânz
Predică, Efeseni 4:10-16, mesaj transmis prin Horen Brașov Descarcă fișierul audio MP3
...
Efeseni 4:10 Cel ce S-a coborât este același cu Cel ce S-a suit mai presus de toate cerurile, ca să umple toate lucrurile.
11 Și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători
12 pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos,
13 până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos;
14 ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire,
15 ci, credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos.
16 Din El, tot trupul, bine închegat și strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei și se zidește în dragoste.
Eu lucrezi tu primești. Este important întâi să primești învățătura, în ucenicie.
Eu lucrez și tu mă ajuți.
Tu lucrezi și eu primesc.
Tu lucrezi eu te ajut.
Tu lucrezi, eu mă retrag.
...

27 mai 2017, Sâmbătă - 5

Conferință, prânz
Predică, Matei 24:32-33; Apocalipsa 19:1-9; Escatologia, învățătura biblică despre viitor este sursă de mângâiere pentru cel credincios: Nunta Mielului, Mileniul, starea veșnică a celor credincioși, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă fișierul audio MP3
...
Escatologia este preocuparea cu lucrurile viitoare.
Matei 24:32 De la smochin învățați pilda lui: Când îi frăgezește și înfrunzește mlădița, știți că vara este aproape.
33 Tot așa, și voi, când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că Fiul omului este aproape, este chiar la uși.
De ce să studiem escatologia?
Ca să nu ne lăsați de cel rău.
Ca să privim lucrurile acestea de pe pământ ca să fim și mai motivați să-l așteptăm pe Domnul Hristos.
Apocalipsa 19:1 După aceea, am auzit în cer ca un glas puternic de gloată multă, care zicea: „Aleluia! Ale Domnului, Dumnezeului nostru, sunt mântuirea, slava, cinstea și puterea!
2 Pentru că judecățile Lui sunt adevărate și drepte. El a judecat pe curva cea mare, care strica pământul cu curvia ei, și a răzbunat sângele robilor Săi din mâna ei.”
3 Și au zis a doua oară: „Aleluia! Fumul ei se ridică în sus în vecii vecilor!”
4 Și cei douăzeci și patru de bătrâni și cele patru făpturi vii s-au aruncat la pământ și s-au închinat lui Dumnezeu, care ședea pe scaunul de domnie. Și au zis: „Amin! Aleluia!”
5 Și din scaunul de domnie a ieșit un glas care zicea: „Lăudați pe Dumnezeul nostru, toți robii Lui, voi, care vă temeți de El, mici și mari!”
6 Și am auzit ca un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea: „Aleluia! Domnul Dumnezeul nostru cel Atotputernic a început să împărățească.
7 Să ne bucurăm, să ne veselim și să-I dăm slavă! Căci a venit nunta Mielului; soția Lui s-a pregătit
8 și i s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat.” (Inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților.)
9 Apoi mi-a zis: „Scrie: ‘Ferice de cei chemați la ospățul nunții Mielului!’” Apoi mi-a zis: „Acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu!”
...

27 mai 2017, Sâmbătă - 4

Conferință, dimineața
Predică, 1 Tesaloniceni 4:17; 1 Corinteni 15:51-52, mesaj transmis prin Adrian Badea Descarcă fișierul audio MP3
...
1 Tesaloniceni 4:17 Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; și astfel vom fi totdeauna cu Domnul.
1 Corinteni 15:51 Iată, vă spun o taină: nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați,
52 într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați.
...

27 mai 2017, Sâmbătă - 3

Conferință, dimineața
Predică, Romani 8:9-11, mesaj transmis prin Emi Nedelcu Descarcă fișierul audio MP3
...
Romani 8:9 Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui.
10 Și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morții din pricina păcatului, dar duhul vostru este viu din pricina neprihănirii.
11 Și dacă Duhul Celui ce a înviat pe Isus dintre cei morți locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Isus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său, care locuiește în voi.
...

27 mai 2017, Sâmbătă - 2

Conferință, dimineața
Predică, 2 Timotei 3:1-5, mesaj transmis prin Mircea Necea Descarcă fișierul audio MP3
...
2 Timotei 3:1 Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele.
2 Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie,
3 fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine,
4 vânzători, obraznici, îngâmfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu,
5 având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceștia.
...

