duminică, 1 februarie 2015

1, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 2:15-29, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă MP3
...
Dumnezeu dă siguranță credinciosului. Cel rău aduce îndoiala, deruta.
Sunt întrebări biblice care sunt puse neinspirat. Să te ferești de ele. Ele țin de o anumită maturitate.
Dacă ai murit împreună cu Domnul Hristos, cine mai pune întrebări? (Richard Wurbrand)
Suveranitatea lui Dumnezeu: 1 Ioan 3:9 Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, pentru că sămânța Lui rămâne în el; și nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. 1 Ioan 2:27 Cât despre voi, ungerea pe care ați primit-o de la El rămâne în voi 1 Ioan 2:19 Ei au ieșit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noștri. Căci, dacă ar fi fost dintre ai noștri, ar fi rămas cu noi; ci au ieșit, ca să se arate că nu toți sunt dintre ai noștri.
Responsabilitatea umană: 1 Ioan 2:27 ….ci, după cum ungerea Lui vă învață despre toate lucrurile și este adevărată, și nu este o minciună, rămâneți în El, după cum v-a învățat ea. 1 Ioan 2:28 Și acum, copilașilor, rămâneți în El, pentru ca, atunci când Se va arăta El, să avem îndrăzneală și, la venirea Lui, să nu rămânem de rușine și depărtați de El. Apostolul Ioan se includea în acest grup de mântuiți.
1 Ioan 2:27 … ungerea Lui vă învață despre toate lucrurile și este adevărată … Va veni în viața credinciosului testul, în care cel credincios să disocieze adevărul de minciună. Este o constrângere a dragostei.
Dumnezeu dă totul sau nimic. Dumnezeu este triunic în teologia noastră și este triunic în posesiunea noastră.
1 Ioan 2:19 Ei au ieșit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noștri. Căci, dacă ar fi fost dintre ai noștri, ar fi rămas cu noi; ci au ieșit, ca să se arate că nu toți sunt dintre ai noștri.
...

1, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 2:25, mesaj transmis prin Daniel Dumitrescu Descarcă MP3
...
1 Ioan 2:25 Și făgăduința pe care ne-a făcut-o El este aceasta: viața veșnică.
Ai asigurare pentru viața veșnică?
2 Timotei 1:9 El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Isus, înainte de veșnicii,
Faptele apostolilor 13:48 Neamurile se bucurau când au auzit lucrul acesta și preamăreau Cuvântul Domnului. Și toți cei ce erau rânduiți să capete viața veșnică au crezut.
Ioan 3:16 Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.
Tit 1:1 Pavel, rob al lui Dumnezeu și apostol al lui Isus Hristos, potrivit cu credința aleșilor lui Dumnezeu și cunoștința adevărului care este potrivit cu evlavia, 2 în nădejdea vieții veșnice, făgăduite mai înainte de veșnicii de Dumnezeu, care nu poate să mintă,
1 Ioan 5:10 Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturisirea aceasta în el; cine nu crede pe Dumnezeu Îl face mincinos, fiindcă nu crede mărturisirea pe care a făcut-o Dumnezeu despre Fiul Său.
Ioan 10:27 Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, și ele vin după Mine. 28 Eu le dau viața veșnică, în veac nu vor pieri, și nimeni nu le va smulge din mâna Mea.
Romani 6:23 Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viața veșnică în Isus Hristos, Domnul nostru.
Ioan 5:24 Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele Mele și crede în Cel ce M-a trimis are viața veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață.
1 Ioan 5:13 V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în Numele Fiului lui Dumnezeu aveți viața veșnică.
Omul credincios, cel care îl urmează pe Domnul Isus Hristos are viața veșnică.
Marcu 10:17 Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la El un om, care a îngenuncheat înaintea Lui și L-a întrebat: „Bunule Învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică?” 10:18 „Pentru ce Mă numești bun?”, i-a zis Isus. „Nimeni nu este bun decât Unul singur: Dumnezeu. 10:19 Cunoști poruncile: „Să nu preacurvești; să nu ucizi; să nu furi; să nu faci o mărturisire mincinoasă; să nu înșeli; să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta.” 10:20 El I-a răspuns: „Învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea.” 10:21 Isus S-a uitat țintă la el, l-a iubit și i-a zis: „Îți lipsește un lucru; du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci, și vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia-ți crucea și urmează-Mă.” 10:22 Mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot; căci avea multe avuții. 10:23 Isus S-a uitat împrejurul Lui și a zis ucenicilor Săi: „Cât de anevoie vor intra în Împărăția lui Dumnezeu cei ce au avuții!” 10:24 Ucenicii au rămas uimiți de cuvintele Lui. Isus a luat din nou cuvântul și le-a zis: „Fiilor, cât de anevoie este pentru cei ce se încred în bogății să intre în Împărăția lui Dumnezeu!
