miercuri, 30 decembrie 2015

30, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Coloseni 1:1-8, mesaj transmis prin Cornel Manole Descarcă MP3
...

30, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Coloseni 1:1-8, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă MP3
...

30, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Coloseni 1:1-8, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...
Coloseni 1:1 Pavel, apostol al lui Isus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, și fratele Timotei, 1:2 către sfinții și frații credincioși în Hristos care sunt în Colose: Har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Hristos. 1:3 Mulțumim lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, căci ne rugăm neîncetat pentru voi 1:4 și am auzit despre credința voastră în Hristos Isus și despre dragostea pe care o aveți față de toți sfinții, 1:5 din pricina nădejdii care vă așteaptă în ceruri și despre care ați auzit mai înainte în cuvântul adevărului Evangheliei, 1:6 care a ajuns până la voi și este în toată lumea, unde dă roade și merge crescând, ca și între voi. Și aceasta, din ziua în care ați auzit și ați cunoscut harul lui Dumnezeu, în adevăr, 1:7 cum ați învățat de la Epafras, preaiubitul nostru tovarăș de slujbă. El este un credincios slujitor al lui Hristos pentru voi 1:8 și ne-a vorbit despre dragostea voastră în Duhul.
...

duminică, 27 decembrie 2015

27, Duminică - ev, 3

Evanghelizare, seara
Predică, 1 Ioan 1:1-4, mesaj transmis prin Nelu Istrate Descarcă MP3
...
1 Ioan 1:1 Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre, cu privire la Cuvântul vieții – 1:2 pentru că viața a fost arătată, și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, viață care era la Tatăl și care ne-a fost arătată – 1:3 deci ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Isus Hristos. 1:4 Și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină.
...

27, Duminică - ev, 2

Evanghelizare, seara
Predică, Amos 2:6-16, mesaj transmis prin Cristian Păltânea Descarcă MP3
...
Amos 2:6 Așa vorbește Domnul: „Pentru trei nelegiuiri ale lui Israel, ba pentru patru, nu-Mi schimb hotărârea, pentru că au vândut pe cel neprihănit pe bani și pe sărac, pe o pereche de încălțăminte. 2:7 Ei doresc să vadă țărâna pământului pe capul celor sărmani și calcă în picioare dreptul celor nenorociți. Fiul și tatăl se duc la aceeași fată, ca să pângărească Numele Meu cel sfânt. 2:8 Se întind lângă fiecare altar pe haine luate ca zălog și beau în casa dumnezeilor lor amenda celor osândiți de ei. 2:9 Și totuși Eu am nimicit dinaintea lor pe amoriți, care erau cât cedrii de înalți și tari ca stejarii; le-am nimicit roadele din vârf până în rădăcini. 2:10 Și Eu v-am scos din țara Egiptului, și v-am povățuit patruzeci de ani în pustiu, ca să vă dau în stăpânire țara amoriților. 2:11 Am ridicat proroci dintre fiii voștri și nazirei dintre tinerii voștri. Nu este așa, copii ai lui Israel? – zice Domnul… 2:12 Iar voi ați dat nazireilor să bea vin, și prorocilor le-ați poruncit: „Nu prorociți!” 2:13 Iată, vă voi stropși cum stropșește pământul carul încărcat cu snopi, 2:14 așa că cel iute nu va putea să fugă, iar cel tare nu se va putea sluji de tăria lui, și omul viteaz nu-și va scăpa viața. 2:15 Cel ce mânuiește arcul nu va putea să țină piept, cel iute de picioare nu va scăpa, și călărețul nu-și va scăpa viața; 2:16 iar cel mai inimos dintre războinici va fugi în pielea goală în ziua aceea, zice Domnul.”
...

27, Duminică - ev, 1

Evanghelizare, seara
Predică, Matei 2:1-12, mesaj transmis prin Daniel Dumitrescu Descarcă MP3
...
Matei 2:1 După ce S-a născut Isus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim 2:2 și au întrebat: „Unde este Împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă I-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm Lui.” 2:3 Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult; și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. 2:4 A adunat pe toți preoții cei mai de seamă și pe cărturarii norodului și a căutat să afle de la ei unde trebuia să Se nască Hristosul. 2:5 „În Betleemul din Iudeea”, i-au răspuns ei, „căci iată ce a fost scris prin prorocul: 2:6 „Și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nicidecum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda; căci din tine va ieși o Căpetenie, care va fi Păstorul poporului Meu Israel.” 2:7 Atunci Irod a chemat în ascuns pe magi și a aflat întocmai de la ei vremea în care se arătase steaua. 2:8 Apoi i-a trimis la Betleem și le-a zis: „Duceți-vă de cercetați cu de-amănuntul despre Prunc: și, când Îl veți găsi, dați-mi și mie de știre, ca să vin și eu să mă închin Lui.” 2:9 După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat. Și iată că steaua pe care o văzuseră în răsărit, mergea înaintea lor, până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era Pruncul. 2:10 Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. 2:11 Au intrat în casă, au văzut Pruncul cu Maria, mama Lui, s-au aruncat cu fața la pământ și I s-au închinat; apoi și-au deschis vistieriile și I-au adus daruri: aur, tămâie și smirnă. 2:12 În urmă, au fost înștiințați de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod, și s-au întors în țara lor pe un alt drum.
...

27, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Luca 2:25-38, mesaj transmis prin Nelu Istrate Descarcă MP3
...
Luca 2:25 Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta mângâierea lui Israel, și Duhul Sfânt era peste el. 2:26 Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului. 2:27 El a venit în Templu, mânat de Duhul. Și, când au adus părinții înăuntru pe Pruncul Isus, ca să împlinească cu privire la El ce poruncea Legea, 2:28 Simeon L-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: 2:29 „Acum, sloboade în pace pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău. 2:30 Căci au văzut ochii mei mântuirea Ta, 2:31 pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor, 2:32 lumina care să lumineze Neamurile și slava poporului Tău, Israel.” 2:33 Tatăl și mama Lui se mirau de lucrurile care se spuneau despre El. 2:34 Simeon i-a binecuvântat și a zis Mariei, mama Lui: „Iată, Copilul acesta este rânduit spre prăbușirea și ridicarea multora în Israel și să fie un semn care va stârni împotrivire. 2:35 Chiar sufletul tău va fi străpuns de o sabie, ca să se descopere gândurile multor inimi." 2:36 Mai era acolo și o prorociță, Ana, fata lui Fanuel, din seminția lui Așer. Ea era foarte înaintată în vârstă și trăise cu bărbatul ei șapte ani după fecioria ei. 2:37 Rămasă văduvă și fiind în vârstă de optzeci și patru de ani, Ana nu se depărta de Templu, și zi și noapte slujea lui Dumnezeu cu post și cu rugăciuni. 2:38 A venit și ea în același ceas și a început să laude pe Dumnezeu și să vorbească despre Isus tuturor celor ce așteptau mântuirea Ierusalimului.
...

miercuri, 23 decembrie 2015

23, Miercuri - 5

Zidire, seara
Predică, Faptele apostolilor 2:42, mesaj transmis prin Titus Voci Descarcă MP3
...
Faptele apostolilor 2:42 Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni.
Faptele apostolilor 8:29 Duhul a zis lui Filip: „Du-te și ajunge carul acesta!” 8:30 Filip a alergat și a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El i-a zis: „Înțelegi tu ce citești?” 8:31 Famenul a răspuns: „Cum aș putea să înțeleg, dacă nu mă va călăuzi cineva?” Și a rugat pe Filip să se suie în car și să șadă împreună cu el.
Cum pot înțelege Cuvântul lui Dumnezeu dacă nu mă ajută cineva?
...