27 mai 2017, Sâmbătă - 1

Conferință, dimineața
Predică, Matei 7:21-29; Efeseni 4:10-16; 5:25-27; 2 Timotei 2:15-21; 3:1-5; Ce înseamnă apostazia?, mesaj transmis prin Daniel Simion 2 Descarcă fișierul audio MP3
...
Matei 7:21 Nu oricine-Mi zice: ‘Doamne, Doamne!’ va intra în Împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu, care este în ceruri.
22 Mulți Îmi vor zice în ziua aceea: ‘Doamne, Doamne! N-am prorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Și n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?’
23 Atunci, le voi spune curat: ‘Niciodată nu v-am cunoscut; depărtați-vă de la Mine, voi toți care lucrați fărădelege.’
24 De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale Mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stâncă.
25 A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă.
26 Însă oricine aude aceste cuvinte ale Mele și nu le face va fi asemănat cu un om nechibzuit, care și-a zidit casa pe nisip.
27 A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea: ea s-a prăbușit, și prăbușirea i-a fost mare.”
28 După ce a sfârșit Isus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de învățătura Lui;
29 căci El îi învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarii lor.
Efeseni 4:10 Cel ce S-a coborât este același cu Cel ce S-a suit mai presus de toate cerurile, ca să umple toate lucrurile.
11 Și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători
12 pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos,
13 până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos;
14 ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire,
15 ci, credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos.
16 Din El, tot trupul, bine închegat și strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei și se zidește în dragoste.
Efeseni 5:25 Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos Biserica și S-a dat pe Sine pentru ea,
26 ca s-o sfințească, după ce a curățit-o prin botezul cu apă prin Cuvânt,
27 ca să înfățișeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană.
2 Timotei 2:15 Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept Cuvântul adevărului.
16 Ferește-te de vorbăriile goale și lumești; căci cei ce le țin vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu.
17 Și cuvântul lor va roade ca cangrena. Din numărul acestora sunt Imeneu și Filet,
18 care s-au abătut de la adevăr. Ei zic că a și venit învierea și răstoarnă credința unora.
19 Totuși temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, având pecetea aceasta: „Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui” și „Oricine rostește Numele Domnului să se depărteze de fărădelege!”
20 Într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de pământ. Unele sunt pentru o întrebuințare de cinste, iar altele, pentru o întrebuințare de ocară.
21 Deci, dacă cineva se curățește de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună.
2 Timotei 3:1 Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele.
2 Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie,
3 fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine,
4 vânzători, obraznici, îngâmfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu,
5 având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceștia.
...

miercuri, 24 mai 2017

24 mai 2017, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Marcu 8:1-9, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă fișierul audio MP3
...

24 mai 2017, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Marcu 8:1-9, mesaj transmis prin Andrei Mîrza Descarcă fișierul audio MP3
...
Marcu 8:1 În zilele acelea, fiindcă se strânsese din nou mult norod și n-avea ce mânca, Isus a chemat pe ucenicii Săi și le-a zis:
2 „Mi-e milă de norodul acesta, căci iată că de trei zile stau lângă Mine și n-au ce mânca.
3 Dacă le voi da drumul acasă flămânzi, au să leșine de foame pe drum, fiindcă unii din ei au venit de departe.”
4 Ucenicii I-au răspuns: „Cum ar putea cineva să sature cu pâine pe oamenii aceștia aici, într-un loc pustiu?”
5 „Câte pâini aveți?” i-a întrebat Isus. „Șapte”, I-au răspuns ei.
6 Atunci a poruncit norodului să șadă pe pământ, a luat cele șapte pâini și, după ce a mulțumit lui Dumnezeu, le-a frânt și le-a dat ucenicilor Săi ca să le împartă, și ei le-au împărțit norodului.
7 Mai aveau și câțiva peștișori, și Isus, după ce i-a binecuvântat, a poruncit să-i împartă și pe aceia.
8 Au mâncat și s-au săturat și au ridicat șapte coșnițe pline cu rămășițele de firimituri.
9 Erau aproape patru mii de inși. În urmă, Isus le-a dat drumul.
...

duminică, 21 mai 2017

21 mai 2017, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 21:37-22:21, mesaj transmis prin Daniel Dumitrescu Descarcă fișierul audio MP3
...
Isaia 43:19; Apocalipsa 21 cer nou și pământ nou
Omul nou are un stăpân nou.
Faptele apostolilor 26:11 I-am pedepsit adesea în toate sinagogile și îmi dădeam toată silința ca să-i fac să hulească. În pornirea mea nebună împotriva lor, îi prigoneam până și în cetățile străine. 26:12 În acest scop, m-am dus la Damasc, cu putere și învoire de la preoții cei mai de seamă.
Filipeni 3:8 Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Isus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos
Omul nou are o viață nouă.
Galateni 1:13 Ați auzit, în adevăr, care era purtarea mea de altădată, în religia iudeilor. Cum, adică, prigoneam peste măsură de mult Biserica lui Dumnezeu și făceam prăpăd în ea;
Faptele apostolilor 9:13 „Doamne”, a răspuns Anania, „am auzit de la mulți despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta sfinților Tăi în Ierusalim; 9:14 ba și aici are puteri din partea preoților celor mai de seamă, ca să lege pe toți care cheamă Numele Tău.”
Faptele apostolilor 9:21 Toți cei ce-l ascultau rămâneau uimiți și ziceau: „Nu este el acela care făcea prăpăd în Ierusalim printre cei ce chemau Numele acesta? Și n-a venit el aici ca să-i ducă legați înaintea preoților celor mai de seamă?”
Un om nou este un om cu o roadă nouă.
1 Corinteni 15:9 Căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli; nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit Biserica lui Dumnezeu. 15:10 Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Și harul Lui față de mine n-a fost zadarnic; ba încă am lucrat mai mult decât toți: totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine.
Faptele apostolilor 20:18 Când au venit la el, le-a zis: „Știți cum m-am purtat cu voi în toată vremea, din ziua dintâi în care am pus piciorul pe pământul Asiei. 20:19 Am slujit Domnului cu toată smerenia, cu multe lacrimi și în mijlocul încercărilor pe care mi le ridicau uneltirile iudeilor.
Omul nou are un destin nou.
Faptele apostolilor 26:16 Dar scoală-te și stai în picioare; căci M-am arătat ție, ca să te pun slujitor și martor atât al lucrurilor pe care le-ai văzut, cât și al lucrurilor pe care Mă vei vedea făcându-le. 26:17 Te-am ales din mijlocul norodului acestuia și din mijlocul Neamurilor la care te trimit, 26:18 ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină, și de sub puterea Satanei la Dumnezeu; și să primească, prin credința în Mine, iertare de păcate și moștenirea împreună cu cei sfințiți.”
1 Timotei 1:15 O, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: „Hristos Isus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși”, dintre care cel dintâi sunt eu. 1:16 Dar am căpătat îndurare, pentru ca Isus Hristos să-Și arate în mine, cel dintâi, toată îndelunga Lui răbdare, ca o pildă celor ce ar crede în El, în urmă, ca să capete viața veșnică.
Un om nou are un stăpân nou.
...

