duminică, 17 ianuarie 2016

17, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 4:4,10,12, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă MP3
...
Faptele apostolilor 4:4 Însă mulți din cei ce auziseră cuvântarea au crezut; și numărul bărbaților credincioși s-a ridicat aproape la cinci mii.
Îndrăzneala vestitorului evangheliei care spune adevărul.
Proverbe 28:1 ... cel neprihănit îndrăznește ca un leu tânăr.
Ținta evangheliei: să aducă pocăința și apoi credința.
Petru va merge la rădăcina lucrurilor. Miezul evangheliei merge la țintă.
Faptele apostolilor 4:10 s-o știți toți și s-o știe tot norodul lui Israel! Omul acesta se înfățișează înaintea voastră pe deplin sănătos în Numele lui Isus Hristos din Nazaret, pe care voi L-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu L-a înviat din morți.
Pe măsură ce Evanghelia câștigă teren, în aceeași măsură și poate chiar mai mult vor apare încercările.
Prețul acesta este acum: nu te vor aplauda oamenii! Doar politețea le acoperă adevăratele intenții. Nici o pagubă! Când vei pune pe masă Numele Domnului Isus Hristos, lucrurile se schimbă.
Faptele apostolilor 4:12 În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți.”
Cu cât veți porni mai de tineri să fiți verticali cu atât mai ușor vei fi vertical la bătrânețe!
...

17, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 4:1-22, mesaj transmis prin Daniel Dumitrescu Descarcă MP3
...

17, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 4:1-22, mesaj transmis prin Florin Ghiță Descarcă MP3
...
Faptele apostolilor 4:1 Pe când vorbeau Petru și Ioan norodului, au venit la ei pe neașteptate preoții, căpitanul Templului și saducheii, 4:2 foarte necăjiți că învățau pe norod și vesteau în Isus învierea din morți. 4:3 Au pus mâinile pe ei și i-au aruncat în temniță până a doua zi; căci se înserase. 4:4 Însă mulți din cei ce auziseră cuvântarea au crezut; și numărul bărbaților credincioși s-a ridicat aproape la cinci mii. 4:5 A doua zi, mai marii norodului, bătrânii și cărturarii s-au adunat împreună la Ierusalim, 4:6 cu marele preot Ana, Caiafa, Ioan, Alexandru și toți cei ce se trăgeau din neamul marilor preoți. 4:7 Au pus pe Petru și pe Ioan în mijlocul lor și i-au întrebat: „Cu ce putere sau în numele cui ați făcut voi lucrul acesta?” 4:8 Atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, le-a zis: „Mai mari ai norodului și bătrâni ai lui Israel! 4:9 Fiindcă suntem trași astăzi la răspundere pentru o facere de bine făcută unui om bolnav și suntem întrebați cum a fost vindecat, 4:10 s-o știți toți și s-o știe tot norodul lui Israel! Omul acesta se înfățișează înaintea voastră pe deplin sănătos în Numele lui Isus Hristos din Nazaret, pe care voi L-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu L-a înviat din morți. 4:11 El este „Piatra lepădată de voi, zidarii, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului.” 4:12 În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți.” 4:13 Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat, întrucât știau că erau oameni necărturari și de rând; și au priceput că fuseseră cu Isus. 4:14 Dar, fiindcă vedeau lângă ei pe omul care fusese vindecat, nu puteau zice nimic împotrivă. 4:15 Le-au poruncit doar să iasă afară din sobor, s-au sfătuit între ei 4:16 și au zis: „Ce vom face oamenilor acestora? Căci este știut de toți locuitorii Ierusalimului că prin ei s-a făcut o minune vădită pe care n-o putem tăgădui. 4:17 Dar, ca să nu se lățească vestea aceasta mai departe în norod, să-i amenințăm și să le poruncim ca de acum încolo să nu mai vorbească nimănui în Numele acesta.” 4:18 Și după ce i-au chemat, le-au poruncit să nu mai vorbească cu niciun chip, nici să mai învețe pe oameni în Numele lui Isus. 4:19 Drept răspuns, Petru și Ioan le-au zis: „Judecați voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu; 4:20 căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit.” 4:21 I-au amenințat din nou și i-au lăsat să plece, căci nu știau cum să-i pedepsească, din pricina norodului; fiindcă toți slăveau pe Dumnezeu pentru cele întâmplate. 4:22 Căci omul cu care se făcuse această minune de vindecare avea mai bine de patruzeci de ani.
1 Petru 4:12 Preaiubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi; 4:13 dimpotrivă, bucurați-vă, întrucât aveți parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucurați și să vă înveseliți și la arătarea slavei Lui.
1 Petru 4:14 Dacă sunteți batjocoriți pentru Numele lui Hristos, ferice de voi! Fiindcă Duhul slavei, Duhul lui Dumnezeu, Se odihnește peste voi.
1 Petru 4:15 Nimeni din voi să nu sufere ca ucigaș sau ca hoț, sau ca făcător de rele, sau ca unul care se amestecă în treburile altuia. 4:16 Dimpotrivă, dacă suferă pentru că este creștin, să nu-i fie rușine, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta.
2 Corinteni 12:10 De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări, pentru Hristos; căci când sunt slab, atunci sunt tare.
Atunci când îl prezentăm pe Domnul nu trebuie să diluăm deloc mesajul.
Mesajul lui Dumnezeu pentru om este ofensator: Omule ești păcătos!
Ioan 3:19 Și judecata aceasta stă în faptul că, odată venită Lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. 3:20 Căci oricine face răul urăște lumina și nu vine la lumină, ca să nu i se vădească faptele.
...