23, Miercuri - 4

Zidire, seara
Predică, Coloseni 1:1-20, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...

23, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Coloseni 1:1, Autoritate de apostol, mesaj transmis prin Vicroraș Toculeț Descarcă MP3
...
Coloseni 1:1 Pavel, apostol al lui Isus Hristos, prin voia lui Dumnezeu ...
Autoritatea derivă din Cel ce cheamă.
Tatăl i-a dăruit autoritatea.
...

23, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Coloseni 1:1-20, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...

23, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Coloseni 1:1-20, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...
Coloseni 1:1 Pavel, apostol al lui Isus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, și fratele Timotei, 1:2 către sfinții și frații credincioși în Hristos care sunt în Colose: Har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Hristos. 1:3 Mulțumim lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, căci ne rugăm neîncetat pentru voi 1:4 și am auzit despre credința voastră în Hristos Isus și despre dragostea pe care o aveți față de toți sfinții, 1:5 din pricina nădejdii care vă așteaptă în ceruri și despre care ați auzit mai înainte în cuvântul adevărului Evangheliei, 1:6 care a ajuns până la voi și este în toată lumea, unde dă roade și merge crescând, ca și între voi. Și aceasta, din ziua în care ați auzit și ați cunoscut harul lui Dumnezeu, în adevăr, 1:7 cum ați învățat de la Epafras, preaiubitul nostru tovarăș de slujbă. El este un credincios slujitor al lui Hristos pentru voi 1:8 și ne-a vorbit despre dragostea voastră în Duhul. 1:9 De aceea și noi, din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să vă umpleți de cunoștința voii Lui, în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească; 1:10 pentru ca, astfel, să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să-I fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința lui Dumnezeu, 1:11 întăriți, cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare și îndelungă răbdare, cu bucurie, 1:12 mulțumind Tatălui, care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea sfinților în lumină. 1:13 El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în Împărăția Fiului dragostei Lui, 1:14 în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor. 1:15 El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, Cel întâi născut din toată zidirea. 1:16 Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El și pentru El. 1:17 El este mai înainte de toate lucrurile, și toate se țin prin El. 1:18 El este Capul trupului, al Bisericii. El este Începutul, Cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea. 1:19 Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El 1:20 și să împace totul cu Sine prin El, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui.
...

duminică, 20 decembrie 2015

20, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 3:26, mesaj transmis prin Nelu Istrate Descarcă MP3
...
Faptele apostolilor 3:26 Dumnezeu, după ce a ridicat pe Robul Său Isus, L-a trimis mai întâi vouă, ca să vă binecuvânteze, întorcând pe fiecare din voi de la fărădelegile sale.”
Binecuvântarea înseamnă pocăință. Harul pocăinței este să te ajute cineva să te întorci.
...

20, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 3:26, mesaj transmis prin Lucian Adam Descarcă MP3
...
Faptele apostolilor 3:26 Dumnezeu, după ce a ridicat pe Robul Său Isus, L-a trimis mai întâi vouă, ca să vă binecuvânteze, întorcând pe fiecare din voi de la fărădelegile sale.”
...

20, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 3:12-26, mesaj transmis prin Florin Ghiță Descarcă MP3
...
Faptele apostolilor 3:12 Petru, când a văzut lucrul acesta, a luat cuvântul și a zis norodului: „Bărbați israeliți, pentru ce vă mirați de lucrul acesta? De ce vă uitați cu ochii țintă la noi, ca și cum prin puterea noastră sau prin cucernicia noastră am fi făcut pe omul acesta să umble? 3:13 Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov, Dumnezeul părinților noștri, a proslăvit pe Robul Său Isus, pe care voi L-ați dat în mâna lui Pilat; și v-ați lepădat de El înaintea lui, măcar că el era de părere să-I dea drumul. 3:14 Voi v-ați lepădat de Cel Sfânt și Neprihănit și ați cerut să vi se dăruiască un ucigaș. 3:15 Ați omorât pe Domnul vieții, pe care Dumnezeu L-a înviat din morți; noi suntem martori ai Lui. 3:16 Prin credința în Numele lui Isus, a întărit Numele Lui pe omul acesta, pe care-l vedeți și-l cunoașteți; credința în El a dat omului acestuia o tămăduire deplină, cum vedeți cu toții. 3:17 Și acum, fraților, știu că din neștiință ați făcut așa, ca și mai marii voștri. 3:18 Dar Dumnezeu a împlinit astfel ce vestise mai înainte prin gura tuturor prorocilor Lui: că, adică, Hristosul Său va pătimi. 3:19 Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare 3:20 și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi: pe Isus Hristos, 3:21 pe care cerul trebuie să-L primească, până la vremurile așezării din nou a tuturor lucrurilor; despre aceste vremuri a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinților Săi proroci din vechime. 3:22 În adevăr, Moise a zis părinților noștri: „Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre frații voștri un Proroc ca mine; pe El să-L ascultați în tot ce vă va spune. 3:23 Și oricine nu va asculta de Prorocul acela va fi nimicit cu desăvârșire din mijlocul norodului.” 3:24 De asemenea toți prorocii, de la Samuel și ceilalți care au urmat după el și au vorbit, au vestit zilele acestea. 3:25 Voi sunteți fiii prorocilor și ai legământului pe care l-a făcut Dumnezeu cu părinții noștri, când a zis lui Avraam: „Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta.” 3:26 Dumnezeu, după ce a ridicat pe Robul Său Isus, L-a trimis mai întâi vouă, ca să vă binecuvânteze, întorcând pe fiecare din voi de la fărădelegile sale.”
...

20, Duminică - ev, 3

Evanghelizare, dimineața
Predică, Ioan 11:25,26, Viața, mesaj transmis prin Nelu Istrate Descarcă MP3
...
Ioan 11:25 ... Viața ... 11:26 Și oricine trăiește și crede în Mine nu va muri niciodată...
Ioan 1:16 Și noi toți am primit din plinătatea Lui și har după har;
...

