duminică, 1 noiembrie 2015

1, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 2:1-21, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă MP3
...

1, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 2:1-21, mesaj transmis prin Lucian Adam Descarcă MP3
...
2 aspecte au însoțit coborârea Duhului Sfânt: un vâjâit și niște limbi ca de foc.
Un simbol: vântul.
Asemeni vântului și Duhul Sfânt este irezistibil.
Ioan 16:8 Și când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul...
Când Duhul Sfânt lucrează, lucrează până la capăt.
Duhul Sfânt este invizibil, așa cum este și vântul. Condiție de bază pentru a intra în Împărăția lui Dumnezeu este nașterea din nou.
Vântul este indispensabil.
Apocalipsa 7:1 După aceea am văzut patru îngeri, care stăteau în picioare în cele patru colțuri ale pământului. Ei țineau cele patru vânturi ale pământului, ca să nu sufle vânt pe pământ, nici pe mare, nici peste vreun copac.
Nu e vânt, n-ai ploaie. N-ai ploaie, n-ai mâncare.
Ioan 7:38 Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura.” 7:39 Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El. Căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Isus nu fusese încă proslăvit.
Vântul în mod fizic are rolul de a poleniza. Cea mai parte a polenizării are loc prin vânt.
Galateni 5:22
...

1, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 2:1-21, mesaj transmis prin Teo Toculeț Descarcă MP3
...
Faptele apostolilor 2:1 În ziua Cincizecimii, erau toți împreună în același loc. 2:2 Deodată, a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. 2:3 Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. 2:4 Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească. 2:5 Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. 2:6 Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită; pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. 2:7 Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții: „Toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni? 2:8 Cum, dar, îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră, în care ne-am născut? 2:9 Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeea, Capadocia, Pont, Asia, 2:10 Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei dinspre Cirena, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți, 2:11 cretani și arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu!” 2:12 Toți erau uimiți, nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții: „Ce vrea să zică aceasta?” 2:13 Dar alții își băteau joc și ziceau: „Sunt plini de must!” 2:14 Atunci Petru s-a sculat în picioare, cu cei unsprezece, a ridicat glasul și le-a zis: „Bărbați iudei și voi toți cei care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele! 2:15 Oamenii aceștia nu sunt beți, cum vă închipuiți voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi. 2:16 Ci aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel: 2:17 „În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice făptură; feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii, și bătrânii voștri vor visa vise! 2:18 Da, chiar și peste robii Mei și peste roabele Mele voi turna, în zilele acelea, din Duhul Meu și vor proroci. 2:19 Voi face să se arate semne sus în cer și minuni jos pe pământ, sânge, foc și un vârtej de fum; 2:20 soarele se va preface în întuneric, și luna în sânge, înainte ca să vină ziua Domnului, ziua aceea mare și strălucită. 2:21 Atunci oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit.”
Ascultarea. Domnul Isus le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim și să aștepte.
Exemplul neascultării: Saul.
1 Samuel 15:3 Du-te acum, bate pe Amalec și nimicește cu desăvârșire tot ce-i al lui; să nu-i cruți, și să omori bărbații și femeile, copiii și pruncii, cămilele și măgarii, boii și oile.” 15:7 Saul a bătut pe Amalec, de la Havila până la Șur, care este în fața Egiptului. 15:8 A prins viu pe Agag, împăratul lui Amalec, și a nimicit cu desăvârșire tot poporul, trecându-l prin ascuțișul sabiei. 15:9 Dar Saul și poporul au cruțat pe Agag și oile cele mai bune, boii cei mai buni, vitele grase, mieii grași și tot ce era mai bun; n-a vrut să le nimicească cu desăvârșire, și au nimicit numai tot ce era prost și nebăgat în seamă. 15:15 Saul a răspuns: „Le-au adus de la amaleciți, pentru că poporul a cruțat oile cele mai bune și boii cei mai buni, ca să-i jertfească Domnului Dumnezeului tău; iar pe celelalte le-am nimicit cu desăvârșire.” 15:20 Saul a răspuns lui Samuel: „Am ascultat glasul Domnului și m-am dus în calea pe care mă trimitea Domnul. Am adus pe Agag, împăratul lui Amalec, și am nimicit cu desăvârșire pe amaleciți; 15:21 dar poporul a luat din pradă oi și boi, ca pârgă din ceea ce trebuia nimicit cu desăvârșire, ca să le jertfească Domnului Dumnezeului tău la Ghilgal.” 15:22 Samuel a zis: „Îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele, și păzirea cuvântului Său face mai mult decât grăsimea berbecilor. 15:23 Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea, și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idoli și terafimi. Fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te leapădă și El ca împărat.” 15:28 Samuel i-a zis: „Domnul rupe astăzi domnia lui Israel deasupra ta și o dă altuia mai bun decât tine.
Ascultarea: Iosua.
Iosua 6:2 Domnul a zis lui Iosua: „Iată, dau în mâinile tale Ierihonul și pe împăratul lui, pe vitejii lui ostași. 6:3 Înconjurați cetatea, voi toți bărbații de război, dând ocol cetății o dată. Așa să faci șase zile. 6:4 Șapte preoți să poarte înaintea chivotului șapte trâmbițe de corn de berbec; în ziua a șaptea, să înconjurați cetatea de șapte ori, și preoții să sune din trâmbițe.
Ucenicii în Faptele apostolilor 1.
Faptele apostolilor 1:4 Pe când Se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, „pe care”, le-a zis El, „ați auzit-o de la Mine.
Pe lângă ascultare ne trebuie și răbdare.
Noi trebuie să ne supunem lui Dumnezeu și metodelor în care El vrea să lucreze.
Ucenicii au așteptat în rugăciune.
Faptele apostolilor 2:32 Dumnezeu a înviat pe acest Isus, și noi toți suntem martori ai Lui. 2:33 Și acum, odată ce S-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți.
Coborârea Duhului Sfânt este un rezultat al ridicării Domnului Isus Hristos la cer la dreapta lui Dumnezeu.
Rugăciunea. Cum îl așteptăm noi pe Domnul Isus. Îl așteptăm în pasivitate?
Rugăciunea dă naștere la treziri.
Ascultarea și rugăciunea. Haideți să stăm înaintea Domnului și să vedem lucrurile în care nu suntem ascultători.
Cum este viața ta? În această seară ce curge din inima ta?
...

1, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Filipeni 6:18-20, Galateni 4:31-5:15, mesaj transmis prin Ștefan Mândroiu Descarcă MP3
...
Efeseni 6:18 Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta, cu toată stăruința, și rugăciune pentru toți sfinții 6:19 și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea cuvânt, ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei, 6:20 al cărei sol în lanțuri sunt; pentru ca, zic, să vorbesc cu îndrăzneală, cum trebuie să vorbesc.
Galateni 4:31 De aceea, fraților, noi nu suntem copiii celei roabe, ci ai femeii slobode. Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi. 5:1 Rămâneți, dar, tari și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. 5:2 Iată, eu, Pavel, vă spun că, dacă vă veți tăia împrejur, Hristos nu vă va folosi la nimic. 5:3 Și mărturisesc iarăși, încă o dată, oricărui om care primește tăierea împrejur, că este dator să împlinească toată Legea. 5:4 Voi, care voiți să fiți socotiți neprihăniți prin Lege, v-ați despărțit de Hristos; ați căzut din har. 5:5 Căci noi, prin Duhul, așteptăm prin credință nădejdea neprihănirii. 5:6 Căci, în Isus Hristos, nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur n-au vreun preț, ci credința care lucrează prin dragoste. 5:7 Voi alergați bine: cine v-a tăiat calea, ca să n-ascultați de adevăr? 5:8 Înduplecarea aceasta nu vine de la Cel ce v-a chemat. 5:9 Puțin aluat face să se dospească toată plămădeala. 5:10 Eu, cu privire la voi, am în Domnul încrederea că nu gândiți altfel. Dar cel ce vă tulbură va purta osânda, oricine ar fi el. 5:11 Cât despre mine, fraților, dacă mai propovăduiesc tăierea împrejur, de ce mai sunt prigonit? Atunci pricina de poticnire a crucii s-a dus. 5:12 Și schilodească-se odată cei ce vă tulbură! 5:13 Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie. Numai nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. 5:14 Căci toată Legea se cuprinde într-o singură poruncă: „Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți.” 5:15 Dar, dacă vă mușcați și vă mâncați unii pe alții, luați seama să nu fiți nimiciți unii de alții.
...