21 mai 2017, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 21:37-22:21; 7:1-53, mesaj transmis prin Andrei Mîrza Descarcă fișierul audio MP3
...
Faptele apostolilor 21:37 Tocmai când era să fie băgat în cetățuie, Pavel a zis căpitanului: „Îmi este îngăduit să-ți spun ceva?” Căpitanul a răspuns: „Știi grecește?
38 Nu cumva ești egipteanul acela care s-a răsculat acum în urmă și a dus în pustie pe cei patru mii de tâlhari?”
39 „Eu sunt iudeu”, a spus Pavel, „din Tarsul din Cilicia, cetățean al unei cetăți nu fără însemnătate. Te rog, dă-mi voie să vorbesc norodului.”
40 După ce i-a dat voie căpitanul, Pavel a stat în picioare pe trepte și a făcut semn norodului cu mâna. S-a făcut o mare tăcere, și Pavel le-a vorbit în limba evreiască astfel:
Faptele apostolilor 22:1 „Fraților și părinților, ascultați acum cuvântul meu de apărare față de voi!”
2 Când au auzit ei că le vorbește în limba evreiască, au ținut și mai multă liniște. Și Pavel a zis:
3 „Eu sunt iudeu, născut în Tarsul Ciliciei, dar am fost crescut în cetatea aceasta, am învățat la picioarele lui Gamaliel să cunosc cu de-amănuntul Legea părinților noștri și am fost tot atât de plin de râvnă pentru Dumnezeu, cum sunteți și voi toți azi.
4 Am prigonit până la moarte această Cale, am legat și am pus în temniță bărbați și femei:
5 marele preot și tot soborul bătrânilor îmi sunt martori. Am luat chiar și scrisori de la ei către frații din Damasc, unde m-am dus să aduc legați la Ierusalim pe cei ce se aflau acolo, ca să fie pedepsiți.
6 Când eram pe drum și mă apropiam de Damasc, deodată, pe la amiază, a strălucit împrejurul meu o mare lumină din cer.
7 Am căzut la pământ și am auzit un glas care-mi zicea: ‘Saule, Saule, pentru ce Mă prigonești?’
8 ‘Cine ești, Doamne?’ am răspuns eu. Și El mi-a zis: ‘Eu sunt Isus din Nazaret, pe care-L prigonești.’
9 Cei ce erau cu mine au văzut bine lumina și s-au înfricoșat, dar n-au auzit glasul Celui ce vorbea.
10 Atunci, am zis: ‘Ce să fac, Doamne?’ ‘Scoală-te’, mi-a răspuns Domnul, ‘du-te în Damasc și acolo ți se va spune ce trebuie să faci.’
11 Fiindcă nu puteam să văd nimic din pricina strălucirii luminii aceleia, cei ce erau cu mine m-au luat de mână, și așa am ajuns în Damasc.
12 Și a venit la mine un om numit Anania, bărbat temător de Dumnezeu, după Lege, și pe care toți iudeii care locuiesc în Damasc îl vorbeau de bine.
13 El mi-a zis: ‘Frate Saule, capătă-ți din nou vederea!’ Chiar în clipa aceea, mi-am căpătat vederea și m-am uitat la el.
14 El mi-a zis: ‘Dumnezeul părinților noștri te-a ales să cunoști voia Lui, să vezi pe Cel Neprihănit și să auzi cuvinte din gura Lui;
15 căci Îi vei fi martor față de toți oamenii, pentru lucrurile pe care le-ai văzut și auzit.
16 Și acum, ce zăbovești? Scoală-te, primește botezul și fii spălat de păcatele tale, chemând Numele Domnului.’
17 Și mi s-a întâmplat că, după ce m-am întors la Ierusalim, pe când mă rugam în Templu, am căzut într-o răpire sufletească
18 și am văzut pe Domnul, care-mi zicea: ‘Grăbește-te, ieși iute din Ierusalim, căci nu vor primi mărturisirea ta despre Mine.’
19 Și am zis: ‘Doamne, ei știu că eu băgam în temniță și băteam prin sinagogi pe cei ce cred în Tine
20 și că, atunci când se vărsa sângele lui Ștefan, martorul Tău, eram și eu de față, îmi uneam încuviințarea mea cu a celorlalți și păzeam hainele celor ce-l omorau.’
21 Atunci, El mi-a zis: ‘Du-te, căci te voi trimite departe, la neamuri…’”
Faptele apostolilor 7:53 Voi, care ați primit Legea dată prin îngeri, și n-ați păzit-o!…”
Apărătorii Legii prin ură nu păzesc niciodată ceea ce ei aclamă că păzesc.
Cel firesc prigonește pe cel duhovnicesc.
Orice mărturisire de credință capătă valoare prin experiența ta de viață.
Un semn că nu ești pe calea adevărului este prigonorea.
...