20, Duminică - ev, 2

Evanghelizare, dimineața
Predică, Ioan 11:1-25,39, mesaj transmis prin Traian Coteanu Descarcă MP3
...
Ioan 11:1 Un oarecare Lazăr din Betania, satul Mariei și al Martei, sora ei, era bolnav. – 11:2 Maria era aceea care a uns pe Domnul cu mir și I-a șters picioarele cu părul ei, și Lazăr cel bolnav era fratele ei. – 11:3 Surorile au trimis la Isus să-I spună: „Doamne, iată că acela pe care-l iubești este bolnav.” 11:4 Dar Isus, când a auzit vestea aceasta, a zis: „Boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea.” 11:5 Și Isus iubea pe Marta și pe sora ei și pe Lazăr. 11:6 Deci când a auzit că Lazăr este bolnav, a mai zăbovit două zile în locul în care era; 11:7 și în urmă a zis ucenicilor: „Haidem să ne întoarcem în Iudeea.” 11:8 „Învățătorule”, I-au zis ucenicii, „acum de curând căutau iudeii să Te ucidă cu pietre, și Te întorci în Iudeea?” 11:9 Isus a răspuns: „Nu sunt douăsprezece ceasuri în zi? Dacă umblă cineva ziua nu se poticnește, pentru că vede lumina lumii acesteia; 11:10 dar dacă umblă noaptea, se poticnește, pentru că n-are lumina în el.” 11:11 După aceste vorbe, le-a zis: „Lazăr, prietenul nostru, doarme; dar Mă duc să-l trezesc din somn.” 11:12 Ucenicii I-au zis: „Doamne, dacă doarme, are să se facă bine.” 11:13 Isus vorbise despre moartea lui, dar ei credeau că vorbește despre odihna căpătată prin somn. 11:14 Atunci Isus le-a spus pe față: „Lazăr a murit. 11:15 Și mă bucur că n-am fost acolo, pentru voi, ca să credeți. Dar acum, haidem să mergem la el.” 11:16 Atunci Toma, zis Geamăn, a zis celorlalți ucenici: „Haidem să mergem și noi să murim cu El!” 11:17 Când a venit Isus, a aflat că Lazăr era de patru zile în mormânt. 11:18 Și, fiindcă Betania era aproape de Ierusalim, cam la cincisprezece stadii, 11:19 mulți din iudei veniseră la Marta și Maria, ca să le mângâie pentru moartea fratelui lor. 11:20 Când a auzit Marta că vine Isus, I-a ieșit înainte; iar Maria ședea în casă. 11:21 Marta a zis lui Isus: „Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu! 11:22 Dar și acum, știu că orice vei cere de la Dumnezeu Îți va da Dumnezeu.” 11:23 Isus i-a zis: „Fratele tău va învia.” 11:24 „Știu”, I-a răspuns Marta, „că va învia la înviere, în ziua de apoi.” 11:25 Isus i-a zis: „Eu sunt Învierea și Viața. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. 11:39 „Dați piatra la o parte”, a zis Isus. Marta, sora mortului, I-a zis: „Doamne, miroase greu, căci este mort de patru zile.”
...

20, Duminică - ev, 1

Evanghelizare, dimineața
Predică, Ioan 11:25, mesaj transmis prin Teo Toculeț Descarcă MP3
...
Ioan 11:25 Isus a zis: "Eu sunt Învierea și Viața. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi.
Evrei 1:2 "la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul..."
...

20, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, 1 Tesaloniceni 5:4-15, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...
1 Tesaloniceni 5:4 Dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric, pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț. 5:5 Voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului. 5:6 De aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji. 5:7 Căci, cei ce dorm, dorm noaptea; și, cei ce se îmbată, se îmbată noaptea. 5:8 Dar noi, care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei și să avem drept coif nădejdea mântuirii. 5:9 Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea, prin Domnul nostru Isus Hristos, 5:10 care a murit pentru noi, pentru ca, fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu El. 5:11 De aceea mângâiați-vă și întăriți-vă unii pe alții, cum și faceți în adevăr. 5:12 Vă rugăm, fraților, să priviți bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul și care vă sfătuiesc. 5:13 Să-i prețuiți foarte mult, în dragoste, din pricina lucrării lor. Trăiți în pace între voi. 5:14 Vă rugăm, de asemenea, fraților, să mustrați pe cei ce trăiesc în neorânduială; să îmbărbătați pe cei deznădăjduiți; să sprijiniți pe cei slabi, să fiți răbdători cu toți. 5:15 Luați seama ca nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău; ci căutați totdeauna să faceți ce este bine atât între voi, cât și față de toți.
...

sâmbătă, 19 decembrie 2015

19, Sâmbătă

Zidire, seara
Predică, Luca 2:8-20, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă MP3
...
Luca 2:8 În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. 2:9 Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor, și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare. 2:10 Dar îngerul le-a zis: „Nu vă temeți: căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul: 2:11 astăzi, în cetatea lui David, vi S-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul. 2:12 Iată semnul, după care-L veți cunoaște: veți găsi un Prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle.” 2:13 Și deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând: 2:14 „Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui.” 2:15 După ce au plecat îngerii de la ei, ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții: „Haidem să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul.” 2:16 S-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif, și Pruncul culcat în iesle. 2:17 După ce L-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre Prunc. 2:18 Toți cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. 2:19 Maria păstra toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. 2:20 Și păstorii s-au întors, slăvind și lăudând pe Dumnezeu, pentru toate cele ce auziseră și văzuseră și care erau întocmai cum li se spusese.
...

miercuri, 16 decembrie 2015

16, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Coloseni 1:1-29, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...
Trăim o vreme a unor adunări plictisite, a unor oameni care doresc să audă ceva nou. O biserică care nu mai este mulțumită, vrea altceva. Pe fondul acesta de nemulțumire, dacă o simțim în inimă, ea poate să degenereze. Un creștinism care a încremenit în niște forme.
Legea trebuia să fie un îndrumător către Hristos. Dar a devenit niște volume stufoase de interpretări ale Legii. Lucrul acesta a devenit valabil și în creștinism. Epoca post-creștină. Problema pierderii capului, creștinismul decapitat de persoana Domnului Isus Hristos. Bisericile se transformă în moschei, în temple idolești în zonele orientale.
Ereziile n-au foarte multe principii: atacă persoana Domnului Isus Hristos. Sunt niste principii gnostice care atacă biserica de la Colose. Dacă nu este Cap, nu este viață! Dacă nu este Domnul Isus Hristos, nu este viață! Gnosticii spuneau că trupul este rău. Unii au ajuns la asceză, alții la libertinism (viață fără nici un fel de principii).
Dumnezeu a coborât să locuiască în trupul nostru.
Aroganța unei cunoașteri superioare.
Filozofia de viață a grecilor: am vrea să ascultăm ceva nou.
Biserica a devenit o casă mare în care oamenii nu vor să facă parte dintr-o relație personală cu Dumnezeu. Atunci lucrurile intră pe făgașul acesta al unei vieți religioase, de consum exterior dar fără substanța Domnului Isus Hristos.
...

16, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Coloseni 1:1-29, mesaj transmis prin Florin Ghiță Descarcă MP3
...
Coloseni 1:1 Pavel, apostol al lui Isus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, și fratele Timotei, 1:2 către sfinții și frații credincioși în Hristos care sunt în Colose: Har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Hristos. 1:3 Mulțumim lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, căci ne rugăm neîncetat pentru voi 1:4 și am auzit despre credința voastră în Hristos Isus și despre dragostea pe care o aveți față de toți sfinții, 1:5 din pricina nădejdii care vă așteaptă în ceruri și despre care ați auzit mai înainte în cuvântul adevărului Evangheliei, 1:6 care a ajuns până la voi și este în toată lumea, unde dă roade și merge crescând, ca și între voi. Și aceasta, din ziua în care ați auzit și ați cunoscut harul lui Dumnezeu, în adevăr, 1:7 cum ați învățat de la Epafras, preaiubitul nostru tovarăș de slujbă. El este un credincios slujitor al lui Hristos pentru voi 1:8 și ne-a vorbit despre dragostea voastră în Duhul. 1:9 De aceea și noi, din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să vă umpleți de cunoștința voii Lui, în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească; 1:10 pentru ca, astfel, să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să-I fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința lui Dumnezeu, 1:11 întăriți, cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare și îndelungă răbdare, cu bucurie, 1:12 mulțumind Tatălui, care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea sfinților în lumină. 1:13 El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în Împărăția Fiului dragostei Lui, 1:14 în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor. 1:15 El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, Cel întâi născut din toată zidirea. 1:16 Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El și pentru El. 1:17 El este mai înainte de toate lucrurile, și toate se țin prin El. 1:18 El este Capul trupului, al Bisericii. El este Începutul, Cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea. 1:19 Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El 1:20 și să împace totul cu Sine prin El, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. 1:21 Și pe voi, care odinioară erați străini și vrăjmași prin gândurile și prin faptele voastre rele, El v-a împăcat acum 1:22 prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea Lui sfinți, fără prihană și fără vină; 1:23 negreșit, dacă rămâneți și mai departe întemeiați și neclintiți în credință, fără să vă abateți de la nădejdea Evangheliei pe care ați auzit-o, care a fost propovăduită oricărei făpturi de sub cer și al cărei slujitor am fost făcut eu, Pavel. 1:24 Mă bucur acum în suferințele mele pentru voi; și în trupul meu împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos, pentru trupul Lui, care este Biserica. 1:25 Slujitorul ei am fost făcut eu, după isprăvnicia pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru voi, ca să întregesc Cuvântul lui Dumnezeu. 1:26 Vreau să zic: taina ținută ascunsă din veșnicii și în toate veacurile, dar descoperită acum sfinților Lui, 1:27 cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăția slavei tainei acesteia între Neamuri, și anume: Hristos în voi, nădejdea slavei. 1:28 Pe El Îl propovăduim noi, și sfătuim pe orice om, și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea, ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Isus. 1:29 Iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii Lui care lucrează cu tărie în mine.
Hristos, plinătatea lui Dumnezeu.
Centralitatea Domnului Isus Hristos.
Versete cheie:
Coloseni 2:8 Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu o amăgire deșartă, după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii, și nu după Hristos. 2:9 Căci în El locuiește trupește toată plinătatea Dumnezeirii. 2:10 Voi aveți totul deplin în El, care este Capul oricărei domnii și stăpâniri.
...

