miercuri, 6 mai 2015

6, Miercuri - 4

Zidire, seara
Predică, Efeseni 6:23-24, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă MP3
...
Efeseni 6:23 Pace, fraților, și dragoste împreună cu credința din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului Isus Hristos! 6:24 Harul să fie cu toți cei ce iubesc pe Domnul nostru Isus Hristos în curăție. Amin.
Începem viața de credință prin harul Lui, trăim și sfârșim tot prin harul lui Dumnezeu.
Pacea cu Dumnezeu. Romani 5
Pacea lui Dumnezeu. Este pacea inimii noastre.
Pacea Domnului Isus Hristos. Care este pacea Trupului, a Bisericii.
Harul lui Dumnezeu.
Efeseni 6:24 Harul să fie cu toți cei ce iubesc pe Domnul nostru Isus Hristos în curăție.
Harul lucrează în inima celor care îl iubesc pe Domnul Isus Hristos.
Ioan 21:15 După ce au prânzit, Isus a zis lui Simon Petru: „Simone, fiul lui Iona, Mă iubești tu mai mult decât aceștia?” „Da, Doamne”, I-a răspuns Petru, „știi că Te iubesc.” Isus i-a zis: „Paște mielușeii Mei.” 21:16 I-a zis a doua oară: „Simone, fiul lui Iona, Mă iubești?” „Da, Doamne”, I-a răspuns Petru, „știi că Te iubesc.” Isus i-a zis: „Paște oițele Mele.” 21:17 A treia oară i-a zis Isus: „Simone, fiul lui Iona, Mă iubești?” Petru s-a întristat că-I zisese a treia oară: „Mă iubești?” și I-a răspuns: „Doamne, Tu toate le știi; știi că Te iubesc.” Isus i-a zis: „Paște oile Mele!
Dacă îl iubești pe Domnul Isus Hristos vei lucra!
...

6, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Efeseni 1:17-23, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...
Efeseni 1:17 Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire, în cunoașterea Lui, 1:18 și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți 1:19 și care este față de noi, credincioșii, nemărginita mărime a puterii Sale, după lucrarea puterii tăriei Lui, 1:20 pe care a desfășurat-o în Hristos, prin faptul că L-a înviat din morți și L-a pus să șadă la dreapta Sa, în locurile cerești, 1:21 mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor. 1:22 El I-a pus totul sub picioare și L-a dat căpetenie peste toate lucrurile, Bisericii, 1:23 care este trupul Lui, plinătatea Celui ce îndeplinește totul în toți.
...

6, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Efeseni, mesaj transmis prin Andrei Mîrza Descarcă MP3
...
Biblia ar trebui să ne fie cea mai dragă carte!
Versete de aur.
Efeseni 1:3 Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat …
Un Dumnezeu al reciprocității.
Efeseni 1:7 În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogățiile harului Său 1:13 Și voi, după ce ați auzit Cuvântul adevărului , ați crezut în El și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit 1:14 și care este o arvună …
Efeseni 1:19 și care este față de noi, credincioșii, nemărginita mărime a puterii Sale, după lucrarea puterii tăriei Lui,
Efeseni 2:1 Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre 2:4 Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, 2:5 măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos .
Efeseni 2:8 Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. 2:9 Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.
Efeseni 3:12 În El avem, prin credința în El, slobozenia și apropierea de Dumnezeu cu încredere.
Efeseni 3:18 să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea; 3:19 și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu.
Efeseni 4:13 până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos; 4:14 ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire;
Efeseni 5:1 Urmați, dar, pilda lui Dumnezeu ca niște copii preaiubiți. 5:2 Trăiți în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit și S-a dat pe Sine pentru noi „ca un prinos și ca o jertfă de bun miros – lui Dumnezeu. 5:18 Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. 5:19 Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului.
Efeseni 6:10 Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. 6:11 Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului.
Efeseni 4:31 Orice amărăciune, orice iuțeală, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru.
Pacea, harul și dragostea.
Efeseni 1:2 Har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Hristos. 6:23 Pace, fraților, și dragoste împreună cu credința din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului Isus Hristos!
"Doamne, mărește-ne credința!"
Cât de importantă este credința!
"Mai bun este sfârșitul unui lucru decât începerea lui". (Eclesiastul)
Metafore pe care le folosește apostolul Pavel: ca un trup; ca un om nou; ca o patrie; ca o casă a lui Dumnezeu; ca un șantier sau ca un templu în construcție ( Efeseni 5:27 ca să înfățișeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană.) ; un lăcaș al lui Dumnezeu; ca o mireasă.
Cum ar trebui să fie Biserica noastră?
Să fie o Biserică vie.
Dar cel mai potrivit atribut al Bisericii este să fie sănătoasă. Ce înseamnă o Biserică sănătoasă?
Este o Biserică perfectă? Nu.
Este o Biserică matură? Nu obligatoriu, dar care crește să ajungă la maturitate.
Este nevoie ca frații să fie sănătoși în credință, toți evlavioși fie bătrâni fie tineri.
Este nevoie de relații sănătoase între membrii adunării.
Este nevoie de acțiuni sănătoase.
Într-o biserică sănătoasă Domnul va fi slăvit.
...

6, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Efeseni 3:14-21, mesaj transmis prin Lucian Adam Descarcă MP3
...
Efeseni 3:14 …Iată de ce, zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Isus Hristos,  3:15 din care își trage numele orice familie, în ceruri și pe pământ,  3:16 și-L rog ca, potrivit cu bogăția slavei Sale, să vă facă să vă întăriți în putere, prin Duhul Lui, în omul dinăuntru,  3:17 așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință; pentru ca, având rădăcina și temelia pusă în dragoste,  3:18 să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea;  3:19 și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu.  3:20 Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi,  3:21 a Lui să fie slava în Biserică și în Hristos Isus, din neam în neam, în vecii vecilor! Amin.
6 imagini ale Bisericii:
1) Imaginea Bisericii ca a unui trup. Să mă gândesc că aparțin Lui! Imaginea dependenței totale.
Eu nu sunt decât un mădular. La fel și ceilalți.
2) Imaginea de templu.
1 Corinteni 6:19 Nu știți că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care L-ați primit de la Dumnezeu? Și că voi nu sunteți ai voștri?
Pietrele sunt puse de Cel care construiește acest Templu.
Pietrele sunt așezate toate în relație cu Cel care este temelia.
Pietrele sunt de forme și mărimi diferite într-o clădire.
Pietrele sunt prinse sau legate una de alta într-o clădire.
Contează foarte mult mărturia generală ca și Biserică pe care o dăm.
3) Imaginea unei taine.
4) Imaginea omului nou. Cum eram noi înainte și cum suntem noi acum.
Efeseni 4:23 și să vă înnoiți în duhul minții voastre, 4:24 și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul.
5) Imaginea Miresei
Efeseni 5:29 Căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos Biserica
Efeseni 5:27 ca să înfățișeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană.
Se uită Domnul Isus la Biserica Sa și vrea să fie sfântă.
Efeseni 5:24 Și după cum Biserica este supusă lui Hristos…
Problema se pune cât de mult Îl iubesc eu pe El!
Problema de loialitate.
Imaginea de Mireasă ar trebui să producă dorința după El!
6) Biserica ca un ostaș.
Efeseni 6:11 Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. 6:12 Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești.
Ne aduce aminte de luptă.
Vorbesc despre pericole, despre vrăjmași.
Nevoia de armură, de armă.
Nevoia de comunicare cu Comandantul suprem.
Suntem chemați la o viață de biruință!
...