sâmbătă, 27 mai 2017

27 mai 2017, Sâmbătă - 9

Conferință, după-amiaza
Întrebare, Neamurile mai pot fi mântuite în Necazul cel Mare? Apocalipsa 14:6-7, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă fișierul audio MP3
...
Apocalipsa 14:6 Și am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veșnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod.
7 El zicea cu glas tare: „Temeți-vă de Dumnezeu și dați-I slavă, căci a venit ceasul judecății Lui, și închinați-vă Celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor!”
...

27 mai 2017, Sâmbătă - 8

Conferință, după-amiaza
Întrebare, Unde va fi Mireasa Domnului Isus în mia de ani? 1 Tesaloniceni 4:17; Apocalipsa 20:4; Apocalipsa 5:10; 2 Timotei 2:12, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă fișierul audio MP3
...
1 Tesaloniceni 4:17 Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; și astfel vom fi totdeauna cu Domnul.
Apocalipsa 20:4 ... Ei au înviat și au împărățit cu Hristos o mie de ani.
Apocalipsa 5:10 Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ!”
2 Timotei 2:12 Dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu El.
...

27 mai 2017, Sâmbătă - 7

Conferință, după-amiaza
Întrebare, Diavolul ne amăgește și prin mântuirea în ultimul moment, mântuirea ca prin foc sau a doua șansă în necazul cel mare. Se poate spune ceva despre acestea? Evrei 3:7-8a, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă fișierul audio MP3
...
Evrei 3:7 De aceea, cum zice Duhul Sfânt: „Astăzi, dacă auziți glasul Lui,
8 nu vă împietriți inimile ...
...

27 mai 2017, Sâmbătă - 6

Conferință, prânz
Predică, Efeseni 4:10-16, mesaj transmis prin Horen Brașov Descarcă fișierul audio MP3
...
Efeseni 4:10 Cel ce S-a coborât este același cu Cel ce S-a suit mai presus de toate cerurile, ca să umple toate lucrurile.
11 Și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători
12 pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos,
13 până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos;
14 ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire,
15 ci, credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos.
16 Din El, tot trupul, bine închegat și strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei și se zidește în dragoste.
Eu lucrezi tu primești. Este important întâi să primești învățătura, în ucenicie.
Eu lucrez și tu mă ajuți.
Tu lucrezi și eu primesc.
Tu lucrezi eu te ajut.
Tu lucrezi, eu mă retrag.
...

27 mai 2017, Sâmbătă - 5

Conferință, prânz
Predică, Matei 24:32-33; Apocalipsa 19:1-9; Escatologia, învățătura biblică despre viitor este sursă de mângâiere pentru cel credincios: Nunta Mielului, Mileniul, starea veșnică a celor credincioși, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă fișierul audio MP3
...
Escatologia este preocuparea cu lucrurile viitoare.
Matei 24:32 De la smochin învățați pilda lui: Când îi frăgezește și înfrunzește mlădița, știți că vara este aproape.
33 Tot așa, și voi, când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că Fiul omului este aproape, este chiar la uși.
De ce să studiem escatologia?
Ca să nu ne lăsați de cel rău.
Ca să privim lucrurile acestea de pe pământ ca să fim și mai motivați să-l așteptăm pe Domnul Hristos.
Apocalipsa 19:1 După aceea, am auzit în cer ca un glas puternic de gloată multă, care zicea: „Aleluia! Ale Domnului, Dumnezeului nostru, sunt mântuirea, slava, cinstea și puterea!
2 Pentru că judecățile Lui sunt adevărate și drepte. El a judecat pe curva cea mare, care strica pământul cu curvia ei, și a răzbunat sângele robilor Săi din mâna ei.”
3 Și au zis a doua oară: „Aleluia! Fumul ei se ridică în sus în vecii vecilor!”
4 Și cei douăzeci și patru de bătrâni și cele patru făpturi vii s-au aruncat la pământ și s-au închinat lui Dumnezeu, care ședea pe scaunul de domnie. Și au zis: „Amin! Aleluia!”
5 Și din scaunul de domnie a ieșit un glas care zicea: „Lăudați pe Dumnezeul nostru, toți robii Lui, voi, care vă temeți de El, mici și mari!”
6 Și am auzit ca un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea: „Aleluia! Domnul Dumnezeul nostru cel Atotputernic a început să împărățească.
7 Să ne bucurăm, să ne veselim și să-I dăm slavă! Căci a venit nunta Mielului; soția Lui s-a pregătit
8 și i s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat.” (Inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților.)
9 Apoi mi-a zis: „Scrie: ‘Ferice de cei chemați la ospățul nunții Mielului!’” Apoi mi-a zis: „Acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu!”
...