duminică, 13 decembrie 2015

13, Duminică - ev, 3

Evanghelizare, seara
Predică, Chemare la pocăință, mesaj transmis prin Victoraș Toculeț Descarcă MP3
...

13, Duminică - ev, 2

Evanghelizare, seara
Predică, Luca 2:8-20, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă MP3
...
Luca 2:8 În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. 2:9 Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor, și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare. 2:10 Dar îngerul le-a zis: „Nu vă temeți: căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul: 2:11 astăzi, în cetatea lui David, vi S-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul. 2:12 Iată semnul, după care-L veți cunoaște: veți găsi un Prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle.” 2:13 Și deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând: 2:14 „Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui.” 2:15 După ce au plecat îngerii de la ei, ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții: „Haidem să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul.” 2:16 S-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif, și Pruncul culcat în iesle. 2:17 După ce L-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre Prunc. 2:18 Toți cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. 2:19 Maria păstra toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. 2:20 Și păstorii s-au întors, slăvind și lăudând pe Dumnezeu, pentru toate cele ce auziseră și văzuseră și care erau întocmai cum li se spusese.
...

13, Duminică - ev, 1

Evanghelizare, seara
Predică, Daniel 2:31-35;43-45a; Luca 1:26-38a;46-56; Apocalipsa 19:11-16, mesaj transmis prin Victoraș Toculeț Descarcă MP3
...
Daniel 2:31 Tu, împărate, te uitai, și iată că ai văzut un chip mare. Chipul acesta era foarte mare și de o strălucire nemaipomenită. Stătea în picioare înaintea ta, și înfățișarea lui era înfricoșătoare. 2:32 Capul chipului acestuia era de aur curat; pieptul și brațele îi erau de argint; pântecele și coapsele îi erau de aramă; 2:33 fluierele picioarelor, de fier; picioarele, parte de fier și parte de lut. 2:34 Tu te uitai la el, și s-a dezlipit o piatră fără ajutorul vreunei mâini, a izbit picioarele de fier și de lut ale chipului și le-a făcut bucăți. 2:35 Atunci fierul, lutul, arama, argintul și aurul s-au sfărâmat împreună și s-au făcut ca pleava din arie vara; le-a luat vântul, și nici urmă nu s-a mai găsit din ele. Dar piatra care sfărâmase chipul s-a făcut un munte mare și a umplut tot pământul. 2:43 Dacă ai văzut fierul amestecat cu lutul, înseamnă că se vor amesteca prin legături omenești de căsătorie, dar nu vor fi lipiți unul de altul, după cum fierul nu se poate uni cu lutul. 2:44 Dar în vremea acestor împărați, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată și care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfărâma și va nimici toate acele împărății, și ea însăși va dăinui veșnic. 2:45 Aceasta înseamnă piatra pe care ai văzut-o dezlipindu-se din munte fără ajutorul vreunei mâini și care a sfărâmat fierul, arama, lutul, argintul și aurul.
Luca 1:26 În luna a șasea, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, numită Nazaret, 1:27 la o fecioară logodită cu un bărbat, numit Iosif, din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. 1:28 Îngerul a intrat la ea și a zis: „Plecăciune, ție, căreia ți s-a făcut mare har; Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei!” 1:29 Tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemne urarea aceasta. 1:30 Îngerul i-a zis: „Nu te teme, Marie; căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. 1:31 Și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un Fiu, căruia Îi vei pune numele Isus. 1:32 El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preaînalt; și Domnul Dumnezeu Îi va da scaunul de domnie al tatălui Său David. 1:33 Va împărăți peste casa lui Iacov în veci, și Împărăția Lui nu va avea sfârșit.” 1:34 Maria a zis îngerului: „Cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat?” 1:35 Îngerul i-a răspuns: „Duhul Sfânt Se va coborî peste tine, și puterea Celui Preaînalt te va umbri. De aceea Sfântul care Se va naște din tine, va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. 1:36 Iată că Elisabeta, rudenia ta, a zămislit și ea un fiu la bătrânețe; și ea, căreia i se zicea stearpă, este acum în a șasea lună. 1:37 Căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. 1:38 Maria a zis: „Iată, roaba Domnului; facă-mi-se după cuvintele tale!”
Luca 1:46 Și Maria a zis: „Sufletul meu mărește pe Domnul 1:47 și mi se bucură duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu, 1:48 pentru că a privit spre starea smerită a roabei Sale. Căci iată că de acum încolo, toate neamurile îmi vor zice fericită, 1:49 pentru că Cel Atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine. Numele Lui este sfânt, 1:50 și îndurarea Lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de El. 1:51 El a arătat putere cu brațul Lui; a risipit gândurile pe care le aveau cei mândri în inima lor. 1:52 A răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie, și a înălțat pe cei smeriți. 1:53 Pe cei flămânzi i-a săturat de bunătăți, și pe cei bogați i-a scos afară cu mâinile goale. 1:54 A venit în ajutorul robului său Israel, căci Și-a adus aminte de îndurarea Sa – 1:55 cum făgăduise părinților noștri – față de Avraam și sămânța lui în veac.” 1:56 Maria a rămas împreună cu Elisabeta cam trei luni. Apoi s-a întors acasă.
Apocalipsa 19:11 Apoi am văzut cerul deschis, și iată că s-a arătat un cal alb! Cel ce stătea pe el se cheamă „Cel credincios – și „Cel adevărat”, și El judecă și Se luptă cu dreptate. 19:12 Ochii Lui erau ca para focului; capul îl avea încununat cu multe cununi împărătești și purta un nume scris pe care nimeni nu-l știe, decât numai El singur. 19:13 Era îmbrăcat cu o haină înmuiată în sânge. Numele Lui este: „Cuvântul lui Dumnezeu.” 19:14 Oștile din cer Îl urmau călare pe cai albi, îmbrăcate cu in subțire, alb și curat. 19:15 Din gura Lui ieșea o sabie ascuțită, ca să lovească neamurile cu ea, pe care le va cârmui cu un toiag de fier. Și va călca cu picioarele teascul vinului mâniei aprinse a atotputernicului Dumnezeu. 19:16 Pe haină și pe coapsă avea scris numele acesta: „Împăratul împăraților și Domnul domnilor.”
...