17, Duminică - ev, 2

Evanghelizare, dimineața
Predică, Luca 7:11-17, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...
Luca 7:11 În ziua următoare, Isus Se ducea într-o cetate numită Nain. Împreună cu El mergeau ucenicii Lui și norod mult. 7:12 Când S-a apropiat de poarta cetății, iată că duceau la groapă pe un mort, singurul fiu al maicii lui, care era văduvă; și cu ea erau o mulțime de oameni din cetate. 7:13 Domnului, când a văzut-o, I S-a făcut milă de ea și i-a zis: „Nu plânge!” 7:14 Apoi S-a apropiat și S-a atins de raclă. Cei ce o duceau s-au oprit. El a zis: „Tinerelule, scoală-te, îți spun!” 7:15 Mortul a șezut în capul oaselor și a început să vorbească. Isus l-a dat înapoi maicii lui. 7:16 Toți au fost cuprinși de frică, slăveau pe Dumnezeu și ziceau: „Un mare proroc S-a ridicat între noi; și Dumnezeu a cercetat pe poporul Său.” 7:17 Vestea aceasta despre Isus s-a răspândit în toată Iudeea și prin toate împrejurimile.
...

17, Duminică - ev, 1

Evanghelizare, dimineața
Predică, Judecători 13-14, Samson, Marcu 10:46-52, Orbul Bartimeu, mesaj transmis prin Andrei Banu Descarcă MP3
...
Judecători 14:1 Samson s-a coborât la Timna și a văzut acolo o femeie din fetele filistenilor. 14:2 Când s-a suit înapoi, a spus lucrul acesta tatălui său și mamei sale și a zis: „Am văzut la Timna o femeie din fetele filistenilor; luați-mi-o acum de nevastă.” 14:3 Tatăl său și mama sa i-au zis: „Nu este nicio femeie între fetele fraților tăi și în tot poporul nostru, de te duci să-ți iei nevastă de la filisteni, care sunt netăiați împrejur?” Și Samson a zis tatălui său: „Ia-mi-o, căci îmi place.” 14:4 Tatăl său și mama sa nu știau că lucrul acesta venea de la Domnul: căci Samson căuta un prilej de ceartă din partea filistenilor. În vremea aceea filistenii stăpâneau peste Israel. 14:5 Samson s-a coborât împreună cu tatăl său și cu mama sa la Timna. Când au ajuns la viile din Timna, iată că i-a ieșit înainte un leu tânăr mugind. 14:6 Duhul Domnului a venit peste Samson; și, fără să aibă ceva în mână, Samson a sfâșiat pe leu cum se sfâșie un ied. N-a spus tatălui său și mamei sale ce făcuse. 14:7 S-a coborât și a vorbit cu femeia aceea, și ea i-a plăcut. 14:8 După câtva timp, s-a dus iarăși la Timna ca s-o ia și s-a abătut să vadă hoitul leului. Și iată că în trupul leului era un roi de albine și miere. 14:9 A luat mierea în mână și a mâncat-o pe drum; și când a ajuns la tatăl său și la mama sa, le-a dat și au mâncat și ei din ea. Dar nu le-a spus că luase mierea aceasta din trupul leului.
Marcu 10:46 Au ajuns la Ierihon. Și pe când ieșea Isus din Ierihon cu ucenicii Săi și cu o mare mulțime de oameni, fiul lui Timeu, Bartimeu, un cerșetor orb, ședea jos lângă drum și cerea de milă. 10:47 El a auzit că trece Isus din Nazaret și a început să strige: „Isuse, Fiul lui David, ai milă de mine!” 10:48 Mulți îl certau să tacă; dar el și mai tare striga: „Fiul lui David, ai milă de mine!” 10:49 Isus S-a oprit și a zis: „Chemați-l!” Au chemat pe orb și i-au zis: „Îndrăznește, scoală-te, căci te cheamă.” 10:50 Orbul și-a aruncat haina; a sărit și a venit la Isus. 10:51 Isus a luat cuvântul și i-a zis: „Ce vrei să-ți fac?” „Rabuni”, I-a răspuns orbul, „să capăt vederea.” 10:52 Și Isus i-a zis: „Du-te, credința ta te-a mântuit.” Îndată orbul și-a căpătat vederea și a mers pe drum după Isus.
...

17, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Evrei 13:8-13, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă MP3
...
Evrei 13:8 Isus Hristos este același ieri și azi și în veci! 13:9 Să nu vă lăsați amăgiți de orice fel de învățături străine; căci este bine ca inima să fie întărită prin har, nu prin mâncări, care n-au slujit la nimic celor ce le-au păzit. 13:10 Noi avem un altar din care n-au drept să mănânce cei ce fac slujbă în Cort. 13:11 În adevăr, trupurile dobitoacelor al căror sânge este adus de marele preot în Locul Preasfânt, pentru păcat, „sunt arse de tot afară din tabără.” 13:12 De aceea și Isus, ca să sfințească norodul cu însuși sângele Său, a pătimit dincolo de poartă. 13:13 Să ieșim, dar, afară din tabără la El și să suferim ocara Lui.
...