21 mai 2017, Duminică - ev, 2

Evanghelizare, dimineața
Predică, Matei 25:13, Pilda celor zece fecioare, 1 Tesaloniceni 4:13-18, Apocalipsa 22:12, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă fișierul audio MP3
...
Când este acest miez al nopții?
Noaptea este acest întuneric moral.
Apocalipsa 22:17 Și Duhul și Mireasa zic: „Vino!”
Psalmul 119:105 Cuvântul Tău este o candelă* pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea.
1 Tesaloniceni 4:13 Nu voim, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți, care n-au nădejde.
14 Căci dacă credem că Isus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Isus pe cei ce au adormit în El.
15 Iată, în adevăr, ce vă spunem prin Cuvântul Domnului: noi cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți.
16 Căci Însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, Se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos.
17 Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; și astfel vom fi totdeauna cu Domnul.
18 Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte.
Apocalipsa 22:12 „Iată , Eu vin curând și răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui.
...

21 mai 2017, Duminică - ev, 1

Evanghelizare, dimineața
Predică, Matei 25:13, Pilda celor zece fecioare, Despre Împărăția lui Dumnezeu, mesaj transmis prin Florin Ghiță Descarcă fișierul audio MP3
...
Matei 25:1 Atunci, Împărăția cerurilor se va asemăna cu zece fecioare care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui.
2 Cinci din ele erau nechibzuite, și cinci, înțelepte.
3 Cele nechibzuite, când și-au luat candelele, n-au luat cu ele untdelemn,
4 dar cele înțelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele și untdelemn în vase.
5 Fiindcă mirele zăbovea, au ațipit toate și au adormit.
6 La miezul nopții, s-a auzit o strigare: ‘Iată mirele, ieșiți-i în întâmpinare!’
7 Atunci, toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit candelele.
8 Cele nechibzuite au zis celor înțelepte: ‘Dați-ne din untdelemnul vostru, căci ni se sting candelele.’
9 Cele înțelepte le-au răspuns: ‘Nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai bine duceți-vă la cei ce vând untdelemn și cumpărați-vă’.
10 Pe când se duceau ele să cumpere untdelemn, a venit mirele: cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa.
11 Mai pe urmă, au venit și celelalte fecioare și au zis: ‘Doamne, Doamne, deschide-ne!’
12 Dar el, drept răspuns, le-a zis: ‘Adevărat vă spun că nu vă cunosc!’
13 Vegheați dar, căci nu știți ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului.
Biserica celor întâi născuți - este vorba de credincioșii autentici.
Împărăția lui Dumnezeu este înăuntru vostru - este vorba de credincioșii autentici.
Dar creștinismul include și pe cei care nu sunt autentici, care nu au nașterea din nou.
În multe pilde găsim această separare. N-ai cum să știi care sunt adevărații credincioși. Nu este scopul nostru să separăm care este credincios și care nu.
...

21 mai 2017, Duminică - zidire, 2

Zidire, dimineața
Predică, Psalmul 3:4; Matei 8:5-13, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă fișierul audio MP3
...
Psalmul 3:4 Eu strig cu glasul meu către Domnul și El îmi răspunde din muntele Lui cel sfânt.
Matei 8:5 Pe când intra Isus în Capernaum, s-a apropiat de El un sutaș, care-L ruga
6 și-I zicea: „Doamne, robul meu zace în casă slăbănog și se chinuiește cumplit.”
7 Isus i-a zis: „Am să vin și să-l tămăduiesc.”
8 „Doamne”, a răspuns sutașul, „nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, ci zi numai un cuvânt, și robul meu va fi tămăduit.
9 Căci și eu sunt om sub stăpânire; am sub mine ostași și zic unuia: ‘Du-te!’ și se duce; altuia: ‘Vino!’ și vine; și robului meu: ‘Fă cutare lucru!’ și-l face.”
10 Când a auzit Isus aceste vorbe, S-a mirat și a zis celor ce veneau după El: „Adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare.
11 Dar vă spun că vor veni mulți de la Răsărit și de la Apus și vor sta la masă cu Avraam, Isaac și Iacov în Împărăția cerurilor.
12 Iar fiii Împărăției vor fi aruncați în întunericul de afară, unde vor fi plânsul și scrâșnirea dinților.”
13 Apoi a zis sutașului: „Du-te și facă-ți-se după credința ta.” Și robul lui s-a tămăduit chiar în ceasul acela.
...

21 mai 2017, Duminică - zidire, 1

Zidire, dimineața
Predică, Psalmul 3:1-8, mesaj transmis prin Horen Brașov Descarcă fișierul audio MP3
...
Psalmul 3:1 Doamne, ce mulți sunt vrăjmașii mei! Ce mulțime se scoală împotriva mea!
2 Cât de mulți zic despre mine: „Nu mai este scăpare pentru el la Dumnezeu!”
3 Dar Tu, Doamne, Tu ești scutul meu, Tu ești slava mea și Tu îmi înalți capul!
4 Eu strig cu glasul meu către Domnul și El îmi răspunde din muntele Lui cel sfânt.
5 Mă culc, adorm și mă deștept iarăși, căci Domnul este sprijinul meu.
6 Nu mă tem de zecile de mii de popoare, care mă împresoară din toate părțile.
7 Scoală-Te, Doamne! Scapă-mă, Dumnezeule! Căci Tu bați peste obraz pe toți vrăjmașii mei și zdrobești dinții celor răi.
8 La Domnul este scăparea: binecuvântarea Ta să fie peste poporul Tău.
...