13, Duminică - ev, 2

Evanghelizare, dimineața
Predică, Luca 9:28-36, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...
Luca 9:28 Cam la opt zile după cuvintele acestea, Isus a luat cu El pe Petru, pe Ioan și pe Iacov și S-a suit pe munte să Se roage. 9:29 Pe când Se ruga, I s-a schimbat înfățișarea feței, și îmbrăcămintea I s-a făcut albă strălucitoare. 9:30 Și iată că stăteau de vorbă cu El doi bărbați: erau Moise și Ilie, 9:31 care se arătaseră în slavă și vorbeau despre sfârșitul Lui pe care avea să-l aibă în Ierusalim. 9:32 Petru și tovarășii lui erau îngreuiați de somn; dar, când s-au deșteptat bine, au văzut slava lui Isus și pe cei doi bărbați care stăteau împreună cu El. 9:33 În clipa când se despărțeau bărbații aceștia de Isus, Petru a zis lui Isus: „Învățătorule, este bine să fim aici; să facem trei colibe: una pentru Tine, una pentru Moise, și una pentru Ilie.” Nu știa ce spune. 9:34 Pe când vorbea el astfel, a venit un nor și i-a acoperit cu umbra lui; ucenicii s-au înspăimântat, când i-au văzut intrând în nor. 9:35 Și din nor s-a auzit un glas care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit: de El să ascultați.” 9:36 Când s-a auzit glasul acela, Isus a rămas singur. Ucenicii au tăcut și n-au spus, în zilele acelea, nimănui nimic din cele ce văzuseră.
...

13, Duminică - ev, 1

Evanghelizare, dimineața
Predică, Geneza 12:1-13:4, mesaj transmis prin Daniel Dumitrescu Descarcă MP3
...
Geneza 12:1 Domnul zisese lui Avram: „Ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta. 12:2 Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta; îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. 12:3 Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema; și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. 12:4 Avram a plecat, cum îi spusese Domnul, și a plecat și Lot împreună cu el. Avram avea șaptezeci și cinci de ani când a ieșit din Haran. 12:5 Avram a luat pe Sarai, nevasta sa, și pe Lot, fiul fratelui său, împreună cu toate averile pe care le strânseseră și cu toate slugile pe care le câștigaseră în Haran. Au plecat în țara Canaan și au ajuns în țara Canaan. 12:6 Avram a străbătut țara până la locul numit Sihem, până la stejarul lui More. Canaaniții erau atunci în țară. 12:7 Domnul S-a arătat lui Avram și i-a zis: „Toată țara aceasta o voi da seminței tale.” Și Avram a zidit acolo un altar Domnului care i Se arătase. 12:8 De acolo a pornit spre munte, la răsărit de Betel, și și-a întins cortul, având Betelul la apus și Ai la răsărit. A zidit și acolo un altar Domnului și a chemat Numele Domnului. 12:9 Avram și-a urmat drumul, înaintând mereu spre miazăzi. 12:10 A venit însă o foamete în țară; și Avram s-a coborât în Egipt ca să locuiască pentru câtăva vreme acolo; căci era mare foamete în țară. 12:11 Când era aproape să intre în Egipt, a zis nevestei sale Sarai: „Iată, știu că ești o femeie frumoasă la față. 12:12 Când te vor vedea egiptenii, vor zice: „Aceasta este nevasta lui!” Și pe mine mă vor omorî, iar pe tine te vor lăsa cu viață. 12:13 Spune, rogu-te, că ești sora mea, ca să-mi meargă bine din pricina ta, și sufletul meu să trăiască datorită ție.” 12:14 Când a ajuns Avram în Egipt, egiptenii au văzut că nevasta lui era foarte frumoasă. 12:15 Slujbașii cei mai de frunte ai lui faraon au văzut-o și ei, și au lăudat-o la faraon; și femeia a fost adusă în casa lui faraon. 12:16 Pe Avram l-a primit bine din pricina ei; și Avram a căpătat oi, boi, măgari, robi și roabe, măgărițe și cămile. 12:17 Dar Domnul a lovit cu mari urgii pe faraon și casa lui, din pricina nevestei lui Avram, Sarai. 12:18 Atunci faraon a chemat pe Avram și i-a zis: „Ce mi-ai făcut? Pentru ce nu mi-ai spus că este nevasta ta? 12:19 De ce ai zis: „Este sora mea” și am luat-o astfel de nevastă? Acum, iată-ți nevasta; ia-o și pleacă!” 12:20 Și faraon a dat poruncă oamenilor lui să-l petreacă pe el, pe nevasta sa și tot ce avea. 13:1 Avram s-a suit din Egipt în țara de la miazăzi, el, nevasta sa și tot ce avea, împreună cu Lot. 13:2 Avram era foarte bogat în vite, în argint și în aur. 13:3 Din țara de la miazăzi s-a îndreptat și a mers până la Betel, până la locul unde fusese cortul lui la început, între Betel și Ai, 13:4 în locul unde era altarul pe care-l făcuse mai înainte. Și acolo, Avram a chemat Numele Domnului.
...

13, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Evrei 13:7-8, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă MP3
...
Evrei 13:7 Aduceți-vă aminte de mai marii voștri, care v-au vestit Cuvântul lui Dumnezeu; uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința! 13:8 Isus Hristos este același ieri și azi și în veci!
...

sâmbătă, 12 decembrie 2015

12, Sâmbătă - 12

Conferință, prânz
Predică, Întrebări și răspunsuri, mesaj transmis prin Necunoscut Descarcă MP3
...

12, Sâmbătă - 11

Conferință, prânz
Predică, Întrebări și răspunsuri, mesaj transmis prin Cineva din Cătunu Descarcă MP3
...

12, Sâmbătă - 10

Conferință, prânz
Predică, Copiii din familiile celor credincioși, mesaj transmis prin Dr. Mircea Iorga Descarcă MP3
...
Binecuvântarea copiilor de Domnul Isus.
"Lăsați copiii să vină la Mine și nu-i opriți!"
are 83 de ani.
Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Este foarte important să folosim dragostea.
Rugăciunile către Dumnezeu ajung instantaneu la cunoștința lui Dumnezeu.
...

12, Sâmbătă - 9

Conferință, prânz
Predică, Răspuns despre cei întorși la Dumnezeu înainte de a pleca., mesaj transmis prin Cristi Descarcă MP3
...
S-ar putea ca cei care premeditează asta să nu aibă această ocazie.
...

12, Sâmbătă - 8

Conferință, prânz
Predică, Copiii nenăscuți, avortați, Încredințarea lui Spurgeon despre ei., mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă MP3
...
Era o mortalitate infantilă extrem de crescută.
...

12, Sâmbătă - 7

Conferință, prânz
Predică, Psalmul 8 copiii sunt întăritura lui Dumnezeu, mesaj transmis prin Victoraș Toculeț Descarcă MP3
...
E răspuns la Cum este cu copiii lor sunt sfinți?
...

12, Sâmbătă - 6

Conferință, dimineața
Predică, Cum este cu copiii lor sunt sfinți?, mesaj transmis prin Un alt frate mai bătrân Descarcă MP3
...

