sâmbătă, 3 octombrie 2015

3, Sâmbătă - 8

Zidire, prânz
Predică, Neemia 9:38-10:39, Să mă despart de ce e străin de Hristos, mesaj transmis prin Gheorghiță Soare Descarcă MP3
...

3, Sâmbătă - 7

Zidire, prânz
Predică, Neemia 5, Corecția direcției, mesaj transmis prin Ștefan Mândroiu Descarcă MP3
...

3, Sâmbătă - 6

Zidire, prânz
Predică, Neemia 10:28-29, mesaj transmis prin Victor (Puiu) Toma Descarcă MP3
...
Neemia 10:28 Cealaltă parte a poporului, preoții, leviții, ușierii, cântăreții, slujitorii Templului și toți cei ce se despărțiseră de popoarele străine ca să urmeze Legea lui Dumnezeu, nevestele lor, fiii și fetele lor, toți cei ce aveau cunoștință și pricepere 10:29 s-au unit cu frații lor mai cu vază dintre ei. Au făgăduit cu jurământ și au jurat să umble în Legea lui Dumnezeu dată prin Moise, robul lui Dumnezeu, să păzească și să împlinească toate poruncile Domnului, Stăpânului nostru, orânduirile și legile Lui.
...

3, Sâmbătă - 5

Zidire, dimineața
Predică, 2 Cronici 15:1-19, mesaj transmis prin Emilian Cristescu Descarcă MP3
...
2 Cronici 15:1 Duhul lui Dumnezeu a venit peste Azaria, fiul lui Oded, 15:2 și Azaria s-a dus înaintea lui Asa și i-a zis: „Ascultați-mă, Asa și tot Iuda și Beniamin! Domnul este cu voi când sunteți cu El; dacă-L căutați, Îl veți găsi; iar dacă-L părăsiți, și El vă va părăsi. 15:3 Multă vreme Israel a fost fără Dumnezeul cel adevărat, fără preot care să învețe pe oameni și fără Lege. 15:4 Dar în mijlocul strâmtorării lor s-au întors la Domnul Dumnezeul lui Israel, L-au căutat și L-au găsit. 15:5 În vremurile acelea nu era liniște pentru cei ce se duceau și veneau, căci erau mari tulburări printre toți locuitorii țării; 15:6 un popor se bătea împotriva altui popor, o cetate, împotriva altei cetăți, pentru că Dumnezeu le tulbura cu tot felul de strâmtorări: 15:7 voi, dar, întăriți-vă și nu lăsați să vă slăbească mâinile, căci faptele voastre vor avea o răsplată.” 15:8 După ce a auzit aceste cuvinte și prorocia lui Oded, prorocul, Asa s-a întărit și a îndepărtat urâciunile din toată țara lui Iuda și Beniamin și din cetățile pe care le luase pe muntele lui Efraim și a înnoit altarul Domnului care era înaintea pridvorului Domnului. 15:9 A strâns pe tot Iuda și Beniamin și pe cei din Efraim, din Manase și din Simeon care locuiau printre ei, căci un mare număr dintre oamenii lui Israel au trecut la el când au văzut că Domnul Dumnezeul lui era cu el. 15:10 S-au adunat la Ierusalim în luna a treia a anului al cincisprezecelea al domniei lui Asa. În ziua aceasta, 15:11 au jertfit Domnului din prada pe care o aduseseră: șapte sute de boi și șapte mii de oi. 15:12 Au făcut legământ să caute pe Domnul Dumnezeul părinților lor din toată inima și din tot sufletul lor; 15:13 și oricine nu căuta pe Domnul Dumnezeul lui Israel trebuia omorât, fie mic fie mare, fie bărbat, fie femeie. 15:14 Au jurat credință Domnului cu glas tare, cu strigăte de bucurie și cu sunet de trâmbițe și de buciume; 15:15 tot Iuda s-a bucurat de jurământul acesta, căci juraseră din toată inima lor, căutaseră pe Domnul de bunăvoia lor și-L găsiseră. Și Domnul le-a dat odihnă de jur împrejur. 15:16 Împăratul Asa n-a lăsat nici chiar pe mama sa, Maaca, să mai fie împărăteasă, pentru că făcuse un idol Astarteii. Asa i-a dărâmat idolul, pe care l-a făcut praf, și l-a ars lângă pârâul Chedron. 15:17 Dar înălțimile tot n-au fost îndepărtate din Israel, măcar că inima lui Asa a fost în totul a Domnului în tot timpul vieții lui. 15:18 A pus în Casa lui Dumnezeu lucrurile închinate Domnului de tatăl său și de el însuși: argint, aur și vase. 15:19 N-a fost niciun război până la al treizeci și cincilea an al domniei lui Asa.
...

3, Sâmbătă - 4

Zidire, dimineața
Predică, Neemia 9:38-10:39, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă MP3
...

3, Sâmbătă - 3

Zidire, dimineața
Predică, Neemia 9:38-10:39, O rugăciune comună în scris, mesaj transmis prin Neluță Nicolae Descarcă MP3
...

3, Sâmbătă - 2

Zidire, dimineața
Predică, Neemia 10:1, mesaj transmis prin Victoraș Toculeț Descarcă MP3
...
Neemia 10:1 Iată pe cei ce și-au pus pecetea: dregătorul Neemia, fiul lui Hacalia...
...