Tânărul bogat a avut o atitudine corectă, a venit la Persoana corectă Domnul Isus Hristos.
1 Ioan 5:11 Și mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viața veșnică, și această viață este în Fiul Său. 5:20 Știm că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat pricepere să cunoaștem pe Cel ce este adevărat. Și noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Isus Hristos, Fiul Lui. El este Dumnezeul adevărat și viața veșnică.
"Nimeni nu este bun".
Romani 3:10 după cum este scris: „Nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar. 3:11 Nu este niciunul care să aibă pricepere. Nu este niciunul care să caute cu tot dinadinsul pe Dumnezeu. 3:12 Toți s-au abătut și au ajuns niște netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar.
Romani 3:23 Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu.
1 Ioan 3:4 Oricine face păcat face și fărădelege; și păcatul este fărădelege.
Matei 19:20 Tânărul I-a zis: „Toate aceste porunci le-am păzit cu grijă din tinerețea mea; ce-mi mai lipsește?”
Marcu 10:21 Isus S-a uitat țintă la el, l-a iubit și i-a zis: „Îți lipsește un lucru; du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci, și vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia-ți crucea și urmează-Mă.”
Faptele apostolilor 2:36 Să știe bine, dar, toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Isus pe care L-ați răstignit voi.” 2:37 După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: „Fraților, ce să facem?” 2:38 „Pocăiți-vă”, le-a zis Petru...
Fără pocăință nu se poate.
Faptele apostolilor 16:29 Atunci temnicerul a cerut o lumină, a sărit înăuntru și, tremurând de frică, s-a aruncat la picioarele lui Pavel și ale lui Sila; 16:30 i-a scos afară și le-a zis: „Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?” 16:31 Pavel și Sila i-au răspuns: „Crede în Domnul Isus, și vei fi mântuit tu și casa ta.”
Ioan 3:14 Și, după cum a înălțat Moise șarpele în pustiu, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, 3:15 pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.
Ioan 6:40 Voia Tatălui Meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viața veșnică; și Eu îl voi învia în ziua de apoi.”
...

1, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 2:15-29, mesaj transmis prin Andrei Mîrza Descarcă MP3
...
1 Ioan 2:15 Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. 2:16 Căci tot ce este în lume: pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. 2:17 Și lumea și pofta ei trec; dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. 2:18 Copilașilor, este ceasul cel de pe urmă. Și, după cum ați auzit că are să vină Antihrist, să știți că acum s-au ridicat mulți antihriști: prin aceasta cunoaștem că este ceasul de pe urmă. 2:19 Ei au ieșit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noștri. Căci, dacă ar fi fost dintre ai noștri, ar fi rămas cu noi; ci au ieșit, ca să se arate că nu toți sunt dintre ai noștri. 2:20 Dar voi ați primit ungerea din partea Celui Sfânt și știți orice lucru. 2:21 V-am scris nu că n-ați cunoaște adevărul, ci pentru că îl cunoașteți și știți că nicio minciună nu vine din adevăr. 2:22 Cine este mincinosul, dacă nu cel ce tăgăduiește că Isus este Hristosul? Acela este Antihristul, care tăgăduiește pe Tatăl și pe Fiul. 2:23 Oricine tăgăduiește pe Fiul n-are pe Tatăl. Oricine mărturisește pe Fiul are și pe Tatăl. 2:24 Ce ați auzit de la început, aceea să rămână în voi. Dacă rămâne în voi ce ați auzit de la început, și voi veți rămâne în Fiul și în Tatăl. 2:25 Și făgăduința pe care ne-a făcut-o El este aceasta: viața veșnică. 2:26 V-am scris aceste lucruri în vederea celor ce caută să vă rătăcească. 2:27 Cât despre voi, ungerea pe care ați primit-o de la El rămâne în voi și n-aveți trebuință să vă învețe cineva; ci, după cum ungerea Lui vă învață despre toate lucrurile și este adevărată, și nu este o minciună, rămâneți în El, după cum v-a învățat ea. 2:28 Și acum, copilașilor, rămâneți în El, pentru ca, atunci când Se va arăta El, să avem îndrăzneală și, la venirea Lui, să nu rămânem de rușine și depărtați de El. 2:29 Dacă știți că El este neprihănit, să știți și că oricine trăiește în neprihănire este născut din El.