12, Sâmbătă - 5

Conferință, dimineața
Predică, Întrebări și răspunsuri, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă MP3
...
A. 1 Corinteni 7:14;7:12-16; Cum partenerul de viață este considerat sfințit prin partenerul necredincios? Considerentul prin care copiii sunt considerați sfinți?
1 Corinteni 7:12 Celorlalți le zic eu, nu Domnul: dacă un frate are o nevastă necredincioasă, și ea voiește să trăiască înainte cu el, să nu se despartă de ea. 7:13 Și dacă o femeie are un bărbat necredincios, și el voiește să trăiască înainte cu ea, să nu se despartă de bărbatul ei. 7:14 Căci bărbatul necredincios este sfințit prin nevasta credincioasă, și nevasta necredincioasă este sfințită prin fratele; altminteri, copiii voștri ar fi necurați, pe când acum sunt sfinți. 7:15 Dacă cel necredincios vrea să se despartă, să se despartă; în împrejurarea aceasta, fratele sau sora nu sunt legați: Dumnezeu ne-a chemat să trăim în pace. 7:16 Căci ce știi tu, nevastă, dacă îți vei mântui bărbatul? Sau ce știi tu, bărbate, dacă îți vei mântui nevasta?
Reglementarea biblică a situațiilor un pic de excepție.
Sfânt înseamnă "pus de-o-parte pentru Dumnezeu", Samson, Samuel, sau animalele de jertfă, lucruri puse de+o+parte pentru Dumnezeu.
Un alt sens este lucrarea pe care o face Dumnezeu. "Sfinților care sunt în Colose.. ". Adică oameni mântuiți.
Sau altceva: ceva deosebit de strălucitor.
În contextul pasajului, sfânt înseamnă altceva. Are înțelesul acesta de influență pozitivă a faptului că unul dintre soți este mântuit. Acel credincios aduce în familia lui sfințenia ca viață practică, ce se extinde ca practică morală asupra celui necredincios.
Un sens similar îl are și autoritatea asupra copiilor. Soțul care era tatăl copiilor avea autoritate asupra familiei. Temnicerul din Filipi își botează toată casa, ca să-și crească copiii în temerea față de Dumnezeu.
Necurat, în sensul de fără de influența Evangheliei.

B. Unii soți creștini au ca principiu să facă toate lucrurile împreună, chiar dacă au responsabilități diferite.
Pare o chestiune absurdă, dacă acesta este un principiu este un principiu absurd.
Dar împreună poate să însemne, să împărțim sarcini diferite dar în același duh.
Geneza 18:6-8, Diviziunea muncii
Educația primilor 7 ani este realizată de mamă.

C. Cum ar trebui să facem față unei bătrâneți fără copii de care să îngrijim, sau să îngrijim de părinți atunci când nu avem un serviciu de făcut?
În biserica primară, Dorca se ocupa de haine, îmbrăcăminte pentru cei săraci. Când a murit Dorca, mulți au plâns-o cu durere.

D. O întrebare cu o notă foarte particulară

E. Când va mai fi următoarea întâlnire când vor mai participa și surorile?
Măcar odată pe an, cum ar fi cea din decembrie.
...

12, Sâmbătă - 4

Conferință, dimineața
Predică, Concluzia: rugăciune, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...
Este nevoie de rugăciune pentru cei care sunt implicați în alcătuirea unei familii înaintea lui Dumnezeu.
Tinerii trebuie să se roage dar și adunarea trebuie să se roage.
Ioan 7:24 Casa zidită pe stâncă necesită disciplină, discernământ, prudență, dragoste care este legătura desăvârșită.
E nevoie de acea comunicare care să se facă prin Duhul Sfânt.
Este nevoie să știi cum să disciplinezi pe copil, încă de când e mic. Este o manifestare a dragostei părintești să-ți disciplinezi copilul. Trebuie să ne rugăm unii pentru alții.
Familiile tulburate de lipsa de înțelepciune a unor părinți, ajung să tulbure o adunare
...

12, Sâmbătă - 3

Conferință, dimineața
Predică, Geneza 2:18, Plângerile 3:26-29, mesaj transmis prin Victoraș Toculeț Descarcă MP3
...
Geneza 2:18 Domnul Dumnezeu a zis: „Nu este bine ca omul să fie singur; am să-i fac un ajutor potrivit pentru el.” Plâng. lui Ieremia 3:26 Bine este să aștepți în tăcere ajutorul Domnului. 3:27 Este bine pentru om să poarte un jug în tinerețea lui. 3:28 Să stea singur și să tacă, pentru că Domnul i l-a pus pe grumaz; 3:29 să-și umple gura cu țărână și să nu-și piardă nădejdea;
Ioan 12:24 Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur; dar dacă moare, aduce mult rod.
De ce apare o familie mixtă? Sunt situații legale, morale. Lumina luminează în mare liniște, și este blândă.
1 Corinteni 7:12 Celorlalți le zic eu, nu Domnul: dacă un frate are o nevastă necredincioasă, și ea voiește să trăiască înainte cu el, să nu se despartă de ea. 7:13 Și dacă o femeie are un bărbat necredincios, și el voiește să trăiască înainte cu ea, să nu se despartă de bărbatul ei. 7:14 Căci bărbatul necredincios este sfințit prin nevasta credincioasă, și nevasta necredincioasă este sfințită prin fratele; altminteri, copiii voștri ar fi necurați, pe când acum sunt sfinți. 7:15 Dacă cel necredincios vrea să se despartă, să se despartă; în împrejurarea aceasta, fratele sau sora nu sunt legați: Dumnezeu ne-a chemat să trăim în pace. 7:16 Căci ce știi tu, nevastă, dacă îți vei mântui bărbatul? Sau ce știi tu, bărbate, dacă îți vei mântui nevasta?
Părinții lui Timotei, bunica lui, Lois. Mama și bunica se ocupă de creșterea băiatului unui tată grec.
Nabal care se căsătorește cu o femeie model, Abigail. Abigail constată că Nabal este nebun. Bărbatul era bogat, pus pe chefuri. 1 Samuel 25.
2 Corineni 6:14 Nu vă injugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși.
Trebuie să fie sinceritate și duhul asumării, să mergem în istorie și să vedem cauzele.
Familia monoparentală, cu un singur părinte. Un motiv just, moral: moartea i-a despărțit.
Iacov minus Rahela, Iacov minus Lea, și a rămas cu 13 copii și o mulțime de nepoți. Iacov a rămas fără aceste două soții legale. Declarația vieții lui: o viață plină de necazuri.
Văduva și cu fiul ei într-o vreme de foame și apare Ilie, 1 Împărați 17.
O femeie cu fii ei, îi moare bărbatul și a rămas cu fii ei și datorie, dar apare Elisei.
Văduva din Nain, căruia îi murise băiatul, și a întâlnit-o Domnul Isus.
Ana de la Templu, era văduvă și slujea la Templu, vorbind altora că i-a decoperit Domnul venirea Domnului Isus.
Lidia din Filipi.
Dar este și motivul injust sau imoral: divorțul. Fi sincer, fi onest și ai curajul acesta să-ți asumi. Poate ai greșit atunci când ai ales.
Bătrânețea este o altă etapă a vieții.
Celibatarii.
Nu este singurătate mai cumplită ca singurătatea în doi. Este mult mai binecuvântată predarea totală în Domnul.
Iov rămâne fără copii, bolnav iar soția nu-l mai suporta. "Ați auzit de răbdarea lui Iov?".
Familia în pragul veșniciei.
1 Timotei 5:5 Cea cu adevărat văduvă, care a rămas singură, și-a pus nădejdea în Dumnezeu și stăruie, zi și noapte, în cereri și rugăciuni. 5:9 O văduvă, ca să fie înscrisă în lista văduvelor, trebuie să n-aibă mai puțin de șaizeci de ani, să nu fi avut decât un singur bărbat, 5:10 să fie cunoscută pentru faptele ei bune, să fi crescut copii, să fi fost primitoare de oaspeți, să fi spălat picioarele sfinților, să fi ajutat pe cei nenorociți, să fi dat ajutor la orice faptă bună.
Văduva să fie preocupată de alții.
Geneza 45, inima copilului
Geneza 45:9 Grăbiți-vă de vă suiți la tatăl meu și spuneți-i: „Așa a vorbit fiul tău Iosif: „Dumnezeu m-a pus domn peste tot Egiptul; coboară-te la mine și nu zăbovi! 45:10 Vei locui în ținutul Gosen și vei fi lângă mine tu, fiii tăi și fiii fiilor tăi, oile tale și boii tăi și tot ce este al tău. 45:11 Acolo te voi hrăni, căci vor mai fi încă cinci ani de foamete; și astfel nu vei pieri tu, casa ta și tot ce este al tău.
Geneza 45:28 Și Israel a zis: „Destul! Fiul meu Iosif tot mai trăiește! Vreau să mă duc să-l văd înainte de moarte.”
Singurătatea Domnului Isus de pe cruce, L-a făcut să aibe grijă de singurătatea mamei lui: "Iată fiul tău!"
...

