duminică, 29 ianuarie 2017

29 ian. 2017, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 18:1-22, mesaj transmis prin Lucian Adam Descarcă fișierul audio MP3
...

29 ian. 2017, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 18:1-22, mesaj transmis prin Daniel Dumitrescu Descarcă fișierul audio MP3
...

29 ian. 2017, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 18:1-22, mesaj transmis prin Daniel Coteanu Descarcă fișierul audio MP3
...
Faptele apostolilor 18:1 După aceea, Pavel a plecat din Atena și s-a dus la Corint.
2 Acolo, a găsit pe un iudeu numit Aquila, de neam din Pont, venit de curând din Italia, cu nevastă-sa Priscila, deoarece Claudiu poruncise ca toți iudeii să plece din Roma. A venit la ei.
3 Și, fiindcă avea același meșteșug, a rămas la ei și lucrau – meseria lor era facerea corturilor.
4 Pavel vorbea în sinagogă în fiecare zi de Sabat și îndupleca pe iudei și pe greci.
5 Dar când au venit Sila și Timotei din Macedonia, Pavel s-a dedat în totul propovăduirii și dovedea iudeilor că Isus este Hristosul.
6 Fiindcă iudeii i se împotriveau și-l batjocoreau, Pavel și-a scuturat hainele și le-a zis: „Sângele vostru să cadă asupra capului vostru; eu sunt curat. De acum încolo, mă voi duce la neamuri.”
7 Și după ce a ieșit de acolo, a intrat în casa unui om temător de Dumnezeu, numit Iust, a cărui casă era vecină cu sinagoga.
8 Dar Crisp, fruntașul sinagogii, a crezut în Domnul împreună cu toată casa lui. Și mulți dintre corinteni, care auziseră pe Pavel, au crezut și ei și au fost botezați.
9 Noaptea, Domnul a zis lui Pavel într-o vedenie: „Nu te teme, ci vorbește și nu tăcea,
10 căci Eu sunt cu tine și nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ți facă rău; vorbește, fiindcă am mult norod în această cetate.”
11 Aici a rămas un an și șase luni și învăța printre corinteni Cuvântul lui Dumnezeu.
12 Pe când era Galion cârmuitor al Ahaiei, iudeii s-au ridicat cu un gând împotriva lui Pavel, l-au dus înaintea scaunului de judecată
13 și au zis: „Omul acesta ațâță pe oameni să se închine lui Dumnezeu într-un fel care este împotriva Legii.”
14 Pavel voia să înceapă vorba, când Galion a zis iudeilor: „Dacă ar fi vorba de vreo faptă rea sau de vreo blestemăție, v-aș asculta după cuviință, iudeilor!
15 Dar, dacă este vorba de neînțelegeri asupra unui cuvânt, asupra unor nume și asupra Legii voastre, treaba voastră; eu nu vreau să fiu judecător peste aceste lucruri.”
16 Și i-a alungat de la scaunul de judecată.
17 Atunci, au pus toți mâna pe Sosten, fruntașul sinagogii, și-l băteau înaintea scaunului de judecată, fără ca lui Galion să-i pese.
18 Pavel a mai rămas destul de multă vreme în Corint. În urmă, și-a luat ziua bună de la frați și a plecat cu corabia spre Siria, împreună cu Priscila și Aquila, după ce și-a tuns capul în Chencrea, căci făcuse o juruință.
19 Au ajuns în Efes; și Pavel a lăsat acolo pe însoțitorii lui. A intrat în sinagogă și a stat de vorbă cu iudeii,
20 care l-au rugat să rămână la ei mai multă vreme. El însă n-a voit,
21 ci și-a luat rămas-bun de la ei și a zis: „Trebuie numaidecât ca sărbătoarea care vine s-o fac în Ierusalim. Dacă va voi Dumnezeu, mă voi întoarce iarăși la voi.” Și a plecat din Efes.
22 S-a dat jos din corabie în Cezareea, s-a suit la Ierusalim și, după ce a urat de bine Bisericii, s-a coborât în Antiohia.
...