miercuri, 17 mai 2017

17 mai 2017, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Marcu 7:31-37, Vindecarea unui surdomut, mesaj transmis prin Traian Coteanu Descarcă fișierul audio MP3
...
Marcu 7:31 Isus a părăsit ținutul Tirului și a venit iarăși, prin Sidon, la Marea Galileii, trecând prin ținutul Decapole.
32 I-au adus un surd care vorbea cu anevoie și L-au rugat să-Și pună mâinile peste el.
33 El l-a luat la o parte din norod, i-a pus degetele în urechi și i-a atins limba cu scuipatul Lui.
34 Apoi Și-a ridicat ochii spre cer, a suspinat și a zis: „Efata”, adică „Deschide-te!”
35 Îndată i s-au deschis urechile, i s-a dezlegat limba și a vorbit foarte deslușit.
36 Isus le-a poruncit să nu spună nimănui, dar, cu cât le poruncea mai mult, cu atât Îl vesteau mai mult.
37 Ei erau uimiți peste măsură de mult și ziceau: „Toate le face de minune; chiar și pe surzi îi face să audă, și pe muți, să vorbească.”
...

17 mai 2017, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Marcu 7:24-30, Femeia Canaaneancă, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă fișierul audio MP3
...
Marcu 7:24 Isus a plecat de acolo și S-a dus în ținutul Tirului și al Sidonului. A intrat într-o casă, dorind să nu știe nimeni că este acolo, dar n-a putut să rămână ascuns.
25 Căci, îndată, o femeie a cărei fetiță era stăpânită de un duh necurat a auzit vorbindu-se despre El și a venit de s-a aruncat la picioarele Lui.
26 Femeia aceasta era o grecoaică de obârșie siro-feniciană. Ea Îl ruga să scoată pe dracul din fiica ei.
27 Isus i-a zis: „Lasă să se sature mai întâi copiii, căci nu este bine să iei pâinea copiilor și s-o arunci la căței.”
28 „Da, Doamne”, I-a răspuns ea, „dar și cățeii de sub masă mănâncă din firimiturile copiilor”.
29 Atunci, Isus i-a zis: „Pentru vorba aceasta, du-te; a ieșit dracul din fiică-ta.”
30 Și când a intrat femeia în casa ei, a găsit pe copilă culcată în pat și ieșise dracul din ea.
...

duminică, 14 mai 2017

14 mai 2017, Duminică - ev, 2

Evanghelizare, dimineața
Predică, Psalmul 19:1-14, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă fișierul audio MP3
...
Psalmul 19:1 Cerurile spun slava lui Dumnezeu, și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor Lui.
2 O zi istorisește alteia acest lucru, o noapte dă de știre alteia despre el.
3 Și aceasta, fără vorbe, fără cuvinte, al căror sunet să fie auzit,
4 dar răsunetul lor străbate tot pământul și glasul lor merge până la marginile lumii. În ceruri, El a întins un cort soarelui.
5 Și soarele, ca un mire care iese din odaia lui de nuntă, se aruncă în drumul lui cu bucuria unui viteaz:
6 răsare la un capăt al cerurilor și își isprăvește drumul la celălalt capăt; nimic nu se ascunde de căldura lui.
7 Legea Domnului este desăvârșită și înviorează sufletul; mărturia Domnului este adevărată și dă înțelepciune celui neștiutor.
8 Orânduirile Domnului sunt fără prihană și veselesc inima; poruncile Domnului sunt curate și luminează ochii.
9 Frica de Domnul este curată și ține pe vecie; judecățile Domnului sunt adevărate, toate sunt drepte.
10 Ele sunt mai de preț decât aurul, decât mult aur curat; sunt mai dulci decât mierea, decât picurul din faguri.
11 Robul Tău primește și el învățătura de la ele; pentru cine le păzește, răsplata este mare.
12 Cine își cunoaște greșelile făcute din neștiință? Iartă-mi greșelile pe care nu le cunosc!
13 Păzește de asemenea, pe robul Tău de mândrie, ca să nu stăpânească ea peste mine! Atunci voi fi fără prihană, nevinovat de păcate mari.
14 Primește cu bunăvoință cuvintele gurii mele și cugetele inimii mele, Doamne, Stânca mea și Izbăvitorul meu!
...

14 mai 2017, Duminică - ev, 1

Evanghelizare, dimineața
Predică, Psalmul 42:5-6, mesaj transmis prin Daniel Dumitrescu Descarcă fișierul audio MP3
...
Psalmul 42:5 Pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi înăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși Îl voi lăuda; El este mântuirea mea și Dumnezeul meu.
6 Îmi este mâhnit sufletul în mine, Dumnezeule; de aceea la Tine mă gândesc, din țara Iordanului, din Hermon și din muntele Mițear.
...