12, Sâmbătă - 2

Conferință, dimineața
Predică, Psalmul 127:1-5, familia creștină, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă MP3
...
Psalmi 127:1 Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc; dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. 127:2 Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu, ca să mâncați o pâine câștigată cu durere; căci preaiubiților Lui El le dă pâine ca în somn. 127:3 Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată dată de El. 127:4 Ca săgețile în mâna unui războinic așa sunt fiii făcuți la tinerețe. 127:5 Ferice de omul care își umple tolba de săgeți cu ei! Căci ei nu vor rămâne de rușine când vor vorbi cu vrăjmașii lor la poartă.
Ioan 15:5 "căci despărțiți de Mine nu puteți face nimic."
Familia care se dezvoltă.
1) Prin decizia lor simplă, omenească, nu au întrebat pe nimeni, nu l-au întrebat nici pe Dumnezeu. Exemplul lui Samson.
2) Prin decizia prietenilor, părinților.
3) Când doi tineri, se roagă, postesc, îi cer înțelepciune de la Dumnezeu. "Ce a unit Dumnezeu, omul să nu despartă!". Exemplu: Isaac și Rebeca.
Proverbe 18:22 Cine găsește o nevastă bună găsește fericirea; este un har pe care-l capătă de la Domnul.
Proverbe 19:14 Casa și averea le moștenim de la părinți, dar o nevastă pricepută este un dar de la Domnul.
Dumnezeu pentru Adam constată nevoia: nu este bine ca omul să fie singur!
De ce să fie soția supusă? Pentru că e foarte greu. E foarte greu să te supui. Dar în Efeseni scrie să ne supunem unii altora Domnului.
E nevoie ca alături de cei doi în familie să fie și cel de-al treilea: de Domnul Isus.
Ioan 2:1 A treia zi s-a făcut o nuntă în Cana din Galileea. Mama lui Isus era acolo. 2:2 Și la nuntă a fost chemat și Isus cu ucenicii Lui. 2:3 Când s-a isprăvit vinul, mama lui Isus I-a zis: „Nu mai au vin.” 2:4 Isus i-a răspuns: „Femeie, ce am a face Eu cu tine? Nu Mi-a venit încă ceasul.” 2:5 Mama Lui a zis slugilor: „Să faceți orice vă va zice.” 2:6 Și acolo erau șase vase de piatră, puse după obiceiul de curățare al iudeilor; și în fiecare vas încăpeau câte două sau trei vedre. 2:7 Isus le-a zis: „Umpleți vasele acestea cu apă.” Și le-au umplut până sus. 2:8 „Scoateți acum”, le-a zis El, „și aduceți nunului.” Și i-au adus: 2:9 Nunul, după ce a gustat apa făcută vin – el nu știa de unde vine vinul acesta (slugile însă, care scoseseră apa, știau) – a chemat pe mire 2:10 și i-a zis: „Orice om pune la masă întâi vinul cel bun; și, după ce oamenii au băut bine, atunci pune pe cel mai puțin bun; dar tu ai ținut vinul cel bun până acum.” 2:11 Acest început al semnelor Lui l-a făcut Isus în Cana din Galileea. El Și-a arătat slava Sa, și ucenicii Lui au crezut în El.
Despre socrii.
Psalmi 45:10 Ascultă, fiică, vezi și pleacă-ți urechea; uită pe poporul tău și casa tatălui tău!
Efeseni 5:31 „De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa, și cei doi vor fi un singur trup.”
Socrii răi: Laban, socrul lui Iacov. Saul pentru David, împăratul de mai târziu.
Socrii buni: Ietro, socrul lui Moise, preotul Madianului. O soacră, în cartea Rut este cel mai bun exemplu de soacră deosebită, Naomi față de Rut. Petru când cheamă pe Domnul Isus s-o vindece pe soacra lui.
Rut 1:15 Naomi a zis către Rut: „Iată, cumnata ta s-a întors la poporul ei și la dumnezeii ei; întoarce-te și tu după cumnata ta.” 1:16 Rut a răspuns: „Nu sta de mine să te las și să mă întorc de la tine! Încotro vei merge tu, voi merge și eu, unde vei locui tu, voi locui și eu; poporul tău va fi poporul meu, și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu; 1:17 unde vei muri tu, voi muri și eu și voi fi îngropată acolo. Facă-mi Domnul ce o vrea, dar nimic nu mă va despărți de tine decât moartea!” 1:18 Naomi, văzând-o hotărâtă să meargă cu ea, n-a mai stăruit.
Aquila și Priscila, doi soți devotați Domnului Isus.
Dragostea se jertfește, dragostea trebuie să cuprindă inimile noastre.
O familie matură este una care are răspundere pentru creșterea familiei.
127:3 Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată dată de El.
Geneza 5:32 Noe, la vârsta de cinci sute de ani, a născut pe Sem, Ham și Iafet.
Evrei 11:7 Prin credință Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau, și, plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să-și scape casa; prin ea, el a osândit lumea și a ajuns moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credință.
Geneza 9:9 „Iată, Eu fac un legământ cu voi și cu sămânța voastră care va veni după voi;
...

12, Sâmbătă - 1

Conferință, dimineața
Predică, Matei 7:24-27, Ps 128:1-6, mesaj transmis prin Nelu Zărnescu Descarcă MP3
...
Familia ca locaș al înțelepciunii; Stâlpii înțelepciunii;
Matei 7:24 De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale Mele, și le face îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. 7:25 A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă. 7:26 Însă oricine aude aceste cuvinte ale Mele, și nu le face, va fi asemănat cu un om nechibzuit care și-a zidit casa pe nisip. 7:27 A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea; ea s-a prăbușit, și prăbușirea i-a fost mare.”
Temelia familiei
Psalmi 128:1 Ferice de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile Lui! 128:2 Căci atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale, ești fericit și-ți merge bine. 128:3 Nevasta ta este ca o viță roditoare înăuntrul casei tale; copiii tăi stau ca niște lăstari de măslin împrejurul mesei tale. 128:4 Așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. 128:5 Să te binecuvânteze Domnul din Sion, să vezi fericirea Ierusalimului, în toate zilele vieții tale, 128:6 și să vezi pe copiii copiilor tăi! Pacea să fie peste Israel!
1 Petru 3:7 Bărbaților, purtați-vă și voi, la rândul vostru, cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre.
Iertarea pune capăt oricărui litigiu.
Înțelepciune în viața de familie.
Soția lucrătorului creștin are și responsabilități. Ajută-ți soțul, soro!
Proverbe 31; soția creștină îi face bine, nu rău.
Disciplină, discernământ și dragoste. "Să nu cruți nuiaua!"
Pentru copiii celui lucrător, să nu fie vinovați de destrăbălare.
Să ne creștem copiii în frica de Domnul! "S-a dat pe Sine însuți pentru Biserică!".
Contează foarte mult mici cadouri. Să știi cum să-ți apreciezi soția!
Tot deschidem gura, să nu rănim cu vorba!
Toți avem slăbiciuni, avem de învățat unii de la alții!
...

