duminică, 8 noiembrie 2015

8, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 2:22-41, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă MP3
...
Proclamarea Evangheliei, versetele 22-36
Faptele apostolilor 2:40 Și, cu multe alte cuvinte, mărturisea, îi îndemna și zicea: „Mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos.”
Vestitorul Evangheliei s-a implicat în starea de inimă a ascultătorului. Acel interest al evamghelistului, daca iubește sufletele, care îndeamnă la această decizie pe care trebuie s-o ia ascultătorul.
Pasul al treilea este acest răspuns al ascultătorilor, dar nu toți. Acest auditoriu este un auditoriu larg, probabil la câteva sute de mii. Datoria noastră ca credincioși este vestirea Evangheliei. Dar lucrarea în inima celor care ascultă Evanghelia o face numai Dumnezeu.
Auzirea Evangheliei nu este singurul pas, ci mai este următorul pas de a înțelege Evanghelia.
Acești aproape 3000 de oameni au acceptat pe loc. Această mărturie publică pe care o dau imediat acești oameni. Duhul Sfânt numără pe cei care s-au pocăit.
Faptele apostolilor 4:13 Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat, întrucât știau că erau oameni necărturari și de rând; și au priceput că fuseseră cu Isus.
Ucenicilor le aducea Duhul Sfânt aminte. Duhul Sfânt îi sistematizează vorbirea. Aceștia spuneau pe de rost pasaje din Scriptură.
Acest rezumat al Evangheliei.
Adresabilitatea acestui mesaj este pentru Iudei.
Cerul are nevoie în continuare de inimi de mijlocitori din partea celor care sunt credincioși.
...

8, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 2:22-41, mesaj transmis prin Andrei Mîrza Descarcă MP3
...
Faptele apostolilor 2:22 Bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestea! Pe Isus din Nazaret, Om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin El în mijlocul vostru, după cum bine știți; 2:23 pe Omul acesta, dat în mâinile voastre, după sfatul hotărât și după știința mai dinainte a lui Dumnezeu, voi L-ați răstignit și L-ați omorât prin mâna celor fărădelege. 2:24 Dar Dumnezeu L-a înviat, dezlegându-I legăturile morții, pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea. 2:25 Căci David zice despre El: „Eu aveam totdeauna pe Domnul înaintea mea, pentru că El este la dreapta mea, ca să nu mă clatin. 2:26 De aceea, mi se bucură inima și mi se înveselește limba; chiar și trupul mi se va odihni în nădejde: 2:27 căci nu-mi vei lăsa sufletul în Locuința morților și nu vei îngădui ca sfântul Tău să vadă putrezirea. 2:28 Mi-ai făcut cunoscut căile vieții și Mă vei umple de bucurie cu starea Ta de față.” 2:29 Cât despre patriarhul David, să-mi fie îngăduit, fraților, să vă spun fără sfială că a murit și a fost îngropat; și mormântul lui este în mijlocul nostru până în ziua de azi. 2:30 Fiindcă David era proroc și știa că Dumnezeu îi făgăduise cu jurământ că va ridica pe unul din urmașii săi pe scaunul lui de domnie, 2:31 despre învierea lui Hristos a prorocit și a vorbit el, când a zis că sufletul Lui nu va fi lăsat în Locuința morților și trupul Lui nu va vedea putrezirea. 2:32 Dumnezeu a înviat pe acest Isus, și noi toți suntem martori ai Lui. 2:33 Și acum, odată ce S-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți. 2:34 Căci David nu s-a suit în ceruri, ci el singur zice: „Domnul a zis Domnului meu: „Șezi la dreapta Mea, 2:35 până ce voi pune pe vrăjmașii Tăi sub picioarele Tale.” 2:36 Să știe bine, dar, toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Isus pe care L-ați răstignit voi.” 2:37 După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: „Fraților, ce să facem?” 2:38 „Pocăiți-vă”, le-a zis Petru, „și fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veți primi darul Sfântului Duh. 2:39 Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru.” 2:40 Și, cu multe alte cuvinte, mărturisea, îi îndemna și zicea: „Mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos.” 2:41 Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați; și, în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape trei mii de suflete.
...

8, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Evrei 13:1-6, Cu privire la iubirea de bani, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă MP3
...
Evrei 13:1 Stăruiți în dragostea frățească. 13:2 Să nu dați uitării primirea de oaspeți, căci unii, prin ea, au găzduit fără să știe pe îngeri. 13:3 Aduceți-vă aminte de cei ce sunt în lanțuri, ca și cum ați fi și voi legați cu ei; de cei chinuiți, ca unii care și voi sunteți în trup. 13:4 Căsătoria să fie ținută în toată cinstea, și patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari și pe preacurvari. 13:5 Să nu fiți iubitori de bani. Mulțumiți-vă cu ce aveți, căci El însuși a zis: „Nicidecum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi.” 13:6 Așa că putem zice plini de încredere: „Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme: ce mi-ar putea face omul?”
Noblețea muncii. Toate au rostul lor.
Efeseni 4:28
Efeseni 4:28 Cine fura să nu mai fure; ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit.
...