duminică, 22 martie 2015

22, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 3:22-4:3:3, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...
Diavolul caută să se apropie de noi schimbându-și înfățișarea.
...

22, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 4:1, mesaj transmis prin Lucian Adam Descarcă MP3
...
1 Ioan 4:1 Preaiubiților, să nu dați crezare oricărui duh; ci să cercetați duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu; căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși.
Romani 16:17 Vă îndemn, fraților, să vă feriți de cei ce fac dezbinări și tulburare împotriva învățăturii pe care ați primit-o. Depărtați-vă de ei.  16:18 Căci astfel de oameni nu slujesc lui Hristos, Domnul nostru, ci pântecelui lor; și, prin vorbiri dulci și amăgitoare, ei înșală inimile celor lesne crezători.
Proverbe 14:15 Omul lesne crezător crede orice vorbă, dar omul chibzuit ia seama bine cum merge.
Iosua 9, Gabaonul vine cu vicleșug.
Iosua 9:14 Bărbații lui Israel au luat din merindea lor și n-au întrebat pe Domnul.
Mari necazuri aduse dintr-o lipsă de discernământ.
1 Împărați 13, un prooroc tânăr duce o misiune la sfârșit dar a fost înșelat de vorba unui prooroc bătrân mincinos.
Nevoia de a avea ochii spirituali deschiși.
Doctrina corectă vis-à-vis de persoana Domnului Isus Hristos.
Atenție la cei care accentuează doar anumite atribute ale Domnului Isus Hristos.
Printr-o proastă mărturie noi suntem în pericol de a crea o imagine deformată a Domnului Isus Hristos.
1 Ioan 4:5 Ei sunt din lume; de aceea vorbesc ca din lume, și lumea îi ascultă.  4:6 Noi însă suntem din Dumnezeu; cine cunoaște pe Dumnezeu ne ascultă; cine nu este din Dumnezeu nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaștem Duhul adevărului și duhul rătăcirii.
1) cum raportăm o învățătură prin prisma a ceea ce înseamnă Dumnezeu, atributele, voia lui Dumnezeu. "Dumnezeu e Lumină" (1 Ioan 1:5); "Dumnezeu este dragoste" (1 Ioan 4:8).
1 Corinteni 14:33 căci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii, ci al păcii, ca în toate bisericile sfinților.
2) Raportați-vă la Cuvânt!
Faptele apostolilor 17:11 Iudeii aceștia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Au primit Cuvântul cu toată râvna și cercetau Scripturile în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea, este așa.
3) Raportarea la frați.
1 Ioan 3:17 Dar cine are bogățiile lumii acesteia, și vede pe fratele său în nevoie, și își închide inima față de el, cum rămâne în el dragostea de Dumnezeu?  3:18 Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul.
Ioan 16:13 Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul…
4) Raportarea la noi înșine.
1 Ioan 2:6 Cine zice că rămâne în El trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus.  3:3 Oricine are nădejdea aceasta în El se curăță, după cum El este curat.  3:7 Copilașilor, nimeni să nu vă înșele! Cine trăiește în neprihănire este neprihănit, cum El însuși este neprihănit.
"Adevăratul Preot sau ce-ar face Isus în locul meu?", o carte recomandată.
Iacov 3:17 Înțelepciunea care vine de sus este, întâi, curată, apoi pașnică …
Nu tot ceea ce pare spiritual este cu adevărat spiritual.
Ioan 10:4 După ce și-a scos toate oile, merge înaintea lor; și oile merg după el, pentru că îi cunosc glasul.  10:5 Nu merg deloc după un străin; ci fug de el, pentru că nu cunosc glasul străinilor.”
Ce glas cunoști mai mult, pe acela îl vei urma!
Este suficient să cunoști bine adevărul ca să poți urma adevărul.
...

22, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 3:22-4:3:3, mesaj transmis prin Andrei Banu Descarcă MP3
...
1 Ioan 3:22 Și orice vom cere vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui și facem ce este plăcut înaintea Lui. 3:23 Și porunca Lui este să credem în Numele Fiului Său, Isus Hristos, și să ne iubim unii pe alții, cum ne-a poruncit El. 3:24 Cine păzește poruncile Lui rămâne în El, și El în el. Și cunoaștem că El rămâne în noi prin Duhul pe care ni L-a dat. 4:1 Preaiubiților, să nu dați crezare oricărui duh; ci să cercetați duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu; căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. 4:2 Duhul lui Dumnezeu să-L cunoașteți după aceasta: orice duh care mărturisește că Isus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu; 4:3 și orice duh care nu mărturisește pe Isus nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui Antihrist, de a cărui venire ați auzit. El chiar este în lume acum.
Suntem și noi chemați să facem lucruri mari.
...

22, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Evrei 12:28-29, Cum să ne închinăm?, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă MP3
...
Evrei 12:28 Fiindcă am primit, dar, o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică, 12:29 fiindcă Dumnezeul nostru este „un foc mistuitor”.
...