miercuri, 9 decembrie 2015

9, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Filipeni este epistola bucuriei, mesaj transmis prin Daniel Apostoiu Descarcă MP3
...
Filipeni 1:4 În toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toți, cu bucurie,
Filipeni 2:2 faceți-mi bucuria deplină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând.
Filipeni 3:1 Încolo, frații mei, bucurați-vă în Domnul...
Filipeni 4:4 Bucurați-vă totdeauna în Domnul! Iarăși zic: Bucurați-vă!
Filipeni 4:10 Am avut o mare bucurie în Domnul
1 Petru 1:3 Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care, după îndurarea Sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Isus Hristos din morți, la o nădejde vie 1:4 și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată, și care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru voi. 1:5 Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu, prin credință, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi! 1:6 În ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme, prin felurite încercări,
Psalmi 119:14 Când urmez învățăturile Tale, mă bucur de parc-aș avea toate comorile.
Vine dintr-o relație statornică cu Domnul Isus Hristos.
Nu poate fi distrusă de lucrurile grele din viață.
...

9, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Filipeni 1:3-5, mesaj transmis prin Nelu Zărnescu Descarcă MP3
...
Corneliu se ruga zilnic lui Dumnezeu, făcea multe milostenii, iubea neamul lui Israel.
Filipeni 1:3 Mulțumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea aminte pe care o păstrez despre voi. 1:4 În toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toți, cu bucurie, 1:5 pentru partea pe care o luați la Evanghelie, din cea dintâi zi până acum.
2 Corinteni 11:9 Și când eram la voi și m-am găsit în nevoie, n-am fost sarcină nimănui; căci de nevoile mele au îngrijit frații, când veniseră din Macedonia. În toate m-am ferit și mă voi feri să vă îngreuiez cu ceva.
Epistola către Filipeni este o scrisoare de mulțumire.
O informare despre Epafrodit: a fost aproape de moarte pentru Hristos.
Un mesaj de încurajare pentru că venea prigoana.
Tema câștigului.
Filipeni 1:21 Căci pentru mine a trăi este Hristos, și a muri este un câștig.
Câștigul este "Hristos în voi, nădejdea slavei".
Filipeni 1:23 Sunt strâns din două părți: aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine;
Filipeni 3:7 Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri le-am socotit ca o pierdere, din pricina lui Hristos. 3:8 Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Isus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos
Filipeni 3:14 alerg spre țintă, pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu, în Hristos Isus.
Pace între frați.
Pacea cu Dumnezeu.
Pacea în orice situație.
...

9, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Filipeni 4, mesaj transmis prin Andrei Banu Descarcă MP3
...

duminică, 6 decembrie 2015

6, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 3:1-26, Ceas al rezultatului rugăciunilor, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă MP3
...

6, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 3:1-26, Dinamica Bisericii de la început, mesaj transmis prin Mircea Necea Descarcă MP3
...

6, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 3:1-26, mesaj transmis prin Teo Banu Descarcă MP3
...
Faptele apostolilor 3:1 Petru și Ioan se suiau împreună la Templu, la ceasul rugăciunii: era ceasul al nouălea. 3:2 Acolo era un om olog din naștere, care era dus și pus în toate zilele la poarta Templului numită „Frumoasă”, ca să ceară de milă de la cei ce intrau în Templu. 3:3 Omul acesta, când a văzut pe Petru și pe Ioan că voiau să intre în Templu, le-a cerut milostenie. 3:4 Petru, ca și Ioan, s-a uitat țintă la el și a zis: „Uită-te la noi!” 3:5 Și el se uita la ei cu luare aminte și aștepta să capete ceva de la ei. 3:6 Atunci Petru i-a zis: „Argint și aur n-am; dar ce am, îți dau: în Numele lui Isus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă!” 3:7 L-a apucat de mâna dreaptă și l-a ridicat în sus. Îndată i s-au întărit tălpile și gleznele; 3:8 dintr-o săritură a fost în picioare și a început să umble. A intrat cu ei în Templu, umblând, sărind și lăudând pe Dumnezeu. 3:9 Tot norodul l-a văzut umblând și lăudând pe Dumnezeu. 3:10 Îl cunoșteau că era cel ce ședea la poarta „Frumoasă” a Templului, ca să ceară de pomană, și s-au umplut de uimire și de mirare pentru cele ce i se întâmplaseră. 3:11 Fiindcă el se ținea de Petru și de Ioan, tot norodul, mirat, a alergat la ei în pridvorul zis al lui Solomon. 3:12 Petru, când a văzut lucrul acesta, a luat cuvântul și a zis norodului: „Bărbați israeliți, pentru ce vă mirați de lucrul acesta? De ce vă uitați cu ochii țintă la noi, ca și cum prin puterea noastră sau prin cucernicia noastră am fi făcut pe omul acesta să umble? 3:13 Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov, Dumnezeul părinților noștri, a proslăvit pe Robul Său Isus, pe care voi L-ați dat în mâna lui Pilat; și v-ați lepădat de El înaintea lui, măcar că el era de părere să-I dea drumul. 3:14 Voi v-ați lepădat de Cel Sfânt și Neprihănit și ați cerut să vi se dăruiască un ucigaș. 3:15 Ați omorât pe Domnul vieții, pe care Dumnezeu L-a înviat din morți; noi suntem martori ai Lui. 3:16 Prin credința în Numele lui Isus, a întărit Numele Lui pe omul acesta, pe care-l vedeți și-l cunoașteți; credința în El a dat omului acestuia o tămăduire deplină, cum vedeți cu toții. 3:17 Și acum, fraților, știu că din neștiință ați făcut așa, ca și mai marii voștri. 3:18 Dar Dumnezeu a împlinit astfel ce vestise mai înainte prin gura tuturor prorocilor Lui: că, adică, Hristosul Său va pătimi. 3:19 Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare 3:20 și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi: pe Isus Hristos, 3:21 pe care cerul trebuie să-L primească, până la vremurile așezării din nou a tuturor lucrurilor; despre aceste vremuri a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinților Săi proroci din vechime. 3:22 În adevăr, Moise a zis părinților noștri: „Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre frații voștri un Proroc ca mine; pe El să-L ascultați în tot ce vă va spune. 3:23 Și oricine nu va asculta de Prorocul acela va fi nimicit cu desăvârșire din mijlocul norodului.” 3:24 De asemenea toți prorocii, de la Samuel și ceilalți care au urmat după el și au vorbit, au vestit zilele acestea. 3:25 Voi sunteți fiii prorocilor și ai legământului pe care l-a făcut Dumnezeu cu părinții noștri, când a zis lui Avraam: „Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta.” 3:26 Dumnezeu, după ce a ridicat pe Robul Său Isus, L-a trimis mai întâi vouă, ca să vă binecuvânteze, întorcând pe fiecare din voi de la fărădelegile sale.”
...