duminică, 13 septembrie 2015

13, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, Iuda 1:19, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă MP3
...
Iuda 1:19 Ei sunt aceia care dau naștere la dezbinări, oameni supuși poftelor firii, care n-au Duhul.
Romani 8:9 ... Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui.
Efeseni 1:13 Și voi, după ce ați auzit Cuvântul adevărului (Evanghelia mântuirii voastre), ați crezut în El și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit
Tit 3:5 El ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt,
Romani 5:5 Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat.
1 Corinteni 12:3 ... Și nimeni nu poate zice: „Isus este Domnul” decât prin Duhul Sfânt.
Efeseni 4:30 Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți ...
Faptele apostolilor 7:51 … totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt...
1 Tesaloniceni 5:19 Nu stingeți Duhul.
Evrei 3:8 nu vă împietriți inimile...
Romani 1:28 ... Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate...
2 Corinteni 13:14 Harul Domnului Isus Hristos și dragostea lui Dumnezeu, și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți! Amin.
...

13, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, Iuda 1:17-18, Adu-ți aminte, mesaj transmis prin Andrei Mîrza Descarcă MP3
...
Iuda 1:17 Dar voi, preaiubiților, aduceți-vă aminte de vorbele vestite mai dinainte de apostolii Domnului nostru Isus Hristos. 1:18 Cum vă spuneau că în vremurile din urmă vor fi batjocoritori, care vor trăi după poftele lor nelegiuite.
Iuda 1:17 Dar voi, preaiubiților, aduceți-vă aminte de vorbele vestite mai dinainte
2 Timotei 2:8 Adu-ți aminte de Domnul Isus Hristos...
Când citești Cuvântul te întâlnești cu persoana Domnului Isus Hristos.
2 Petru 3:2 ca să vă fac să vă aduceți aminte de lucrurile vestite mai dinainte de sfinții proroci și de porunca Domnului și Mântuitorului nostru, dată prin apostolii voștri. 3:3 Înainte de toate, să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor
Faptele apostolilor 20:18 Când au venit la el, le-a zis: „Știți cum m-am purtat cu voi în toată vremea, din ziua dintâi în care am pus piciorul pe pământul Asiei. 20:19 Am slujit Domnului cu toată smerenia, cu multe lacrimi și în mijlocul încercărilor pe care mi le ridicau uneltirile iudeilor. 20:20 Știți că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos și nu m-am temut să vă propovăduiesc și să vă învăț înaintea norodului și în case 20:21 și să vestesc iudeilor și grecilor pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Isus Hristos. 20:22 Și acum, iată că, împins de Duhul, mă duc la Ierusalim, fără să știu ce mi se va întâmpla acolo. 20:29 Știu bine că, după plecarea mea, se vor vârî între voi lupi răpitori, care nu vor cruța turma; 20:30 și se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase, ca să tragă pe ucenici de partea lor. 20:31 De aceea vegheați și aduceți-vă aminte că, timp de trei ani, zi și noapte, n-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi.
"Adu-ți aminte": 1) Avem o comoară: Cuvântul lui Dumnezeu; 2) Suntem creați de Dumnezeu cu capacitatea de a ne aminti, epistola lui Iuda e o lecție de la urmă un lucru negativ pe care Iuda ni-l pune în față; 3) Să-ți ocupi timpul cu citirea, cu meditarea la Cuvântul lui Dumnezeu;
Este și pofta aceasta a duhului de întâietate. Iuda 1:19 Ei sunt aceia care dau naștere la dezbinări, oameni supuși poftelor firii, care n-au Duhul.
Psalmi 1:1 Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așază pe scaunul celor batjocoritori! 1:2 Ci își găsește plăcerea în Legea Domnului, și zi și noapte cugetă la Legea Lui!
...

13, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, Iuda 1:16-19; Învățătura lui Iuda despre apostați, mesaj transmis prin Teo Banu Descarcă MP3
...
Iuda 1:16 Ei sunt niște cârtitori, nemulțumiți cu soarta lor; trăiesc după poftele lor; gura le este plină de vorbe trufașe și slăvesc pe oameni pentru câștig. 1:17 Dar voi, preaiubiților, aduceți-vă aminte de vorbele vestite mai dinainte de apostolii Domnului nostru Isus Hristos. 1:18 Cum vă spuneau că în vremurile din urmă vor fi batjocoritori, care vor trăi după poftele lor nelegiuite. 1:19 Ei sunt aceia care dau naștere la dezbinări, oameni supuși poftelor firii, care n-au Duhul.
Cârtitori. Apostații. Alt exemplu este poporul Israel în pustie.
Numeri 11:1 Poporul a cârtit în gura mare împotriva Domnului, zicând că-i merge rău. Când a auzit Domnul, S-a mâniat, s-a aprins între ei focul Domnului și a mistuit o parte din marginea taberei.
Dumnezeu îngăduie încercarea tocmai ca să ne încerce credința.
1 Tesaloniceni 5:18 Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi. Coloseni 3:17 Și orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în Numele Domnului Isus și mulțumiți, prin El, lui Dumnezeu Tatăl. Evrei 12:28 Fiindcă am primit, dar, o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică, 12:29 fiindcă Dumnezeul nostru este „un foc mistuitor”.
Rădăcina păcatului se află în firea pământească.
Consecințe ale atitudinii de nemulțumire: nefericiți sau triști și posaci; un motiv de invidie; cine ar vrea să aibă un partener totdeauna negativist, părinții au responsabilitatea să fie mulțumitori; mă poate afecta și la școală, pe colegii mei, iar aceștia vor încerca să mă evite.
"Trăiesc după poftele lor".
1 Ioan 2:16 Căci tot ce este în lume: pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume.
Poftele altor lucruri.
Marcu 4:18 Alții sunt cei înfățișați prin sămânța căzută între spini; aceștia sunt cei ce aud Cuvântul; 4:19 dar năvălesc în ei grijile lumii, înșelăciunea bogățiilor și poftele altor lucruri, care îneacă Cuvântul și-l fac astfel neroditor.
Poftele celui care îi stăpânește.
Iuda 1:19 Ei sunt aceia care dau naștere la dezbinări, oameni supuși poftelor firii, care n-au Duhul.
Romani 8:9 Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui.
Trufași
Iuda 1:16 ... gura le este plină de vorbe trufașe ...
2 Petru 2:18 Ei vorbesc cu trufie lucruri de nimic, momesc, cu poftele cărnii și cu desfrânări, pe cei ce de abia au scăpat de cei ce trăiesc în rătăcire.
Filipeni 3:7 Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri le-am socotit ca o pierdere, din pricina lui Hristos. 3:8 Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Isus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos
Iuda 1:16 ... slăvesc pe oameni pentru câștig.
...

13, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Matei 5:38-42, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă MP3
...
Matei 5:38 Ați auzit că s-a zis: ‘Ochi pentru ochi și dinte pentru dinte.’ 39 Dar Eu vă spun: Să nu vă împotriviți celui ce vă face rău. Ci, oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt. 40 Oricui vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. 41 Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. 42 Celui ce-ți cere, dă-i; și nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine.
...