duminică, 4 octombrie 2015

4, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 1:1-8, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă MP3
...
O traducere literala ar fi "Fapte de apostoli". Alte traduceri o numesc simplu: "Fapte".
3 piscuri
1) Înălțarea Domnului Isus. La patruzeci de zile s-a înălțat la cer.
2) Ziua cinzecimii sau coborârea Duhului Sfânt.
3) Revenirea Domnului Isus Hristos.
Natura și aria de răspândire a lucrării lor.
Matei 5:14 Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă.
Efeseni 1:13 Și voi, după ce ați auzit Cuvântul adevărului (Evanghelia mântuirii voastre), ați crezut în El și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit
...

4, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 1:4,5, mesaj transmis prin Lucian Adam Descarcă MP3
...
Faptele apostolilor 1:4 Pe când Se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, „pe care”, le-a zis El, „ați auzit-o de la Mine. 1:5 Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt.”
Tit 2:11 Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat 2:12 și ne învață s-o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, 2:13 așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Isus Hristos.
3 atitudini la ucenici:
1) v4, așteptarea implică ascultare la cuvânt;
Faptele apostolilor 1:4 Pe când Se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, „pe care”, le-a zis El, „ați auzit-o de la Mine.
Luca 12:45 Dar dacă robul acela zice în inima lui: „Stăpânul meu zăbovește să vină”; dacă va începe să bată pe slugi și pe slujnice, să mănânce, să bea și să se îmbete,
Toate făgăduințele din Biblie sunt în mod direct sau indirect condiționate de ascultare.
2) v14 Rugăciunea a ajutat pe ucenici să aibă o atitudine corectă în așteptare.
Faptele apostolilor 1:14 Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Isus, și cu frații Lui.
3) v8 așteptarea implică lucrare
Faptele apostolilor 1:8 Ci voi veți primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, și-Mi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului.”
1 Tesaloniceni 1:9 Căci ei înșiși istorisesc ce primire ne-ați făcut și cum de la idoli v-ați întors la Dumnezeu, ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat 1:10 și să așteptați din ceruri pe Fiul Său, pe care L-a înviat din morți, pe Isus, care ne izbăvește de mânia viitoare.
Marcu 15:43 a venit Iosif din Arimateea, un sfetnic cu vază al soborului, care și el aștepta Împărăția lui Dumnezeu. El a îndrăznit să se ducă la Pilat ca să ceară trupul lui Isus.
Proverbe 10:28 Așteptarea celor neprihăniți nu va fi decât bucurie...
...

4, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 1:1-8, mesaj transmis prin Florin Ghiță Descarcă MP3
...
Faptele apostolilor 1:1 Teofile, în cea dintâi carte a mea am vorbit despre tot ce a început Isus să facă și să învețe pe oameni, 1:2 de la început până în ziua în care S-a înălțat la cer, după ce, prin Duhul Sfânt, dăduse poruncile Sale apostolilor pe care-i alesese. 1:3 După patima Lui, li S-a înfățișat viu, prin multe dovezi, arătându-li-Se deseori, timp de patruzeci de zile, și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la Împărăția lui Dumnezeu. 1:4 Pe când Se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, „pe care”, le-a zis El, „ați auzit-o de la Mine. 1:5 Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt.” 1:6 Deci apostolii, pe când erau strânși laolaltă, L-au întrebat: „Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou Împărăția lui Israel?” 1:7 El le-a răspuns: „Nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele; pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Sa. 1:8 Ci voi veți primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, și-Mi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului.”
...

4, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Matei 5:43-48, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă MP3
...
Matei 5:43 Ați auzit că s-a zis: „Să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău.” 5:44 Dar Eu vă spun: iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc, 5:45 ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri; căci El face să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. 5:46 Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameșii? 5:47 Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? 5:48 Voi fiți, dar, desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit.
Leviticul 19:18 ... Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Eu sunt Domnul.
...