duminică, 13 decembrie 2015

13, Duminică - ev, 3

Evanghelizare, seara
Predică, Chemare la pocăință, mesaj transmis prin Victoraș Toculeț Descarcă MP3
...

13, Duminică - ev, 2

Evanghelizare, seara
Predică, Luca 2:8-20, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă MP3
...
Luca 2:8 În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. 2:9 Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor, și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare. 2:10 Dar îngerul le-a zis: „Nu vă temeți: căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul: 2:11 astăzi, în cetatea lui David, vi S-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul. 2:12 Iată semnul, după care-L veți cunoaște: veți găsi un Prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle.” 2:13 Și deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând: 2:14 „Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui.” 2:15 După ce au plecat îngerii de la ei, ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții: „Haidem să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul.” 2:16 S-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif, și Pruncul culcat în iesle. 2:17 După ce L-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre Prunc. 2:18 Toți cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. 2:19 Maria păstra toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. 2:20 Și păstorii s-au întors, slăvind și lăudând pe Dumnezeu, pentru toate cele ce auziseră și văzuseră și care erau întocmai cum li se spusese.
...

13, Duminică - ev, 1

Evanghelizare, seara
Predică, Daniel 2:31-35;43-45a; Luca 1:26-38a;46-56; Apocalipsa 19:11-16, mesaj transmis prin Victoraș Toculeț Descarcă MP3
...
Daniel 2:31 Tu, împărate, te uitai, și iată că ai văzut un chip mare. Chipul acesta era foarte mare și de o strălucire nemaipomenită. Stătea în picioare înaintea ta, și înfățișarea lui era înfricoșătoare. 2:32 Capul chipului acestuia era de aur curat; pieptul și brațele îi erau de argint; pântecele și coapsele îi erau de aramă; 2:33 fluierele picioarelor, de fier; picioarele, parte de fier și parte de lut. 2:34 Tu te uitai la el, și s-a dezlipit o piatră fără ajutorul vreunei mâini, a izbit picioarele de fier și de lut ale chipului și le-a făcut bucăți. 2:35 Atunci fierul, lutul, arama, argintul și aurul s-au sfărâmat împreună și s-au făcut ca pleava din arie vara; le-a luat vântul, și nici urmă nu s-a mai găsit din ele. Dar piatra care sfărâmase chipul s-a făcut un munte mare și a umplut tot pământul. 2:43 Dacă ai văzut fierul amestecat cu lutul, înseamnă că se vor amesteca prin legături omenești de căsătorie, dar nu vor fi lipiți unul de altul, după cum fierul nu se poate uni cu lutul. 2:44 Dar în vremea acestor împărați, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată și care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfărâma și va nimici toate acele împărății, și ea însăși va dăinui veșnic. 2:45 Aceasta înseamnă piatra pe care ai văzut-o dezlipindu-se din munte fără ajutorul vreunei mâini și care a sfărâmat fierul, arama, lutul, argintul și aurul.
Luca 1:26 În luna a șasea, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, numită Nazaret, 1:27 la o fecioară logodită cu un bărbat, numit Iosif, din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. 1:28 Îngerul a intrat la ea și a zis: „Plecăciune, ție, căreia ți s-a făcut mare har; Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei!” 1:29 Tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemne urarea aceasta. 1:30 Îngerul i-a zis: „Nu te teme, Marie; căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. 1:31 Și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un Fiu, căruia Îi vei pune numele Isus. 1:32 El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preaînalt; și Domnul Dumnezeu Îi va da scaunul de domnie al tatălui Său David. 1:33 Va împărăți peste casa lui Iacov în veci, și Împărăția Lui nu va avea sfârșit.” 1:34 Maria a zis îngerului: „Cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat?” 1:35 Îngerul i-a răspuns: „Duhul Sfânt Se va coborî peste tine, și puterea Celui Preaînalt te va umbri. De aceea Sfântul care Se va naște din tine, va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. 1:36 Iată că Elisabeta, rudenia ta, a zămislit și ea un fiu la bătrânețe; și ea, căreia i se zicea stearpă, este acum în a șasea lună. 1:37 Căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. 1:38 Maria a zis: „Iată, roaba Domnului; facă-mi-se după cuvintele tale!”
Luca 1:46 Și Maria a zis: „Sufletul meu mărește pe Domnul 1:47 și mi se bucură duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu, 1:48 pentru că a privit spre starea smerită a roabei Sale. Căci iată că de acum încolo, toate neamurile îmi vor zice fericită, 1:49 pentru că Cel Atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine. Numele Lui este sfânt, 1:50 și îndurarea Lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de El. 1:51 El a arătat putere cu brațul Lui; a risipit gândurile pe care le aveau cei mândri în inima lor. 1:52 A răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie, și a înălțat pe cei smeriți. 1:53 Pe cei flămânzi i-a săturat de bunătăți, și pe cei bogați i-a scos afară cu mâinile goale. 1:54 A venit în ajutorul robului său Israel, căci Și-a adus aminte de îndurarea Sa – 1:55 cum făgăduise părinților noștri – față de Avraam și sămânța lui în veac.” 1:56 Maria a rămas împreună cu Elisabeta cam trei luni. Apoi s-a întors acasă.
Apocalipsa 19:11 Apoi am văzut cerul deschis, și iată că s-a arătat un cal alb! Cel ce stătea pe el se cheamă „Cel credincios – și „Cel adevărat”, și El judecă și Se luptă cu dreptate. 19:12 Ochii Lui erau ca para focului; capul îl avea încununat cu multe cununi împărătești și purta un nume scris pe care nimeni nu-l știe, decât numai El singur. 19:13 Era îmbrăcat cu o haină înmuiată în sânge. Numele Lui este: „Cuvântul lui Dumnezeu.” 19:14 Oștile din cer Îl urmau călare pe cai albi, îmbrăcate cu in subțire, alb și curat. 19:15 Din gura Lui ieșea o sabie ascuțită, ca să lovească neamurile cu ea, pe care le va cârmui cu un toiag de fier. Și va călca cu picioarele teascul vinului mâniei aprinse a atotputernicului Dumnezeu. 19:16 Pe haină și pe coapsă avea scris numele acesta: „Împăratul împăraților și Domnul domnilor.”
...