Teste la care sunt supuși cei credincioși.
De la versetul 24 la 29, cuvântul cheie este "a rămâne".
1 Ioan 2:26 V-am scris aceste lucruri în vederea celor ce caută să vă rătăcească.
"V-am scris" are un număr de 13 apariții în această epistolă.
1 Ioan 1:4 Și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. 1:5 Vestea, pe care am auzit-o de la El și pe care v-o propovăduim, este că Dumnezeu e lumină, și în El nu este întuneric. 1:6 Dacă zicem că avem părtășie cu El, și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul.
1 Ioan 2:1 Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel Neprihănit.
Un alt scop este ca cel credincios să trăiască o viață de sfințenie.
Alt motiv este puritatea cuvântului. 1 Ioan 2:7 Preaiubiților, nu vă scriu o poruncă nouă, ci o poruncă veche pe care ați avut-o de la început. Porunca aceasta veche este Cuvântul pe care l-ați auzit.
Cuvântul lui Dumnezeu este același și învățătura Cuvântului lui Dumnezeu este aceeași.
Dragostea frățească: 1 Ioan 2:8 Totuși vă scriu o poruncă nouă, lucru care este adevărat atât cu privire la El, cât și cu privire la voi; căci întunericul se împrăștie, și lumina adevărată și răsare chiar. 2:9 Cine zice că este în lumină, și urăște pe fratele său, este încă în întuneric până acum.
1 Ioan 2:12 Vă scriu, copilașilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate pentru Numele Lui. 2:13 Vă scriu, părinților, fiindcă ați cunoscut pe Cel ce este de la început. Vă scriu, tinerilor, fiindcă ați biruit pe cel rău. V-am scris, copilașilor, fiindcă ați cunoscut pe Tatăl. 2:14 V-am scris, părinților, fiindcă ați cunoscut pe Cel ce este de la început. V-am scris, tinerilor, fiindcă sunteți tari, și Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi, și ați biruit pe cel rău.
Are o largă adresabilitate, țintele ale Cuvântului lui Dumnezeu care ne poate vorbi la fiecare în parte.
Cuvântul lui Dumnezeu este menit să aducă biruință în viața celui credincios.
Vorbește despre o viață de ascultare, de maturizare a celui credincios. Cât de mult îl asculți pe Domnul Isus Hristos?
1 Ioan 2:21 V-am scris nu că n-ați cunoaște adevărul, ci pentru că îl cunoașteți și știți că nicio minciună nu vine din adevăr.
Un alt scop al faptului că Ioan scrie această epistolă este ca cei credincioși să capete discernământ.
1 Ioan 2:26 V-am scris aceste lucruri în vederea celor ce caută să vă rătăcească.
Un alt motiv este un motiv apologetic, să ne dea cuvânt să apărăm Cuvântul.
1 Ioan 5:13 V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în Numele Fiului lui Dumnezeu aveți viața veșnică.
Citim noi oare Cuvântul lui Dumnezeu?
1 Ioan 2:24 Ce ați auzit de la început, aceea să rămână în voi. Dacă rămâne în voi ce ați auzit de la început, și voi veți rămâne în Fiul și în Tatăl.
"A rămâne". Ce înseamnă "ați auzit de la început"? Este vorba de Cuvântul lui Dumnezeu, 2 Ioan 1:6 Și dragostea stă în viețuirea după poruncile Lui. Aceasta este porunca în care trebuie să umblați, după cum ați auzit de la început.
1 Ioan 2:27 Cât despre voi, ungerea pe care ați primit-o de la El rămâne în voi și n-aveți trebuință să vă învețe cineva; ci, după cum ungerea Lui vă învață despre toate lucrurile și este adevărată, și nu este o minciună, rămâneți în El, după cum v-a învățat ea.
Ungerea Duhului Sfânt.
1 Ioan 2:27 … rămâneți în El, după cum v-a învățat ea. 2:28 Și acum, copilașilor, rămâneți în El, pentru ca, atunci când Se va arăta El, să avem îndrăzneală și, la venirea Lui, să nu rămânem de rușine și depărtați de El.
Ce înseamnă să rămâi în Domnul Isus Hristos? Care este lucrul pe care îl iubim mai mult? Un test, când ai 5 minute libere, ce faci atunci?
Principiul statorniciei.
...

1, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, 2 Corinteni 4:16, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă MP3
...
2 Corinteni 4:16 De aceea, noi nu cădem de oboseală. Ci, chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru dinăuntru se înnoiește din zi în zi.
...