duminică, 3 ianuarie 2016

3, Duminică - tin, 4

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 3:12-26, Primul pas al ascultării este acesta: pocăiți-vă!, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...
Primul pas al ascultării este acesta: pocăiți-vă!
Chemarea la pocăință este primul pas care ne introduce pe drumul acesta al ascultării de Dumnezeu. Pocăința însemnând poarta de intrare într-o viață nouă. Fără schimbare, aveea pe care o produce Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, nu pot veni vremuri de înviorare.
Dumnezeu, Domnul Isus, pocăință, apoi vremuri de înviorare.
...

3, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 3:22, Pe cine ascultați?, mesaj transmis prin Daniel Dumitrescu Descarcă MP3
...
Faptele apostolilor 3:22 În adevăr, Moise a zis părinților noștri: „Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre frații voștri un Proroc ca mine; pe El să-L ascultați în tot ce vă va spune.
Atunci când spui Isus, parcă ceva ar trebui să vibreze înlăuntrul tău!
A asculta înseamnă: a acorda importanță celor spuse de cineva, a face întocmai cum a spus cineva.
...

3, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 3:19, mesaj transmis prin Andrei Banu Descarcă MP3
...
Faptele apostolilor 3:19 Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare
Domnul Isus ne cheamă să venim lângă El!
Apocalipsa 22:17 Și Duhul și Mireasa zic: „Vino!”, și cine aude să zică: „Vino!”
...

3, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 3:12-26, mesaj transmis prin Daniel Nicoară Descarcă MP3
...
Faptele apostolilor 3:12 Petru, când a văzut lucrul acesta, a luat cuvântul și a zis norodului: „Bărbați israeliți, pentru ce vă mirați de lucrul acesta? De ce vă uitați cu ochii țintă la noi, ca și cum prin puterea noastră sau prin cucernicia noastră am fi făcut pe omul acesta să umble? 3:13 Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov, Dumnezeul părinților noștri, a proslăvit pe Robul Său Isus, pe care voi L-ați dat în mâna lui Pilat; și v-ați lepădat de El înaintea lui, măcar că el era de părere să-I dea drumul. 3:14 Voi v-ați lepădat de Cel Sfânt și Neprihănit și ați cerut să vi se dăruiască un ucigaș. 3:15 Ați omorât pe Domnul vieții, pe care Dumnezeu L-a înviat din morți; noi suntem martori ai Lui. 3:16 Prin credința în Numele lui Isus, a întărit Numele Lui pe omul acesta, pe care-l vedeți și-l cunoașteți; credința în El a dat omului acestuia o tămăduire deplină, cum vedeți cu toții. 3:17 Și acum, fraților, știu că din neștiință ați făcut așa, ca și mai marii voștri. 3:18 Dar Dumnezeu a împlinit astfel ce vestise mai înainte prin gura tuturor prorocilor Lui: că, adică, Hristosul Său va pătimi. 3:19 Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare 3:20 și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi: pe Isus Hristos, 3:21 pe care cerul trebuie să-L primească, până la vremurile așezării din nou a tuturor lucrurilor; despre aceste vremuri a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinților Săi proroci din vechime. 3:22 În adevăr, Moise a zis părinților noștri: „Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre frații voștri un Proroc ca mine; pe El să-L ascultați în tot ce vă va spune. 3:23 Și oricine nu va asculta de Prorocul acela va fi nimicit cu desăvârșire din mijlocul norodului.” 3:24 De asemenea toți prorocii, de la Samuel și ceilalți care au urmat după el și au vorbit, au vestit zilele acestea. 3:25 Voi sunteți fiii prorocilor și ai legământului pe care l-a făcut Dumnezeu cu părinții noștri, când a zis lui Avraam: „Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta.” 3:26 Dumnezeu, după ce a ridicat pe Robul Său Isus, L-a trimis mai întâi vouă, ca să vă binecuvânteze, întorcând pe fiecare din voi de la fărădelegile sale.”
...

3, Duminică - ev, 2

Evanghelizare, dimineața
Predică, Despre îngrijorări, Iosua 10:12-15, mesaj transmis prin Traian Coteanu Descarcă MP3
...
Iosua 10:12 Atunci Iosua a vorbit Domnului, în ziua când a dat Domnul pe amoriți în mâinile copiilor lui Israel, și a zis în fața lui Israel: „Oprește-te, soare, asupra Gabaonului, și tu, lună, asupra văii Aialonului!” 10:13 Și soarele s-a oprit, și luna și-a întrerupt mersul, până ce poporul și-a răzbunat pe vrăjmașii lui. Lucrul acesta nu este scris oare în Cartea Dreptului? Soarele s-a oprit în mijlocul cerului și nu s-a grăbit să apună, aproape o zi întreagă. 10:14 N-a mai fost nicio zi ca aceea, nici înainte, nici după aceea, când Domnul să fi ascultat glasul unui om; căci Domnul lupta pentru Israel. 10:15 Și Iosua și tot Israelul împreună cu el s-a întors în tabără la Ghilgal.
...

3, Duminică - ev, 1

Evanghelizare, dimineața
Predică, 2 Corinteni 13:5; Matei 9:9-13, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...
2 Corinteni 13:5 Pe voi înșivă încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înșivă încercați-vă.
Matei 9:9 De acolo, Isus a mers mai departe și a văzut pe un om, numit Matei, șezând la vamă. Și i-a zis: „Vino după Mine.” Omul acela s-a sculat și a mers după El. 9:10 Pe când ședea Isus la masă, în casă, iată că au venit o mulțime de vameși și păcătoși și au șezut la masă cu El și cu ucenicii Lui. 9:11 Fariseii au văzut lucrul acesta și au zis ucenicilor Lui: „Pentru ce mănâncă Învățătorul vostru cu vameșii și cu păcătoșii?” 9:12 Isus i-a auzit și le-a zis: „Nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. 9:13 Duceți-vă de învățați ce înseamnă: „Milă voiesc, iar nu jertfă!” Căci n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși.”
...

3, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, 1 Tesaloniceni 5:14-28, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...
1 Tesaloniceni 5:14 Vă rugăm, de asemenea, fraților, să mustrați pe cei ce trăiesc în neorânduială; să îmbărbătați pe cei deznădăjduiți; să sprijiniți pe cei slabi, să fiți răbdători cu toți. 5:15 Luați seama ca nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău; ci căutați totdeauna să faceți ce este bine atât între voi, cât și față de toți. 5:16 Bucurați-vă întotdeauna. 5:17 Rugați-vă neîncetat. 5:18 Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi. 5:19 Nu stingeți Duhul. 5:20 Nu disprețuiți prorociile. 5:21 Ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. 5:22 Feriți-vă de orice se pare rău. 5:23 Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin; și duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Isus Hristos. 5:24 Cel ce v-a chemat este credincios și va face lucrul acesta. 5:25 Fraților, rugați-vă pentru noi. 5:26 Spuneți sănătate tuturor fraților, cu o sărutare sfântă. 5:27 În Domnul, vă rog fierbinte ca epistola aceasta să fie citită tuturor fraților. 5:28 Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu voi cu toți! Amin.
...