13, Duminică - ev, 2

Evanghelizare, dimineața
Predică, Luca 9:28-36, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...
Luca 9:28 Cam la opt zile după cuvintele acestea, Isus a luat cu El pe Petru, pe Ioan și pe Iacov și S-a suit pe munte să Se roage. 9:29 Pe când Se ruga, I s-a schimbat înfățișarea feței, și îmbrăcămintea I s-a făcut albă strălucitoare. 9:30 Și iată că stăteau de vorbă cu El doi bărbați: erau Moise și Ilie, 9:31 care se arătaseră în slavă și vorbeau despre sfârșitul Lui pe care avea să-l aibă în Ierusalim. 9:32 Petru și tovarășii lui erau îngreuiați de somn; dar, când s-au deșteptat bine, au văzut slava lui Isus și pe cei doi bărbați care stăteau împreună cu El. 9:33 În clipa când se despărțeau bărbații aceștia de Isus, Petru a zis lui Isus: „Învățătorule, este bine să fim aici; să facem trei colibe: una pentru Tine, una pentru Moise, și una pentru Ilie.” Nu știa ce spune. 9:34 Pe când vorbea el astfel, a venit un nor și i-a acoperit cu umbra lui; ucenicii s-au înspăimântat, când i-au văzut intrând în nor. 9:35 Și din nor s-a auzit un glas care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit: de El să ascultați.” 9:36 Când s-a auzit glasul acela, Isus a rămas singur. Ucenicii au tăcut și n-au spus, în zilele acelea, nimănui nimic din cele ce văzuseră.
...

