duminică, 20 decembrie 2015

20, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 3:26, mesaj transmis prin Nelu Istrate Descarcă MP3
...
Faptele apostolilor 3:26 Dumnezeu, după ce a ridicat pe Robul Său Isus, L-a trimis mai întâi vouă, ca să vă binecuvânteze, întorcând pe fiecare din voi de la fărădelegile sale.”
Binecuvântarea înseamnă pocăință. Harul pocăinței este să te ajute cineva să te întorci.
...

20, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 3:26, mesaj transmis prin Lucian Adam Descarcă MP3
...
Faptele apostolilor 3:26 Dumnezeu, după ce a ridicat pe Robul Său Isus, L-a trimis mai întâi vouă, ca să vă binecuvânteze, întorcând pe fiecare din voi de la fărădelegile sale.”
...

20, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 3:12-26, mesaj transmis prin Florin Ghiță Descarcă MP3
...
Faptele apostolilor 3:12 Petru, când a văzut lucrul acesta, a luat cuvântul și a zis norodului: „Bărbați israeliți, pentru ce vă mirați de lucrul acesta? De ce vă uitați cu ochii țintă la noi, ca și cum prin puterea noastră sau prin cucernicia noastră am fi făcut pe omul acesta să umble? 3:13 Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov, Dumnezeul părinților noștri, a proslăvit pe Robul Său Isus, pe care voi L-ați dat în mâna lui Pilat; și v-ați lepădat de El înaintea lui, măcar că el era de părere să-I dea drumul. 3:14 Voi v-ați lepădat de Cel Sfânt și Neprihănit și ați cerut să vi se dăruiască un ucigaș. 3:15 Ați omorât pe Domnul vieții, pe care Dumnezeu L-a înviat din morți; noi suntem martori ai Lui. 3:16 Prin credința în Numele lui Isus, a întărit Numele Lui pe omul acesta, pe care-l vedeți și-l cunoașteți; credința în El a dat omului acestuia o tămăduire deplină, cum vedeți cu toții. 3:17 Și acum, fraților, știu că din neștiință ați făcut așa, ca și mai marii voștri. 3:18 Dar Dumnezeu a împlinit astfel ce vestise mai înainte prin gura tuturor prorocilor Lui: că, adică, Hristosul Său va pătimi. 3:19 Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare 3:20 și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi: pe Isus Hristos, 3:21 pe care cerul trebuie să-L primească, până la vremurile așezării din nou a tuturor lucrurilor; despre aceste vremuri a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinților Săi proroci din vechime. 3:22 În adevăr, Moise a zis părinților noștri: „Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre frații voștri un Proroc ca mine; pe El să-L ascultați în tot ce vă va spune. 3:23 Și oricine nu va asculta de Prorocul acela va fi nimicit cu desăvârșire din mijlocul norodului.” 3:24 De asemenea toți prorocii, de la Samuel și ceilalți care au urmat după el și au vorbit, au vestit zilele acestea. 3:25 Voi sunteți fiii prorocilor și ai legământului pe care l-a făcut Dumnezeu cu părinții noștri, când a zis lui Avraam: „Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta.” 3:26 Dumnezeu, după ce a ridicat pe Robul Său Isus, L-a trimis mai întâi vouă, ca să vă binecuvânteze, întorcând pe fiecare din voi de la fărădelegile sale.”
...

20, Duminică - ev, 3

Evanghelizare, dimineața
Predică, Ioan 11:25,26, Viața, mesaj transmis prin Nelu Istrate Descarcă MP3
...
Ioan 11:25 ... Viața ... 11:26 Și oricine trăiește și crede în Mine nu va muri niciodată...
Ioan 1:16 Și noi toți am primit din plinătatea Lui și har după har;
...