29 ian. 2017, Duminică - ev, 2

Evanghelizare, dimineața
Predică, Psalmul 23:1-6, mesaj transmis prin Traian Coteanu Descarcă fișierul audio MP3
...
Psalmul 23:1 Domnul este Păstorul meu: nu voi duce lipsă de nimic.
2 El mă paște în pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă;
3 îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina Numelui Său.
4 Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua Ta mă mângâie.
5 Tu îmi întinzi masa în fața potrivnicilor mei, îmi ungi capul cu untdelemn și paharul meu este plin de dă peste el.
6 Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în Casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele.
...

29 ian. 2017, Duminică - ev, 1

Evanghelizare, dimineața
Predică, Psalmul 34:1-22, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă fișierul audio MP3
...
Psalmul 34:1-22 Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme; lauda Lui va fi totdeauna în gura mea.
2 Să mi se laude sufletul în Domnul! Să asculte cei nenorociți și să se bucure.
3 Înălțați pe Domnul, împreună cu mine. Să lăudăm cu toții Numele Lui!
4 Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns: m-a izbăvit din toate temerile mele.
5 Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine.
6 Când strigă un nenorocit, Domnul aude și-l scapă din toate necazurile lui.
7 Îngerul Domnului tabără în jurul celor ce se tem de El și-i scapă din primejdie.
8 Gustați și vedeți ce bun este Domnul! Ferice de omul care se încrede în El!
9 Temeți-vă de Domnul voi, sfinții Lui, căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de El!
10 Puii de leu duc lipsă și li-i foame, dar cei ce caută pe Domnul nu duc lipsă de niciun bine.
11 Veniți, fiilor, și ascultați-mă, căci vă voi învăța frica de Domnul.
12 Cine este omul care dorește viața și vrea să aibă parte de zile fericite?
13 Ferește-ți limba de rău și buzele de cuvinte înșelătoare!
14 Depărtează-te de rău și fă binele; caută pacea și aleargă după ea!
15 Ochii Domnului sunt peste cei fără prihană și urechile Lui iau aminte la strigătele lor.
16 Domnul Își întoarce Fața împotriva celor răi, ca să le șteargă pomenirea de pe pământ.
17 Când strigă cei fără prihană, Domnul aude și-i scapă din toate necazurile lor.
18 Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă și mântuiește pe cei cu duhul zdrobit.
19 De multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul îl scapă totdeauna din ea.
20 Toate oasele i le păzește, ca niciunul din ele să nu i se sfărâme.
21 Pe cel rău îl omoară nenorocirea, dar vrăjmașii celui fără prihană sunt pedepsiți.
22 Domnul scapă sufletul robilor Săi și niciunul din cei ce se încred în El nu este osândit.
...

29 ian. 2017, Duminică - zidire, 1

Zidire, dimineața
Predică, Luca 9:28-36, mesaj transmis prin Andrei Mîrza Descarcă fișierul audio MP3
...
Luca 9:28 Cam la opt zile după cuvintele acestea, Isus a luat cu El pe Petru, pe Ioan și pe Iacov și S-a suit pe munte să Se roage.
29 Pe când Se ruga, I s-a schimbat înfățișarea feței, și îmbrăcămintea I s-a făcut albă strălucitoare.
30 Și iată că stăteau de vorbă cu El doi bărbați: erau Moise și Ilie,
31 care se arătaseră în slavă și vorbeau despre sfârșitul Lui, pe care avea să-l aibă în Ierusalim.
32 Petru și tovarășii lui erau îngreuiați de somn, dar, când s-au deșteptat bine, au văzut slava lui Isus și pe cei doi bărbați care stăteau împreună cu El.
33 În clipa când se despărțeau bărbații aceștia de Isus, Petru a zis lui Isus: „Învățătorule, este bine să fim aici; să facem trei colibe: una pentru Tine, una pentru Moise și una pentru Ilie.” Nu știa ce spune.
34 Pe când vorbea el astfel, a venit un nor și i-a acoperit cu umbra lui; ucenicii s-au înspăimântat când i-au văzut intrând în nor.
35 Și din nor s-a auzit un glas care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit: de El să ascultați.”
36 Când s-a auzit glasul acela, Isus a rămas singur. Ucenicii au tăcut și n-au spus, în zilele acelea, nimănui nimic din cele ce văzuseră.
...