13, Duminică - ev, 1

Evanghelizare, dimineața
Predică, Geneza 12:1-13:4, mesaj transmis prin Daniel Dumitrescu Descarcă MP3
...
Geneza 12:1 Domnul zisese lui Avram: „Ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta. 12:2 Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta; îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. 12:3 Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema; și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. 12:4 Avram a plecat, cum îi spusese Domnul, și a plecat și Lot împreună cu el. Avram avea șaptezeci și cinci de ani când a ieșit din Haran. 12:5 Avram a luat pe Sarai, nevasta sa, și pe Lot, fiul fratelui său, împreună cu toate averile pe care le strânseseră și cu toate slugile pe care le câștigaseră în Haran. Au plecat în țara Canaan și au ajuns în țara Canaan. 12:6 Avram a străbătut țara până la locul numit Sihem, până la stejarul lui More. Canaaniții erau atunci în țară. 12:7 Domnul S-a arătat lui Avram și i-a zis: „Toată țara aceasta o voi da seminței tale.” Și Avram a zidit acolo un altar Domnului care i Se arătase. 12:8 De acolo a pornit spre munte, la răsărit de Betel, și și-a întins cortul, având Betelul la apus și Ai la răsărit. A zidit și acolo un altar Domnului și a chemat Numele Domnului. 12:9 Avram și-a urmat drumul, înaintând mereu spre miazăzi. 12:10 A venit însă o foamete în țară; și Avram s-a coborât în Egipt ca să locuiască pentru câtăva vreme acolo; căci era mare foamete în țară. 12:11 Când era aproape să intre în Egipt, a zis nevestei sale Sarai: „Iată, știu că ești o femeie frumoasă la față. 12:12 Când te vor vedea egiptenii, vor zice: „Aceasta este nevasta lui!” Și pe mine mă vor omorî, iar pe tine te vor lăsa cu viață. 12:13 Spune, rogu-te, că ești sora mea, ca să-mi meargă bine din pricina ta, și sufletul meu să trăiască datorită ție.” 12:14 Când a ajuns Avram în Egipt, egiptenii au văzut că nevasta lui era foarte frumoasă. 12:15 Slujbașii cei mai de frunte ai lui faraon au văzut-o și ei, și au lăudat-o la faraon; și femeia a fost adusă în casa lui faraon. 12:16 Pe Avram l-a primit bine din pricina ei; și Avram a căpătat oi, boi, măgari, robi și roabe, măgărițe și cămile. 12:17 Dar Domnul a lovit cu mari urgii pe faraon și casa lui, din pricina nevestei lui Avram, Sarai. 12:18 Atunci faraon a chemat pe Avram și i-a zis: „Ce mi-ai făcut? Pentru ce nu mi-ai spus că este nevasta ta? 12:19 De ce ai zis: „Este sora mea” și am luat-o astfel de nevastă? Acum, iată-ți nevasta; ia-o și pleacă!” 12:20 Și faraon a dat poruncă oamenilor lui să-l petreacă pe el, pe nevasta sa și tot ce avea. 13:1 Avram s-a suit din Egipt în țara de la miazăzi, el, nevasta sa și tot ce avea, împreună cu Lot. 13:2 Avram era foarte bogat în vite, în argint și în aur. 13:3 Din țara de la miazăzi s-a îndreptat și a mers până la Betel, până la locul unde fusese cortul lui la început, între Betel și Ai, 13:4 în locul unde era altarul pe care-l făcuse mai înainte. Și acolo, Avram a chemat Numele Domnului.
...

13, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Evrei 13:7-8, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă MP3
...
Evrei 13:7 Aduceți-vă aminte de mai marii voștri, care v-au vestit Cuvântul lui Dumnezeu; uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința! 13:8 Isus Hristos este același ieri și azi și în veci!
...