20, Duminică - ev, 2

Evanghelizare, dimineața
Predică, Ioan 11:1-25,39, mesaj transmis prin Traian Coteanu Descarcă MP3
...
Ioan 11:1 Un oarecare Lazăr din Betania, satul Mariei și al Martei, sora ei, era bolnav. – 11:2 Maria era aceea care a uns pe Domnul cu mir și I-a șters picioarele cu părul ei, și Lazăr cel bolnav era fratele ei. – 11:3 Surorile au trimis la Isus să-I spună: „Doamne, iată că acela pe care-l iubești este bolnav.” 11:4 Dar Isus, când a auzit vestea aceasta, a zis: „Boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea.” 11:5 Și Isus iubea pe Marta și pe sora ei și pe Lazăr. 11:6 Deci când a auzit că Lazăr este bolnav, a mai zăbovit două zile în locul în care era; 11:7 și în urmă a zis ucenicilor: „Haidem să ne întoarcem în Iudeea.” 11:8 „Învățătorule”, I-au zis ucenicii, „acum de curând căutau iudeii să Te ucidă cu pietre, și Te întorci în Iudeea?” 11:9 Isus a răspuns: „Nu sunt douăsprezece ceasuri în zi? Dacă umblă cineva ziua nu se poticnește, pentru că vede lumina lumii acesteia; 11:10 dar dacă umblă noaptea, se poticnește, pentru că n-are lumina în el.” 11:11 După aceste vorbe, le-a zis: „Lazăr, prietenul nostru, doarme; dar Mă duc să-l trezesc din somn.” 11:12 Ucenicii I-au zis: „Doamne, dacă doarme, are să se facă bine.” 11:13 Isus vorbise despre moartea lui, dar ei credeau că vorbește despre odihna căpătată prin somn. 11:14 Atunci Isus le-a spus pe față: „Lazăr a murit. 11:15 Și mă bucur că n-am fost acolo, pentru voi, ca să credeți. Dar acum, haidem să mergem la el.” 11:16 Atunci Toma, zis Geamăn, a zis celorlalți ucenici: „Haidem să mergem și noi să murim cu El!” 11:17 Când a venit Isus, a aflat că Lazăr era de patru zile în mormânt. 11:18 Și, fiindcă Betania era aproape de Ierusalim, cam la cincisprezece stadii, 11:19 mulți din iudei veniseră la Marta și Maria, ca să le mângâie pentru moartea fratelui lor. 11:20 Când a auzit Marta că vine Isus, I-a ieșit înainte; iar Maria ședea în casă. 11:21 Marta a zis lui Isus: „Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu! 11:22 Dar și acum, știu că orice vei cere de la Dumnezeu Îți va da Dumnezeu.” 11:23 Isus i-a zis: „Fratele tău va învia.” 11:24 „Știu”, I-a răspuns Marta, „că va învia la înviere, în ziua de apoi.” 11:25 Isus i-a zis: „Eu sunt Învierea și Viața. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. 11:39 „Dați piatra la o parte”, a zis Isus. Marta, sora mortului, I-a zis: „Doamne, miroase greu, căci este mort de patru zile.”
...

20, Duminică - ev, 1

Evanghelizare, dimineața
Predică, Ioan 11:25, mesaj transmis prin Teo Toculeț Descarcă MP3
...
Ioan 11:25 Isus a zis: "Eu sunt Învierea și Viața. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi.
Evrei 1:2 "la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul..."
...

20, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, 1 Tesaloniceni 5:4-15, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...
1 Tesaloniceni 5:4 Dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric, pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț. 5:5 Voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului. 5:6 De aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji. 5:7 Căci, cei ce dorm, dorm noaptea; și, cei ce se îmbată, se îmbată noaptea. 5:8 Dar noi, care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei și să avem drept coif nădejdea mântuirii. 5:9 Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea, prin Domnul nostru Isus Hristos, 5:10 care a murit pentru noi, pentru ca, fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu El. 5:11 De aceea mângâiați-vă și întăriți-vă unii pe alții, cum și faceți în adevăr. 5:12 Vă rugăm, fraților, să priviți bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul și care vă sfătuiesc. 5:13 Să-i prețuiți foarte mult, în dragoste, din pricina lucrării lor. Trăiți în pace între voi. 5:14 Vă rugăm, de asemenea, fraților, să mustrați pe cei ce trăiesc în neorânduială; să îmbărbătați pe cei deznădăjduiți; să sprijiniți pe cei slabi, să fiți răbdători cu toți. 5:15 Luați seama ca nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău; ci căutați totdeauna să faceți ce este bine atât între voi, cât și față de toți.
...