3, Sâmbătă - 1

Zidire, dimineața
Predică, Neemia 9:38-10:39, mesaj transmis prin Nelu Zărnescu Descarcă MP3
...
Neemia 9:38 Pentru toate acestea, noi am încheiat un legământ, pe care l-am făcut în scris. Și căpeteniile noastre, leviții noștri și preoții noștri și-au pus pecetea pe el. 10:1 Iată pe cei ce și-au pus pecetea: dregătorul Neemia, fiul lui Hacalia. Zedechia, 10:2 Seraia, Azaria, Ieremia, 10:3 Pașhur, Amaria, Malchia, 10:4 Hatuș, Șebania, Maluc, 10:5 Harim, Meremot, Obadia, 10:6 Daniel, Ghineton, Baruc, 10:7 Meșulam, Abia, Miiamin, 10:8 Maazia, Bilgai, Șemaia, preoți. 10:9 Leviții: Iosua, fiul lui Azania, Binui, din fiii lui Henadad, Cadmiel, 10:10 și frații lor, Șebania, Hodia, Chelita, Pelaia, Hanan, 10:11 Mica, Rehob, Hașabia, 10:12 Zacur, Șerebia, Șebania, 10:13 Hodia, Bani, Beninu. 10:14 Căpeteniile poporului: Pareoș, Pahat-Moab, Elam, Zatu, Bani, 10:15 Buni, Azgad, Bebai, 10:16 Adonia, Bigvai, Adin, 10:17 Ater, Ezechia, Azur, 10:18 Hodia, Hașum, Bețai, 10:19 Harif, Anatot, Nebai, 10:20 Magpiaș, Meșulam, Hezir, 10:21 Meșezabeel, Țadoc, Iadua, 10:22 Pelatia, Hanan, Anaia, 10:23 Hosea, Hanania, Hașub, 10:24 Haloheș, Pilha, Șobec, 10:25 Rehum, Hașabna, Maaseia, 10:26 Ahia, Hanan, Anan, 10:27 Maluc, Harim, Baana. 10:28 Cealaltă parte a poporului, preoții, leviții, ușierii, cântăreții, slujitorii Templului și toți cei ce se despărțiseră de popoarele străine ca să urmeze Legea lui Dumnezeu, nevestele lor, fiii și fetele lor, toți cei ce aveau cunoștință și pricepere 10:29 s-au unit cu frații lor mai cu vază dintre ei. Au făgăduit cu jurământ și au jurat să umble în Legea lui Dumnezeu dată prin Moise, robul lui Dumnezeu, să păzească și să împlinească toate poruncile Domnului, Stăpânului nostru, orânduirile și legile Lui. 10:30 Am făgăduit să nu dăm pe fetele noastre după popoarele țării și să nu luăm pe fetele lor de neveste pentru fiii noștri; 10:31 să nu cumpărăm nimic în ziua Sabatului și în zilele de sărbătoare de la popoarele țării, care ar aduce de vânzare în ziua Sabatului mărfuri sau altceva de cumpărat, și să lăsăm nelucrat pământul în anul al șaptelea, și să nu cerem plata niciunei datorii. 10:32 Am luat asupra noastră îndatorirea să dăm a treia parte dintr-un siclu pe an pentru slujba Casei Dumnezeului nostru, 10:33 pentru pâinile pentru punerea înaintea Domnului, pentru darul de mâncare necurmat, pentru arderea de tot necurmată din zilele de Sabat, din zilele de lună nouă și din zilele de sărbători, pentru lucrurile închinate Domnului, pentru jertfele de ispășire pentru Israel și pentru tot ce se face în Casa Dumnezeului nostru. 10:34 Am tras la sorți, preoți, leviți și popor, pentru lemnele care trebuiau aduse pe fiecare an ca dar la Casa Dumnezeului nostru, după casele noastre părintești, la vremuri hotărâte, ca să fie ars pe altarul Domnului Dumnezeului nostru, cum este scris în Lege. 10:35 Am hotărât să aducem în fiecare an la Casa Domnului cele dintâi roade ale pământului nostru și cele dintâi roade din toate roadele tuturor pomilor; 10:36 să aducem la Casa Dumnezeului nostru, preoților care fac slujba în Casa Dumnezeului nostru, pe întâii născuți ai fiilor noștri și ai vitelor noastre, cum este scris în Lege, pe întâii născuți ai vacilor și oilor noastre; 10:37 să aducem preoților, în cămările Casei Dumnezeului nostru, cele dintâi roade din plămădeală și darurile noastre de mâncare, din roadele tuturor pomilor, din must și din untdelemn; și să dăm zeciuială din pământul nostru leviților, care trebuie s-o ia ei înșiși în toate cetățile așezate pe pământurile pe care le lucrăm. 10:38 Preotul, fiul lui Aaron, va fi cu leviții când vor ridica zeciuiala; și leviții vor aduce zeciuială din zeciuială la Casa Dumnezeului nostru, în cămările casei vistieriei. 10:39 Căci copiii lui Israel și fiii lui Levi vor aduce în cămările acestea darurile de grâu, de must și de untdelemn; acolo sunt uneltele Sfântului Locaș și acolo stau preoții care fac slujba, ușierii și cântăreții. Astfel ne-am hotărât să nu părăsim Casa Dumnezeului nostru.
...