27 mai 2017, Sâmbătă - 4

Conferință, dimineața
Predică, 1 Tesaloniceni 4:17; 1 Corinteni 15:51-52, mesaj transmis prin Adrian Badea Descarcă fișierul audio MP3
...
1 Tesaloniceni 4:17 Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; și astfel vom fi totdeauna cu Domnul.
1 Corinteni 15:51 Iată, vă spun o taină: nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați,
52 într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați.
...

27 mai 2017, Sâmbătă - 3

Conferință, dimineața
Predică, Romani 8:9-11, mesaj transmis prin Emi Nedelcu Descarcă fișierul audio MP3
...
Romani 8:9 Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui.
10 Și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morții din pricina păcatului, dar duhul vostru este viu din pricina neprihănirii.
11 Și dacă Duhul Celui ce a înviat pe Isus dintre cei morți locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Isus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său, care locuiește în voi.
...

27 mai 2017, Sâmbătă - 2

Conferință, dimineața
Predică, 2 Timotei 3:1-5, mesaj transmis prin Mircea Necea Descarcă fișierul audio MP3
...
2 Timotei 3:1 Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele.
2 Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie,
3 fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine,
4 vânzători, obraznici, îngâmfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu,
5 având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceștia.
...

27 mai 2017, Sâmbătă - 1

Conferință, dimineața
Predică, Matei 7:21-29; Efeseni 4:10-16; 5:25-27; 2 Timotei 2:15-21; 3:1-5; Ce înseamnă apostazia?, mesaj transmis prin Daniel Simion 2 Descarcă fișierul audio MP3
...
Matei 7:21 Nu oricine-Mi zice: ‘Doamne, Doamne!’ va intra în Împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu, care este în ceruri.
22 Mulți Îmi vor zice în ziua aceea: ‘Doamne, Doamne! N-am prorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Și n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?’
23 Atunci, le voi spune curat: ‘Niciodată nu v-am cunoscut; depărtați-vă de la Mine, voi toți care lucrați fărădelege.’
24 De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale Mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stâncă.
25 A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă.
26 Însă oricine aude aceste cuvinte ale Mele și nu le face va fi asemănat cu un om nechibzuit, care și-a zidit casa pe nisip.
27 A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea: ea s-a prăbușit, și prăbușirea i-a fost mare.”
28 După ce a sfârșit Isus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de învățătura Lui;
29 căci El îi învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarii lor.
Efeseni 4:10 Cel ce S-a coborât este același cu Cel ce S-a suit mai presus de toate cerurile, ca să umple toate lucrurile.
11 Și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători
12 pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos,
13 până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos;
14 ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire,
15 ci, credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos.
16 Din El, tot trupul, bine închegat și strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei și se zidește în dragoste.
Efeseni 5:25 Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos Biserica și S-a dat pe Sine pentru ea,
26 ca s-o sfințească, după ce a curățit-o prin botezul cu apă prin Cuvânt,
27 ca să înfățișeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană.
2 Timotei 2:15 Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept Cuvântul adevărului.
16 Ferește-te de vorbăriile goale și lumești; căci cei ce le țin vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu.
17 Și cuvântul lor va roade ca cangrena. Din numărul acestora sunt Imeneu și Filet,
18 care s-au abătut de la adevăr. Ei zic că a și venit învierea și răstoarnă credința unora.
19 Totuși temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, având pecetea aceasta: „Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui” și „Oricine rostește Numele Domnului să se depărteze de fărădelege!”
20 Într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de pământ. Unele sunt pentru o întrebuințare de cinste, iar altele, pentru o întrebuințare de ocară.
21 Deci, dacă cineva se curățește de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună.
2 Timotei 3:1 Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele.
2 Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie,
3 fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine,
4 vânzători, obraznici, îngâmfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu,
5 având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceștia.
...