14 mai 2017, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Matei 24:1-14; Matei 28:1-10, mesaj transmis prin Adrian (Bebe) Oatu Descarcă fișierul audio MP3
...
Matei 24:1 La ieșirea din Templu, pe când mergea Isus, ucenicii Lui s-au apropiat de El ca să-I arate clădirile Templului.
2 Dar Isus le-a zis: „Vedeți voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată.”
3 El a șezut jos, pe Muntele Măslinilor. Și ucenicii Lui au venit la El, la o parte, și I-au zis: „Spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri? Și care va fi semnul venirii Tale și al sfârșitului veacului acestuia?”
4 Drept răspuns, Isus le-a zis: „Băgați de seamă să nu vă înșele cineva.
5 Fiindcă vor veni mulți în Numele Meu și vor zice: ‘Eu sunt Hristosul!’ Și vor înșela pe mulți.
6 Veți auzi de războaie și vești de războaie: vedeți să nu vă înspăimântați, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar sfârșitul tot nu va fi atunci.
7 Un neam se va scula împotriva altui neam, și o împărăție, împotriva altei împărății și, pe alocurea, vor fi cutremure de pământ, foamete și ciumi.
8 Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor.
9 Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorî; veți fi urâți de toate neamurile pentru Numele Meu.
10 Atunci, mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urî unii pe alții.
11 Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți.
12 Și, din pricina înmulțirii fărădelegii, dragostea celor mai mulți se va răci.
13 Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit.
14 Evanghelia aceasta a Împărăției va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul.
Matei 28:1 La sfârșitul zilei Sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua dintâi a săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Marie au venit să vadă mormântul.
2 Și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, căci un înger al Domnului s-a coborât din cer, a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a șezut pe ea.
3 Înfățișarea lui era ca fulgerul, și îmbrăcămintea lui, albă ca zăpada.
4 Străjerii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți.
5 Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor: „Nu vă temeți, căci știu că voi căutați pe Isus, care a fost răstignit.
6 Nu este aici; a înviat, după cum zisese. Veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul
7 și duceți-vă repede de spuneți ucenicilor Lui că a înviat dintre cei morți. Iată că El merge înaintea voastră în Galileea; acolo Îl veți vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta.”
8 Ele au plecat repede de la mormânt, cu frică și cu mare bucurie, și au alergat să dea de veste ucenicilor Lui.
9 Dar iată că le-a întâmpinat Isus și le-a zis: „Bucurați-vă!” Ele s-au apropiat să-I cuprindă picioarele și I s-au închinat.
10 Atunci, Isus le-a zis: „Nu vă temeți; duceți-vă de spuneți fraților Mei să meargă în Galileea; acolo Mă vor vedea.”
...

miercuri, 10 mai 2017

10 mai 2017, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Marcu 7:24, mesaj transmis prin Victoraș Toculeț Descarcă fișierul audio MP3
...
Marcu 7:24 Isus a plecat de acolo și S-a dus în ținutul Tirului și al Sidonului. A intrat într-o casă, dorind să nu știe nimeni că este acolo, dar n-a putut să rămână ascuns.
...

10 mai 2017, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Marcu 7:1-37, mesaj transmis prin Daniel Simion 2 Descarcă fișierul audio MP3
...
Marcu 7:1 Fariseii și câțiva cărturari veniți din Ierusalim s-au adunat la Isus.
2 Ei au văzut pe unii din ucenicii Lui prânzind cu mâinile necurate, adică nespălate.
3 Fariseii, însă, și toți iudeii nu mănâncă fără să-și spele cu mare băgare de seamă mâinile, după datina bătrânilor.
4 Și, când se întorc din piață, nu mănâncă decât după ce s-au scăldat. Sunt multe alte obiceiuri pe care au apucat ei să le țină, precum spălarea paharelor, a urcioarelor, a căldărilor și a paturilor.
5 Și fariseii, și cărturarii L-au întrebat: „Pentru ce nu se țin ucenicii Tăi de datina bătrânilor, ci prânzesc cu mâinile nespălate?”
6 Isus le-a răspuns: „Fățarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi, după cum este scris: ‘Norodul acesta Mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de Mine.
7 Degeaba Mă cinstesc ei, dând învățături care nu sunt decât niște porunci omenești.’
8 Voi lăsați porunca lui Dumnezeu și țineți datina așezată de oameni, precum spălarea urcioarelor și a paharelor, și faceți multe alte lucruri de acestea.”
9 El le-a mai zis: „Ați desființat frumos porunca lui Dumnezeu ca să țineți datina voastră.
10 Căci Moise a zis: ‘Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta’ și: ‘Cine va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit cu moartea.’
11 Voi, dimpotrivă, ziceți: ‘Dacă un om va spune tatălui său sau mamei sale: «Ori cu ce te-aș putea ajuta este Corban», adică dat lui Dumnezeu, face bine’;
12 și nu-l mai lăsați să facă nimic pentru tatăl sau pentru mama sa.
13 Și așa, ați desființat Cuvântul lui Dumnezeu prin datina voastră. Și faceți multe alte lucruri de felul acesta!”
14 În urmă, a chemat din nou noroadele la Sine și le-a zis: „Ascultați-Mă toți și înțelegeți.
15 Afară din om nu este nimic care, intrând în el, să-l poată spurca, dar ce iese din om, aceea-l spurcă.
16 Dacă are cineva urechi de auzit, să audă.”
17 După ce a intrat în casă, pe când era departe de norod, ucenicii Lui L-au întrebat despre pilda aceasta.
18 El le-a zis: „Și voi sunteți așa de nepricepuți? Nu înțelegeți că nimic din ce intră în om de afară nu-l poate spurca?
19 Fiindcă nu intră în inima lui, ci în pântece, și apoi este dat afară, în hazna?” A zis astfel, făcând toate bucatele curate.
20 El le-a mai zis: „Ce iese din om, aceea spurcă pe om.
21 Căci dinăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile rele, preacurviile, curviile, uciderile,
22 furtișagurile, lăcomiile, vicleșugurile, înșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia.
23 Toate aceste lucruri rele ies dinăuntru și spurcă pe om.”
24 Isus a plecat de acolo și S-a dus în ținutul Tirului și al Sidonului. A intrat într-o casă, dorind să nu știe nimeni că este acolo, dar n-a putut să rămână ascuns.
25 Căci, îndată, o femeie a cărei fetiță era stăpânită de un duh necurat a auzit vorbindu-se despre El și a venit de s-a aruncat la picioarele Lui.
26 Femeia aceasta era o grecoaică de obârșie siro-feniciană. Ea Îl ruga să scoată pe dracul din fiica ei.
27 Isus i-a zis: „Lasă să se sature mai întâi copiii, căci nu este bine să iei pâinea copiilor și s-o arunci la căței.”
28 „Da, Doamne”, I-a răspuns ea, „dar și cățeii de sub masă mănâncă din firimiturile copiilor”.
29 Atunci, Isus i-a zis: „Pentru vorba aceasta, du-te; a ieșit dracul din fiică-ta.”
30 Și când a intrat femeia în casa ei, a găsit pe copilă culcată în pat și ieșise dracul din ea.
31 Isus a părăsit ținutul Tirului și a venit iarăși, prin Sidon, la Marea Galileii, trecând prin ținutul Decapole.
32 I-au adus un surd care vorbea cu anevoie și L-au rugat să-Și pună mâinile peste el.
33 El l-a luat la o parte din norod, i-a pus degetele în urechi și i-a atins limba cu scuipatul Lui.
34 Apoi Și-a ridicat ochii spre cer, a suspinat și a zis: „Efata”, adică „Deschide-te!”
35 Îndată i s-au deschis urechile, i s-a dezlegat limba și a vorbit foarte deslușit.
36 Isus le-a poruncit să nu spună nimănui, dar, cu cât le poruncea mai mult, cu atât Îl vesteau mai mult.
37 Ei erau uimiți peste măsură de mult și ziceau: „Toate le face de minune; chiar și pe surzi îi face să audă, și pe muți, să vorbească.”
...

duminică, 7 mai 2017

7 mai 2017, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 21:27-36, mesaj transmis prin Lucian Adam Descarcă fișierul audio MP3
...

7 mai 2017, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 21:27-36, mesaj transmis prin Andrei Banu Descarcă fișierul audio MP3
...

7 mai 2017, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 21:27-36, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă fișierul audio MP3
...
Faptele apostolilor 21:27 Către sfârșitul celor șapte zile, iudeii din Asia, când au văzut pe Pavel în Templu, au întărâtat tot norodul, au pus mâinile pe el
28 și au început să strige: „Bărbați israeliți, dați ajutor! Iată omul care propovăduiește pretutindeni și în toată lumea împotriva norodului, împotriva Legii și împotriva locașului acestuia, ba încă a vârât și pe niște greci în Templu și a spurcat acest locaș sfânt.”
29 În adevăr, văzuseră mai înainte pe Trofim, Efeseanul, împreună cu el în cetate și credeau că Pavel îl băgase în Templu.
30 Toată cetatea s-a pus în mișcare și s-a strâns norodul din toate părțile. Au pus mâna pe Pavel și l-au scos din Templu, ale cărui uși au fost încuiate îndată.
31 Pe când încercau să-l omoare, s-a dus vestea la căpitanul oastei că tot Ierusalimul s-a tulburat.
32 Acesta a luat îndată ostași și sutași și a alergat la ei. Când au văzut pe căpitan și pe ostași, au încetat să mai bată pe Pavel.
33 Atunci, căpitanul s-a apropiat, a pus mâna pe el și a poruncit să-l lege cu două lanțuri. Apoi a întrebat cine este și ce a făcut.
34 Dar unii strigau într-un fel, alții într-alt fel prin mulțime. Fiindcă nu putea deci să înțeleagă adevărul din pricina zarvei, a poruncit să-l ducă în cetățuie.
35 Când a ajuns pe trepte, Pavel a trebuit să fie dus de ostași din pricina îmbulzelii norodului întărâtat,
36 căci mulțimea norodului se ținea după el și striga: „La moarte cu el!”
...

7 mai 2017, Duminică - ev, 2

Evanghelizare, dimineața
Predică, Psalmul 61:1-8; Ioan 14:6; Isaia 36:10; 1 Imparati 13:14-18, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă fișierul audio MP3
...
Psalmul 61:1 Ascultă, Dumnezeule, strigătele mele, ia aminte la rugăciunea mea!
2 De la capătul pământului strig către Tine cu inima mâhnită și zic: Du-mă pe stânca pe care n-o pot ajunge, căci este prea înaltă pentru mine!
Ioan 14:6 ... Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.
Isaia 36:10 Și apoi, fără voia Domnului m-am suit eu împotriva țării acesteia s-o nimicesc? Domnul mi-a zis: «Suie-te împotriva țării acesteia și nimicește-o!»’”
1 Imparati 13:14 S-a dus după omul lui Dumnezeu și l-a găsit stând sub un stejar. Și i-a zis: „Tu ești omul lui Dumnezeu care a venit din Iuda?” El a răspuns: „Eu sunt.”
15 Atunci, el i-a zis: „Vino cu mine acasă și să iei ceva să mănânci.”
16 Dar el a răspuns: „Nu pot nici să mă întorc cu tine, nici să intru la tine. Nu voi mânca pâine și nici nu voi bea apă cu tine în locul acesta,
17 căci mi s-a spus prin Cuvântul Domnului: ‘Să nu mănânci pâine, nici să nu bei apă acolo și nici să nu te întorci pe drumul pe care te vei duce.’”
18 Și el i-a zis: „Și eu sunt proroc ca tine; și un înger mi-a vorbit din partea Domnului și mi-a zis: ‘Adu-l acasă cu tine ca să mănânce pâine și să bea apă.’” Îl mințea.
...

7 mai 2017, Duminică - ev, 1

Evanghelizare, dimineața
Predică, Psalmul 61:1-8, mesaj transmis prin Andrei Banu Descarcă fișierul audio MP3
...
Psalmul 61:1 Ascultă, Dumnezeule, strigătele mele, ia aminte la rugăciunea mea!
2 De la capătul pământului strig către Tine cu inima mâhnită și zic: Du-mă pe stânca pe care n-o pot ajunge, căci este prea înaltă pentru mine!
3 Căci Tu ești un adăpost pentru mine, un turn tare împotriva vrăjmașului.
4 Aș vrea să locuiesc pe vecie în cortul Tău; să alerg la adăpostul aripilor Tale.
5 Căci Tu, Dumnezeule, îmi asculți juruințele, Tu îmi dai moștenirea celor ce se tem de Numele Tău.
6 Tu adaugi zile la zilele împăratului: lungească-i-se anii pe vecie!
7 În veci să rămână el pe scaunul de domnie, înaintea lui Dumnezeu! Fă ca bunătatea și credincioșia Ta să vegheze asupra lui!
8 Atunci voi cânta neîncetat Numele Tău și zi de zi îmi voi împlini juruințele.
...

7 mai 2017, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Romani 12:2, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă fișierul audio MP3
...
Romani 12:2 Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută și desăvârșită.
...

miercuri, 3 mai 2017

3 mai 2017, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Marcu 7:1-23; Evrei 10:22, mesaj transmis prin Cornel Manole Descarcă fișierul audio MP3
...
Marcu 7:15 Afară din om nu este nimic care, intrând în el, să-l poată spurca, dar ce iese din om, aceea-l spurcă.
Marcu 7:23 Toate aceste lucruri rele ies dinăuntru și spurcă pe om.
Evrei 10:22 să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu o apă curată.
...

3 mai 2017, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Marcu 7:1-23; Marcu 7:6 Isus le-a răspuns: „Fățarnicilor, mesaj transmis prin Lucian Adam Descarcă fișierul audio MP3
...
Marcu 7:6 Isus le-a răspuns: „Fățarnicilor ...
...

3 mai 2017, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Marcu 7:1-23, mesaj transmis prin Florin Ghiță Descarcă fișierul audio MP3
...
Marcu 7:1 Fariseii și câțiva cărturari veniți din Ierusalim s-au adunat la Isus.
2 Ei au văzut pe unii din ucenicii Lui prânzind cu mâinile necurate, adică nespălate.
3 Fariseii, însă, și toți iudeii nu mănâncă fără să-și spele cu mare băgare de seamă mâinile, după datina bătrânilor.
4 Și, când se întorc din piață, nu mănâncă decât după ce s-au scăldat. Sunt multe alte obiceiuri pe care au apucat ei să le țină, precum spălarea paharelor, a urcioarelor, a căldărilor și a paturilor.
5 Și fariseii, și cărturarii L-au întrebat: „Pentru ce nu se țin ucenicii Tăi de datina bătrânilor, ci prânzesc cu mâinile nespălate?”
6 Isus le-a răspuns: „Fățarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi, după cum este scris: ‘Norodul acesta Mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de Mine.
7 Degeaba Mă cinstesc ei, dând învățături care nu sunt decât niște porunci omenești.’
8 Voi lăsați porunca lui Dumnezeu și țineți datina așezată de oameni, precum spălarea urcioarelor și a paharelor, și faceți multe alte lucruri de acestea.”
9 El le-a mai zis: „Ați desființat frumos porunca lui Dumnezeu ca să țineți datina voastră.
10 Căci Moise a zis: ‘Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta’ și: ‘Cine va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit cu moartea.’
11 Voi, dimpotrivă, ziceți: ‘Dacă un om va spune tatălui său sau mamei sale: «Ori cu ce te-aș putea ajuta este Corban», adică dat lui Dumnezeu, face bine’;
12 și nu-l mai lăsați să facă nimic pentru tatăl sau pentru mama sa.
13 Și așa, ați desființat Cuvântul lui Dumnezeu prin datina voastră. Și faceți multe alte lucruri de felul acesta!”
14 În urmă, a chemat din nou noroadele la Sine și le-a zis: „Ascultați-Mă toți și înțelegeți.
15 Afară din om nu este nimic care, intrând în el, să-l poată spurca, dar ce iese din om, aceea-l spurcă.
16 Dacă are cineva urechi de auzit, să audă.”
17 După ce a intrat în casă, pe când era departe de norod, ucenicii Lui L-au întrebat despre pilda aceasta.
18 El le-a zis: „Și voi sunteți așa de nepricepuți? Nu înțelegeți că nimic din ce intră în om de afară nu-l poate spurca?
19 Fiindcă nu intră în inima lui, ci în pântece, și apoi este dat afară, în hazna?” A zis astfel, făcând toate bucatele curate.
20 El le-a mai zis: „Ce iese din om, aceea spurcă pe om.
21 Căci dinăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile rele, preacurviile, curviile, uciderile,
22 furtișagurile, lăcomiile, vicleșugurile, înșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia.
23 Toate aceste lucruri rele ies dinăuntru și spurcă pe om.”
...